Cochrane Library

Biblioteka Cochrane (The Cochrane Library) stanowi zbiór sześciu baz, w których gromadzi się najbardziej wiarygodne i aktualne dane biomedyczne, ułatwiające podejmowanie najkorzystniejszych decyzji klinicznych. Jeśli więc Cochrane Collaboration stanowi atelier, w którym tworzy się współczesną medycynę, to Biblioteka jest naszym salonem wystawowym.

W skład Biblioteki wchodzą następujące bazy danych:

1. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

CDSR jest jednym z najobszerniejszych zbiorów przeglądów systematycznych (oraz ich protokołów) w Internecie, a także należy do ścisłej czołówki najbardziej prestiżowych periodyków medycznych. W 2013 r. wartość wskaźnika Impact Factor dla Cochrane Database... wyniosła 5,939 (co było 10. wynikiem w świecie wśród czasopism naukowych wymienionych w kategorii “Medicine, General & Internal” Journal Citation Reports).

2. Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

CENTRAL jest zbiorem najważniejszych informacji zgromadzonych w toku badań z grupą kontrolną (controlled trials). Podstawową zaletą CENTRAL jest to, że można w niej znaleźć dane pochodzące zarówno z opublikowanych, jak i niepublikowanych badań. Jakkolwiek większość informacji zawartych w CENTRAL pochodzi z serwisów MEDLINE oraz EMBASE, to uczestnicy grup roboczych Cochrane uzupełniają jej zasoby o dodatkowe (tyleż istotne, co trudno dostępne), specjalistyczne dane. Taka metodyka kumulowania wiedzy sprawia, iż CENTRAL stała się najbardziej kompletnym repozytorium danych biomedycznych pochodzących z badań z grupą kontrolną.

3. Cochrane Methodology Register (CMR)

W CMR gromadzi się dane na temat publikacji (książek, artykułów lub doniesień konferencyjnych), których autorzy omawiali metodykę prowadzenia badań z grupą kontrolną. CMR jest zatem niezwykle ważnym narzędziem pracy autorów przeglądów systematycznych.

4. Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)

DARE jest niezwykle przydatnym narzędziem pracy klinicystów, a także przystępnym źródłem najbardziej wiarygodnych informacji dla pacjentów oraz osób zarządzających systemami ochrony zdrowia. Obecnie jest to jedyny serwis internetowy, w którym przedstawiane są streszczenia przeglądów systematycznych – dobrane pod względem jakości oraz opatrzone przystępnym komentarzem.

Bazę DARE prowadzą badacze z Centre for Reviews and Dissemination (CRD) przy University of York (w Wielkiej Brytanii).

5. Health Technology Assessment (HTA) Database

Pod pojęciem oceny technologii medycznych (health technology assessment – HTA) rozumie się proces "systematycznej weryfikacji istniejących danych naukowych i dokonywanej na tej podstawie oceny skuteczności, opłacalności oraz (czasem) konsekwencji społecznych, etycznych i prawnych (dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej) wprowadzenia procedur medycznych i systemów organizacyjnych."* Baza HTA stanowi zatem kompendium danych pochodzących z raportów oceny technologii medycznych, które z kolei stanowią podstawę decyzji o refundacji interwencji. Twórcom serwisu HTA w ramach Biblioteki Cochrane przyświecał cel poprawienia jakości oraz opłacalności opieki zdrowotnej na świecie.

* Za: M. Bała, R. Jaeschke, W. Leśniak, J. Mrukowicz, J. Brożek, P. Gajewski: Analizy ekonomiczne. W: P. Gajewski, R. Jaeschke, J. Brożek [red.]. Podstawy EBM, Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, wydanie I, s. 127.

6. NHS Economic Evaluation Database (EED)

W bazie EED indeksowane są dane pochodzące z analiz farmakoekonomicznych. Twórcy tego serwisu prowadzą systematyczną ocenę jakości dostępnych informacji na temat opłacalności (cost-effectiveness) rozmaitych interwencji medycznych (w różnych systemach opieki zdrowotnej).