Stosowanie różnych antybiotyków w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u zdrowych dzieci poniżej 18. roku życia w szpitalu i lecznictwie ambulatoryjnym

Data publikacji przeglądu: 4 czerwca 2013

Odnaleźliśmy dane, które wskazują, że amoksycylina jest alternatywą dla kotrimoksazolu w leczeniu zapalenia płuc w warunkach ambulatoryjnych. Amoksycylina stosowana doustnie u dzieci z ciężkim zapaleniem płuc bez niedotlenienia (tzn. zmniejszonego poziomu tlenu), dobrze odżywianych, może być skuteczna. W przypadku bardzo ciężkiego zapalenia płuc, połączenie penicyliny lub ampicyliny z gentamycyną jest bardziej skuteczne niż stosowanie samego chloramfenikolu. W wielu badaniach nie podano informacji o działaniach niepożądanych. W badaniach, gdzie dostępne były informacje o działaniach niepożądanych, ich liczba nie różniła się między dwoma porównywanymi lekami, za wyjątkiem efektów ubocznych ze strony przewodu pokarmowego, które były częściej zgłaszane w grupie przyjmującej erytromycynę w porównaniu z grupą otrzymującą azytromycynę. Ograniczeniami tego przeglądu jest fakt, że tylko pięć badań spełniło wszystkie kryteria oceny jakości, a dla większości porównań skuteczności antybiotyków dostępne było tylko jedno lub dwa badania.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem