Cochrane prostym językiem

Najnowsze tłumaczenia

| Zobacz wszystkie dostępne streszczenia |

 • Zielona herbata w profilaktyce nowotworów
  [  Data publikacji przeglądu: 2 marca 2020  ]

  Do niniejszego przeglądu włączyliśmy 142 badania, w których udział wzięło ponad 1,1 miliona osób. Poszukiwano w nich związku między spożyciem zielonej herbaty a nowotworami układu pokarmowego, żeńskiego układu rozrodczego, piersi, prostaty, nerek i dróg moczowych, nosogardła, płuc, nowotworów krwi, skóry, tarczycy i mózgu. Większość badań charakteryzowała się średnią i wysoką jakością, pod względem metody ich przeprowadzenia. Ogólnie rzecz biorąc, dane naukowe z badań wskazują, że spożycie zielonej herbaty w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka było niespójne. Niektóre badania sugerowały korzystny wpływ na ryzyko zachorowania na raka, podczas gdy inne wskazywały na brak efektu, a nawet sugerowały nieznacznie zwiększone ryzyko zachorowania na raka. W szczególności wyniki badań eksperymentalnych sugerowały, że suplementacja ekstraktem z zielonej herbaty zmniejsza ryzyko zachorowania na raka prostaty, ale zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory ginekologiczne. W przypadku niemelanocytowego raka skóry nie stwierdzono różnic w występowaniu nowotworu. Wydaje się, że suplementacja zieloną herbatą nieznacznie poprawia jakość życia w porównaniu z placebo, chociaż wiązała się z pewnymi działaniami niepożądanymi, w tym z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, wyższym poziomem enzymów wątrobowych, a rzadziej z bezsennością, podwyższonym ciśnieniem krwi i reakcjami skórnymi. W badań nieeksperymentalnych odnaleźliśmy przesłanki wskazujące, że w grupie o wyższym spożyciu zielonej herbaty w porównaniu z osobami z najniższym spożyciem zielonej herbaty występuje mniej nowych przypadków nowotworów ogółem, natomiast nie zaobserwowano różnicy w odniesieniu do umieralności. Jednakże, wyniki w zależności od rodzaju nowotworu i projektu badania były niespójne.

 • Stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych w leczeniu osób z mukowiscydozą
  [  Data publikacji przeglądu: 16 lipca 2020  ]

  Badania kliniczne nie były w stanie wykazać, że stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych zmniejsza stan zapalny w płucach u chorych na mukowiscydozę. Nie stwierdzono różnic w pomiarach czynności płuc, tolerancji wysiłku fizycznego, reakcji dróg oddechowych na podrażnienia czy liczbę zaostrzeń (nasilenie objawów). Ogólnie, nie było jasne, czy stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych zwiększało ryzyko działań niepożądanych, ale w jednym badaniu wykazano, że leki te mogą spowolnić wzrastanie u dzieci, gdy stosuje się je w dużych dawkach. Dodatkowo wykazano, że zaprzestanie stosowania glikokortykosteroidów wziewnych pod okiem specjalistów w leczeniu mukowiscydozy może być bezpieczne u pacjentów, którzy wcześniej stosowali takie leczenie.

 • Beta-blokery w leczeniu dzieci z zastoinową niewydolnością serca
  [  Data publikacji przeglądu: 23 lipca 2020  ]

  W czterech małych badaniach, z których każde miało mniej niż 30 uczestników oraz dwóch dużych badaniach obejmujących po 80 uczestników, leczenie beta-blokerami niewydolność serca dawało korzyści. Jednak w największym badaniu obejmującym 161 uczestników, nie wykazało istotnego efektu ocenianego beta-blokera w porównaniu z placebo. W żadnym z badań nie wystąpiły jakiekolwiek poważne działania niepożądane związane z podawaniem beta-blokerów, z wyjątkiem jednego dziecka, u którego wystąpiły zaburzenia rytmu serca. Nie ma wystarczających danych naukowych, które potwierdziłyby, że można zalecać lub odradzać stosowanie beta-blokerów u dzieci z zastoinową niewydolnością serca. Niemniej jednak, aktualnie dostępne dane naukowe wskazują, że leczenie beta-blokerami dzieci z niewydolnością serca może przynosić korzyści. Konieczne są dalsze badania w celu sformułowania wytycznych odnośnie takiego leczenia.

 • Betahistyna w leczeniu objawowym zawrotów głowy
  [  Data publikacji przeglądu: 20 lipca 2020  ]

  Zebrane dane wskazują, że odsetek pacjentów zgłaszających zmniejszenie nasilenia zawrotów głowy był istotnie większy w grupie betahistyny niż w grupie placebo. Jednakże ze względu na znaczące zróżnicowanie wyników badań, do wyniku całościowej analizy należy podchodzić z ostrożnością. Odsetek pacjentów zgłaszających skutki uboczne leku był podobny w obydwu grupach: 16% w grupie betahistyny i 15% w grupie otrzymującej placebo. Ogólnie biorąc, 16% pacjentów z obu grup wycofało się z badań. Dane dotyczące wpływu betahistyny, oparte na obiektywnych testach badających funkcjonowanie narządu równowagi w uchu wewnętrznym, były niewystarczające. Brakowało także informacji dotyczących wpływu betahistyny ​​na ogólną jakość życia czy liczbę upadków.

 • Czy szczepienia przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej (szczepionka MMRV) chronią dzieci przed tymi chorobami i czy efekty ich stosowania mogą być szkodliwe?
  [  Data publikacji przeglądu: 8 lipca 2020  ]

  Odra: wyniki siedmiu badań (obejmujących 12 tysięcy dzieci) wskazują, że skuteczność jednej dawki szczepionki w zapobieganiu zachorowaniom na odrę wyniosła 95%. Oszacowano, że 7% nieszczepionych dzieci może zachorować na odrę, a liczba zachorowań spadłaby do poniżej 0,5% u dzieci, które otrzymały jedną dawkę szczepionki.

  Świnka: wyniki sześciu badań (obejmujących 9915 dzieci) wskazują, że skuteczność jednej dawki szczepionki w zapobieganiu zachorowaniom na świnkę wyniosła 72%. I zwiększyła się do 86% po podaniu dwóch dawek (3 badania, 7792 dzieci). Oszacowano, że 7,4% nieszczepionych dzieci może zachorować na świnkę, a liczba zachorowań spadłaby do 1% gdyby dzieci otrzymały dwie dawki szczepionki.

  Wyniki dla różyczki (1 badanie, 1621 dzieci) i ospy wietrznej (1 badanie, 2279 dzieci) również wykazały, że szczepionki są skuteczne. Skuteczność jednej dawki szczepionki w zapobieganiu zachorowaniom na różyczkę wyniosła 89%, a po 10 latach skuteczność szczepionki MMRV w zapobieganiu zachorowaniom na ospę wietrzną wynosiła 95%.

  Niepożądane efekty Badania wykazały, że szczepionki MMR, MMRV i MMR+V nie powodowały autyzmu (2 badania, 1 194 764 dzieci), zapalenia mózgu (2 badania, 1 071 088 dzieci) ani innych niepożądanych efektów, których wcześniej się obawiano. Nasze analizy wskazują na bardzo małe ryzyko wystąpienia drgawek spowodowanych podwyższoną temperaturą lub gorączką (drgawek gorączkowych) w okresie około 2 tygodni po otrzymaniu szczepionki lub małopłytkowości samoistnej (stan, w którym występują zaburzenia krzepnięcia krwi) u szczepionych dzieci.

  Jakość danych naukowych Nasza pewność co do wiarygodności danych naukowych została nieco ograniczona przez sposób zaprojektowania większości badań. Niemniej jednak uznaliśmy, że nasza pewność co do wiarygodności danych naukowych była umiarkowana dla szczepionki MMR i wysoka dla szczepionki przeciw ospie wietrznej. Nasza pewność co do wiarygodności danych naukowych odnośnie autyzmu i drgawek gorączkowych również była umiarkowana.

 • Produkty z konopi indyjskich u osób z przewlekłym neuropatycznym bólem
  [  Data publikacji przeglądu: 8 lipca 2020  ]

  Jakość danych została oceniona według następującej skali: bardzo niska, niska, umiarkowana i wysoka. Bardzo niska jakość danych oznacza, że jesteśmy bardzo niepewni otrzymanych wyników. Wysoka jakość danych oznacza, że mamy bardzo dużą pewność co do otrzymanych wyników. Nie stwierdziliśmy danych naukowych wysokiej jakości. Wszystkie leki na bazie konopi analizowane łącznie przyniosły lepszy efekt niż placebo w postaci znaczącego i umiarkowanego złagodzenia bólu oraz ogólnej poprawy stanu zdrowia. Łączna analiza leków na bazie konopi wykazała większą ich skuteczność niż placebo w zmniejszeniu natężenia bólu, problemach ze snem oraz poprawie stanu psychicznego (dane od bardzo niskiej do umiarkowanej jakości). Nie stwierdzono różnicy między lekami na bazie konopi analizowanymi łącznie a placebo pod względem poprawy jakości życia związanej ze zdrowiem, przerwania leczenia z powodu jego nieskuteczności lub częstości poważnych skutków ubocznych (dane niskiej jakości). Więcej osób zgłaszało objawy, takie jak senność, zawroty głowy i problemy psychiczne (np. dezorientacja) podczas stosowania leków na bazie konopi niż placebo (dane niskiej jakości). Stwierdzono dane umiarkowanej jakości wskazujące, że więcej osób w grupie leczonych kannabinoidami przerywało terapię z powodu działań niepożądanych niż w grupie placebo. Kannabinoidy ziołowe nie różniły się od placebo w odniesieniu do zmniejszenia natężenia bólu oraz liczby osób, które zrezygnowały z leczenia z powodu działań niepożądanych (dane bardzo niskiej jakości).

 • Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny w leczeniu fibromialgii
  [  Data publikacji przeglądu: 2 lipca 2020  ]

  Duloksetyna i milnacipran były skuteczniejsze niż placebo w redukcji bólu o 50% i więcej oraz poprawie ogólnego samopoczucia (niska jakość danych naukowych). Duloksetyna i milnacipran były lepsze niż placebo w poprawie jakości życia związanej ze zdrowiem oraz w zmniejszeniu uczucia zmęczenia (niska jakość danych naukowych). Duloksetyna i milnacipran nie były lepsze niż placebo w redukcji problemów ze snem (niska jakość danych naukowych). Więcej pacjentów zrezygnowało z udziału w badaniu w wyniku działań niepożądanych w grupie duloksetyny i milnacipranu niż w grupie placebo (niska jakość danych naukowych). Więcej pacjentów zgłaszało nudności i uczucie senności w trakcie przyjmowania duloksetyny i milnacipranu niż w trakcie przyjmowania placebo (niska jakość danych naukowych). Duloksetyna, milnacipran i placebo nie różniły się w odniesieniu do częstości poważnych działań niepożądanych (bardzo niska jakość danych naukowych).

 • Terapia hormonem wzrostu u osób z talasemią
  [  Data publikacji przeglądu: 28 maja 2020  ]

  Bazując na umiarkowanej jakości danych naukowych pochodzących z małego badania można stwierdzić, że przyjmowanie hormonu wzrostu może umiarkowanie wpłynąć na szybkość wzrostu. Jednak nie dostarczono informacji o wzroście osiągniętym jako osoba dorosła czy też na temat jakości życia. Zanim wyciągnięte zostaną jednoznaczne wnioski dotyczące ogólnych korzyści oraz ryzyka przyjmowania hormonu wzrostu u osób z talasemią konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań.

 • Kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne w profilaktyce otępienia
  [  Data publikacji przeglądu: 30 kwietnia 2020  ]

  W niniejszym przeglądzie stwierdzono, że nie ma danych naukowych potwierdzonych zasadność stosowania kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w celu zapobiegania otępieniu. Co więcej, istnieją podstawy do uznania, że stosowanie tych leków może szkodzić pacjentom. Omawiane badania miały ograniczenia, lecz biorąc pod uwagę obawy dotyczące bezpieczeństwa badanych leków, istnieje mała szansa na prowadzenie dalszych badań nad stosowaniem ASA w małych dawkach w profilaktyce otępienia. Jeśli w przyszłości będą planowane badania dotyczące stosowania NLPZ w profilaktyce otępienia, należy brać pod uwagę obawy dotyczące bezpieczeństwa zawarte w tym przeglądzie, jak również w innych badaniach tych samych leków.

 • Jaka jest dokładność testów mających na celu oznaczenie przeciwciał przeciwko COVID-19?
  [  Data publikacji przeglądu: 25 czerwca 2020  ]

  Naukowcy odkryli, że czułość testu na obecność przeciwciał (odsetek osób, które miały COVID-19 i zostały wykryte za pomocą testu) jest bardzo ściśle związana z momentem jego wykonania. Testy na obecność przeciwciał IgG i IgM, które wykonano między 8. a 14. dniem od wystąpienia objawów prawidłowo zidentyfikowały tylko 70% osób, które zachorowały na COVID-19. Jednak gdy naukowcy przeanalizowali dane raportowane między 15. a 35. dniem od wystąpienia objawów, za pomocą testów na obecność przeciwciał udało się wykryć dokładnie ponad 90% chorych na COVID-19. Nie ma wystarczającej liczby badań, aby oszacować czułość testów na obecność przeciwciał po 35 dniach od wystąpienia objawów. Testy błędnie rozpoznały chorobę tylko u 1% do 2% osób bez COVID-19.

 • Interwencje mające na celu zwiększenie spożycia owoców i warzyw wśród dzieci w wieku do 5 lat
  [  Data publikacji przeglądu: 12 czerwca 2020  ]

  Praktyki karmienia dzieci mogą zwiększyć spożycie owoców i warzyw przez dzieci (o 5,30 grama dziennie), ale wniosek ten opiera się na danych naukowych niskiej jakości i nasze zaufanie do tego efektu jest ograniczone. Na podstawie danych naukowych umiarkowanej jakości, można stwierdzić, że Interwencje wieloskładnikowe prawdopodobnie zwiększają spożycie owoców i warzyw przez dzieci (o 0,34 kubka dziennie). Nie jest pewne, czy interwencje w ramach edukacji żywieniowej rodziców zwiększają spożycie owoców i warzyw wśród dzieci. Jest to dynamiczny przegląd systematyczny. Ten rodzaj przeglądu oferuje nowe podejście do sposobu jego aktualizacji, jest on bowiem stale uaktualniany, uwzględniając nowe dane tak szybko jak stają się one dostępne. Aktualny status tego przeglądu można znaleźć w Cochrane Database of Systematic Reviews.

 • Stosowanie doustnych leków rozrzedzających krew u chorych z nowotworem złośliwym
  [  Data publikacji przeglądu: 17 czerwca 2020  ]

  Włączyliśmy 7 badań, które obejmowały 1486 chorych na nowotwór. W większości badań u uczestników stwierdzono różne nowotwory, głównie raka płuc i trzustki. Zidentyfikowaliśmy 6 badań, w których stosowano warfarynę i 1 badanie, w którym stosowano apiksaban. Biorąc pod uwagę wszystkich chorych z nowotworem, warfaryna nie miała wpływu na umieralność (wskaźnik zgonów) lub na ryzyko wystąpienia zakrzepu. Jednak jej stosowanie zwiększyło ryzyko poważnego krwawienia u 107 osób na 1000 i mniejszego krwawienia u 167 osób na 1000. Stosowanie apiksabanu nie miało wpływu na umieralność, ryzyko ponownej zakrzepicy w naczyniach krwionośnych, poważnego lub mniejszego krwawienia; jednak wyniki te pochodzą z tylko jednego badania.

 • Zmiana pozycji ciała w celu zapobiegania odleżynom
  [  Data publikacji przeglądu: 2 czerwca 2020  ]

  Nie ma jednoznacznych dowodów na to, które z poszczególnych pozycji ciała i jaka częstość wykonywania tych zmian są najskuteczniejsze w zapobieganiu odleżynom u dorosłych. Wynika to po części z niskiej jakości badań, z których większość obejmowała małą liczbę uczestników, a także z braku szczegółowych informacji dotyczących metodologii badania. Istnieją również ograniczone dane naukowe potwierdzające opłacalność kosztową stosowania zmiany pozycji ciała oraz częstej zmiany ułożenia ciała. Istnieje potrzeba przeprowadzania dalszych badań oceniających wpływ stosowania zmian pozycji ciała na powstawanie odleżyn oraz opracowania najskuteczniejszego schematu zmian pozycji zawierającego poszczególne pozycje oraz częstość wykonywania tych zmian.

 • Dojelitowa suplementacja laktoferyny w zapobieganiu sepsie i martwiczemu zapaleniu jelit u wcześniaków
  [  Data publikacji przeglądu: 5 maja 2020  ]

  Podawanie laktoferyny razem z pokarmem oraz z probiotykiem lub bez niego zmniejsza ryzyko zakażenia krwi, w tym zakażenia grzybiczego u wcześniaków, nie powodując przy tym działań niepożądanych. Stosowanie laktoferyny razem z probiotykami, ale nie samej laktoferyny, zmniejsza ryzyko uszkodzenia przewodu pokarmowego. Nadal potrzebne są wyjaśnienia dotyczące dawkowania, czasu trwania, rodzaju laktoferyny (ludzkiej lub bydlęcej) oraz rozwoju wcześniaków.

 • Wideorozmowy i ich wpływ na zmniejszenie poczucia izolacji społecznej i samotności u osób starszych
  [  Data publikacji przeglądu: 21 maja 2019  ]

  W naszym przeglądzie uwzględniliśmy trzy badania z udziałem 201 uczestników. Wszystkie przeprowadzono w domach opieki na Tajwanie w latach 2010-2020. Porównano w nich przeprowadzanie wideorozmów ze zwykłą opieką. Dowody z tych trzech badań sugerują, że rozmowy wideo mają niewielki lub żaden wpływ na poczucie samotności po upływie trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy. Zaobserwowano niewielką lub żadną różnicę pod względem nasilenia objawów depresji po trzech lub sześciu miesiącach, chociaż po roku u osób starszych, które korzystały z połączeń wideo mogło wystąpić niewielkie zmniejszenie nasilenia objawów depresji w porównaniu z osobami, które otrzymywały zwykłą opiekę. Podobnie, rozmowy wideo mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na jakość życia u osób starszych.

 • Beta-blokery w porównaniu z placebo lub niestosowaniem interwencji u pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem zawału serca
  [  Data publikacji przeglądu: 17 grudnia 2019  ]

  Nasz obecny przegląd pokazuje, że osoby otrzymujące beta-blokery, w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo lub osobami u których nie zastosowano żadnej interwencji, wydają się być w mniejszym stopniu zagrożone kolejnym zawałem serca w okresie bezpośrednio po zawale. Osoby otrzymujące beta-blokery wydają się być również w mniejszym stopniu narażone na zgon z jakiejkolwiek przyczyny i z przyczyn sercowych w długotrwałej obserwacji po zawale serca. Wydaje się jednak, że u osób otrzymujących beta-blokery nie występuje mniejsze lub większe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub z przyczyn sercowych w okresie bezpośrednio po zawale serca. Wpływ stosowania beta-blokerów na wszystkie pozostałe wyniki (poważne zdarzenia niepożądane według zasad Dobrej Praktyki Klinicznej Międzynarodowej Rady ds. Harmonizacji, poważne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe [zgon z przyczyn sercowych i kolejny niezakończony zgonem zawał serca], kolejny zawał serca w długoterminowej obserwacji, jakość życia i dławica piersiowa) jest niepewny ze względu na brak danych lub skąpe dane.

 • Leczenie ogólnoustrojowe (doustne lub wstrzykiwane) u chorych na łuszczycę
  [  Data publikacji przeglądu:9 stycznia 2020  ]

  W 140 badaniach wzięło udział 51 749 osób (głównie rekrutowanych ze szpitala) z łuszczycą umiarkowaną i ciężką: 34 624 mężczyzn i 16 529 kobiet (nieznana płeć pozostałych 596 uczestników); wiek śr. 45 lat, średnia wartość wskaźnika PASI na początku badania wynosiła 20 (zakres: od 9,5 do 39), co wskazuje na ciężką postać choroby. W większości badań (n = 82) porównywano lek ogólnoustrojowy z placebo, w 41 badaniach porównywano leczenie ogólnoustrojowe z innym leczeniem ogólnoustrojowym, a w 17 badaniach porównywano leczenie ogólnoustrojowe z leczeniem ogólnoustrojowym i placebo. Większość badań trwała przez krótki okres czasu; 117 badań przeprowadzono w wielu ośrodkach (od 2 do 231 ośrodków). W większości badań (107/140) zadeklarowano finansowanie firm farmaceutycznych, a w 22 badaniach nie podano źródła finansowania. Przedstawione wyniki mierzono w okresie od 8. do 24. tygodnia od randomizacji (faza indukcji). Poniższe wyniki oparte są na metaanalizie sieciowej (technika syntezy bezpośrednich i pośrednich porównań interwencji). Wyniki wykazały, że w porównaniu z placebo stosowanie wszystkich metod leczenia (ocenianych w następujących grupach: leki anty-IL17, anty-IL12/23, anty-IL23 i anty-TNF-alfa [tj. leczenie znane jako biologiczne]; leki małocząsteczkowe; oraz tradycyjne leki ogólnoustrojowe) było istotnie skuteczniejsze w leczeniu łuszczycy, gdy oceniano ją (skuteczność - przyp. tłum.) za pomocą wskaźnika 90-procentowej redukcji zmian po zastosowanym leczeniu (PASI-90). W odniesieniu do tego samego punktu końcowego (PASI-90), leczenie biologiczne anty-IL17, anty-IL12/23, anty-IL23 i anty-TNF-alfa okazało się działać znacznie lepiej niż leki małocząsteczkowe i tradycyjne leki ogólnoustrojowe. IL to skrót od interleukiny; TNF to skrót od czynnika martwicy nowotworów, a oba są rodzajami cytokin. Cytokina wpływa na zachowanie się komórki. W odniesieniu do poszczególnych leków, ponownie przy ocenie zdolności do osiągania wskaźnika PASI-90, infliksymab, wszystkie leki anty-IL17 (iksekizumab, sekukinumab, bimekizumab i brodalumab) oraz anty-IL23 (risankizumab i guselkumab, ale nie tildrakizumab) były istotnie skuteczniejsze niż ustekinumab oraz niż trzy leki anty-TNF-alfa: adalimumab, certolizumab i etanercept. Adalimumab i ustekinumab były bardziej skuteczne niż certolizumab i etanercept. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między stosowaniem tofacitinibu lub apremilastu i leczeniem dwoma tradycyjnymi lekami - cyklosporyną i metotreksatem. Siedem leków biologicznych, ocenianych w porównaniu z placebo, sprawdziło się najlepiej w usuwaniu zmian łuszczycowych (w szczególności, osiągając wskaźnik PASI-90). Do leków tych należą: infliksymab, iksekizumab (dane naukowe o umiarkowanej pewności [co do ich wiarygodności - przyp. tłum.]), risankizumab (dane naukowe o wysokiej pewności), bimekizumab (dane naukowe o niskiej pewności), guselkumab (dane naukowe o umiarkowanej pewności), sekukinumab (dane naukowe o wysokiej pewności) i brodalumab (dane naukowe o umiarkowanej pewności). Stwierdzono niewielką różnicę pod względem tego, jak dobrze działało te 7 leków. W przypadku wyników dla wskaźnika PASI-75 i wyniku w skali PGA (ang. Physician Global Assessment) wynoszącego 0/1 (tj. osiągnięcie 75% redukcji zmian po zastosowanym leczeniu i uzyskanie wyniku w skali PGA 0 lub 1 [tzn. uzyskanie wyniku „bez zmian” lub „prawie bez zmian” - przyp. tłum.]), wyniki były bardzo podobne do wyników wskaźnika PASI-90. Musimy być ostrożni co do wyników dotyczących niektórych leków biologicznych (bimekizumab), leków małocząsteczkowych (inhibitor kinazy tyrozynowej 2) oraz tradycyjnych metod leczenia ogólnoustrojowego (acytretyny, cyklosporyny, estrów kwasu fumarowego i metotreksatu), ponieważ leki te zostały ocenione w kilku badaniach włączonych do NMA. Jeśli chodzi o ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między stosowaniem któregokolwiek z leków ogólnoustrojowych, w porównaniu z placebo. Jednak liczba poważnych działań niepożądanych była bardzo mała, a nasz ranking poszczególnych interwencji opiera się na danych naukowych o niskiej do bardzo niskiej (dla nieco mniej niż połowy wyników) lub umiarkowanej pewności (co do ich wiarygodności - przyp. tłum.), więc należy je interpretować z ostrożnością. We wszystkich badaniach odnotowano niewiele informacji na temat jakości życia; kilka z badanych leków nie posiadało danych w tym zakresie.

 • Zwiększenie liczby szczepień przyjmowanych przez młodzież
  [  Data publikacji przeglądu:24 stycznia 2020  ]

  Autorzy przeglądu znaleźli 16 odpowiednich badań: 12 z nich przeprowadzono w USA. Pozostałe badania przeprowadzono w Australii, Szwecji, Tanzanii i Wielkiej Brytanii. Ich wyniki wskazują, że: Kiedy młodzieży (w grupach złożonych z dziewcząt, chłopców lub mieszanych) i ich rodzicom udzielono informacji o szczepieniach, więcej nastolatków zaszczepiło się przeciwko HPV (dane naukowe o wysokiej pewności oszacowania). Kiedy młodzież otrzymywała karty podarunkowe możliwe, że więcej z nich zaszczepiło się przeciw HPV (dane naukowe niskiej jakości). Nie jest pewne, czy zapewnienie młodzieży i rodzicom edukacji zdrowotnej, rozdanie pieniędzy i pakietów prezentowych przyczyniło się do zwiększenia liczby szczepień przeciwko WZW typu B (dane naukowe o bardzo niskiej pewności oszacowania). Po uchwaleniu przepisów o obowiązkowych szczepieniach przed przyjęciem do szkoły, prawdopodobnie znacznie więcej nastolatków zaszczepiło się przeciwko WZW typu B (dane naukowe o umiarkowanej pewności oszacowania). Przypomnienia o konieczności szczepienia przekazywane pracownikom ochrony zdrowia przy otwieraniu przez nich elektronicznej karty zdrowia pacjenta miały niewielki lub żaden wpływ na zwiększenie liczby młodzieży szczepionej przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, meningokokom, HPV i grypie (dane naukowe o umiarkowanej pewności oszacowania). Kiedy pracownikom ochrony zdrowia zapewniono szkolenia i otrzymali uwagi na temat ich pracy możliwe, że przeciwko HPV zaszczepiono więcej nastolatków (dane naukowe o niskiej pewności oszacowania). Kiedy pracownikom ochrony zdrowia zapewniono szkolenia, indywidualne uwagi co do pracy, częste wizyty i premie, prawdopodobnie więcej nastolatków zaszczepiono przeciwko HPV (dane naukowe o umiarkowanej pewności oszacowania). Kiedy do pracowników ochrony zdrowia i rodziców docierano na kilka sposobów, między innymi poprzez szkolenia, telefony i informacje radiowe, być może przeciwko HPV zaszczepiono większą liczbę nastolatków (dane naukowe o niskiej pewności oszacowania). We włączonych badaniach porównywano stosowanie różnych metod (edukacji zdrowotnej, prezentów i nagród, przepisów prawnych, przypomnień) z niestosowaniem żadnych metod. Ponadto podczas badania przeprowadzonego w Tanzanii, uczennicom uczęszczającym do klasy szóstej, które nie były w tym samym wieku, udzielono informacji o szczepieniach. Szóstoklasistki te porównano z dziewczynkami urodzonymi w tym samym roku, ale które nie uczęszczały do tej samej klasy. Badanie wykazało, że wśród dziewczynek z tej samej klasy prawdopodobieństwo poddania się szczepieniu przeciwko HPV było nieco większe (dane naukowe o umiarkowanej pewności oszacowania).

 • Zmniejszenie spożycia aflatoksyn dzięki edukacji rolniczej w celu poprawy procesu wzrastania niemowląt i dzieci w krajach słabo i średnio rozwiniętych
  [  Data publikacji przeglądu:9 kwietnia 2020  ]

  Wynik o bardzo niskiej istotności statystycznej sugerował, że WAZ (odchylenie z-score pomiaru wagi w zależności od wieku) 128 dzieci z gospodarstw rolniczych, które otrzymały wykształcenie rolnicze, może poprawić się o wynik z-score 0,57, w porównaniu do 121 dzieci z gospodarstw domowych, w których rolnicy otrzymywali tylko standardowe usługi. Oznacza to, że dziewczynka z grupy eksperymentalnej o prawidłowej wadze, w okresie od trzech do dziewięciu miesięcy przybrałaby na wadze o około 450 do 690 gramów więcej w porównaniu z dziewczynką z grupy kontrolnej. To znacząca różnica. Innym sposobem pomiaru tego efektu jest porównanie odsetka niemowląt z niedowagą (WAZ ≥ 2 odchylenia standardowe poniżej mediany) w każdej z grup, po interwencji. W tym przypadku edukacja rolnicza może zmniejszyć odsetek dzieci z niedowagą średnio o 6,7% (wynik o bardzo niskiej istotności statystycznej) w porównaniu ze standardowymi usługami. Żadne z uwzględnionych badań nie dotyczyło wpływu edukacji żywieniowej na długość procesu wzrastania, ani na niezamierzone efekty edukacji rolniczej lub żywieniowej. Dowody wpływu edukacji rolniczej lub żywieniowej zmniejszającej narażenie na aflatoksyny i jej wpływ na wzrost dzieci w krajach słabo i średnio rozwiniętych były bardzo ograniczone. Dane jednego z badań sugerowały, że edukacja rolnicza ukierunkowana na zmianę praktyk stosowanych przez rolników po zbiorach w celu zmniejszenia narażenia na aflatoksyny, może prowadzić do zwiększenia masy ciała dzieci w stosunku do zwykłej edukacji lub jej braku. Literatura została przeszukana do sierpnia 2019 r.

 • Planowanie opieki z wyprzedzeniem u dorosłych chorych z niewydolnością serca
  [  Data publikacji przeglądu:27 lutego 2020  ]

  Do przeglądu włączono wyniki dziewięciu badań, którymi łącznie objęto 1242 chorych oraz 426 członków ich rodzin i osób zaangażowanych w świadczenie opieki. Wyniki siedmiu badań (obejmujących 876 chorych) potwierdziły, że ACP (strategia planowania opieki z wyprzedzeniem; ang. advance care planning) może poprawić jakość dokumentacji, którą tworzy personel medyczny i która dotyczy przyszłej opieki nad osobą chorą. ACP może także przynosić poprawę w stanach depresyjnych u uczestników badań. Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny może być większe wśród pacjentów objętych ACP. Ze względu na włączenie do naszej metaanalizy małych badań, nie można jednoznacznie ocenić wpływu ACP na jakość życia pacjentów. Na ograniczoną ilość danych wskazuje choćby fakt, że tylko w jednym badaniu raportowano fakt zbierania informacji na temat tego, czy opieka u schyłku życia była zgodna z wcześniej wyrażonymi oczekiwaniami. Podobnie, tylko w jednym badaniu uwzględniono jakość procesu komunikacji podczas świadczenia ACP między chorym i personelem medycznym. Dlatego nie jest pewne czy ACP wpływa na to, czy przebieg opieki u schyłku życia był zgodny z oczekiwaniami pacjenta oraz jaka była jakość procesu komunikacji. W żadnym badaniu nie uwzględniono informacji na temat poziomu zadowolenia z otrzymywanej opieki.

 • Stosowanie heparyny w zapobieganiu zakrzepicy tętniczej u dzieci wymagających cewnikowania serca
  [  Data publikacji przeglądu:17 lutego 2020  ]

  Przegląd ten objął 2 niewielkie badania z randomizacją, w których wzięło udział łącznie 492 uczestników (dane aktualne do 15 października 2019 roku). W obu badaniach znaleziono nieprecyzyjne dowody na to, że ryzyko powstania zakrzepów tętniczych jest podobne zarówno w grupie leczonych za pomocą małej, jak i dużej dawki heparyny. Tylko w jednym badaniu odnotowano występowanie krwawienia i zakrzepów w żyłach, jednak częstość ich występowania również nie różniła się między badanymi grupami. W żadnym z badań nie raportowano innych niż krwawienie skutków ubocznych stosowania heparyny.

 • Wszczepienie metalowej rurki (stentu) lub zabieg operacyjny (endarterektomia) w leczeniu zwężenia tętnicy szyjnej
  [  Data publikacji przeglądu:25 lutego 2020  ]

  Do przeglądu włączyliśmy 22 badania, w których uczestniczyło łącznie 9753 osoby. U osób, u których wystąpiły już objawy zwężenia tętnicy szyjnej, wszczepienie stentu wiązało się z większą liczbą udarów mózgu lub zgonów w czasie okołozabiegowym, w porównaniu z zabiegiem chirurgicznym. Dotyczyło to zwłaszcza osób powyżej 70 roku życia. Po przeprowadzeniu wstępnej procedury, oba zabiegi były równie skuteczne pod względem zapobiegania udarom mózgu lub zgonom w obserwacji długoterminowej. U osób, u których nigdy nie wystąpiły objawy zwężenia tętnicy szyjnej, zarówno wszczepienie stentu, jak i leczenie operacyjne, wiązały się z podobnym ryzykiem udaru mózgu lub zgonu w obserwacji krótko- i długoterminowej, chociaż pewność oszacowania danych naukowych w tej grupie badanych była tylko umiarkowana, a wyniki należy interpretować z ostrożnością.

 • Czynniki wpływające na przestrzeganie przez pracowników ochrony zdrowia wytycznych dotyczących zapobiegania i kontroli zakażeń w odniesieniu do chorób zakaźnych układu oddechowego
  [  Data publikacji przeglądu:21 kwietnia 2020  ]

  Pracownicy ochrony zdrowia wskazują na kilka czynników, które wpływają na ich zdolność i chęć stosowania się do wytycznych dotyczących zapobiegania i kontroli zakażeń (IPC) podczas leczenia chorób zakaźnych układu oddechowego. Obejmują one czynniki związane z samymi wytycznymi i sposobem ich przekazywania, wsparciem ze strony kadry kierowniczej, kulturą miejsca pracy, szkoleniem, przestrzenią fizyczną, dostępem i zaufaniem do środków ochrony osobistej (ang. personal protective equipment, PPE) oraz chęcią zapewnienia dobrej opieki nad pacjentem. W przeglądzie podkreślono również znaczenie uwzględniania całego personelu placówki, w tym personelu pomocniczego, przy wdrażaniu wytycznych IPC.

 • Ibuprofen w zapobieganiu przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków i/lub niemowląt z niską masą urodzeniową
  [  Data publikacji przeglądu:27 stycznia 2020  ]

  Profilaktyczne stosowanie ibuprofenu zmniejsza częstość występowania PDA lub konieczność leczenia ratunkowego z zastosowaniem innych leków oraz chirurgicznego zamknięcia przewodu. Skutkiem ubocznym związanym ze stosowaniem ibuprofenu w porównaniu z placebo lub brakiem interwencji jest zwiększone ryzyko powikłań ze strony nerek. Ibuprofen zwiększa także ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Ryzyko krwawienia dokomorowego (do komór mózgu; przyp. tłum.) lub krwotoku do mózgu (stopnia od II do IV) zostało zmniejszone (wynik na granicy istotności statystycznej), ale badacze nie stwierdzili różnicy istotnej statystycznie w odniesieniu do śmiertelności, przewlekłej choroby płuc w 28 dniu życia lub 36 tygodniu wieku płodowego (ustalonego na podstawie daty ostatniej miesiączki u matki), martwiczego zapalenia jelit oraz czasu do pełnego karmienia. W grupie kontrolnej PDA zamknął się samoistnie w 3. lub 4. dniu życia u 58% noworodków. Leczenie zapobiegawcze naraża zatem dużą grupę niemowląt na niepotrzebne działanie leku, który wiąże się z poważnymi skutkami ubocznymi, nie przynosząc żadnych istotnych krótkoterminowych korzyści w odniesieniu do ocenianych wyników. Nie opublikowano żadnych badań dotyczących wyników związanych z długoterminową obserwacją. Aktualne dane naukowe nie uzasadniają stosowania ibuprofenu w zapobieganiu PDA. Nowe podejście w leczeniu PDA obejmuje wczesne i ukierunkowane leczenie oparte na badaniu echokardiograficznym (USG serca) lub innym obrazowania serca w ciągu pierwszych 72 godzin życia; metody te są wysoce skuteczne w rozpoznawaniu PDA, który prawdopodobnie nie zamknie się samoistnie. Takie badania są aktualnie prowadzone w wielu miejscach na świecie.

 • Probiotyki u chorych na mukowiscydozę
  [  Data publikacji przeglądu:21 stycznia 2020  ]

  Stosowanie probiotyków może zmniejszyć częstość występowania zaostrzeń stanów zapalnych płuc, jednak nie ma co do tego pewności. Zaostrzenia stanów zapalnych płuc wiążą się z pogorszeniem objawów niewydolności oddechowej (np. zaostrzony kaszel, obecność plwociny i duszność) oraz z pogorszoną czynnością płuc. Przyjmowanie probiotyków może zmniejszyć stężenie kalprotektyny (substancji, której występowanie świadczy o stanie zapalnym jelit), jednak korzyści z takiego stanu dla pacjenta nie są znane. Nie stwierdzono różnicy między stosowaniem probiotyków i placebo w zakresie wpływu na wzrastanie, masę ciała lub wskaźnik masy ciała (BMI). Wyniki nie wykazały wpływu stosowania probiotyków na czynność płuc, konieczność przyjęcia do szpitala lub objawy ze strony jamy brzusznej. W jednym małym badaniu oceniono jakość życia, a wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wypadły na korzyść stosowania probiotyków. Jednak w ocenie dzieci nie stwierdzono różnicy między grupami. Stosowanie probiotyków może powodować wymioty, biegunkę oraz reakcje alergiczne. Szacujemy, że u jednej na 52 osoby przyjmujące probiotyki mogą wystąpić efekty uboczne. Nie mogliśmy przeanalizować wyników badania, w którym porównano różne probiotyki między sobą, ze względu na jego zaprojektowanie. Przyszłe badania powinny dotyczyć stosowania probiotyków przez co najmniej 12 miesięcy i oceniać stan zdrowia płuc i jelit, wzrastanie, objawy ze strony jamy brzusznej, jakość życia oraz zdarzenia niepożądane. Biorąc pod uwagę szeroki zakres (preparaty jedno- i wieloszczepowe), stosowane dawki oraz skuteczność probiotyków, określenie najlepszego schematu leczenia, który warto ocenić w przyszłych badaniach, będzie wyzwaniem.

 • Czy czyszczenie rąk popiołem zatrzymuje lub ogranicza rozprzestrzenianie się zakażeń wirusowych i bakteryjnych w porównaniu z myciem rąk mydłem lub innymi środkami?
  [  Data publikacji przeglądu:28 kwietnia 2020  ]

  Zidentyfikowaliśmy 14 badań, w których oceniano użycie popiołu do czyszczenia rąk. Tylko w jednym, niewielkim badaniu bezpośrednio porównywano osoby losowo przydzielone do grup, w których używano popiół albo mydło lub inne środki (badania z randomizacją dostarczają najlepszych danych naukowych). Włączone badania obejmowały osoby w każdym wieku i zostały przeprowadzone głównie w społecznościach wiejskich o niskich dochodach. Sześć badań dostarczyło informacji, które pomogły odpowiedzieć na nasze pytanie. Do jednego z badań włączono dzieci, które znalazły się w szpitalu z powodu biegunki i porównano je z dziećmi, które nie cierpiały na biegunkę. Autorzy badania skupili się na sposobie mycia rąk w domach tych dzieci. U rodzin, które używały popiołu do czyszczenia rąk stwierdzono podobną liczbę wizyt w szpitalu dziecięcym z powodu biegunki, w porównaniu z rodzinami, które używały mydła. W innym badaniu analizowano, czy kobiety z nietypowym świądem pochwy lub wydzieliną częściej czyściły ręce popiołem niż kobiety, które nie miały takich objawów. Autorzy stwierdzili, że u kobiet, które używały popiołu i wody do czyszczenia rąk prawdopodobieństwo wystąpienia świądu pochwy lub wydzieliny było takie samo jak u kobiet, które używały mydła. Cztery badania polegały na pomiarze obecności bakterii na rękach po użyciu popiołu, mydła, wody, błota lub przy braku czyszczenia rąk. Nie mamy pewności co do wpływu stosowania popiołu, w porównaniu z innymi środkami do czyszczenia rąk, na występowanie bakterii na rękach ze względu na to, że w badaniach wykorzystano niewiarygodne metody, a ich wyniki były niejasne. Żadne z badań nie dostarczyło informacji na temat ciężkości chorób zakaźnych, lub tego czy osoby włączone do badań używały popiołu lub innego środka konsekwentnie, lub liczby zgonów, bądź niepożądanych skutków spowodowanych czyszczeniem rąk przy użyciu popiołu.

 • Zwiększone spożycie wody w celu zapobiegania powstawaniu kamieni moczowych
  [  Data publikacji przeglądu:11 lutego 2020  ]

  Stwierdziliśmy, że picie większej ilości wody może zmniejszyć ryzyko ponownego powstawania kamieni. Może również wydłużyć czas do ich ponownego powstania. Nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych dotyczących efektów niepożądanych.

 • Ibuprofen w leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków i/lub noworodków z niską masą urodzeniową
  [  Data publikacji przeglądu:11 lutego 2020  ]

  Przegląd 39 badań (które objęły 2843 noworodki) wykazał, że ibuprofen był równie skuteczny jak indometacyna w zamykaniu PDA, powodował mniej przemijających działań niepożądanych wpływających na czynność nerek i zmniejszał ryzyko martwiczego zapalenia jelit, będącego poważnym schorzeniem w obrębie tego narządu. Nie jest wiadome, czy zastosowanie ibuprofenu przynosi istotne długoterminowe korzyści lub powoduje wady rozwojowe. W celu rozstrzygnięcia czy ibuprofen lub indometacyna powinny być podawane w celu zamknięcia PDA, jako leki stosowane z wyboru, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych długoterminowych badań obejmujących dzieci do 18 miesiąca życia oraz do wieku, na który przypada okres rozpoczęcia nauki.

 • Terapia oparta na symulowanej obecności u osób z otępieniem
  [  Data publikacji przeglądu:20 kwietnia 2020  ]

  Ponieważ badania znacznie różniły się od siebie, nie byliśmy w stanie łącznie analizować wyników. W każdym badaniu były różne metody oceny wpływu SPT na problemy behawioralne, a wyniki różniły się w zależności od stosowanej metody pomiaru. Żadne z badań nie oceniało jakości życia, wpływu SPT na codzienne czynności lub opiekunów oraz ryzyko wycofania się uczestników z badania.

  Jakość danych naukowych

  Badania były małe i we wszystkich stwierdzono nieprawidłowości związane z metodologią, co mogło przyczynić się do błędnych wyników. Dlatego też oceniliśmy ogólną jakość danych naukowych bardzo nisko, co oznacza, że nie możemy być w pełni pewni otrzymanych wyników.

 • Przegląd Cochrane potwierdza skuteczność szczepionki MMR
  [  Data publikacji przeglądu: 20 kwietnia 2020  ]

  „Podsumowując uważamy, że istniejące dane naukowe dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania szczepionek MMR/MMRV/MMR+V wspierają ich wykorzystanie do powszechnej immunizacji. W kampaniach mających na celu globalną eliminację chorób zakaźnych należy oceniać sytuację epidemiologiczną i społeczno-ekonomiczną krajów, a także zdolność do osiągnięcia dużego odsetka wyszczepialności. Potrzebne są dalsze dane naukowe, aby ocenić, czy działanie ochronne MMR/MMRV może zmniejszać się wraz z upływem czasu od zaszczepienia”

  Press release - wersja polska, plik PDF

 • Jak skuteczna jest kwarantanna - sama lub w połączeniu z innymi działaniami w zakresie zdrowia publicznego - w zwalczaniu koronawirusa (COVID-2019)?
  [  Data publikacji przeglądu: 8 kwietnia 2020  ]

  Pomimo ograniczonych danych naukowych, we wszystkich badaniach wykazano, że kwarantanna jest ważna dla zmniejszenia liczby osób zakażonych i liczby zgonów. Wyniki badań wykazały, że kwarantanna była najbardziej skuteczna, a jej koszty były mniejsze, kiedy wprowadzono ją na wcześniejszym etapie. Połączenie kwarantanny i innych działań zapobiegawczych oraz kontrolnych przyniosło większe efekty niż zastosowanie samej kwarantanny. Przegląd ten obejmuje dane opublikowane do dnia 12 marca 2020 r.

 • Leczenie tlenem w warunkach przedszpitalnych w przypadku nagłego pogorszenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  [  Data publikacji przeglądu: 14 stycznia 2020  ]

  Znaleziono tylko jedno badanie, które dotyczyło pytania tego przeglądu. Uczestnicy badania zostali losowo przydzieleni do grupy, w której otrzymywali tlen miareczkowany (terapia tlenowa podczas której tlen dostarczany jest w różnych stężeniach dostosowanych do potrzeb pacjenta w celu utrzymania saturacji na poziomie między 88% a 92%) albo do grupy, w której stosowano tlenoterapię wysokoprzepływową (terapia tlenowa podczas której tlen dostarczany jest w stałym wysokim stężeniu). W grupie, która otrzymywała tlen według zapotrzebowania odnotowano mniej zgonów (2 osoby), w porównaniu z grupą leczoną tlenoterapią wysokoprzepływową (gdzie tlen dostarczano z prędkością od 8 do 10 litrów na minutę przy użyciu maski [11 zgonów]).

 • Antybiotykoterapia miejscowa u chorych z przewlekłym ropnym zapaleniem ucha środkowego
  [  Data publikacji przeglądu: 2 stycznia 2020  ]

  Znaleźliśmy 17 badań, w których wzięło udział co najmniej 2126 uczestników, jednak liczba ta była trudna do określenia, ponieważ w wielu badaniach nie podano dokładnych danych. Zastosowano wiele różnych rodzajów antybiotyków i ich kombinacji.

  Porównanie antybiotykoterapii miejscowej z placebo lub niestosowaniem leczenia

  W jednym z badań porównano antybiotykoterapię miejscową z płukaniem uszu solą fizjologiczną. Po 1-2 tygodniach leczenia antybiotyki stosowane miejscowo okazały się bardziej skuteczne niż płukanie uszu solą fizjologiczną. Badanie to było jednak przeprowadzone na małą skalę, więc trudno mówić o jakiejkolwiek pewności co do wiarygodności tych wyników (dane naukowe o bardzo niskiej pewności).

  Porównanie antybiotyków stosowanych miejscowo z antybiotykami ogólnoustrojowymi (doustnymi lub w zastrzykach)

  W 4 badaniach porównano leczenie antybiotykiem w kroplach (cyprofloksacyną) przy jednoczesnym stosowaniu antybiotyku ogólnoustrojowego (doustnie lub w zastrzykach). Leczenie łączące antybiotyki stosowane miejscowo i antybiotyki doustne okazało się w niewielkim stopniu skuteczniejsze, w porównaniu z leczeniem samymi antybiotykami doustnymi. Dotyczyło to jednak tylko zmniejszenia ilości wydzieliny w okresie 1-2 i 2-4 tygodni. Badania te były jednak za małe, żeby móc mówić o jakiejkolwiek pewności co do wiarygodności tych wyników (dane naukowe o niskiej pewności).

  Porównanie różnych antybiotyków stosowanych miejscowo

  Przeprowadzono 12 badań, w których badano skuteczność różnych antybiotyków między sobą. Pewność co do wiarygodności danych naukowych w odniesieniu do wszystkich wyników tych porównań jest bardzo niska. W 2 badaniach nie podano liczby uczestników lub podano jedynie liczbę leczonych uszu, więc nie można było obliczyć całkowitej liczby uczestników. Ze względu na niską pewność co do wiarygodności tych danych naukowych nie wiadomo, który antybiotyk do stosowania miejscowego jest najskuteczniejszy.

 • Skuteczne metody rzucania palenia podczas pandemii koronawirusa (COVID-19)
  [  Data publikacji przeglądu: 1 kwietnia 2020  ]
  Press release - wersja polska, plik PDF

 • Steroidy w leczeniu chorych na grypę
  [  Data publikacji przeglądu: 24 lutego 2019  ]

  Znaleźliśmy jedno istotne badanie kliniczne, ale obejmowało bardzo niewielu uczestników (n = 24) z potwierdzoną laboratoryjnie grypą. Dostępne dane naukowe pochodzą z badań obserwacyjnych i są bardzo niskiej jakości. U chorych na grypę, którzy otrzymali dodatkowe leczenie steroidami stwierdzono prawdopodobnie większe ryzyko zgonu, w porównaniu z grupą chorych, którzy nie otrzymywali steroidów. Głównym, odnotowanym we włączonych badaniach, objawem niepożądanym stosowania steroidów były zakażenia szpitalne; we wszystkich badaniach stwierdzono większe ryzyko zakażenia szpitalnego w grupie chorych leczonych steroidami. Nie było jednak jasne, czy pacjenci z cięższą postacią grypy zostali wybrani do leczenia steroidami. W związku z tym nie byliśmy w stanie określić, czy dodatkowe leczenie steroidami u chorych na grypę jest rzeczywiście szkodliwe, czy też nie. W związku z tym, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań, w których oceni się zasadność stosowania dodatkowej terapii steroidami u chorych na grypę. Do tego czasu stosowanie steroidów w tej grupie chorych pozostaje indywidualną decyzją lekarza.

 • Stosowanie różnych antybiotyków w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u zdrowych dzieci poniżej 18. roku życia w szpitalu i lecznictwie ambulatoryjnym
  [  Data publikacji przeglądu: 4 czerwca 2013  ]

  Odnaleźliśmy dane, które wskazują, że amoksycylina jest alternatywą dla kotrimoksazolu w leczeniu zapalenia płuc w warunkach ambulatoryjnych. Amoksycylina stosowana doustnie u dzieci z ciężkim zapaleniem płuc bez niedotlenienia (tzn. zmniejszonego poziomu tlenu), dobrze odżywianych, może być skuteczna. W przypadku bardzo ciężkiego zapalenia płuc, połączenie penicyliny lub ampicyliny z gentamycyną jest bardziej skuteczne niż stosowanie samego chloramfenikolu. W wielu badaniach nie podano informacji o działaniach niepożądanych. W badaniach, gdzie dostępne były informacje o działaniach niepożądanych, ich liczba nie różniła się między dwoma porównywanymi lekami, za wyjątkiem efektów ubocznych ze strony przewodu pokarmowego, które były częściej zgłaszane w grupie przyjmującej erytromycynę w porównaniu z grupą otrzymującą azytromycynę. Ograniczeniami tego przeglądu jest fakt, że tylko pięć badań spełniło wszystkie kryteria oceny jakości, a dla większości porównań skuteczności antybiotyków dostępne było tylko jedno lub dwa badania.

 • Roztwory buforowe w porównaniu z 0,9% solą fizjologiczną w reanimacji u krytycznie chorych dorosłych i dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 19 lipca 2019   ]

  Stosowanie roztworów buforowych nie wydaje się zmniejszać liczby zgonów w trakcie hospitalizacji ani pogarszać funkcji nerek u krytycznie chorych dorosłych i dzieci, w porównaniu ze stosowaniem 0,9% soli fizjologicznej.

  Przegląd wskazuje, że gdy krytycznie chorzy pacjenci otrzymywali roztwory buforowe, w porównaniu z 0,9% roztworami soli fizjologicznej:

  1. roztwory buforowe nie miały żadnego lub miały niewielki wpływ na ogólną śmiertelność (19 664 uczestników; 14 badań; dane naukowe wysokiej pewności [co do ich wiarygodności - przyp. tłum.]);

  2. roztwory buforowe prawdopodobnie mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na zmniejszenie liczby pacjentów z pogarszającą się funkcją nerek (18 701 uczestników; 9 badań; dane naukowe niskiej pewności); oraz

  3. nie jesteśmy pewni, czy stosowanie roztworów buforowych zmniejsza upośledzenie innych narządów (np. płuc, wątroby lub funkcji mózgu), wpływa na zaburzenia elektrolitowe (zwiększenie lub zmniejszenie ilości chlorków lub sodu lub innych soli), a także częstość przetaczania krwi, ponieważ pewność danych naukowych została oceniona jako bardzo niska. Żadne z badań nie dotyczyło oceny utraty krwi, zaburzeń krzepnięcia (dotyczących ryzyka krwawienia lub zakrzepów) oraz jakości życia. Wyniki różniły się pod względem punktów czasowych, w których były oceniane, zastosowanej jednostki miary oraz raportowanych parametrów. Nie raportowano całkowitej ilości płynów podanych w ramach terapii. Tylko cztery badania obejmowały dzieci. Dzieci te były mniej chore niż uczestnicy włączeni do badań dla dorosłych, a uszkodzenia nerek nie raportowano. Wnioski z tego przeglądu mogą ulec zmianie po opublikowaniu i analizie wyników trzech badań będących w toku.

 • Różne strategie płynoterapii w sepsie i wstrząsie septycznym
  [  Data publikacji przeglądu: 10 grudnia 2018  ]

  Elektroniczne bazy danych zostały przeszukane 16 stycznia 2018 roku. Nie zidentyfikowano badań przeprowadzonych w populacji dorosłych, które spełniałyby kryteria włączenia. Do przeglądu włączono trzy badania, w których uczestniczyło 3402 dzieci. Zidentyfikowano też 3 trwające badania, których wyniki nie zostały jeszcze opublikowane. Łączna analiza wyników dwóch badań (obejmujących 3288 dzieci) wykazała, że liberalna strategia podaży płynów może zwiększać ryzyko zgonu w trakcie pobytu w szpitalu o 38%, a ryzyko zgonu w trakcie 4 tygodni obserwacji o 39%. Oznacza to, że na każde 34 dzieci otrzymujących terapię płynami w grupie liberalnej terapii wystąpi jeden zgon więcej podczas hospitalizacji niż w grupie terapii restrykcyjnej. Podobnie, w 4-tygodniowej obserwacji, na każde 29 dzieci poddanych płynoterapii liberalnej wystąpi jeden dodatkowy zgon w porównaniu z grupą płynoterapii restrykcyjnej. W jednym małym badaniu przedstawiono niejednoznaczne wyniki w odniesieniu do ryzyka zgonu podczas hospitalizacji. Nie jesteśmy pewni, czy istnieje różnica pod względem częstości występowania zdarzeń niepożądanych (np. powiększenia wątroby, potrzeby wentylacji mechanicznej, reakcji alergicznych i powikłań neurologicznych) między grupą strategii liberalnej a restrykcyjnej. W jednym badaniu (z udziałem 101 dzieci) stwierdzono, że terapia restrykcyjna może skrócić czas pobytu na OIOM i czas trwania wentylacji mechanicznej. Jednak mamy bardzo małą pewność co do wiarygodności tego wyniku ze względu na małą liczbę uczestników badania. Nie odnaleziono badań dotyczących osób dorosłych z sepsą lub wstrząsem septycznym.

 • Porównanie krótkiego i długiego stosowania antybiotyków w leczeniu szpitalnego zapalenia płuc u dorosłych pacjentów oddziałów intensywnej terapii
  [  Data publikacji przeglądu: 24 sierpnia 2015  ]

  Naszym głównym wnioskiem dotyczącym pacjentów z VAP jest stwierdzenie, że stosowanie antybiotykoterapii przez 7 lub 8 dni było związane z ogólnym zmniejszeniem ilości podawanych antybiotyków i częstości występowania nawrotów zapalenia płuc spowodowanych opornymi drobnoustrojami w porównaniu z leczeniem przez 10-15 dni. Skrócenie antybiotykoterapii nie miało istotnego wpływu na ryzyko zgonu. Niemniej jednak, w przypadkach kiedy VAP było wywołane przez określony typ drobnoustrojów (pałeczki gram ujemne niefermentujące), które mogą być trudne do leczenia przy użyciu antybiotyków, ryzyko nawracających zapaleń płuc wydaje się być większe w przypadku stosowania krótszego leczenia. W jednym z badań stwierdzono, że u pacjentów z możliwym (ale mało prawdopodobnym) szpitalnym zapaleniem płuc, krótkie (trzydniowe) leczenie wydaje się być związane z mniejszym prawdopodobieństwem kolonizacji opornymi drobnoustrojami lub wystąpienia wywołanych przez nie zakażeń.

 • Styrypentol w leczeniu wspomagającym ogniskowej padaczki lekoopornej
  [  Data publikacji przeglądu: 10 maja 2018  ]

  W oparciu o zdefiniowane kryteria do przeglądu włączyliśmy tylko jedno badanie obejmujące 32 dzieci z padaczką ogniskową. W badaniu tym zastosowano metodę wzbogacającą w celu zwiększenia czułości oszacowań (wybór jednorodnej podgrupy pacjentów, którzy reagują na leczenie lub je tolerują - przyp. tłum.) i nie odnaleziono jednoznacznych danych potwierdzających, że stosowanie styrypentolu jako terapii wspomagającej zmniejsza częstość napadów drgawkowych (redukcja o ≥50%) lub je całkowicie znosi, w porównaniu z placebo. Dodanie styrypentolu wiązało się z większym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych (ryzyko względne [RR]: 2,65, 95% przedział ufności (CI) 1,08-6,47), w porównaniu z placebo. Przeniesienie wyników badania na szerszą populację jest ograniczone, ponieważ to badanie z randomizacją i grupą placebo, podwójnie zaślepione obejmowało wyłącznie pacjentów odpowiadających na leczenie styrypentolem (osoby, u których nastąpiło zmniejszenie częstości napadów o co najmniej 50% w porównaniu ze stanem wyjściowym). Ponadto bardzo mała liczba uczestników i duży odsetek utraty pacjentów z badania nie pozwalają na uogólnienie jego wyników do populacji ogólnej. Ostatecznie zastosowana metodologia, wyselekcjonowana populacja oraz utrata pacjentów z badania prawdopodobnie wpłynęły na wyniki związane z częstością napadów drgawkowych.

 • Psychoterapie w leczeniu migreny u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 2 lipca 2019  ]

  Nie odnaleźliśmy danych naukowych, które potwierdziłyby skuteczność psychoterapii w zmniejszeniu liczby epizodów migreny w ciągu 4 tygodni po zakończeniu leczenia. Jednak w tej analizie mogliśmy uwzględnić tylko 4 badania, które nie były wysokiej jakości. W 4 badaniach odnotowano pewien odsetek osób, u których częstość występowania migreny zmniejszyła się o co najmniej 50%; w tych badaniach osoby, które otrzymały leczenie psychologiczne, miały dwukrotnie większe prawdopodobieństwo odpowiedzi na leczenie (tj. zmniejszenie częstości epizodów migreny o 50%), w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej. Nie znaleziono danych naukowych potwierdzających, że psychoterapia wpłynęła na intensywność bólu migrenowego, ilość stosowanych leków, nastrój lub jakość życia. Tylko w 2 badaniach analizowano zdarzenia niepożądane, a więc nie byliśmy w stanie sformułować wniosków w tym zakresie. Znaleźliśmy bardzo niewiele danych naukowych dotyczących obserwacji osób w okresie długoterminowym i brak danych na poparcie lub obalenie jakichkolwiek długoterminowych efektów leczenia psychologicznego.

 • Probiotyki u chorych na mukowiscydozę
  [  Data publikacji przeglądu: 21 stycznia 2020  ]

  Stosowanie probiotyków może zmniejszyć częstość występowania zaostrzeń stanów zapalnych płuc, jednak nie ma co do tego pewności. Zaostrzenia stanów zapalnych płuc wiążą się z pogorszeniem objawów niewydolności oddechowej (np. zaostrzony kaszel, obecność plwociny i duszność) oraz z pogorszoną czynnością płuc. Przyjmowanie probiotyków może zmniejszyć stężenie kalprotektyny (substancji, której występowanie świadczy o stanie zapalnym jelit), jednak korzyści z takiego stanu dla pacjenta nie są znane. Nie stwierdzono różnicy między stosowaniem probiotyków i placebo w zakresie wpływu na wzrastanie, masę ciała lub wskaźnik masy ciała (BMI). Wyniki nie wykazały wpływu stosowania probiotyków na czynność płuc, konieczność przyjęcia do szpitala lub objawy ze strony jamy brzusznej. W jednym małym badaniu oceniono jakość życia, a wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wypadły na korzyść stosowania probiotyków. Jednak w ocenie dzieci nie stwierdzono różnicy między grupami. Stosowanie probiotyków może powodować wymioty, biegunkę oraz reakcje alergiczne. Szacujemy, że u jednej na 52 osoby przyjmujące probiotyki mogą wystąpić efekty uboczne. Nie mogliśmy przeanalizować wyników badania, w którym porównano różne probiotyki między sobą, ze względu na jego zaprojektowanie. Przyszłe badania powinny dotyczyć stosowania probiotyków przez co najmniej 12 miesięcy i oceniać stan zdrowia płuc i jelit, wzrastanie, objawy ze strony jamy brzusznej, jakość życia oraz zdarzenia niepożądane. Biorąc pod uwagę szeroki zakres (preparaty jedno- i wieloszczepowe), stosowane dawki oraz skuteczność probiotyków, określenie najlepszego schematu leczenia, który warto ocenić w przyszłych badaniach, będzie wyzwaniem.

 • Dieta niskobiałkowa u chorych na przewlekłą chorobę nerek bez cukrzycy
  [  Data publikacji przeglądu: 4 października 2018  ]

  Przeanalizowaliśmy dane z 17 badań (21 zbiorów danych) z udziałem 2996 pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Stwierdziliśmy, że w porównaniu z dietą o małym i standardowym spożyciu białka, dieta o bardzo małym spożyciu tego składnika prawdopodobnie zmniejsza liczbę chorych z zaawansowaną niewydolnością nerek wymagających dializoterapii. Kiedy dietę o małym spożyciu białka porównano z dietą o jego standardowym spożyciu, nie zauważono wyraźnej różnicy pod względem liczby pacjentów z mniej poważnym stopniem niewydolności nerek wymagających dializ. Skutki uboczne diety niskobiałkowej, takie jak utrata masy ciała, występowały rzadko, ale w wielu badaniach nie raportowano działań niepożądanych.

 • Terapia BCG lub mitomycyną C w leczeniu nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego
  [  Data publikacji przeglądu: 8 stycznia 2019  ]

  Jaka jest skuteczność zastosowania dwóch różnych leków - prątków Calmette’a i Guérina (BCG) i mitomycyny (MMC) - w podaniach dopęcherzowych u chorych z nowotworem wywodzącym się z wewnętrznej wyściółki pęcherza moczowego, którzy zostali poddani resekcji guza?

  Znaleźliśmy 12 badań odpowiadających na nasze pytanie, w których uczestniczyły 2932 osoby. Stwierdziliśmy, że zastosowanie BCG (w porównaniu ze stosowaniem MMC - przyp. tłum.) wiąże się z podobnym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (dane naukowe niskiej jakości), ale może zwiększać ryzyko poważnych skutków niepożądanych (dane naukowe niskiej jakości), chociaż możliwe, że w tym zakresie nie ma żadnej różnicy między grupami. Zastosowanie BCG może zmniejszać ryzyko wznowy nowotworu (dane naukowe niskiej jakości), chociaż możliwe jest, że w tym zakresie nie ma żadnej różnicy między grupami. Terapia BCG może mieć niewielki lub żaden wpływ na pogorszenie zaawansowania guza (dane naukowe niskiej jakości). Nie znaleźliśmy żadnych danych dotyczących jakości życia.

 • Skutki zaangażowania rodziców i innych dorosłych opiekunów w dietę dzieci i interwencje związane z aktywnością fizyczną
  [  Data publikacji przeglądu: 5 stycznia 2020  ]

  Wyniki tego przeglądu sugerują, że dodanie komponentu udziału rodzica lub opiekuna do interwencji dotyczących zmiany zachowania żywieniowego lub aktywności fizycznej może mieć niewielki lub żaden wpływ na spożywanie pokarmów przez dzieci lub poziom ich aktywności fizycznej. W przypadku interwencji ukierunkowanych zarówno na dietę, jak i zachowania związane z aktywnością fizyczną, zaangażowanie rodzica lub opiekuna prawdopodobnie nieznacznie zmniejsza spożycie napojów słodzonych cukrem przez dzieci pod koniec interwencji. Nie wiemy czy stosowanie którejkolwiek z tego rodzajów interwencji wiąże się z wystąpieniem niepożądanych skutków, ponieważ takie dane nie są dostępne.

 • Przezcewnikowa chemoembolizacja tętnicza z późniejszą trójwymiarową radioterapią konformalną w leczeniu pierwotnego raka wątrobowokomórkowego
  [  Data publikacji przeglądu: 16 lutego 2019  ]

  Do przeglądu włączono 8 badań, w których brało udział 632 uczestników. Wszystkie badania obciążone były dużym ryzykiem błędu systematycznego. Terapia obejmująca TACE (TACE; procedura mająca na celu ograniczenie dopływu krwi do guza) z późniejszą 3-DCRT (trójwymiarowa radioterapia konformalna) zdaje się mieć przewagę nad samą TACE pod względem zmniejszenia ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny oraz pod względem wpływu na odpowiedź nowotworu na leczenie, pomimo większej toksyczności wyrażonej poprzez większe zwiększenie stężenia całkowitej bilirubiny (mierzonej we krwi celem oceny funkcjonowania wątroby). W żadnym z badań nie stwierdzono poważnych działań niepożądanych. W jednym badaniu oceniano jakość życia związaną ze zdrowiem (tj. poziom zadowolenia jednostki z życia i ze zdrowia), jednak nie została ona jasno zdefiniowana. Wnioski płynące z tego przeglądu są niepewne, ponieważ we włączonych badaniach stwierdzono wady metodologiczne. Potrzebnych jest więcej wysokiej jakości badań z randomizacją, żeby móc potwierdzić bądź uzupełnić dotychczasowe ustalenia.

 • Racekadotryl w leczeniu ostrej biegunki u dzieci poniżej piątego roku życia
  [  Data publikacji przeglądu: 20 grudnia 2019   ]

  Autorzy przeglądu przeszukali dostępne badania i uwzględnili 7 z nich. W badaniach tych wzięło udział łącznie 1140 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 5 lat. Dzieci, które otrzymały racekadotryl porównano z grupą kontrolną (dziećmi, które zamiast racekadotrylu otrzymały placebo [nieaktywny lek niezawierający racekadotrylu] lub nie otrzymały żadnego leku). Wyniki przeglądu wskazują, że w porównaniu z placebo lub niestosowaniem żadnego leku, podawanie racekadotrylu u dzieci z biegunką może przynieść następujące efekty:

  • racekadotryl może zmniejszyć ryzyko niepowodzenia w nawadnianiu organizmu (dane naukowe o niskiej pewności oszacowania);

  • nie mamy pewności czy racekadotryl skraca czas trwania biegunki (dane naukowe o bardzo niskiej pewności oszacowania);

  • nie mamy pewności czy racekadotryl wpływa na częstość wypróżnień (dane naukowe o bardzo niskiej pewności oszacowania);

  • racekadotryl może zmniejszyć objętość oddawanego stolca (dane naukowe o niskiej pewności oszacowania);

  • racekadotryl może mieć niewielki lub żaden wpływ na długość pobytu pacjentów w szpitalu (dane naukowe o niskiej pewności oszacowania);

  • racekadotryl może mieć niewielki lub żaden wpływ na częstość występowania skutków ubocznych (dane naukowe o niskiej pewności oszacowania).

 • Adalimumab w leczeniu aktywnej postaci choroby Leśniowskiego i Crohna
  [  Data publikacji przeglądu: 19 listopada 2019   ]

  Dane naukowe o wysokiej pewności oszacowania wskazują na to, że leczenie adalimumabem w celu wywołania remisji i złagodzenia objawów u chorych z umiarkowaną lub ciężką aktywną postacią ChLC (Choroba Leśniowskiego i Crohna) przyniosło lepsze efekty niż stosowanie placebo. Działania niepożądane występowały rzadziej w przypadku leczenia adalimumabem niż podczas podawania placebo. Nie ma jednak pewności co do wpływu stosowania adalimumabu na występowanie skutków ubocznych, ze względu na małą liczbę zgłaszanych przypadków. Z tego powodu nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków dotyczących skutków ubocznych związanych ze stosowaniem tego leku u chorych na ChLC. Konieczne są dalsze badania w celu przeanalizowania długotrwałych korzyści i szkód wynikających ze stosowania adalimumabu u chorych na ChLC.

 • Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu dorosłych cierpiących na szumy uszne
  [  Data publikacji przeglądu: 8 stycznia 20120   ]

  Istnieją dane naukowe o niskiej do umiarkowanej pewności oszacowania świadczące o tym, że po zakończeniu leczenia, CBT (terapia poznawczo-behawioralna, ang. cognitive behavioural therapy) może zmniejszyć negatywny wpływ jaki mają szumy uszne na jakość życia, nie wywołując przy tym żadnych lub tylko niewielkie skutki uboczne (konieczne są dalsze badania w tym zakresie).

 • Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 w leczeniu zespołu suchego oka
  [  Data publikacji przeglądu: 18 grudnia 2019   ]

  Potrzebne są dalsze badania, aby uzyskać pełne zrozumienie roli suplementów zawierających kwasy omega-3 i omega-6 w leczeniu zespołu suchego oka, szczególnie w zakresie stosowania takiego leczenia u chorych z ZSO spowodowanym różnymi przyczynami i w różnym stopniu zaawansowania. Potrzebne są również dalsze badania w celu uzyskania informacji na temat wpływu właściwości suplementu (np. dawki, formy, składu) na wyniki kliniczne.

 • Glikokortykosteroidy w leczeniu duszności związanej z nowotworem u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 20 lutego 2019   ]

  Z powodu małej liczby badań, podawania różnych leków, zastosowania różnych porównań i wyników, nie mogliśmy przeprowadzić wielu zaplanowanych analiz. Przeprowadziliśmy jedną analizę obejmującą 114 uczestników, aby ocenić zmiany w zakresie intensywności duszności/ulgi w stosunku do wartości wyjściowej. Wykazano, że stosowanie GKS nie ma korzystnego wpływu na zmniejszanie intensywności duszności u chorych na nowotwór, w porównaniu ze stosowaniem leku obojętnego. Okazało się, że częstość występowania działań niepożądanych była podobna w obu grupach, a GKS ogólnie były dobrze tolerowane. W żadnym z badań nie oceniano zadowolenia pacjenta z leczenia. Odsetek pacjentów, którzy zrezygnowali z udziału w badaniu wynosił w dwóch badaniach odpowiednio 15% i 36%.

 • Skuteczność równoważnych schematów podawania pełnej dawki nieaktywnej szczepionki przeciw polio drogą domięśniową w porównaniu z niepełną dawką wstrzykiwaną śródskórnie
  [  Data publikacji przeglądu: 20 grudnia 2019   ]

  Przegląd obejmował 13 badań, w których uczestniczyło łącznie 7292 osób (6402 dzieci i 890 dorosłych). W miarę możliwości, połączyliśmy wyniki podobnych badań w metaanalizie (statystyczna metoda łączenia wyników wielu pojedynczych badań w celu obliczenia ogólnego efektu). Istnieją trzy typy dzikich wirusów polio: typ 1, 2 i 3. Okazało się, że liczba reakcji przeciwciał na szczepionkę (mierzona za pomocą tzw. wskaźnika serokonwersji) u dzieci była większa w grupie, która otrzymała szczepionkę domięśniowo w porównaniu z grupą, w której wykonano podobną liczbę zastrzyków drogą śródskórną. Pomiary zostały dokonane po podaniu następujących dawek: pojedyncza dawka (6 badań, 2571 dzieci) i dwie dawki (3 badania, 981 dzieci) dla wszystkich typów wirusa polio oraz trzy dawki dla wirusa typu 2 (3 badania, 973 dzieci). Szczepionki wytwarzają przeciwciała, które zwalczają wszystkie trzy typy wirusa polio. Liczba przeciwciał wytwarzana przez szczepionki (średnie geometryczne miana przeciwciał) była większa u dzieci, które otrzymały pełną dawkę IPV domięśniowo dla wszystkich typów wirusa polio (7 badań, 4887 dzieci). W pięciu badaniach (obejmujących 2217 dzieci) odnotowano więcej zdarzeń niepożądanych, takich jak gorączka i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia w grupie szczepionej śródskórnie, natomiast w dwóch badaniach (obejmujących 1904 dzieci) odnotowano więcej takich zdarzeń w grupie szczepionej domięśniowo. W żadnym z uwzględnionych badań nie przedstawiono danych dotyczących występowania polio paralitycznego.

 • Leki przeciwdrobnoustrojowe w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego u dorosłych poddawanych cystoskopii
  [  Data publikacji przeglądu: 21 lutego 2019   ]

  Stosowanie antybiotyków przed cystoskopią w celu zapobiegania ZUM mogło mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko rozwoju ciężkiego zakażenia, w którym bakterie przedostały się do krwi. Antybiotyki mogły zmniejszyć ryzyko zakażenia wtedy, gdy wzięto pod uwagę zarówno ciężkie zakażenia szerzące się drogą krwi, jak i zakażenia ograniczone do pęcherza. U żadnego z uczestników włączonych do badań nie stwierdzono poważnych działań niepożądanych. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że antybiotyki stosowane w zapobieganiu ZUM prawdopodobnie nie powodują poważnych działań niepożądanych, jednak mamy duże wątpliwości co do tego stwierdzenia. Stosowanie antybiotyków mogło także mieć nieznaczny wpływ lub nie mieć w ogóle wpływu na występowanie łagodniejszych działań niepożądanych. Wpływ antybiotyków na ryzyko zakażenia ograniczone do pęcherza mógł być niewielki lub żaden, jednak mamy duże wątpliwości co do tego wniosku. Pacjenci leczeni antybiotykami mogli być obciążeni większym ryzykiem wystąpienia bardziej opornych bakterii, jednak jesteśmy bardzo niepewni tego stwierdzenia.

 • Dożylne podawanie żelaza w leczeniu niedoboru żelaza bez niedokrwistości u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 20 grudnia 2019   ]

  Stosowanie żelaza dożylnie może prowadzić do niewielkiego zwiększenia stężenia hemoglobiny we krwi. Oceniliśmy również wpływ dożylnego podawania żelaza na jakość życia, stężenie ferrytyny w surowicy (żelazo magazynowane w organizmie), szczytową wydolność fizyczną oraz występowanie łagodniejszych skutków ubocznych. Nie byliśmy w stanie stwierdzić, czy dożylne podawanie żelaza przyniosło korzyści w którymkolwiek z tych obszarów. Wynika to z faktu, że badania różniły się między sobą pod względem charakterystyki uczestników, przyjętej definicji niedoboru żelaza, rodzaju przepisanego żelaza oraz czasu trwania badań. Próbowaliśmy również zebrać dane na temat występowania poważnych skutków ubocznych i zakażeń bakteryjnych po podaniu żelaza, ale nie udało nam się znaleźć żadnych badań, w których by to skutecznie oceniono.

 • Stosowanie diety immonumodulującej u dorosłych z zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)
  [  Data publikacji przeglądu: 24 stycznia 2019   ]

  Nie wiadomo, czy włączenie kwasów tłuszczowych omega-3 i antyoksydantów do diety chorych z ARDS poprawia ich przeżycie długoterminowe. Nie ma pewności, czy stosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 i antyoksydantów skraca długość pobytu na oddziale intensywnej terapii i zmniejsza liczbę dni spędzonych pod respiratorem oraz czy polepszają one dotlenienie. Nie wiadomo też, czy takie żywienie ma szkodliwe działanie na zdrowie.

 • Terapia psychologiczna w leczeniu choroby wieńcowej
  [  Data publikacji przeglądu: 28 kwietnia 2017   ]

  Interwencje psychologiczne nie zmniejszyły śmiertelności (z jakiejkolwiek przyczyny) ani ryzyka operacji kardiochirurgicznej lub kolejnego zawału serca. Interwencje psychologiczne zmniejszyły natomiast ryzyko śmierci z przyczyn sercowych oraz nasilenie objawów związanych z depresją, lekiem i stresem ocenione przez pacjentów.

 • Kortykosteroidy donosowe w leczeniu niealergicznego nieżytu nosa
  [  Data publikacji przeglądu: 2 listopada 2019   ]

  Kortykosteroidy donosowe w porównaniu z placebo

  Nie ma pewności, czy stosowanie kortykosteroidów donosowo zmniejsza nasilenie objawów u pacjentów z niealergicznym nieżytem nosa, w porównaniu z placebo (leczenie trwające do 3 miesięcy). Mogą one zmniejszać nasilenie objawów w porównaniu z placebo na podstawie oceny pacjentów podczas leczenia trwającego do 4 tygodni (dane naukowe o niskiej pewności oszacowania). Leczenie kortykosteroidami donosowymi prawdopodobnie zwiększa ryzyko krwawienia z nosa, ale ryzyko wystąpienia innych skutków ubocznych jest takie samo dla obu metod. Na podstawie wyników tego przeglądu nie możemy stwierdzić, czy istnieją różnice w przypadku stosowania różnych stężeń, dróg podania lub schematów leczenia kortykosteroidami donosowymi. Brak jest badań dobrej jakości oceniających zmiany pod względem jakości życia osób leczonych kortykosteroidami donosowymi.

  Kortykosteroidy donosowe w porównaniu z innymi metodami leczenia

  Nie ma wystarczających danych naukowych wskazujących na to, że kortykosteroidy donosowe są lepsze, gorsze lub tak samo skuteczne, jak inne metody leczenia, takie jak: płukanie zatok solą fizjologiczną, donosowe leki przeciwhistaminowe (przeciwalergiczne; przy.tłum.), kapsaicyna lub bromek ipratropium w leczeniu niealergicznego nieżytu nosa. W żadnym z badań nie oceniano poprawy jakości życia.

 • Leczenie łojotokowego zapalenia skóry u niemowląt (w tym ciemieniuchy) - stanu zapalnego z łuszczeniem się skóry
  [  Data publikacji przeglądu: 4 marca 2019   ]

  W dwóch badaniach oceniano doustne stosowanie biotyny w porównaniu z placebo. W jednym z nich oceniono tylko czas trwania wysypki, a w drugim jedynie stwierdzono, że nie ma różnic między grupami. W związku z tym nie było jasne, które leczenie jest bardziej skuteczne.

  W dwóch badaniach oceniających produkty do pielęgnacji skóry oznaczone znakiem towarowym, w porównaniu z placebo, odnotowano podobną poprawę w zakresie nasilenia objawów choroby między grupą chorych stosujących krem Promiseb (96%) i placebo (92%). W jednym badaniu oceniano żel zawierający laktamid MEA i szampon w porównaniu z samym szamponem. Zmniejszenie powierzchni pokrytej zmianami chorobowymi i nasilenie wysypki było bardziej widocznie w grupie stosującej żel (81,4%), w porównaniu z grupą osób, które stosowały sam szampon (70,2%).

  Porównując w jednym badaniu balsam z 1% hydrokortyzonem z balsamem zawierającym 0,025% likochalkon, wskaźniki wyleczenia, takie jak zmniejszenie nasilenia objawów, były również podobne (95,8% vs 97,1%). Zmniejszenie powierzchni ciała pokrytej zmianami chorobowymi było zbliżone w przypadku stosowania maści zawierającej 0,02% piwalanu flumetazonu (zmniejszenie powierzchni o 9%) i 2% wodnego roztworu eozyny (zmniejszenie powierzchni o 7%).

  Tylko w dwóch badaniach raportowano działania niepożądane, w tym jeden przypadek zwiększonego zaczerwienienia skóry w trakcie stosowania likochalkonu, natomiast w badaniu oceniającym żel zawierający laktamid MEA i szampon, w porównaniu z samym szamponem, nie odnotowano specyficznych skutków ubocznych.

  W żadnym z badań nie oceniano poprawy jakości życia.

 • Dornaza alfa stosowana wziewnie w leczeniu chorób płuc w przebiegu mukowiscydozy
  [  Data publikacji przeglądu: 6 września 2018   ]

  Dornaza alfa w porównaniu z placebo lub brakiem aktywnego leczenia

  Wykazano, że w przeciągu miesiąca dornaza alfa poprawia czynność płuc w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia. Tę poprawę obserwowano również w dłuższych badaniach, trwających od sześciu miesięcy do dwóch lat (8 badań; 1708 uczestników). W tych badaniach obserwowano również zmniejszenie liczby pogorszeń stanu zdrowia (zaostrzenia stanów zapalnych płuc). Jedno z badań wykazało, że stosowanie dornazy alfa zmniejsza wydatki na leki o 18% do 38%.

  Dornaza alfa – codziennie a co drugi dzień

  Jedno badanie (43 dzieci) nie wykazało żadnych różnic pomiędzy wymienionymi planami leczenia we wpływie na czynność płuc, jakość życia albo zaostrzenia choroby płuc.

  Dornaza alfa w porównaniu z innymi lekami, które ułatwiają oczyszczanie płuc

  Wyniki badań porównujących dornazę alfa z solą hipertoniczną lub mannitolem były niejednorodne. Jedno badanie (43 dzieci) wskazało większą poprawę czynności płuc podczas leczenia dornazą alfa w porównaniu z solą hipertoniczną, a jedno badanie (23 uczestników) nie wykazało żadnych różnic w czynności płuc pomiędzy stosowaniem dornazy alfa i mannitolu czy też pomiędzy leczeniem dornazą alfa a dornazą alfa w połączeniu z mannitolem. W jednym badaniu (23 uczestników) wykazano wyższe wyniki jakości życia podczas stosowania samej dornazy alfa w porównaniu z połączeniem dornazy alfa i mannitolu. Inne porównania leków nie wykazały różnic w jakości życia pomiędzy stosowanym leczeniem. Żadne z porównań sposobów leczenia w żadnym z badań nie odnotowało różnic w liczbie zaostrzeń chorób płuc pomiędzy grupami.

  Podsumowując, nie odnotowano poważnych objawów niepożądanych. Jedynie wśród osób przyjmujących dornazę alfa obserwowano częściej wysypkę i zmianę głosu. Aktualnie dostępne dane naukowe nie wskazują jednoznacznie na wyższość dornazy alfa w porównaniu z innymi lekami, takimi jak sól hipotoniczna czy mannitol.

 • Stosowanie leków poprawiających przepływ krwi u osób ze słabym krążeniem krwi w żyłach kończyn dolnych
  [  Data publikacji przeglądu: 6 kwietnia 2016   ]

  Do niniejszego przeglądu (aktualny do sierpnia 2015 r.), włączono 66 badań, które spełniły kryteria włączenia (53 badania zawierające dane ilościowe, obejmujące łącznie 6013 uczestników; średni wiek 50 lat). Umiarkowanej jakości dane naukowe z 13 badań (obejmujące 1245 uczestników) sugerują, że leki flebotropowe zmniejszają obrzęki w porównaniu do placebo. Dane naukowe o niskiej jakości sugerują, że nie ma różnic w odsetkach ran wygojonych pomiędzy lekami flebotropowymi a placebo. Nie było możliwe połączenie wyników z badań dla jakości życia ze względu na różnice pomiędzy badaniami. Jednakże, w analizie poszczególnych rodzajów leków flebotropowych, wysokiej jakości dane wskazują, że nie ma różnicy w jakości życia w przypadku stosowania dobesylanu wapnia (w porównaniu z placebo -przyp. tłum.). Wykazano poprawę jakości życia w przypadku stosowania aminaftonu w porównaniu do placebo, jednakże dane naukowe były niskiej jakości. Ponadto, dane sugerują, że leki flebotropowe mogą mieć korzystny wpływ na zaburzenia troficzne, skurcze, zespół niespokojnych nóg, obrzęki i mrowienie. Jednakże, znaczenie niniejszych wyników dla ogólnego stanu klinicznego pozostaje niejasne. Umiarkowanej jakości dane naukowe z 33 badań (obejmujących łącznie 3975 osób) wykazały, że leki flebotropowe powodują więcej działań niepożądanych, głównie zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

 • Szczepienia w zapobieganiu zachorowaniom na półpasiec u osób starszych
  [  Data publikacji przeglądu: 7 listopada 2019   ]

  W jednym dużym badaniu wysokiej jakości, w którym wzięło udział 38 546 osób w wieku 60 lat lub starszych, porównano stosowanie żywych szczepionek z placebo (jedna dawka podawana jako zastrzyk podskórny) i stwierdzono, że aktywna szczepionka może zapobiec wystąpieniu półpaśca przez okres do trzech lat. Działania niepożądane związane z podaniem szczepionki były przeważnie łagodne do umiarkowanych, zarówno w przypadku objawów ogólnoustrojowych, jak i reakcji w miejscu wstrzyknięcia. Rekombinowana szczepionka jest nową szczepionką, która zawiera niewielką część wirusa ospy wietrznej i półpaśca oraz adiuwant. Adiuwant jest substancją, która wzmacnia odpowiedź organizmu na bodziec (bakterie, wirusy i substancje, które wydają się obce i szkodliwe) w celu obrony. Szczepionka ta wymaga podania łącznie 2 dawek domięśniowo, w odstępie od dwóch do sześciu miesięcy. W dwóch badaniach (29 311 uczestników [ocena bezpieczeństwa] i 22 022 uczestników [ocena skuteczności]) porównano rekombinowaną szczepionkę z placebo i stwierdzono, że u osób zaszczepionych tą szczepionką odnotowano mniej epizodów półpaśca, ale częściej występowały u nich objawy ogólnoustrojowe i reakcja miejscowa. Większość uczestników zgłosiła, że te działania niepożądane miały nasilenie łagodne do umiarkowanego. Należy zauważyć, że liczba uczestników, którzy nie otrzymali drugiej dawki, była większa w grupie szczepionej niż w grupie placebo.

 • Leczenie przeciwwirusowe w porażeniu Bella
  [  Data publikacji przeglądu: 5 września 2019   ]

  Stwierdzono, że stosowanie terapii skojarzonej lekami przeciwwirusowymi i GKS, w porównaniu z samymi GKS, może nie różnić się wyraźnie pod względem odsetka pacjentów, którzy nie wracają do pełnego zdrowia po porażeniu Bella. Wyniki te charakteryzuje niska pewność (co do ich wiarygodności - przyp. tłum.) i zostały one ustalone na podstawie danych z 3 badań, w których uczestniczyło 766 osób z porażeniem Bella o różnym stopniu nasilenia. Wykluczyliśmy dane pochodzące z 10 badań, w których stwierdzono wiele potencjalnych źródeł błędu systematycznego. Możemy stwierdzić z umiarkowaną pewnością, że w porównaniu z leczeniem samymi GKS, terapia skojarzona zmniejszyła liczbę osób, u których obserwowano długotrwałe skutki porażenia Bella (nadmierne łzawienie oczu lub nieprawidłową mimikę twarzy). Na podstawie danych z 2 badań (z udziałem 98 osób) wykazano, że u pacjentów z ciężkim porażeniem Bella (całkowity lub prawie całkowity paraliż twarzy) zastosowanie terapii skojarzonej lekami przeciwwirusowymi i GKS nie przyczyniło się w znaczący sposób do powrotu do zdrowia, w porównaniu z leczeniem samymi glikokortykosteroidami. Stosowanie tylko GSK było bardziej skuteczne niż stosowanie samych leków przeciwwirusowych pod względem wpływu na odsetek osób z niepełną poprawą (667 uczestników, 2 badania); terapia skojarzona lekami przeciwwirusowymi i GKS była bardziej skuteczna niż placebo lub niestosowanie leczenia (658 uczestników, 2 badania); w porównaniu z placebo stosowanie samych leków przeciwwirusowych nie przyniosło pożądanych efektów (658 uczestników, 2 badania). Chociaż w oparciu o dane z 2 badań (656 uczestników) nie znaleźliśmy wyraźnej różnicy pod względem częstości występowania skutków ubocznych między osobami otrzymującymi leki przeciwwirusowe łącznie z GKS, w porównaniu z osobami otrzymującymi wyłącznie GKS, dane te są dla nas zbyt niepewne, aby wyciągać wnioski. W przyszłości może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia dużych badań u osób z porażeniem Bella dotyczących dodatkowego leczenia przeciwwirusowego.

 • Leki ukierunkowane molekularnie (celowane) na szlak przewodzenia PI3K/AKT/mTOR w miejscowo zaawansowanym, przerzutowym lub nawrotowym raku endometrium
  [  Data publikacji przeglądu: 7 października 2019   ]

  Istnieje niska pewność co do wiarygodności wyników 2 badań klinicznych dotyczących stosowania leków ukierunkowanych na szlak przewodzenia PI3K/AKT/mTOR u kobiet z miejscowo zaawansowanym, przerzutowym lub nawrotowym rakiem endometrium. W oparciu o małą liczbę zakończonych badań stwierdzono, że kobiety wcześniej leczone z powodu zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium, które otrzymywały inhibitory mTOR, mogą być obciążone mniejszym ryzykiem progresji nowotworu (wzrostu nowotworu; przyp.tłum.), w porównaniu z kobietami, które otrzymały wyłącznie chemioterapię/terapię hormonalną. Jednak w przypadku kobiet otrzymujących chemioterapię skojarzoną z inhibitorami mTOR w ramach pierwszej linii leczenia po rozpoznaniu choroby zaawansowanej, zastosowanie inhibitorów mTOR może spowodować szybszą progresję choroby i prawdopodobnie wiązać się z większymi powikłaniami, w porównaniu z samą chemioterapią lub hormonoterapią. Chociaż inhibitory mTOR mogą wpłynąć na czas progresji choroby, różnice w przeżyciu po zakończeniu leczenia (nazywanym też przeżyciem całkowitym) mogą być nieznaczne lub żadne. Czekamy na publikację przynajmniej pięciu badań, w których oceniano rolę inhibitorów PI3K, AKT i mTOR w zaawansowanym i nawrotowym raku endometrium.

 • Tai Chi w leczeniu osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów
  [  Data publikacji przeglądu: 25 września 2019   ]

  Ból (mierzony za pomocą skali wzrokowo-analogowej [ang. Visual Analogue Scale - VAS] po 12 tygodniach):

  - Osoby, które ćwiczyły Tai Chi, oceniły u siebie natężenie bólu o 2,15 punktu niżej (poprawa) w skali od 0 do 10 punktów, w porównaniu ze zmianą zaobserwowaną w grupie kontrolnej (bezwzględna poprawa o 22%). Jakość danych naukowych została oceniona jako bardzo niska ze względu na małą liczbę uczestników oraz obawy dotyczące zaprojektowania badań (2 badania, 81 uczestników).

  - Osoby, które nie ćwiczyły Tai Chi zgłosiły średnią zmianę w zakresie natężenia bólu, która wahała się od 0,5 punktu mniej do 1,6 punktu więcej.

  Aktywność choroby (mierzona za pomocą wskaźnika DAS-28-ESR [ang. Disability Activity Scale] w ciągu 12 tygodni):

  - W odniesieniu do aktywności choroby, wynik u osób, które ćwiczyły Tai Chi był o 0,4 punktu niższy (poprawa) w skali od 0 do 10 punktów, w porównaniu z grupą kontrolną (bezwzględna poprawa o 4%). Jakość danych naukowych została oceniona jako bardzo niska ze względu na obawy dotyczące zaprojektowania badania oraz z powodu dużej liczby osób, które wycofały się z udziału w nim (1 badanie, 43 uczestników).

  - Osoby, które nie ćwiczyły Tai Chi nie zgłosiły żadnych zmian pod względem aktywności choroby.

  Funkcjonowanie (mierzone za pomocą kwestionariusza oceny zdrowia HAQ po 12 tygodniach):

  - Wynik dotyczący funkcjonowania u osób, które ćwiczyły Tai Chi był o 0,33 punktu niższy (poprawa) w skali od 0 do 3 punktów, w porównaniu z grupą kontrolną (bezwzględna poprawa o 11%). Jakość danych naukowych została oceniona jako bardzo niska ze względu na obawy dotyczące zaprojektowania badań oraz z powodu częstego wycofywania się osób z uczestnictwa (2 badania, 63 uczestników).

  - Osoby, które nie ćwiczyły Tai Chi zgłosiły średnią zmianę w zakresie funkcjonowania od jej braku do wzrostu o 0,1 punktu.

  Wycofywanie się z udziału w badaniu:

  -17 na 100 osób mniej wycofało się z zajęć grupowych Tai Chi w okresie 12 tygodni (bezwzględna poprawa o 17%). Jakoś danych naukowych została oceniona jako niska ze względu na małą liczbę uczestników oraz obawy dotyczące zaprojektowania badań (7 badań, 289 uczestników).

  Nie znaleźliśmy żadnych badań, w których oceniano progresję radiologiczną lub występowanie objawów niepożądanych w krótkim bądź długim okresie obserwacji, jednak w 2 badaniach wspomniano o bólu stawów i mięśni oraz skurczach.

 • Antyoksydanty w leczeniu obniżonej płodności u mężczyzn
  [  Data publikacji przeglądu: 13 marca 2019   ]

  Suplementacja antyoksydantów u mężczyzn z obniżoną płodnością, którzy razem z partnerką są pod opieką kliniki leczenia niepłodności, może zwiększyć szanse na urodzenie żywego dziecka, jednak ogólna jakość danych naukowych pochodzących z zaledwie 7 badań z randomizacją była niska. Dane naukowe niskiej jakości sugerują również, że odsetek ciąż klinicznych może się zwiększyć. Nie ma danych naukowych wskazujących na zwiększone ryzyko poronienia, jednak dane bardzo niskiej jakości sugerują, że antyoksydanty mogą częściej powodować łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Pary mające problem obniżonej płodności powinny zostać poinformowane, że obecne dane naukowe są niejednoznaczne ze względu na skąpe informacje o metodach, brak wyników klinicznych dotyczących liczby żywych urodzeń i ciąż potwierdzonych klinicznie, a ponadto nieprecyzyjne dane związane z małym odsetkiem zdarzeń, dużą liczbą osób rezygnujących z udziału w badaniu i małą liczebnością grup. Aby dokładnie określić rolę antyoksydantów konieczne jest przeprowadzenie dużego, dobrze zaprojektowanego randomizowanego badania z grupą kontrolną otrzymującą placebo, w którym zostanie oceniona liczba ciąż klinicznych i odsetek żywych urodzeń.

 • Leczenie psychologiczne w celu zmniejszenia natężenia bólu u chorych po operacjach na otwartym sercu
  [  Data publikacji przeglądu: 12 lipca 2017   ]

  Oceniliśmy jakość danych naukowych pochodzących z włączonych badań, używając czterech poziomów jakości: bardzo niska, niska, umiarkowana lub wysoka. Niska jakość danych naukowych oznacza, że dostarczają bardzo mało pewności co do wyników. Wysoka jakość danych naukowych oznacza, że jesteśmy bardzo pewni co do otrzymanych wyników. Autorzy nie uzyskali odpowiedzi, czy leczenie psychologiczne zmniejsza natężenie bólu, zwiększa mobilność lub skraca czas intubacji (mechaniczego wspomagania oddychania; przyp.tłum.) po operacji na otwartym sercu. Przyczyną niejednoznacznych wniosków była niewystarczająca ilości danych, błędy w metodologii niektórych badań oraz sprzeczność wyników. Jakość danych naukowych zawartych w przeglądzie autorzy ocenili jako bardzo niską do umiarkowanej. W przypadku oceny wpływu interwencji na obniżenie poziomu stresu, dostępne dane były umiarkowanej jakości. Oznacza to, że można mieć umiarkowaną pewność co do zgodności tych wyników z prawdą, ponieważ niektóre interwencje psychologiczne wyraźnie obniżyły poziom stresu, podczas gdy analiza pozostałych nie potwierdziła tej obserwacji.

 • Topiramat w leczeniu młodzieńczej padaczki mioklonicznej
  [  Data publikacji przeglądu: 28 stycznia 2019   ]

  Włączyliśmy i przeanalizowaliśmy 3 badania z randomizacją (badania kliniczne, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia), obejmujące łącznie 83 uczestników. W oparciu o informacje zawarte w tych badaniach wydaje się, że topiramat jest lepiej tolerowany przez chorych niż walproinian, jednak nie jest od niego bardziej skuteczny. Topiramat wydaje się działać lepiej niż placebo, jednak wynik ten oparty był na analizie danych z niewielkiej liczby badanych.

 • Doustna suplementacja cynku w leczeniu biegunki u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 20 grudnia 2019   ]

  Kryteria włączenia do przeglądu spełniły 33 badania, w których wzięło udział 10 841 dzieci. Nie wiemy, czy wśród dzieci z ostrą biegunką leczenie cynkiem ma wpływ na śmiertelność lub liczbę hospitalizowanych dzieci (dane bardzo niskiej jakości ). W przypadku dzieci powyżej 6 miesiąca życia suplementacja cynku może skrócić średni czas trwania biegunki o około pół dnia (dane niskiej jakości ) i prawdopodobnie zmniejszyć liczbę dzieci, u których biegunka utrzyma się do siódmego dnia (dane umiarkowanej jakości ). W przypadku dzieci z oznakami niedożywienia wpływ podawania cynku wydaje się większy, gdyż czas trwania biegunki zmniejsza się o około jeden dzień (dane wysokiej jakości ). Z drugiej strony dostępne dane sugerują, że w przypadku dzieci poniżej 6 miesiąca życia podawanie cynku może nie mieć żadnego wpływu na średni czas trwania biegunki (dane niskiej jakości) ani na liczbę dzieci z biegunką trwająca conajmniej 7 dni (dane niskiej jakości ). Podawanie cynku zwiększa ryzyko wymiotów w obu grupach wiekowych (dane umiarkowanej jakości ). Nie odnotowano innych skutków ubocznych. Wśród dzieci z utrzymującą się biegunką podawanie cynku prawdopodobnie skraca średni czas trwania biegunki o około 16 godzin (umiarkowana jakość danych), ale może zwiększać ryzyko wymiotów (dane umiarkowanej jakości). W rejonach, w których powszechny jest niedobór cynku lub niedożywienie, cynk może być korzystny u dzieci z biegunką od szóstego miesiąca życia. Aktualne dane nie popierają podawania cynku dzieciom poniżej szóstego miesiąca życia, prawidłowo odżywionym oraz takim, u których ryzyko niedoboru cynku jest małe.

 • Czy pomoc w rzuceniu palenia dostarczana przez pracowników aptek pomaga ludziom rzucić palenie?
  [  Data publikacji przeglądu: 31 października 2019   ]

  Odnaleźliśmy dane naukowe potwierdzające, że bardziej intensywna, ustrukturyzowana opieka świadczona przez personel farmaceutyczny prawdopodobnie pomaga większej liczbie osób rzucić palenie niż mniej intensywna pomoc w rzuceniu palenia.

 • Porównanie różnych szczepionek przeciwko HPV oraz różnej liczby dawek w celu profilaktyki chorób związanych z zakażeniem HPV u kobiet i mężczyzn
  [  Data publikacji przeglądu: 22 listopada 2019   ]

  Schemat 2-dawkowy szczepień przeciwko HPV u młodych kobiet wywołuje odpowiedź układu odpornościowego, która jest porównywalna z odpowiedzią na 3-dawkowy schemat. U mężczyzn 4-walentna szczepionka przeciwko HPV wydaje się być skuteczna w zapobieganiu zmian na zewnętrznych narządach płciowych i brodawek płciowych. Szczepionki 4- i 9-walentne przeciwko HPV u młodych kobiet zapewniają podobny poziom ochrony przed wystąpieniem zmian przedrakowych szyjki macicy, pochwy i sromu oraz nowotworu. Dane naukowe dotyczące skuteczności i szkód związanych ze szczepieniami u osób zakażonych HIV są ograniczone. Konieczne są dalsze długoterminowe badania populacyjne w celu monitorowania bezpieczeństwa tych szczepionek, określenia, jak długo 2-dawkowy schemat szczepionki może zapewnić ochronę przed chorobami związanymi z HPV, jaki jest wpływ szczepień na rozwój raka oraz czy 2-dawkowy schemat przyczyni się do zwiększenia poziomu wyszczepialności.

 • Interwencje w celu zapobiegania wypadkom przy pracy wśród pracowników budowlanych
  [  Data publikacji przeglądu: 5 lutego 2018   ]

  Samo wprowadzenie przepisów prawnych może ale nie musi wpływać na zmniejszenie częstości wypadków z skutkiem śmiertelnym lub bez skutku śmiertelnego u pracowników budowlanych. Interwencje ukierunkowane regionalnie, takie jak kampanie na rzecz bezpieczeństwa, szkolenia, kontrole lub usługi w zakresie ochrony zdrowia pracujących mogą nie być skuteczne w ograniczaniu liczby obrażeń innych niż śmiertelne wśród pracowników budowlanych. Jednakże wieloaspektowa kampania na rzecz bezpieczeństwa i wielopłaszczyznowy program na rzecz miejsc pracy wolnych od narkotyków na poziomie przedsiębiorstwa, wraz z dotacjami na wymianę rusztowań, mogą być skuteczne w ograniczaniu liczby obrażeń innych niż śmiertelne. Dlatego konieczne jest wprowadzenie dodatkowych strategii mających na celu poprawę przestrzegania przez pracodawców i pracowników środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa.

 • Wpływ przyjmowania antybiotyków na ból zęba spowodowanego zapaleniem lub zakażeniem korzenia zęba u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 27 wrzesień 2018   ]

  W obu badaniach włączonych do przeglądu wykazano, że nie było wyraźnych różnic w odczuwaniu bólu lub obrzęku przez osoby, które otrzymały antybiotyk doustny w porównaniu z placebo (leczenie pozorowane), gdy terapię zastosowano łącznie z pierwszym etapem leczenia kanałowego i środkami przeciwbólowymi. Jednakże badania te były niewielkie i dostarczyły danych naukowych niskiej jakości, dlatego nie możemy być pewni, czy wyniki są właściwe. W żadnym badaniu nie oceniono efektów stosowania antybiotyków bez jednoczesnego chirurgicznego leczenia stomatologicznego. W jednym badaniu oceniano działania niepożądane wśród uczestników: u jednej osoby przyjmującej placebo wystąpiła biegunka, a jedna osoba stosująca antybiotyk zaobserwowała zmęczenie i złe samopoczucie po leczeniu.

 • Jakie środki pomagają osobom, którym udało się rzucić palenie tytoniu, uniknąć powrotu do nałogu?
  [  Data publikacji przeglądu: 28 października 2019   ]

  Odnalezione przez nas dane naukowe nie popierają stosowania terapii behawioralnej w celu zapobiegania nawrotom po rzuceniu palenia tytoniu. Wyniki te były takie same we wszystkich badanych grupach. Najbardziej obiecująca terapia to przedłużone leczenie podczas rzucania palenia, w szczególności stosowanie warenikliny. Nie wykazano skuteczności przedłużonego leczenia bupropionem lub nikotynowej terapii zastępczej (NTZ).

 • Interwencje w celu zapobiegania upadkom u osób po udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 1 października 2019   ]

  Wydaje się, że ćwiczenia fizyczne zmniejszają odsetek upadków, ale nie wpływają na zmniejszenie liczby pacjentów doświadczających takiego zdarzenia. Spośród badań, w których ćwiczenia były warunkiem interwencji, w większości z nich proszono uczestników o wykonywanie wyłącznie ćwiczeń fizycznych. W jednym z badań oferowano aktywność fizyczną łącznie z uczestnictwem w edukacyjnych spotkaniach poświęconych upadkom. W innym badaniu połączono ćwiczenia z całościową oceną ryzyka i dalszymi zaleceniami, takimi jak skierowanie pacjenta do okulisty lub odpowiednio dobrane obuwie, dzięki czemu uzyskano spersonalizowany plan zapobiegania upadkom. Oprócz ćwiczeń, w literaturze badano również inne interwencje mające na celu zapobieganie upadkom po udarze mózgu. W jednym z badań stosowano nieinwazyjną stymulację mózgu u osób po udarze, a wyniki wskazują na potencjalnie zmniejszenie liczby osób, które doświadczyły upadku. Jednak badanie to musi być powtórzone przed rozważeniem stosowania tej interwencji w praktyce klinicznej. W chwili obecnej nie ma danych naukowych wskazujących, że stosowanie soczewek jednoogniskowych, w porównaniu z wieloogniskowymi, wiąże się ze zmniejszeniem liczby osób ulegających upadkom i odsetka tych zdarzeń. Żadne z włączonych badań nie wykazało poważnej szkody związanej ze sposobem prowadzenia interwencji. Podsumowując, obecnie istnieje niewiele danych naukowych potwierdzających skuteczność interwencji w zapobieganiu upadkom u pacjentów po udarze mózgu. Głównym powodem jest mała liczba badań poświęconych tej grupie chorych lub uwzględniających ich jako jedną z podgrup. Ponadto badania dotyczące upadków nie są zgodne ze znanymi wytycznymi metodologicznymi, szczególnie w zakresie definicji upadku i czasu po udarze mózgu. Dobrze udokumentowane, oparte na konsensusie badania z odpowiednią liczbą uczestników mogą umocnić wartość ćwiczeń fizycznych w zmniejszeniu liczby upadków po udarze mózgu.

 • Stosowanie drenażu jamy brzusznej po operacji trzustki
  [  Data publikacji przeglądu: 21 czerwiec 2018   ]

  Prawdopodobnie wystąpiła niewielka różnica lub brak różnicy w ryzyku wystąpienia zgonu w okresie 30 dni (1,5% gdy stosowano drenaż versus 2,3% gdy nie stosowano drenażu), ogólnej liczbie powikłań (61,7% w porównaniu z 59,7%), lub czasie trwania hospitalizacji (14,3 dni w porównaniu z 13,8 dni) pomiędzy grupą w których zastosowano drenaż i grupą bez drenażu. Stosowanie drenażu prawdopodobnie nieznacznie zmniejszyło liczbę zgonów w okresie 90 dni (0,8% w porównaniu z 4,2%). Nie byliśmy pewni, czy stosowanie drenażu zmniejszyło liczbę zakażeń w obrębie jamy brzusznej (7,9% w porównaniu z 8,2%), czy też potrzebę dodatkowych interwencji radiologicznych w przypadku powikłań pooperacyjnych (10,9% w porównaniu z 12,1%). Stosowanie drenażu jamy brzusznej może prowadzić do podobnego ryzyka wystąpienia zakażeń rany (9,8% w porównaniu z 9,9%), potrzeby przeprowadzenia dodatkowych operacji w przypadku powikłań pooperacyjnych (9,4% w porównaniu z 7,1%), a także oceny jakości życia (105 punktów w porównaniu z 104 punktami) w porównaniu z brakiem stosowania drenażu. Zaobserwowano jedno powikłanie związane z samym drenem (pęknięcie rurki drenu) w grupie, w której stosowano drenaż (0,2%). Aktywny drenaż w porównaniu z biernym może prowadzić do podobnej liczby zgonów w ciągu 30 dni (1,2% w grupie aktywnego drenażu w porównaniu z 0% w grupie drenażu pasywnego), a także całkowitej liczby powikłań (22,0% w porównaniu z 32,1%). Nie byliśmy pewni, czy aktywny drenaż zmniejszył liczbę zakażeń wewnątrzbrzusznych (0% w porównaniu z 2,6%), zakażeń ran (6,1% w porównaniu z 9,0%), czy też potrzeby dodatkowych operacji w przypadku powikłań pooperacyjnych (1,2% w porównaniu z 7,7%). Aktywne dreny mogą nieznacznie skrócić czas trwania hospitalizacji (zmniejszenie średniego czasu hospitalizacji o 14,1%). W jednym małym badaniu nie wystąpiły żadne zgony w obu grupach. Wczesne usunięcie drenażu może zmniejszyć ogólną liczbę powikłań (38,6% z wczesnym usunięciem drenażu w porównaniu z 61,4% z późnym usunięciem drenażu), czas trwania hospitalizacji (zmniejszenie średniego czasu pobytu w szpitalu o 21,5%) oraz zmniejszyć koszty hospitalizacji (zmniejszenie średniego kosztu pobytu w szpitalu o 17,0%). Nie byliśmy pewni, czy wczesne usunięcie drenażu zmniejszyło potrzebę dodatkowych operacji w przypadku powikłań pooperacyjnych (0% w porównaniu z 1,8%). Nie jest jasne, czy rutynowe stosowanie drenażu ma jakikolwiek wpływ na zmniejszenie 30-dniowego ryzyka zgonu i powikłań pooperacyjnych. Rutynowy drenaż brzucha prawdopodobnie nieznacznie zmniejszył śmiertelność w okresie 90 dni. Aktywny drenaż wydaje się być związany z krótszym okresem hospitalizacji w porównaniu z drenażem pasywnym, a u chorych obciążonych małym ryzykiem wytworzenia pooperacyjnej przetoki trzustkowej wcześniejsze usunięcie drenu wydaje się być lepsze niż późne.

 • Urządzenia do mechanicznego uciskania klatki piersiowej w zatrzymaniu krążenia.
  [  Data publikacji przeglądu: 20 sierpnia 2018   ]

  Stwierdziliśmy, że dostępne badania różnią się znacznie od siebie. Najważniejsze różnice dotyczyły rodzaju badanego urządzenia mechanicznego oraz rodzaju protokołu CPR (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) przewidzianego dla pacjentów przypisanych do grupy manualnego ucisku klatki piersiowej. Różnice te sprawiają, że porównania między badaniami stanowią wyzwanie. Niektóre badania wykazały poprawę wskaźnika przeżywalności u pacjentów leczonych urządzeniami do mechanicznego uciskania klatki piersiowej w porównaniu z pacjentami poddanymi manualnemu uciskowi klatki piersiowej, podczas gdy inne nie wykazały żadnych różnic lub nawet sugerowały szkodę związaną z mechanicznym uciskiem klatki piersiowej. Biorąc pod uwagę wszystkie zidentyfikowane badania wydaje się, że mechaniczne urządzenia do ucisku klatki piersiowej mają prawdopodobnie bardzo podobny wpływ na przeżycie w porównaniu z wysokiej jakości ręcznym uciskiem klatki piersiowej.

 • Leki stosowane w prewencji ubytku słuchu u dzieci otrzymujących chemioterapię opartą na pochodnych platyny z powodu nowotworów złośliwych
  [  Data publikacji przeglądu: 7 maja 2019   ]

  Na dzień dzisiejszy brak jest danych naukowych z poszczególnych badań wskazujących na prewencyjne działanie amifostyny na ubytek słuchu. Tylko jedno badanie dostarczyło informacji na temat odpowiedzi nowotworu na leczenie oraz efektów ubocznych, dlatego też nie mogliśmy wysnuć jednoznacznych wniosków. W żadnym z badań nie oceniano przeżywalności ani jakości życia. Ubytek słuchu wydawał się być mniejszy przy zastosowaniu tiosiarczanu sodu, ale wpływ tiosiarczanu sodu na odpowiedź raka i skutki uboczne był niepewny. Nie zidentyfikowano odpowiednich badań oceniających stosowanie innych potencjalnych leków w prewencji ubytku słuchu lub ich stosowania w leczeniu innych typów nowotworów. Przed sformułowaniem ostatecznych wniosków na temat użyteczności potencjalnych leków (amifostyny lub innych leków) w prewencji ubytku słuchu u dzieci leczonych chemioterapią pochodnymi platyny, potrzeba więcej wysokiej jakości badań.

 • Interwencje z zakresu e-zdrowia u osób z przewlekłą chorobą nerek
  [  Data publikacji przeglądu: 6 sierpnia 2019   ]

  Znaleźliśmy 43 badania z udziałem 6617 osób z PChN, w których oceniano czy interwencje z zakresu e-zdrowia poprawiają opiekę nad pacjentem i wyniki zdrowotne. W ramach interwencji wykorzystano różne technologie, takie jak telemedycyna, elektroniczne monitorowanie, aplikacje na telefony komórkowe lub tablety, wiadomości tekstowe lub e-maile, strony internetowe oraz płyty DVD lub filmy wideo. Interwencje zostały sklasyfikowane według ich roli jako: edukacyjne, systemy przypominające, służące samokontroli, doradztwo behawioralne, pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych oraz interwencje mieszane. Wyniki podzieliliśmy na dziewięć dziedzin: przyjmowanie pokarmu, jakość życia, kontrola ciśnienia tętniczego krwi, przestrzeganie zaleceń odnośnie przyjmowania leków, wyniki badań laboratoryjnych, analiza kosztów, zachowanie, aktywność fizyczna i punkty końcowe badania klinicznego, takie jak zgon. Wykazaliśmy, że nie ma pewności, czy korzystanie z interwencji z zakresu e-zdrowia poprawiło wyniki kliniczne i wyniki pacjentów w porównaniu ze standardową opieką. Jakość włączonych badań była niska, przez co nie mamy pewności, że w przyszłych badaniach uzyska się podobne wyniki.

 • Leczenie doustnymi lekami niesteroidowymi w celu złagodzenia stanu zapalnego płuc i zahamowania ich uszkodzenia u chorych na mukowiscydozę
  [  Data publikacji przeglądu: 9 września 2019   ]

  Połączyliśmy dane z dwóch największych badań dotyczących ibuprofenu. Wskazują one na znamiennie mniejsze pogorszenie czynności płuc w ciągu roku u ochotników przyjmujących ibuprofen. Wyniki takie były zgodne przy trzech różnych sposobach ich pomiaru. Kiedy przeprowadziliśmy analizę tych wyników po podziale pacjentów według kryterium wieku (choć nie planowaliśmy tego początkowo) okazało się, że dwa wskaźniki czynności płuc wskazywały wolniejszy spadek w ciągu roku u młodszych dzieci. Wyniki czterech badań wykazały, że w grupie pacjentów przyjmujących ibuprofen, mniej pacjentów trafiało co najmniej raz do szpitala w porównaniu do pacjentów z grupy placebo. Jednakże nie jest jasne czy różnica ta jest istotna czy przypadkowa. W jednym z badań długotrwałe stosowanie dużych dawek ibuprofenu wykazywało związek z mniejszym zużyciem antybiotyków podawanych dożylnie, lepszym stanem odżywienia i lepszym wynikiem oceny radiologicznej płuc. Nie zaobserwowano poważnych działań niepożądanych, niemniej jednak badań nie zaprojektowano w celu wykazania różnic częstości ich występowania. Podsumowując, istnieją dane naukowe wskazujące, że stosowanie dużych dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w szczególności ibuprofenu, może spowolnić postęp uszkodzenia płuc u chorych na mukowiscydozę, zwłaszcza w młodszym wieku. Dane dotyczące bezpieczeństwa długotrwałego leczenia są ograniczone; wydaje się jednak, że dostępne dane naukowe wystarczają, aby zalecić wstrzymanie stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w czasie, gdy chorzy na mukowiscydozę otrzymują dożylne aminoglikozydy lub inne leki, które mogą powodować uszkodzenie nerek. Badanie dotyczące piroksykamu nie dostarczyło wielu wyników w postaci, w której moglibyśmy je przeanalizować w naszym przeglądzie. Nie przedstawiono w nim danych dotyczących naszego głównego celu, jakim była ocena czynności płuc. Jedynym wykorzystanym jego wynikiem było niestwierdzenie różnicy w odniesieniu do liczby hospitalizacji u chorych otrzymujących piroksykam i placebo.

 • Stosowanie lakozamidu w leczeniu padaczki częściowej: Czy ta terapia działa i czy jest szkodliwa?
  [  Data publikacji przeglądu: 16 czerwca 2015   ]

  Autorzy przeglądu ustalili, że lakozamid zmniejsza częstość napadów drgawkowych. Dodany lek przeciwpadaczkowy działał ponad półtora razy lepiej niż placebo na zmniejszenie częstości drgawek. Im wyższa dawka lakozamidu, tym skuteczniej działał na zmniejszenie liczby napadów. Również u pacjentów przyjmujących lakozamid w porównaniu z grupą placebo odnotowano większe prawdopodobieństwo, że drgawki w ogóle nie wystąpią, jednak osoby te były bardziej skłonne do odstawienia lakozamidu głównie z powodu skutków ubocznych. Działania niepożądane obejmowały niewyraźne lub podwójne widzenie, problemy z koordynacją ruchową, zawroty głowy i nudności.

 • Chemiczne wybielanie zębów w warunkach domowych u osób dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 18 grudnia 2018   ]

  W krótkim okresie czasu (od 2 tygodni do 6 miesięcy) środki wybielające w porównaniu z placebo wybielają zęby, jednak wiarygodność danych naukowych jest niska lub bardzo niska. Obecnie dostępne dane naukowe są niewystarczające, aby wyciągnąć wiarygodne wnioski dotyczące wyższości domowych zestawów wybielających lub jakiejkolwiek konkretnej metody aplikacji, stężenia, czasu aplikacji lub czasu stosowania. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były nadwrażliwość zębów i podrażnienie dziąseł, które zgłaszano przy stosowaniu większych stężeń substancji czynnych, jednak były one łagodne i przemijające. Należy przeprowadzić dobrze zaplanowane badania z randomizacją, standaryzując metody aplikacji, stężenia, czasu aplikacji i czasu trwania kuracji.

 • Czy profilaktyczne stosowanie antybiotyków zapobiega zakażeniu miejsca operowanego u chorych na raka piersi?
  [  Data publikacji przeglądu: 26 września 2019  ]

  Istnieją dane naukowe o umiarkowanej pewności wskazujące na to, że podawanie antybiotyków przed operacją prawdopodobnie zmniejsza ryzyko wystąpienia ZMO (zakażenia miejsca operacyjnego) u kobiet poddanych operacji z powodu raka piersi. Nie możemy być pewni, czy podawanie antybiotyków w trakcie operacji zmniejsza ryzyko ZMO, ponieważ pewność co do wiarygodności dostępnych danych naukowych jest bardzo niska.

 • Homeopatia w leczeniu zespołu jelita drażliwego
  [  Data publikacji przeglądu: 4 września 2019  ]

  Uwzględniono 4 badania z randomizacją (RCT), w których uczestniczyło 307 osób. W dwóch RCT (129 uczestników) porównano stosowanie środka homeopatycznego (asafoetida oraz asafoetida plus nux vomica) z placebo w leczeniu IBS-C. W jednym badaniu (23 uczestników) porównano homeopatię zindywidualizowaną ze standardową opieką w leczeniu pacjentek z IBS. W jednym trójramiennym badaniu (94 uczestników) porównano: zindywidualizowane leczenie homeopatyczne połączone ze standardową opieką, pomoc poprzez słuchanie pacjenta połączoną ze standardową opieką oraz standardową opiekę. Wszystkie 4 badania dotyczyły oceny wpływu leczenia homeopatycznego na nasilenie objawów IBS. Ze względu na małą liczbę uczestników i niską jakość raportowanych danych naukowych, nie można wyciągnąć żadnych wniosków z badań, w których porównywano homeopatię zindywidualizowaną ze standardową opieką. Badanie to zostało przeprowadzone w 1990 roku, a standardowe leczenie IBS mogło ulec zmianie od tamtego czasu. Utrudnia to porównanie jego wyników z aktualnymi metodami leczenia. Nie można wyciągnąć żadnych wniosków z trójramiennego badania, w którym porównywano homeopatię zindywidualizowaną połączoną ze standardową opieką, pomoc poprzez słuchanie połączoną ze standardową opieką oraz standardową opiekę. Wynika to z faktu, że zbyt mało uczestników zostało przydzielonych do grupy leczenia homeopatycznego (n=16). Łączna analiza wyników z 2 niewielkich badań (129 uczestników) wskazywała na prawdopodobne korzyści stosowania homeopatii klinicznej (środek homeopatyczny asafoetida), w porównaniu z placebo, u chorych na IBS-C w krótkim okresie 2 tygodni obserwacji. Jednak oba badania przeprowadzono w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to raportowanie wyników badań nie było tak dokładne jak obecnie. W związku z tym mamy bardzo małą pewność co do wiarygodności wyników tych badań i nie jesteśmy w stanie wskazać możliwych korzyści płynących ze stosowania homeopatii klinicznej.

 • Sultiam jako leczenie uzupełniające w padaczce
  [  Data publikacji przeglądu: 27 sierpnia 2019  ]

  Badania z randomizacją dostarczają najbardziej wiarygodnych danych dotyczących stosowania leków. Zespół badaczy poszukiwał badań z randomizacją, w których oceniano stosowanie sultiamu jako leczenia uzupełniającego, w porównaniu z placebo (nieaktywny, środek obojętny) lub z innym lekiem przeciwpadaczkowym. Naukowcy odnaleźli jedno istotne badanie, które obejmowało 37 niemowląt w wieku od 3 do 15 miesięcy z rozpoznanym zespół Westa, który jest jednym z rodzajów padaczki. To badanie zostało sfinansowane przez DESITIN Pharma (Niemcy). U wszystkich dzieci do leczenia włączono pirydoksynę (lek przeciwdrgawkowy), a 3 dni wcześniej rozpoczęto u nich również podawanie sultiamu lub placebo. Rodzice niemowląt nie wiedzieli, jaki rodzaj leczenia uzupełniającego otrzymują ich dzieci. Badanie trwało 9 dni. Dane naukowe o bardzo niskiej wiarygodności sugerują, że stosowanie sultiamu może powstrzymać napady drgawkowe u osób z zespołem Westa, u których napady nie ustają wraz z przyjmowaniem pirydoksyny. Zaprzestanie napadów drgawek zaobserwowano u 30% więcej dzieci gdy otrzymały dodatkowo sultiam (6/20 uczestników), w porównaniu z grupą otrzymującą placebo jako leczenie uzupełniające (0/17 uczestników). Różnica ta nie była statystycznie istotna, głównie dlatego, że w badaniu uczestniczyło tak mało niemowląt. U takiej samej liczby niemowląt odnotowano wystąpienie jednego lub więcej działań niepożądanych w obu grupach (9 dzieci w każdej z nich). U większej liczby niemowląt otrzymujących dodatkowo sultiam (4/20) stwierdzono senność w porównaniu z tymi, które otrzymywały placebo (1/17), ale znowu nie osiągnięto istotności statystycznej. Niewielka liczba niemowląt uczestniczących w badaniu i krótki czas jego trwania powodują, że nie jesteśmy pewni, czy wyniki można uznać za wiarygodne. Dalsze badania z randomizacją są niezbędne w celu sformułowania ostatecznych wniosków dotyczących skuteczności sultiamu jako leczenia uzupełniającego w zespole Westa oraz innych typach padaczki oraz ustalenia potencjalnych działań niepożądanych. Dane naukowe są aktualne do stycznia 2019 roku.

 • Suplementacja witaminy D u kobiet w ciąży
  [  Data publikacji przeglądu: 3 października 2019  ]

  Suplementacja witaminy D u kobiet w ciąży w większej dawce niż aktualnie zalecana może zmniejszać ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej ale jednocześnie mieć niewielkie lub żadne znaczenie w przypadku innych wyników. Suplementacja większej niż aktualnie zalecana dawka witaminy D u kobiet w ciąży wydaje się nie zwiększać ryzyka wystąpienia ocenianych punktów końcowych. Suplementacja witaminy D wydaje się być bezpieczna.

 • Interwencje mające na celu poprawę stanu psychospołecznego kobiet będących nosicielkami mutacji BRCA, po operacji zmniejszającej ryzyko raka
  [  Data publikacji przeglądu: 9 października 2019  ]

  Znaleźliśmy 2 badania, w których analizowano interwencję psychospołeczną u kobiet po przebytej operacji usunięcia jajowodów i jajników w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tego nowotworu. W jednym badaniu kontrolnym z randomizacją (uczestnicy przypisani są losowo do jednej z dwóch lub więcej grup leczniczych) analizowano program redukcji stresu poprzez medytację (and. mindfulness-based stress reduction, MS) w celu redukcji objawów menopauzalnych po operacji zmniejszającej ryzyko raka. Podczas gdy zauważono poprawę jakości życia w krótkim oraz długim okresie u kobiet z objawami menopauzy, interwencja nie wiązała się z poprawą funkcji seksualnych lub objawów niepokoju. W badaniu bez randomizacji wszystkie kobiety otrzymały interwencję badawczą i oceniły poszczególne elementy związane z funkcjami psychoseksualnymi i dostosowaniem psychologicznym przed i po interwencji (ukierunkowana edukacja w zakresie zdrowia seksualnego, szkolenie w zakresie świadomości ciała i relaksacji oraz terapia MBSR). Otrzymały one również grupową sesję psychoedukacyjną oraz poradnictwo telefoniczne. Wyniki opierały się na różnicach pomiędzy oceną przed i po interwencji. Wszystkie kobiety biorące udział w badaniu były narażone na wystąpienie raka jajnika i jajowodów poprzez posiadanie szkodliwego lub wadliwego genu BRCA, ale w badanej grupie nie było wywiadu w kierunku przebycia tego nowotworu. Nie było badań oceniających społeczne i psychologiczne interwencje u kobiet nosicielek BRCA po operacji zmniejszającej ryzyko raka poprzez usunięcie tkanki piersi.

 • Stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych w leczeniu osób z mukowiscydozą
  [  Data publikacji przeglądu: 4 lipca 2019   ]

  Badania kliniczne nie były w stanie wykazać, że stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych zmniejsza stan zapalny w płucach u chorych na mukowiscydozę. Nie stwierdzono różnic w pomiarach czynności płuc, tolerancji wysiłku fizycznego, reakcji dróg oddechowych na podrażnienia czy liczbę zaostrzeń (nasilenie objawów). Ogólnie, nie było jasne, czy stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych zwiększało ryzyko działań niepożądanych, ale w jednym badaniu wykazano, że leki te mogą spowolnić wzrastanie u dzieci, gdy stosuje się je w dużych dawkach. Dodatkowo wykazano, że zaprzestanie stosowania glikokortykosteroidów wziewnych pod okiem specjalistów w leczeniu mukowiscydozy może być bezpieczne u pacjentów, którzy wcześniej stosowali takie leczenie.

 • Losigamon jako leczenie uzupełniające padaczki ogniskowej
  [  Data publikacji przeglądu: 22 stycznia 2018   ]

  Wyniki niniejszego przeglądu wykazały, że u pacjentów przyjmujących losigamon jako leczenie uzupełniające było większe prawdopodobieństwo redukcji napadów drgawkowych o 50% lub więcej w krótkiej obserwacji. Jednak w grupie leczonej więcej osób odstawiło lek z powodu działań niepożądanych niż w grupie placebo. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanym związanymi z przyjmowaniem losigamonu były zawroty głowy.

 • Chloropromazyna w porównaniu z piperacetazyną w leczeniu schizofrenii
  [  Data publikacji przeglądu: 1 sierpnia 2019   ]

  Kryteria włączenia do niniejszego przeglądu spełniło 5 badań z randomizacją obejmujących łącznie 343 osoby. W badaniach tych uczestników przydzielano losowo do 2 grup, w których podawano chlorpromazynę lub piperacetazynę. Przedstawiono dane dotyczące stanu ogólnego i psychicznego pacjentów po zastosowaniu leczenia, częstości występowania działań niepożądanych oraz liczby osób kończących udział w badaniu na jego początkowym etapie. Nie udało nam się natomiast znaleźć danych na temat korzystania z usług zdrowotnych, funkcjonowania uczestników czy kosztów wymienionych terapii. Ogólnie stwierdzono, że chloropromazyna i piperacetazyna mogą mieć podobną skuteczność kliniczną i zbliżony profil bezpieczeństwa. Wyniki opierają się jednak na danych o bardzo niskiej jakości. Niewielka liczba badań włączonych do niniejszego przeglądu, jak również mała liczba uczestników i bardzo niska jakość danych naukowych sprawiają, że uzyskane wyniki nie są jednoznaczne i należy je interpretować z ostrożnością. Przed podjęciem decyzji, który z tych leków jest bardziej skuteczny konieczne może być przeprowadzenie dalszych badań.

 • Felbamat w połączeniu z innymi lekami jako terapia lekoopornej padaczki ogniskowej
  [  Data publikacji przeglądu: 1 sierpnia 2019   ]

  Po przeszukaniu dostępnej literatury znaleźliśmy 4 badania z udziałem 236 osób. Analizowano w nich stosowanie felbamatu u osób z lekooporną padaczką ogniskową. W tym przeglądzie uwzględniliśmy wszystkie 4 badania. Mimo, że w 3 badaniach wykazano spadek częstości napadów drgawkowych, wyniki poszczególnych badań różniły się między sobą. W pierwszym badaniu podczas stosowania felbamatu odnotowano zmniejszenie częstości napadów drgawkowych o 36%, a w drugim tylko o 4%. W 3 badaniu nie wykazano różnicy między felbamatem, a placebo (nieaktywny lek). Nie odnaleźliśmy jednoznacznych danych naukowych wskazujących na większą skuteczność felbamatu w porównaniu z placebo w zmniejszeniu częstotliwości napadów drgawkowych u osób z lekooporną padaczką ogniskową. Co więcej, stwierdzono rozbieżne dane na to, czy więcej osób wycofuje się z leczenia felbamatem czy placebo. Odnotowano także fakt, że w każdym badaniu mniej niż 10% osób wycofała się z leczenia podczas stosowania felbamatu, co wskazuje na dobrą tolerancję tego leku. Najczęstsze skutki uboczne, które zaobserwowano we wszystkich 4 badaniach to ból i zawroty głowy oraz nudności.

 • Które antybiotyki są przydatne w leczeniu noworodków z kiła wrodzoną?
  [  Data publikacji przeglądu: 15 lutego 2019   ]

  W pierwszym badaniu wykazano, że nie było różnicy w odsetku zgonów noworodków z powodu jakiejkolwiek przyczyny, ponadto wyniki sugerowały możliwe zmniejszenie odsetka noworodków z klinicznymi oznakami kiły wrodzonej. Podawanie penicyliny zwiększyło także liczbę pacjentów, u których zaobserwowano pozytywną odpowiedź w zakresie badania stosowanego do monitorowania aktywności choroby (serologiczne wyleczenie). Badanie wstrzymano (zakończono wcześniej niż zaplanowano) zaraz po tym, jak zidentyfikowano cztery przypadki kiły wrodzonej w grupie nie otrzymującej leczenia, a nie obserwowano takich przypadków w grupie leczonych penicyliną. W drugim badaniu wykazano, że penicylina benzantynowa i benzylopenicylina prokainowa są prawdopodobnie tak samo skuteczne w leczeniu kiły wrodzonej pod względem ich wpływu na niewystępowanie oznak klinicznych kiły wrodzonej oraz na wyleczenie serologiczne. W żadnym z badań nie oceniono działań niepożądanych leczenia.

 • Krótkoterminowe i odległe efekty stosowania tybolonu u kobiet w okresie pomenopauzalnym
  [  Data publikacji przeglądu: 12 października 2016   ]

  Dane naukowe o średniej jakości wskazują, że tybolon jest bardziej skuteczny niż placebo ale mniej skuteczny niż skojarzona terapia hormonalna w zmniejszaniu nasilenia objawów naczynioworuchowych u kobiet po menopauzie. Dane te sugerują również, że jeśli 67% kobiet przyjmujących placebo doświadczało objawów naczynioruchowych, to 35% - 45% kobiet przyjmujących tybolon również ich doświadczy, a także, że jeżeli 7% kobiet przyjmujących skojarzoną terapię hormonalną doświadczyło objawów naczynioruchowych, to u 8% - 14% kobiet przyjmujących tybolon również wystąpią wspomniane objawy. Ponadto, dane naukowe o średniej jakości wskazują, że stosowanie tybolonu wiąże się z częstszym występowaniem nieplanowanych krwawień w porównaniu z placebo, jednak w mniejszym stopniu niż w czasie stosowania terapii hormonalnej. W porównaniu z placebo, tybolon zwiększa ryzyko nawrotu raka piersi u kobiet, które w przeszłości chorowały na ten nowotwór oraz może zwiększać ryzyko wystąpienia udaru mózgu u kobiet powyżej 60 roku życia. Nie odnaleziono wyników badań sugerujących, że tybolon zwiększa ryzyko innych poważnych zdarzeń niepożądanych, nie ma też danych ukazujących różnice pomiędzy tybolonem i terapią hormonalną w odniesieniu do odległych działań niepożądanych. Prawie wszystkie dane naukowe dotyczące działań niepożądanych były bardzo niskiej jakości, a zgłaszane zdarzenia były rzadkie.

 • Obserwacja ruchów podczas rehabilitacji ramienia osób po udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 31 października 2018   ]

  Celem badań było stwierdzenie czy terapia AO (obserwacja czynności; ang. action observation - AO) w porównaniu z inną interwencją lub jej brakiem wpływa na poprawę zdolności motorycznych ramion i rąk. Okazało się, że w 8 badaniach nastąpiła poprawa zakresu czynności ramion, a w trzech poprawa czynności dłoni.

 • Płacenie za osiągnięte wyniki (stosowanie zachęt lub kar pieniężnych w celu zachęcenia szpitali do poprawy jakości opieki zdrowotnej)
  [  Data publikacji przeglądu: 5 lipca 2019   ]

  Płacenie za osiągnięcia nie przyniosło poprawy wyników w odniesieniu do pacjentów (pod względem śmiertelności i występowania klinicznych zdarzeń niepożądanych) lub były one nieistotne. Oferowanie dodatkowych wypłat dla szpitali jako wyróżnienie za osiągnięte wyniki wydaje się przynosić jedynie niewielkie, krótkoterminowe, ale nietrwałe efekty. Karanie szpitali za nieosiągnięcie wyników poprzez zaprzestanie płatności wydaje się być nieco bardziej skuteczne niż stosowanie dodatkowych wypłat za ich osiągnięcie. Płacenie za osiągnięcie jakości (np. spadek poniżej określonego progu śmiertelności) wydaje się być nieco bardziej skuteczne niż nagradzanie za poprawę jakości (np. zmniejszenie wskaźnika śmiertelności o określony procent w ciągu jednego roku). Nie było możliwe ustalenie, czy P4P (system wynagradzania P4P; ang. pay for performance) ma wpływ na wyniki leczenia pacjentów, ponieważ pewność oszacowania co do dostępnych danych naukowych była bardzo niska. Wpływ stosowania dodatkowych wypłat na równość w systemie opieki zdrowotnej jest niejasny.

 • Niejednoznaczne wyniki badań nad skutkami arteterapii u osób z demencją
  [  Data publikacji przeglądu: 14 września 2018   ]

  Wyniki badań porównujące arteterapię z innymi rodzajami terapii nie wykazały żadnych oczywistych zmian w poprawie pamięci ani innych analizowanych danych. Oba badania były ograniczone wieloma czynnikami, co spowodowało spadek jakości danych naukowych - zostały uznane za bardzo niskiej jakości (ocena jakości odbyła się z pomocą sprawdzonej metodologii). W każdym z badań przeprowadzono inny rodzaj arteterapii, co spowodowało trudności w całościowej ocenie wyników. W jednym badaniu duży odsetek uczestników nie dotrwał do jego zakończenia. W badaniach brała udział niewielka liczba pacjentów, co dodatkowo utrudnia ocenę wiarygodności wyników. Utrudniona jest też ocena, czy wyniki byłyby takie same w przypadku badania obejmującego większą grupę osób. Trudno jest jednoznacznie ocenić efekty arteterapii. Konieczne są dalsze badania w tej dziedzinie. Nie ma dostatecznych danych pochodzących z badań na temat skutków arteterapii u pacjentów z demencją. Zaleca się więc dalsze badania w tej dziedzinie.

 • Szkolne programy badań profilaktycznych prowadzone w celu poprawy zdrowia jamy ustnej u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 8 sierpnia 2019   ]

  Nie mamy wystarczających danych naukowych, aby odpowiedzieć na pytanie, czy tradycyjne szkolne badania profilaktyczne w zakresie stomatologii mają wpływ na zwiększenie częstotliwości wizyt u dentysty. Szkolne programy badań profilaktycznych w zakresie stomatologii z zastosowaniem indywidualnych skierowań lekarskich lub dodatkowych elementów motywacyjnych prawdopodobnie mogą zwiększyć częstość wizyt dentystycznych w perspektywie krótkoterminowej (okres obserwacji od 3 miesięcy do 2 lat). Badania profilaktyczne oparte na konkretnych kryteriach mogą być lepsze niż brak jakichkolwiek badań. Nie jest jednak jasne, czy częstsze wizyty u stomatologa mają wpływ na poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci. Nadal potrzebujemy wysokiej jakości badań naukowych oceniających wpływ badań profilaktycznych prowadzonych przez dłuższy okres czasu na zdrowie jamy ustnej.

 • Sposoby wsparcia kobiet ciężarnych, aby zapobiec wystąpieniu porodu przedwczesnego
  [  Data publikacji przeglądu: 18 listopada 2018   ]

  Wynik: poród przedwczesny

  Jednoznaczne korzyści

  Mamy pewność, że następujące interwencje pomogły poszczególnym populacjom kobiet ciężarnych uniknąć porodu przedwczesnego: model ciągłej opieki prowadzony przez położną (zamiast innych powszechnie dostępnych modeli), badania pod kątem infekcji układu moczowo-płciowego, suplementacja cynku u kobiet ciężarnych bez chorób ogólnoustrojowych. Założenie szwu okrężnego szyjki macicy było korzystne w przypadku kobiet w ciąży pojedynczej obciążonych dużym ryzykiem porodu przedwczesnego.

  Jednoznaczne szkody

  Nie natrafiliśmy na metodę leczenia, która zwiększyła ryzyko porodu przedwczesnego.

  Ewentualne korzyści

  Następujące interwencje mogą pomóc niektórym grupom kobiet ciężarnych uniknąć porodu przedwczesnego, jednak jesteśmy mniej pewni tych wyników: grupowa opieka przedporodowa dla wszystkich ciężarnych kobiet, podawanie antybiotyków ciężarnym kobietom cierpiącym na bakteriomocz bezobjawowy, wsparcie farmakologiczne w zaprzestaniu palenia tytoniu, suplementacja witaminy D u zdrowych kobiet.

  Ewentualne szkody

  Znaleźliśmy dwie interwencje, które mogły przyczynić się do pogorszenia stanu niektórych ciężarnych kobiet: progesteron podawany domięśniowo kobietom w ciąży mnogiej obciążonych dużym ryzykiem porodu przedwczesnego oraz suplementacja witaminy D, wapnia i innych składników mineralnych u zdrowych kobiet.

  Wynik: zgon okołoporodowy

  Jednoznaczne korzyści

  Mamy pewność odnośnie danych naukowych dotyczących modelu ciągłej opieki prowadzonej przez położną (dla wszystkich ciężarnych kobiet) oraz badania metodą Dopplera płodu i naczyń pępowinowych w grupie ciężarnych kobiet obciążonych dużym ryzykiem. Te interwencje zdawały się zmniejszać ryzyko śmierci dziecka.

  Jednoznaczne szkody

  Nie natrafiliśmy na interwencję, która zwiększyła ryzyko śmierci noworodka.

  Ewentualne korzyści

  Założenie szwu okrężnego szyjki macicy było korzystne w przypadku kobiet w ciąży pojedynczej obciążonych dużym ryzykiem porodu przedwczesnego.

  Ewentualne szkody

  W jednym z przeglądów przedstawiono ewentualne szkody wynikające z rzadszych wizyt kontrolnych przed porodem, nawet u kobiet obciążonych małym ryzykiem powikłań ciążowych. Kobiety ciężarne, o których jest mowa w tym przeglądzie otrzymały wcześniej opiekę przedporodową w ograniczonym zakresie.

  Wyniki: poród przedwczesny i zgon okołoporodowy

  Nieznane korzyści lub szkody

  W przypadku kobiet ciężarnych obciążonych dużym ryzykiem porodu przedwczesnego (wynikającym z różnych przyczyn, w tym z ciąży mnogiej), nie wiadomo czy domowe monitorowanie (czynności serca płodu i czynności skurczowej macicy; przyp.tłum.) było korzystne czy szkodliwe. W przypadku kobiet z ciążą mnogą obciążonych dużym ryzykiem: leżenie w łóżku, profilaktyczne zażywanie doustnych beta-mimetyków, podawanie progesteronu dopochwowo oraz szew okrężny szyjki macicy przyniosło nieznane korzyści lub szkody.

 • Leczenie padaczki u osób z chorobą Alzheimera
  [  Data publikacji przeglądu: 20 grudnia 2018   ]

  Włączyliśmy i przeanalizowaliśmy 1 badanie z randomizacją (badania kliniczne, w którym uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup badanych) obejmujące łącznie 95 osób. W odniesieniu do odsetka uczestników, u których nie wystapiły drgawki, nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy lekami przeciwpadaczkowymi (lewetyracetam w porównaniu z lamotryginą, lewetyracetam w porównaniu z fenobarbitalem oraz lamotrygina w porównaniu z fenobarbitalem). Można przypuszczać, że lewetyracetam może poprawiać percepcję (myślenie), a lamotrygina łagodzić objawy depresji, podczas gdy fenobarbital i lamotrygina może pogarszać percepcję, a lewetyracetam i fenobarbital mogą pogarszać nastrój.
 • Terapie psychologiczne w zapobieganiu depresji zimowej
  [  Data publikacji przeglądu: 24 maja 2019   ]

  Odsetek uczestników, u których wystąpiła depresja zimowa oraz nasilenie epizodów depresyjnych były podobne w obu grupach. Jednak jakość danych naukowych była bardzo niska, więc nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że MBCT jest rzeczywiście nieskuteczna w zapobieganiu depresji sezonowej. We włączonym badaniu nie przedstawiono żadnych informacji na temat efektów ubocznych interwencji. Lekarze powinni omówić z pacjentami korzyści i wady płynące ze stosowania MBCT i innych potencjalnych sposobów zapobiegania SAD, takich jak terapie psychologiczne, leki przeciwdepresyjne lub zmiana stylu życia. Z uwagi na brak jakichkolwiek badań porównujących te różne formy leczenia, przy ich wyborze należy wziąć pod uwagę preferencje pacjenta oraz możliwość wykorzystania innych działań prewencyjnych, których skuteczność została poparta danymi naukowymi.
 • Promowanie wśród pacjentów rozpoczęcia i kontynuacji rehabilitacji kardiologicznej
  [  Data publikacji przeglądu: 1 lutego 2019   ]

  Strategie poprawiające przystąpienie do rehabilitacji były skuteczne, szczególnie te ukierunkowane na kształcenie pielęgniarek i wpływające na zmianę organizacji pracy służby zdrowia przez zwiększenie kontaktów bezpośrednich z pacjentem. Działania poprawiające stopień uczestnictwa w rehabilitacji i zwiększające liczbę osób kończących program były skuteczne, ale nie jest jasne, jakie konkretnie strategie zostały zastosowane. Nie znaleźliśmy badań zawierających informacje na temat potencjalnych szkodliwych skutków. Znaleźliśmy dwa badania informujące o kosztach interwencji poprawiających korzystanie z rehabilitacji kardiologicznej. Niektóre badania dotyczyły interwencji poprawiających korzystanie z rehabilitacji wśród kobiet i osób starszych. Dane naukowe były niewystarczające do oceny ilościowej stwierdzającej, czy programy skierowane do kobiet były powiązane z poprawą w zakresie uczestnictwa, ale motywacja kobiet zdaje się być kluczowa. W odniesieniu do starszych pacjentów ocena jakościowa wykazała, że wzajemne wsparcie lub wizyty poszpitalne mogą poprawić odsetek osób zapisujących się do programów, a sesje grupowe promujące umiejętność samokontroli mogą poprawić liczbę osób kończących rehabilitację.
 • Ćwiczenia wpływające na poprawę wyników po osteoporotycznym złamaniu kręgów
  [  Data publikacji przeglądu: 5 lipca 2019   ]

  Na podstawie naszych wyników nie możemy stwierdzić, czy ćwiczenia fizyczne mogą spowodować szkody, ale stwierdzono (w badaniach; przyp.tłum.) dane dotyczące zdarzeń niepożądanych związanych z ćwiczeniami (w tym dwa złamania żeber). Osobom z dużym ryzykiem złamań podczas ćwiczeń i w trakcie zmiany pozycji ciała (np. obracanie się z pleców na brzuch, przenoszenie ciężarów) zaleca się podjęcie środków ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka. Wiele interwencji zostało przeprowadzonych przez fizjoterapeutę w ośrodku badawczym lub ośrodku, więc nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat interwencji w zakresie ćwiczeń wykonywanych przez innych pracowników służby zdrowia lub innych okolicznościach.
 • Mleko modyfikowane wzbogacone w składniki odżywcze dla wcześniaków
  [  Data publikacji przeglądu: 17 lipca 2019   ]

  Chociaż dostępne dane z badań wskazują, że preparaty mleka wzbogacone o składniki odżywcze zwiększają tempo wzrostu wcześniaków podczas ich wstępnego pobytu w szpitalu, nie potwierdzają one wpływu na wzrost lub rozwój w okresie długoterminowym. Konieczne byłyby przeprowadzenie dalszych badań randomizowanych aby rozwiązać te niepewności.
 • Kwasy tłuszczowe omega-3 pochodzące z ryb morskich w leczeniu chorych po udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 26 czerwca 2019   ]

  Wpływ stosowania kwasów tłuszczowych omega-3 pochodzących z ryb morskich na powrót do zdrowia po udarze mózgu jest niejasny. Tylko w 2 bardzo małych badaniach wykazano pewien wpływ, nie znajdując jednak różnic istotnych statystycznie. W jednym badaniu stwierdzono mniejszą poprawę w zakresie nastroju podczas stosowania kwasów tłuszczowych omega-3, ale dane naukowe były niskiej jakości. Wpływ kwasów tłuszczowych omega-3 pochodzących z ryb morskich na ryzyko zgonu z przyczyn naczyniowych, nawrotu udaru, zdarzeń niepożądanych oraz jakość życia po udarze lub przemijającym ataku niedokrwiennym jest niejasny ze względu na małą liczbę badań, w których je oceniano.
 • Krioterapia w leczeniu przerzutów do wątroby
  [  Data publikacji przeglądu: 10 lipca 2019   ]

  Badanie było obciążone dużym ryzykiem błędu systematycznego. Uczestników obserwowano przez okres do 10 lat (minimum 5 miesięcy). Po 10 latach obserwacji stwierdzono, że śmiertelność wyniosła 81% (51/63) w grupie chorych leczonych krioterapią i 92% (55/60) w grupie chirurgii konwencjonalnej. Oceniliśmy, że pewność oszacowania danych naukowych była niska. W odniesieniu do działań niepożądanych i powikłań, ocenianych oddzielnie i łącznie, nasze obliczenia nie wykazały żadnych danych potwierdzających różnicę w pod względem efektów w odniesieniu do ryzyka nawrotu nowotworu złośliwego wątroby: u 86% (54/63) uczestników w grupie krioterapii i u 95% (57/60) uczestników w grupie chirurgii konwencjonalnej doszło do rozwoju nowotworu złośliwego (niska wiarygodność danych naukowych). Częstość zgłaszanych powikłań była podobna w obu grupach, z wyjątkiem bólu pooperacyjnego. Zarówno niewielki, jak i istotny ból zgłaszano częściej w grupie krioterapii, natomiast intensywny ból częściej występował w grupie chorych poddanych chirurgii konwencjonalnej. Jednak nie odnotowano, czy istnieją jakiekolwiek dane potwierdzające tą różnicę. Częstość występowania skutków niepożądanych (objawów niepożądanych lub powikłań) była w przeważającej większości podobna w obu grupach, ale natężenie i częstotliwość bólu wydawały się różnić w zależności od grupy leczenia. Nie odnotowano zgonów związanych z zastosowaniem danej interwencji ani wycieku żółci. Badanie nie dostarczyło danych na temat jakości życia, śmiertelności z powodu nowotworu oraz czasu do progresji przerzutów do wątroby.
 • Szczepienia w prewencji biegunki rotawirusowej: szczepienia w praktyce
  [  Data publikacji przeglądu: 26 marca 2019   ]

  Monowalentna (RV1) i pięciowalentna (RV5) szczepionka przeciwko rotawirusom oraz szczepionka Rotavac zapobiegają biegunce rotawirusowej (dane naukowe o średniej lub wysokiej pewności oszacowania). Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych (dane naukowe o średniej lub wysokiej pewności oszacowania), w tym wgłobienia jelita (część jelita cienkiego wsuwa się teleskopowo w inną część jelita, co może powodować niedrożność); dane naukowe o bardzo niskiej lub niskiej pewności oszacowania.
 • Interwencje niefarmakologiczne w leczeniu przewlekłego bólu u osób ze stwardnieniem rozsianym
  [  Data publikacji przeglądu: 19 grudnia 2018   ]

  Odnaleźliśmy łącznie 10 badań, w których oceniano różne metody niefarmakologicznego leczenia bólu przewlekłego u osób z SM. Analizowane metody leczenia obejmowały przezskórną elektryczną stymulację nerwów, przezczaszkową bezpośrednią stymulację elektryczną, przezczaszkową stymulację szumów tła, refleksologię, psychoterapię i hydroterapię. W badaniach wzięło udział w sumie 565 osób. Zastosowano szereg różnych metod pomiaru natężenia bólu i analizowano różne wyniki. Grupy porównawcze również się różniły. Wyniki tych badań są bardzo mało wiarygodne dla potwierdzenia stosowania jakichkolwiek niefarmakologicznych metod leczenia bólu przewlekłego u chorych na SM.
 • Suplementacja wapnia w okresie ciąży jako profilaktyka zaburzeń związanych z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi i towarzyszących problemów
  [  Data publikacji przeglądu: 2 października 2018   ]

  W sytuacjach małej podaży wapnia w diecie, jego suplementacja jest ważną strategią ograniczającą poważne konsekwencje stanu przedrzucawkowego. W przypadkach, w których podawanie dużych dawek nie jest możliwe, można rozważyć suplementację mniejszej dawki (500 do 600 mg na dobę) zamiast jego braku.
 • Leki obniżające poziom glukozy we krwi a leczenie cukrzycy i przewlekłej choroby nerek
  [  Data publikacji przeglądu: 24 września 2018   ]

  Dane naukowe dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa leków obniżających poziom glukozy we krwi u osób z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek (PChN) są ograniczone. Inhibitory SGLT2 i agoniści GLP-1 prawdopodobnie skutecznie obniżają poziom glukozy we krwi. Inne potencjalne efekty związane ze stosowaniem inhibitorów SGLT2 obejmują obniżenie ciśnienia tętniczego i poziomu potasu we krwi oraz zmniejszenie ryzyka niewydolności serca, ale jednocześnie zwiększenie ryzyka infekcji układu moczowo-płciowego. Bezpieczeństwo związane ze stosowaniem agonistów GLP-1 jest niepewne. Skuteczność i bezpieczeństwo związane ze stosowaniem innych grup leków obniżających poziom glukozy we krwi są niejasne. Konieczne są dalsze badania, które mogłyby wesprzeć decyzje terapeutyczne dotyczące wyboru najbardziej odpowiednich leków obniżających poziom glukozy we krwi u osób z cukrzycą i PChN.
 • Drogi podawania glukozy w udzielaniu pierwszej pomocy w objawowej hipoglikemii
  [  Data publikacji przeglądu: 11 kwietnia 2019   ]

  Podawanie cukru pod język (podjęzykowe) spowodowało większy wzrost stężenia glukozy we krwi po 20 minutach niż podanie cukru doustnie, ale wykazano to w specyficznych warunkach u dzieci z hipoglikemią i objawami towarzyszącej malarii lub infekcji dróg oddechowych. Z drugiej strony, podanie glukozy drogą podpoliczkową wiązało się z niższym stężeniem glukozy we krwi niż przy podaniu doustnym. W przypadku żelu dekstrozowego (wchłanianie glukozy następuje dzięki połączeniu doustnego połykania i poprzez błonę śluzową policzka) nie wykazano wyraźnej korzyści w porównaniu z podawaniem glukozy doustnie (tabletki lub roztwór glukozy). W większości badań nie analizowano czasu do ustąpienia objawów, poprawy hipoglikemii definiowanej jako osiągnięcie stężenia glukozy powyżej określonej wartości progowej, czasu do ustąpienia hipoglikemii, działań niepożądanych oraz opóźnienia w leczeniu.
 • Szczepionka pneumokokowa w zapobieganiu ostremu zapaleniu ucha środkowego u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 28 maja 2019   ]

  Zastosowanie licencjonowanej szczepionki zawierającej 7 różnych typów pneumokoków (CRM197- PCV7) we wczesnym okresie niemowlęcym spowodowało wzrost ryzyka ostrej infekcji ucha środkowego u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka o 5%, a zmniejszenie ryzyka o 6% u niemowląt w grupie niskiego ryzyka. Podczas stosowania licencjonowanej szczepionki zawierającej 10 typów pneumokoków wraz z nośnikiem białkowym z innej bakterii zwanej Haemophilus influenzae (PHiD-CV10), ryzyko występowania ostrych infekcji ucha środkowego zmalało od 6 do 15 %, jednak żadne z tych oszacowań nie było istotne statystycznie. Stosowanie PCV7 po wczesnym okresie niemowlęcym (u dzieci w wieku jednego roku lub starszych) oraz starszych dzieci z przebytymi wcześniej chorobami układu oddechowego lub częstymi zapaleniami ucha środkowego nie wiązało się ze zmniejszeniem liczby ostrych infekcji ucha środkowego. Łagodne reakcje miejscowe (zaczerwienienie, obrzęk), gorączka oraz ból lub nadwrażliwość miejscowa były powszechne i występowały częściej u dzieci, które otrzymały PCV niż u dzieci, którym podawano inne szczepienia. Bardziej nasilone reakcje miejscowe (zaczerwienienie i obrzęk > 2,5 cm) oraz gorączka (>39 °C ) występowały znacznie rzadziej i nie różniły się w porównywanych grupach. Poważne zdarzenia niepożądane powiązane ze szczepieniem były rzadkie i nie różniły się istotnie w porównywanych grupach.
 • Czy badanie MRI gruczołu krokowego - z biopsją na jej postawie lub bez niej - jest lepsze niż biopsja systematyczna w wykrywaniu raka prostaty u mężczyzn?
  [  Data publikacji przeglądu: 25 kwietnia 2019   ]

  Celem niniejszego przeglądu było porównanie samego badania MRI, MRI z biopsją oraz postępowania polegającego na wykorzystaniu MRI w celu podjęcia decyzji o konieczności wykonania biopsji (dalej zwanego „protokołem MRI”) ze standardową biopsją pod kontrolą ultrasonografii (dalej zwanej biopsją systematyczną) w odniesieniu do biopsji z wykorzystaniem szablonu. Wyniki tego przeglądu Cochrane sugerują, że protokół MRI jest lepszy od biopsji systematycznej w celu prawidłowego rozpoznania klinicznie istotnego raka gruczołu krokowego u mężczyzn. Niemniej jednak, protokół MRI nadal pomija część pacjentów z klinicznie istotnym rakiem. Z tego względu konieczne są dalsze badania w tej dziedzinie.
 • Acetylo-L-karnityna w leczeniu neuropatii cukrzycowej
  [  Data publikacji przeglądu: 15 czerwca 2019   ]

  Nie mamy pewności, czy acetylo-L-karnityna zmniejsza ból w obwodowej neuropatii cukrzycowej, ponieważ dane naukowe są ograniczone, a pewność ich oszacowania jest niska. Zdarzenia niepożądane nie są częstsze niż podczas stosowania placebo, ale dane są również bardzo niepewne.
 • Wpływ śpiewu na czynność płuc i jakość życia dzieci i dorosłych z mukowiscydozą
  [  Data publikacji przeglądu: 12 lipca 2019   ]

  W badaniu porównano specjalnie zaprojektowaną interwencję śpiewu z innymi niefizycznymi zajęciami rekreacyjnymi (rekreacja), a dzieci dobrano losowo do grupy ze śpiewem lub programem rekreacyjnym. Badanie trwało dwa tygodnie, a dzieci nadzorowano przez okres od 6 do 8 tygodni. W pracy oceniono wpływ śpiewu na siłę mięśni oddechowych, jakość życia i badania funkcji płuc. Uczestnicy zarówno z grupy śpiewania, jak i rekreacyjnej zgłaszali pewną poprawę w pomiarach jakości życia. Uczestnicy grupy śpiewającej wykazali większy wzrost maksymalnego ciśnienia wydechowego (zastępcza miara badania siły mięśni oddechowych), podczas gdy w grupie rekreacyjnej nie nastąpiła poprawa w tym zakresie. Nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych. Obecnie nie ma wystarczających danych naukowych, aby ocenić wpływ śpiewu na wyniki kliniczne u osób z mukowiscydozą. Dalsze badania z wykorzystaniem solidnych metod są potrzebne do oceny możliwych skutków śpiewania u osób z mukowiscydozą.
 • Czy programy związane z dietą i aktywnością fizyczną pomagają zapobiegać otyłości wśród dzieci (w wieku 0-18 lat)?
  [  Data publikacji przeglądu: 23 lipca 2019   ]

  Programy dotyczące zmiany diety i aktywności fizycznej w celu zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci są skutecznie poprzez niewielką redukcję wskaźnika z(BMI) w grupach wiekowych 0-5 oraz 6-12 lat. Jest to istotna informacja dla rodziców i dzieci, których niepokoi problem nadwagi. Może ona również pomóc władzom uporać się z rosnącym problemem otyłości i nadwagi wśród dzieci. Znaleziono mniej danych dotyczących młodzieży w wieku 13-18 lat, a wprowadzenie omawianych interwencji w tej grupie nie przyczyniło się do zmniejszenia wskaźnika z(BMI).
 • Wprowadzenie przerw w pracy w celu zapobiegania schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i ich objawom u zdrowych pracowników
  [  Data publikacji przeglądu: 23 lipca 2019   ]

  Na podstawie danych naukowych bardzo niskiej lub niskiej jakości może obecnie stwierdzić, że różna częstość i rodzaje przerw w pracy mogą nie mieć istotnego wpływu na zmniejszenie występowania schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Chociaż wyniki mogą sugerować pozytywny wpływ różnej częstości przerw w pracy na produktywność i wyniki pracowników, niezbędne są badania naukowe wysokiej jakości z odpowiednio dużą liczbą uczestników, aby ocenić skuteczność różnych interwencji dotyczących przerw w pracy. Co więcej, należy rozważyć interwencje związane z przerwami w pracy w różnych grupach pracowników (nie tylko biurowych) i możliwość łączenia przerw w pracy z innymi interwencjami, takimi jak szkolenia lub doradztwo ergonomiczne, które mogą dodatkowo zapobiegać wystąpieniu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.
 • Amiodaron w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej
  [  Data publikacji przeglądu: 9 grudnia 2015   ]

  Znaleźliśmy 24 badania obejmujące 9 997 uczestników. Dane naukowe wskazują, że u osób z grupy wysokiego ryzyka amiodaron może zapobiegać nagłej śmierci sercowej lub umieralności w porównaniu z placebo, i jest przypuszczalnie lepszy od innych leków antyarytmicznych. Natomiast u pacjentów po przebytym zatrzymaniu akcji serca nie jest pewne, czy amiodaron zwiększa, czy zmniejsza ryzyko wystąpienia kolejnego epizodu zatrzymania akcji serca lub zgonu. Ponadto przyjmowanie amiodaronu, w porównaniu do placebo lub innych leków antyarytmicznych, może prowadzić do wystąpienia lub nasilenia działań niepożądanych zachodzących w tarczycy lub płucach.
 • Opinie zwrotna pacjenta w psychoterapii dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi
  [  Data publikacji przeglądu: 20 sierpnia 2018   ]

  Przeprowadzono kilka badań dotyczących opinii klientów w psychoterapii dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi. Większość z nich przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych Ameryki w grupie starszych dzieci i młodzieży (11 do 18 lat). Nie uzyskano jednoznacznych danych naukowych potwierdzających skuteczności opinii zwrotnej klientów w psychoterapii dzieci i młodzieży. Nie można wykluczyć, że opinia zwrotna klientów ma pozytywny wpływ na wyniki psychoterapii u dzieci i młodzieży. Niezbędne są dalsze badania wysokiej jakości, aby uzyskać wystarczające dane naukowe. Przyszłe badania powinny także obejmować młodsze dzieci i odbywać się w innych krajach, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
 • Czy programy kontroli palenia tytoniu, które obejmują kampanie w środkach masowego przekazu zmniejszają palenie tytoniu wśród dorosłych?
  [  Data publikacji przeglądu: 21 listopada 2017   ]

  Programy, których celem jest ograniczenie palenia tytoniu obejmujące prowadzenie kampanii w środkach masowego przekazu, mogą zmienić zachowania u dorosłych palaczy, ale dane naukowe pochodzą z badań o różnej jakości i skali, a w społeczności w tym samym czasie mają miejsce inne zdarzenia, co utrudnia wyodrębnienie efektów samej kampanii medialnej. Nie stwierdziliśmy spójnego związku między efektem kampanii a wiekiem, poziomem wykształcenia, pochodzeniem etnicznym lub płcią uczestników.
 • Doustne podawanie witaminy B12 w porównaniu do podawania domięśniowego w niedoborach witaminy B12
  [  Data publikacji przeglądu: 15 marca 2018   ]

  W dwóch badaniach, w których stosowano doustną witaminę B12 w dawce 1000 μg/dobę nie wykazano istotnej różnicy w poziomie tej witaminy we krwi w porównaniu z podawaniem domięśniowym. W jednym badaniu stosowano dawkę 2000 μg/dobę i wykazano wyższy poziom witaminy B12 we krwi podczas doustnej podaży. W dwóch badaniach raportowano działania niepożądane. W jednym badaniu nie zaobserwowano działań niepożądanych związanych z leczeniem zarówno w grupie doustnej podaży witaminy B12, jak i w grupie, w której witaminę podawano domięśniowo. W jednym badaniu 2 z 30 uczestników przyjmujących doustnie witaminę B12 ukończyło badanie wcześniej z powodu wystąpienia działań niepożądanych. Doustne przyjmowanie witaminy B12 wiązało się w jednym badaniu z niższymi kosztami niż podawanie domięśniowe. W żadnym badaniu nie opisywano klinicznych objawów niedoboru witaminy B12 (np. zmęczenie, depresja, powikłania neurologiczne), jakości życia związanej ze zdrowiem lub akceptacji schematu leczenia.
 • Szkolenie w zakresie umiejętności społecznych u dzieci w wieku 5 do 18 lat z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi
  [  Data publikacji przeglądu: 21 czerwca 2019   ]

  W ocenie nauczycieli nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie umiejętności społecznych, kompetencji emocjonalnych i ogólnego zachowania między osobami z grupy interwencji, a kontrolnej. Uczniowie, którzy byli w grupach szkoleniowych zostali ocenieni przez nauczycieli jako mający mniej objawów ADHD pod koniec leczenia w porównaniu z dziećmi, które nie odbyły szkolenia. Ten wniosek był jednak wątpliwy, ponieważ nasze inne analizy go nie potwierdziły. Nie stwierdziliśmy żadnych szkodliwych skutków szkolenia. Wszystkie badania posiadały błędy metodologiczne, takie jak przeszacowanie korzyści i niedoszacowanie szkód. Wiele badań było również trudnych do porównania, ponieważ dotyczyły różnych interwencji. Wyniki niektórych z nich nie były wystarczająco precyzyjne, co oznacza, że nie można być pewnym ich wyników. Autorzy 7 badań byli członkami zarządów firm farmaceutycznych, otrzymywali finansowanie od takich firm lub przeprowadzili wcześniejsze badania na dany temat.

  Interpretacja

  Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy szkolenie w zakresie umiejętności społecznych jest korzystne czy też nie dla dzieci z ADHD. Konieczne są dalsze randomizowane badania dotyczące szkoleń u dzieci i młodzieży z ADHD. Powinny się one charakteryzować wyższą jakością metodologiczną oraz większą liczebnością grup. Dane naukowe dotyczące młodzieży są szczególnie niskiej jakości. Nie odnotowaliśmy żadnych niepożądanych skutków leczenia.

 • Ograniczenie spożycia napojów słodzonych cukrem: Co jest skuteczne?
  [  Data publikacji przeglądu: 12 czerwca 2019   ]

  Znaleźliśmy pewne dane naukowe, które potwierdzają skuteczność niektórych zastosowanych środków w celu ograniczenia ilości wypijanych napoje słodzone cukrem (SSB), takich jak:

  ▪ Łatwe do zrozumienia etykiety, np. oznaczanie żywności za pomocą systemu 3 kolorów (na wzór sygnalizacji świetlnej, ang. traffic-light labels) lub etykiety oceniające zdrowotność napojów za pomocą gwiazdek lub liczb.

  ▪ Ograniczenie dostępności do SSB w szkołach (np. zastąpienie SSB wodą w stołówkach).

  ▪ Zwiększenie cen SSB w restauracjach, sklepach i ośrodkach wypoczynkowych.

  ▪ Menu dla dzieci w restauracjach sieciowych oferujące zdrowsze napoje jako standardowe.

  ▪ Promocja zdrowszych napojów w supermarketach.

  ▪ Rządowe świadczenia pieniężne na zakup żywności (np. bony żywnościowe), których nie można wykorzystać na zakup SSB.

  ▪ Kampanie społeczne na temat SSB.

  ▪ Działania zmierzające do zwiększenia dostępności napojów niskokalorycznych w domach, np. poprzez dostawy do domu wody butelkowanej/mineralnej i napojów dietetycznych.

  Znaleźliśmy dane naukowe świadczące o tym, że większa dostępność do wody pitnej i napojów dietetycznych w domu może pomóc osobom w utracie masy ciała. Istnieją również inne działania, które mogą mieć wpływ na ilość wypijanych SSB, jednak dostępne dane są mniej pewne. W niektórych badaniach wykazano, że takie działania mogą prowadzić do niezamierzonych, a nawet negatywnych skutków. W niektórych badaniach stwierdzono, że zyski sklepów i restauracji zmniejszyły się po wdrożeniu tych działań, a w innych zwiększyły się lub pozostały na tym samym poziomie. Istnieje możliwość, że dzieci, które otrzymują darmową wodę pitną w szkołach piją mniej mleka. W niektórych badaniach wykazano, że ludzie byli niezadowoleni z powyższych działań.

  Przyjrzeliśmy się również badaniom dotyczącym mleka słodzonego cukrem. Stwierdziliśmy, że stosowanie małych nagród dla dzieci, które wybierały zwykłe mleko w szkolnej stołówce, a także etykiety z emotikonami, mogą pomóc w zmniejszeniu spożycia słodzonego mleka przez dzieci. Jednak może to również prowadzić do marnowania mleka, które nie zostanie wypite przez dzieci.

 • Ibuprofen w zapobieganiu przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków i/lub niemowląt z niską masą urodzeniową
  [  Data publikacji przeglądu: 21 czerwca 2019   ]

  Profilaktyczne stosowanie ibuprofenu zmniejsza częstość występowania PDA (przetrwałego przewodu tętniczego) lub konieczność leczenia ratunkowego z zastosowaniem innych leków oraz chirurgicznego zamknięcia przewodu. Skutkiem ubocznym związanym ze stosowaniem ibuprofenu w porównaniu z placebo lub brakiem interwencji jest zwiększone ryzyko powikłań ze strony nerek. Ibuprofen zwiększa także ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Ryzyko krwawienia dokomorowego (do komór mózgu; przyp. tłum.) lub krwotoku do mózgu (stopnia od II do IV) zostało zmniejszone (wynik na granicy istotności statystycznej), ale badacze nie stwierdzili różnicy istotnej statystycznie w odniesieniu do śmiertelności, przewlekłej choroby płuc w 28 dniu życia lub 36 tygodniu wieku płodowego (ustalonego na podstawie daty ostatniej miesiączki u matki), martwiczego zapalenia jelit oraz czasu do pełnego karmienia. W grupie kontrolnej PDA zamknął się samoistnie w 3. lub 4. dniu życia u 58% noworodków. Leczenie zapobiegawcze naraża zatem dużą grupę niemowląt na niepotrzebne działanie leku, który wiąże się z poważnymi skutkami ubocznymi, nie przynosząc żadnych istotnych krótkoterminowych korzyści w odniesieniu do ocenianych wyników. Nie opublikowano żadnych badań dotyczących wyników związanych z długoterminową obserwacją. Aktualne dane naukowe nie uzasadniają stosowania ibuprofenu w zapobieganiu PDA. Nowe podejście w leczeniu PDA obejmuje wczesne i ukierunkowane leczenie oparte na badaniu echokardiograficznym (USG serca) lub innym obrazowania serca w ciągu pierwszych 72 godzin życia; metody te są wysoce skuteczne w rozpoznawaniu PDA, który prawdopodobnie nie zamknie się samoistnie. Takie badania są aktualnie prowadzone w wielu miejscach na świecie.
 • Mieszanki mleczne a mleko z banku mleka kobiecego w karmieniu wcześniaków lub noworodków z niską masą urodzeniową
  [  Data publikacji przeglądu: 19 lipca 2019   ]

  Obecnie dostępne dane sugerują, że karmienie wcześniaków sztucznym mlekiem (zamiast mlekiem z banku mleka kobiecego, gdy mleko matki jest niedostępne) wiąże się z szybszym tempem wzrostu, ale prawie dwukrotnie większym ryzykiem rozwoju martwiczego zapalenia jelit. Dalsze duże badania mogą dostarczyć silniejszych i bardziej precyzyjnych danych, aby ułatwić lekarzom i rodzinom dokonywania świadomych wyborów związanych z tym problemem. Obecnie prowadzone są cztery takie badania (obejmujące ponad 1100 niemowląt) na całym świecie. Planujemy włączenie danych z tych badań do niniejszego przeglądu, gdy będą dostępne.
 • Muzyczne interwencje terapeutyczne u osób z otępieniem
  [  Data publikacji przeglądu: 23 lipca 2018   ]

  Odnaleźliśmy 22 badania, które włączono do przeglądu, a ich wyniki byliśmy w stanie połączyć dla przynajmniej niektórych danych w grupie łącznej 890 osób. Wszystkie osoby biorące udział w badaniach przebywały w domach opieki lub szpitalach. Muzykoterapię porównywano w niektórych badaniach ze standardową opieką, a w innych z różnymi aktywnościami, takimi jak gotowanie czy malarstwo. Jakość badań oraz sposób raportowania danych były zróżnicowane, co wpłynęło na nasze zaufanie w odniesieniu do wyników. Na początku oceniliśmy wyniki bezpośrednio po zakończeniu terapii. W oparciu o nie mamy umiarkowaną pewność, że terapie wykorzystujące muzykę wpływają pozytywnie na objawy depresji i ogólne problemy behawioralne, jednak nie pomagają w przypadku pobudzenia lub zachowań agresywnych. Muzykoterapia może także zmniejszyć uczucie lęku i wpłynąć na poprawę samopoczucia emocjonalnego, w tym na jakość życia, jednak mamy mniejszą pewność odnośnie tych wyników. Tego typu leczenie może mieć niewielki lub żaden wpływ na funkcje poznawcze. Mamy bardzo małą pewność co do wiarygodności wyników dotyczących interakcji społecznych. W niektórych badaniach analizowano również, czy efekty utrzymywały się 4 tygodnie lub dłużej po zakończeniu leczenia. Jednak w badaniach tych było niewiele danych, co spowodowało, że byliśmy bardzo niepewni odnośnie otrzymanych wyników. Dalsze badania mogą mieć istotny wpływ na to, co wiemy obecnie o skutkach leczenia wykorzystującego muzykę u osób z otępieniem, a zatem bardzo ważne jest ich kontynuowanie.
 • Leki rozszerzające naczynia krwionośne u kobiet leczonych z powodu niepłodności
  [  Data publikacji przeglądu: 12 października 2018   ]

  Jedynie 3 z włączonych badań przedstawiały wyniki dotyczące żywych urodzeń noworodków. Ogólnie, wpływ leków rozszerzających naczynia krwionośne na odsetek żywych urodzeń jest prawdopodobnie niewielki lub żaden. Dane naukowe umiarkowanej jakości wskazują, że leki wazodylatacyjne prawdopodobnie zwiększają ogólną częstość działań niepożądanych (w tym bólu głowy i tachykardii [przyspieszony rytm serca]) w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia. Jednak dane naukowe niskiej jakości sugerują, że stosowanie tych leków może zwiększać szansę na zajście w ciążę.
 • Wpływ domacicznego podawania hormonu ciążowego u kobiet z obniżoną płodnością podczas techniki wspomaganego rozrodu
  [  Data publikacji przeglądu: 20 października 2018   ]

  Ilość żywych urodzeń u kobiet, u których dokonano transferu trzydniowego zarodka z domacicznym podaniem gonadotropiny kosmówkowej (IC-hCG) w dawce < 500 IU w porównaniu z kobietami, u których dokonano ET bez podania hCG wykazało brak korzyści interwencji i mogłoby wskazywać na brak znaczącej różnicy lub niekorzyść o nieokreślonym znaczeniu (bardzo niska jakość danych naukowych: jedno badanie; 280 kobiet). W klinice ze wskaźnikiem żywych urodzeń wynoszącym 49% na cykl przy transferze trzydniowego zarodka, podanie hormonu ciążowego w dawce < 500 IU było związane z wskaźnikiem żywych urodzeń wahającym się pomiędzy 28% a 50%. Wskaźnik żywych urodzeń wzrastał w podgrupie kobiet, u których dokonano transferu trzydniowego zarodka i podano hormon ciążowy w dawce 500 IU lub więcej w porównaniu z grupą kobiet, u których przeprowadzono transfer trzydniowego zarodka bez podania hormonu ciążowego (dane średniej jakości: trzy badania; 941 kobiet). W klinice, w której wskaźnik żywych urodzeń wynosił 27% na cykl, zastosowanie hormonu ciążowego w dawce 500 IU lub więcej wiązało się z wskaźnikiem żywych urodzeń pomiędzy 36% a 51%. Wyniki badań nie wykazały znaczących różnic we wskaźniku żywych urodzeń pomiędzy kobietami, u których dokonano transferu pięciodniowego zarodka z podaniem hormonu ciążowego w dawce 500 IU lub więcej, a kobietami bez podania hormonu (średniej jakości dane naukowe: dwa badania; 1666 kobiet). W klinice ze wskaźnikiem żywych urodzeń na poziomie 36% na cykl, zastosowanie hormonu ciążowego w dawce 500 IU lub więcej wiązało się ze wskaźnikiem żywych urodzeń pomiędzy 29% a 38%. Nie jesteśmy pewni, czy domaciczne podanie hormonu ciążowego w jakiejkolwiek dawce lub czasie wpływało na ryzyko poronienia (bardzo niska jakość danych naukowych: 11 badań; 3927 kobiet). Dane dotyczące ciąży klinicznej u kobiet, u których dokonano transferu trzydniowego zarodka z podaniem hormonu ciążowego w dawce < 500 IU wykazały brak korzyści interwencji i mogłyby wskazywać na brak znaczącej różnicy lub niekorzyść nieokreślonego znaczenia (bardzo niska jakość danych naukowych: jedno badanie; 280 kobiet). Wskaźnik ciąż klinicznych wzrósł w podgrupie kobiet, u których dokonano transferu trzydniowego zarodka przy użyciu hormonu w dawce 500 IU lub większej w porównaniu z kobietami, u których dokonano transferu trzydniowego zarodka bez hCG (dane średniej jakości: 12 badań; 2186 kobiet). Wyniki badań wykazały brak znaczących różnic w ilości ciąż klinicznych w grupie kobiet, u których przeprowadzono transfer pięciodniowego zarodka z podaniem hormonu ciążowego w dawce 500 IU lub więcej w porównaniu z grupą kobiet, u których nie zastosowano hormonu ciążowego przy transferze pięciodniowego zarodka (dane średniej jakości: cztery badania; 2091 kobiet). W żadnym randomizowanym badaniu klinicznym nie oceniano transferu pięciodniowego zarodka przy dawce hormonu ciążowego < 500 IU. Inne opisane w badaniach powikłania obejmowały ciążę ektopową (zarodek rozwija się poza jamą macicy), heterotopową (zarodek rozwija się w i poza macicą), śmierć płodu i ciążę mnogą (trojaczki). Zdarzenia te były nieliczne, a niewystarczające dane i bardzo niska ich jakość nie pozwala nam określić, czy występowały różnice pomiędzy badanymi grupami. Należy przeprowadzić dalsze badania dotyczące żywych urodzeń jako podstawowego badanego parametru, aby określić grupę kobiet, u których korzyść z tej interwencji byłaby największa.
 • Czy interwencje skierowane do rodziców i opiekunów zmniejszają narażenie dzieci na dym tytoniowy?
  [  Data publikacji przeglądu: 31 stycznia 2018   ]

  Jedynie w 26 badaniach wykazano skuteczność analizowanej interwencji w zmniejszeniu narażenia dzieci na dym tytoniowy. W badaniach tych stosowano różnorodne interwencje. W 9 badaniach zastosowano bardziej intensywne metody poradnictwa lub wywiad motywujący, ale w innych badaniach tego typu interwencje nie były skuteczne. Spośród 52 badań, w których nie wykazano istotnego zmniejszenia narażenia dzieci na dym tytoniowy, w 19 stosowano metody intensywnego poradnictwa lub dialogu motywującego. W jednym badaniu dzięki zastosowaniu dialogu motywującego skutecznie zmniejszono nasilenie objawów astmy u dzieci. W niniejszym przeglądzie nie wykazano, czy którakolwiek z interwencji ograniczyła zarówno palenie papierosów przez rodziców, jak i narażenie dzieci na dym tytoniowy w większym stopniu niż inne.
 • Produkty z konopi indyjskich u osób z przewlekłym neuropatycznym bólem
  [  Data publikacji przeglądu: 7 marca 2018   ]

  Nie stwierdziliśmy danych naukowych wysokiej jakości. Wszystkie leki na bazie konopi analizowane łącznie przyniosły lepszy efekt niż placebo w postaci znaczącego i umiarkowanego złagodzenia bólu oraz ogólnej poprawy stanu zdrowia. Łączna analiza leków na bazie konopi wykazała większą ich skuteczność niż placebo w zmniejszeniu natężenia bólu, problemach ze snem oraz poprawie stanu psychicznego (dane od bardzo niskiej do umiarkowanej jakości). Nie stwierdzono różnicy między lekami na bazie konopi analizowanymi łącznie a placebo pod względem poprawy jakości życia związanej ze zdrowiem, przerwania leczenia z powodu jego nieskuteczności lub częstości poważnych skutków ubocznych (dane niskiej jakości). Więcej osób zgłaszało objawy, takie jak senność, zawroty głowy i problemy psychiczne (np. dezorientacja) podczas stosowania leków na bazie konopi niż placebo (dane niskiej jakości). Stwierdzono dane umiarkowanej jakości wskazujące, że więcej osób w grupie leczonych kannabinoidami przerywało terapię z powodu działań niepożądanych niż w grupie placebo. Kannabinoidy ziołowe nie różniły się od placebo w zmniejszeniu natężenia bólu oraz liczbie osób, które zrezygnowały z leczenia z powodu działań niepożądanych (dane bardzo niskiej jakości).
 • Skutki i bezpieczeństwo długotrwałego stosowania kolchicyny w chorobach serca
  [  Data publikacji przeglądu: 27 stycznia 2016  ]

  Wyniki badań wskazywały na to, że liczba zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych może być zmniejszona, jednak nie było to jasne, gdyż niektóre analizy pokazały mniejsze ryzyko, ale inne nie. Ryzyko wystąpienia zawałów serca (ataków serca) było zmniejszone, niemniej to ustalenie opiera się jedynie na dwóch badaniach i łącznie 22 zdarzeniach. Nie jest jasne, czy kolchicyna zwiększa ogólne ryzyko szkodliwych skutków, natomiast zwiększała ryzyko nietolerancji żołądkowo-jelitowej, którą zwykle opisywano jako łagodną i krótkotrwałą. Nie stwierdziliśmy wyraźnego wpływu na wystąpienie udarów mózgu, niewydolności serca, hospitalizacji z przyczyn nagłych (nieplanowych) lub nieplanowanych inwazyjnych zabiegów kardiologicznych. W czterech spośród 39 badań poinformowano, że systematycznie poszukiwano poważnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kolchicyny. Poważne działania niepożądane mogą stanowić zagrożenie dla życia lub wymagać hospitalizacji. U żadnego z uczestników wspomnianych czterech badań nie odnotowano poważnych działań niepożądanych. Oznacza to, że możliwość wystąpienia poważnych działań niepożądanych wydaje się być stosunkowo niewielka: na przykład, wyniki wskazują na to, że spośród 800 osób leczonych przez rok, nikt nie doświadczyłby poważnych działań niepożądanych. Niemniej jednak, mamy pewne obawy co do wiarygodności tych wyników, gdyż zgłaszanie poważnych efektów szkodliwych w badaniach nie było doskonałe, na przykład definicje poważnych zdarzeń niepożądanych różniły się pomiędzy badaniami oraz nie zawsze było jasne, co można uznać za poważne zdarzenie niepożądane. Nie odnotowaliśmy żadnej różnicy w działaniu kolchicyny u osób obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Dane są aktualne na styczeń 2015 r.
 • Szczepienia w zapobieganiu grypy u zdrowych dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 1 lutego 2018   ]

  Inaktywowane szczepionki mogą zmniejszyć odsetek osób dorosłych (włącznie z kobietami w ciąży), u których dojdzie do rozwoju grypy lub infekcji grypopodobnej, ale ich wpływ jest niewielki. Nie jesteśmy pewni wpływu szczepień inaktywowanych na liczbę dni zwolnienia z pracy lub poważne powikłania po grypie w sezonie grypowym.
 • Systematyczne badania przesiewowe i ocena samopoczucia psychospołecznego oraz potrzeb opiekuńczych osób chorych na raka
  [  Data publikacji przeglądu: 25 marca 2019   ]

  W kilku badaniach wykazano korzyści związane z badaniem przesiewowym w zakresie aspektów samopoczucia psychospołecznego osób chorych na raka, takich jak jakość życia związana ze zdrowiem, uczucie niepokoju, potrzeby opiekuńcze i zadowolenie pacjentów. Jednak niektóre badania wykazały również negatywne efekty. Stwierdzono istotne różnice między badaniami. Oceniały one różnorodne aspekty psychospołeczne (np. jakość życia związana ze zdrowiem, niepokój, potrzeby w zakresie opieki i zadowolenie pacjentów), stosowano różne formy badań przesiewowych (samodzielny opis a wywiad), różny był czas trwania i częstotliwość badań przesiewowych (od 1 do 12 razy), a także sposoby pomiaru i punkty czasowe oznaczania określonych wyników. Ze względu na te różnice tylko trzy badania dotyczące tej samej interwencji mogły zostać uwzględnione w analizie.
 • Produkty ziołowe w leczeniu bólu neuropatycznego
  [  Data publikacji przeglądu: 2 kwietnia 2019   ]

  Nie było doniesień od uczestników o redukcji bólu o 30% lub więcej i zauważalnego zmniejszenia nasilenia bólu w całkowitej skali bólu podczas stosowania zarówno gałki muszkatołowej, jak i dziurawca zwyczajnego. Nie stwierdzono też zmniejszenia odsetka osób rezygnujących z leczenia lub liczby skutków ubocznych w grupach przyjmujących lek badany i placebo.
 • Wpływ suplementów diety na bazie lipidów na zdrowie niemowląt i małych dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 2 maja 2019   ]

  Wyniki tego przeglądu wskazują, że suplementy LNS (suplementy diety na bazie lipidów, z ang. lipid-based nutrient supplements, LNS) stosowane w połączeniu z żywieniem uzupełniającym mogą stanowić skuteczną metodę wspomagającą wzrost dzieci. Mogą one zmniejszyć liczbę przypadków dzieci zbyt niskich (zahamowanie wzrostu), mających niską masę ciała w stosunku do wieku (umiarkowana niedowaga) oraz tych, których waga jest zbyt niska w stosunku do wzrostu (umiarkowane zahamowanie przyrostu masy ciała) lub cierpiących na anemię. Dodatkowo, suplementy LNS w połączeniu z żywnością uzupełniającą prawdopodobnie poprawiają wskaźniki wzrostu i masy ciała w stosunku do wieku oraz obwód środkowej części ramienia u dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy bez dodatkowych działań niepożądanych. Taka interwencja wydaje się być bardziej skuteczna, kiedy stosuje się ją przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Dane naukowe wskazują również, że suplementy LNS w połączeniu z żywnością uzupełniającą w porównaniu z innymi produktami fortyfikowanymi, mogą zmniejszyć odsetek umiarkowanego niedoboru wzrostu i niedowagi. Ponadto, LNS w połączeniu z żywieniem uzupełniającym w porównaniu z mikroelementami w proszku mogą być bardziej skuteczne w zmniejszeniu odsetka niedowagi oraz poprawie wzrostu i masy ciała.
 • Skuteczność 6-miesięcznego leczenia u chorych na gruźlicę układu pokarmowego
  [  Data publikacji przeglądu: 1 listopada 2016   ]

  Badacze Cochrane ocenili dostępne dane naukowe do 2 września 2016 roku. Włączyliśmy 3 badania, które obejmowały 328 osoby i w których porównano trwające 6 i 9 miesięcy leczenie przeciwgruźlicze; dwa badania przeprowadzono w Indiach, a jedno badanie w Korei Południowej. Jakość badań oceniono w większości na wysoką, chociaż dwa z nich obciążone były dużym ryzykiem błędu systematycznego (powodującego wypaczenie wyników badania - przyp. tłum.) w zakresie wykrywania nawrotu choroby. Do wszystkich badań włączono osoby dorosłe z negatywnym wynikiem testu na obecność HIV chore na gruźlicę jelita, a do jednego badania włączono również chorych na gruźlicę otrzewnej. Wyniki wskazują, że nawrót choroby występował rzadko, jednak ze względu na to, że liczba uczestników była mała, nie jesteśmy do końca pewni, czy istnieje różnica między grupami otrzymującymi 6- i 9-miesięczne leczenie przeciwgruźlicze (dane naukowe bardzo niskiej jakości). Prawdopodobnie 6- i 9-miesięczna terapia przeciwgruźlicza są tak samo skuteczne pod względem możliwości wyzdrowienia pacjenta (dane naukowe umiarkowanej jakości). Zgony występowały rzadko w obu grupach i wszystkie nastąpiły podczas pierwszych 4 miesięcy leczenia, co sugeruje, że długość okresu leczenia nie wpływała na ryzyko zgonu. Liczba osób, które nie przestrzegały zaleceń terapeutycznych była niewielka, a objawy niepożądane prowadzące do zaprzestania lub zmiany leczenia zdarzały się rzadko, przy czym nie było możliwe określenie różnicy między grupami. Okres leczenia trwający 6 miesiące jest prawdopodobnie tak samo skuteczny jak 9-miesięczny pod względem liczby osób, które zostały wyleczone. Nie odnaleźliśmy żadnych danych naukowych wskazujących na to, że stosowanie 6-miesięcznej terapii było mniej bezpieczne u chorych na gruźlicę jelita lub otrzewnej. Nadal nie wiemy, czy istnieje różnica między omawianymi schematami leczenia pod względem wpływu na ryzyko nawrotu choroby. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, aby zwiększyć naszą pewność co do tego, czy 6-miesięczny okres leczenia jest równie skuteczny jak 9-miesięczny pod względem zapobiegania nawrotom choroby. Kolejne badania powinny dostarczyć informacji na temat leczenia gruźlicy układu pokarmowego u dzieci i osób zakażonych HIV.
 • Probiotyki w leczeniu wyprysku
  [  Data publikacji przeglądu: 21 listopada 2018   ]

  Należy zauważyć, że wyniki w tym podsumowaniu opierają się na następujących danych: leczenie probiotykami w porównaniu z ich niestosowaniem, terapia trwająca od 6 tygodni do 3 miesięcy, z wyjątkiem oceny nasilenia egzemy przez badającego - leczenie trwało 16 tygodni oraz analiza wyników na koniec leczenia, z wyjątkiem zdarzeń niepożądanych, które oceniano w trakcie leczenia. O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki były mierzone przez uczestników lub ich rodziców. We włączonych badaniach poddano ocenie wiele probiotyków o różnych stężeniach lub dawkach. Wynik w skali objawów choroby był tym wyższy, im bardziej były one nasilone. Stwierdziliśmy, że obecnie dostępne probiotyki prawdopodobnie w niewielkim stopniu lub w ogóle nie wpływają na zmniejszenie objawów wyprysku, takich jak świąd skóry i problemy ze snem (dane naukowe umiarkowanej jakości). Wykazaliśmy jednak, że w ocenie pacjentów i ich lekarzy probiotyki mogą nieznacznie złagodzić objawy egzemy na podstawie wskaźnika nasilenia objawów (dane niskiej jakości), chociaż nie mamy pewności, czy jest to różnica istotna dla pacjentów. Nie znaleźliśmy danych potwierdzających skuteczność probiotyków w poprawie jakości życia pacjentów (dane niskiej jakości). Nie stwierdziliśmy również większej częstości działań niepożądanych; w analizowanych badaniach opisywane skutki uboczne związane z leczeniem obejmowały zaburzenia żołądkowo-jelitowe z biegunką i zaparciami, wymioty oraz bóle kolkowe (dane niskiej jakości). Na podstawie analizy badań można przypuszczać, że dalsze badania oceniające skuteczność probiotyków w leczeniu wyprysku mogą być nieopłacalne, ponieważ istnieje małe prawdopodobieństwo ich wpływu na końcowy wynik leczenia.
 • Leczenie egzemy rąk
  [  Data publikacji przeglądu: 26 kwietnia 2019   ]

  Z powodu zróżnicowanej jakości badań i braku możliwości gromadzenia danych z badań dotyczących podobnych zabiegów, dostępne są jedynie ograniczone dane potwierdzające najlepszą metodę leczenia wyprysku rąk. Głównymi formami leczenia są kremy i maści z glikokortykosteroidami oraz fototerapia (naświetlanie promieniami UV), brak jednak wystarczających badań porównawczych w tym zakresie. Przedstawiamy poniżej wyniki najważniejszych porównań.

  Kremy/maści z glikokortykosteroidami: propionian klobetazolu w piance prawdopodobnie pozwala na skuteczną kontrolę objawów wyprysku rąk w porównaniu z nośnikiem leku w ocenie uczestników (ocena dobra/bardzo dobra u 516 osób vs 222 na 1000), jednak w opinii przeprowadzających badania różnica między grupami była mniej istotna, dodatkowo odnotowano więcej działań niepożądanych podczas stosowania klobetazolu (u 178 osób w porównaniu z 79 na 1000 z grupy kontrolnej); wyniki oparto na danych naukowych umiarkowanej wiarygodności. Mometazon (w postaci furoinanu) w kremie stosowany trzy razy w tygodniu może w niewielkim stopniu kontrolować objawy choroby (ocena przeprowadzających testy – dobra/bardzo dobra) w porównaniu do stosowania dwa razy w tygodniu, nie analizowano jednak kontroli objawów w ocenie uczestników. W obu badanych grupach zaobserwowano ścieńczenie skóry (niewiele przypadków; wyniki oparto na danych o niskiej wiarygodności).

  Naświetlanie promieniami UV: porównano różne rodzaje naświetleń (tj. narażenia na promieniowanie). Leczenie miejscowe PUVA może poprawić kontrolę objawów choroby w ocenie przeprowadzających testy w porównaniu z terapią wąskim spektrum UVB (ocena dobra/ bardzo dobra u 400 osób versus 200 na 1000); nie jesteśmy jednak pewni tych wyników, ponieważ inne badania wskazują na małą skuteczność terapii PUVA lub jej brak. Ocena objawów przez uczestników nie została poddana analizie. W grupie terapii wąskim pasmem UVB 9 na 30 osób zgłosiło działania niepożądane (głównie zaczerwienienie) w porównaniu z żadną osobą z grupy PUVA (wszystkie wyniki oparto na danych umiarkowanie wiarygodnych).

  Miejscowe inhibitory kalcyneuryny: osoby stosujące takrolimus mają prawdopodobnie większą szansę na kontrolę objawów w ocenie badaczy (ocena dobra/bardzo dobra u 14 na 14 badaczy) w porównaniu z osobami stosującymi nośnik (żaden badacz nie dał oceny dobrej lub bardzo dobrej w odniesieniu do kontroli objawów), ocena pacjentów dotycząca skuteczności kontroli objawów nie została zbadana. W grupie 14 osób stosujących takrolimus 4 osoby zgłosiły świąd skóry (dobrze tolerowany) w porównaniu z żadną osobą z grupy nośnika leku. W jednym niewielkim badaniu porównywano takrolimus z mometazonem, oba leki były dobrze tolerowane, nie dokonano jednak oceny skuteczności leczenia przez badaczy lub uczestników (wszystkie wyniki oparto na umiarkowanie wiarygodnych danych).

  Doustne interwencje: cyklosporyna - doustny lek immunosupresyjny (lek hamujący odpowiedź immunologiczną organizmu) prawdopodobnie w niewielkim stopniu pomaga kontrolować objawy choroby w ocenie przeprowadzających test lub pacjentów (wynik dobry/bardzo dobry) w porównaniu z miejscowym betametazonem w kremie (glikokortykosteroid). Ryzyko działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, było podobne w grupach (wszystkie wyniki oparto na danych umiarkowanej wiarygodności). Doustna alitretynoina (pochodna witaminy A, retynoid) w dawce 10 mg została oceniona przez 307 badaczy (na 1000) jako dobra/bardzo dobra w celu kontroli objawów w porównaniu z 194 osobami na 1000 w grupie placebo, natomiast dla dawki 30 mg było to 432 osób w porównaniu z 157 na 1000. Ocena skuteczności leku dokonana przez pacjentów dostarcza podobnych wyników (dane o dużej wiarygodności). Po zwiększeniu dawki alitretynoiny do 30 mg ryzyko bólu głowy było wyższe w porównaniu z placebo (74 versus 251 na 1000; dane o wysokiej wiarygodności), ale różnica między alitretynoiną w dawce 10 mg a placebo prawdopodobnie nie istnieje (na podstawie danych o umiarkowanej wiarygodności).

 • Płukanie pęcherzyków jajnikowych podczas pobierania komórek jajowych w technice wspomaganego rozrodu
  [  Data publikacji przeglądu: 26 kwietnia 2018   ]

  Na podstawie 3 głównych badań oceniających wskaźnik żywych urodzeń wykazano, że płukanie pęcherzyków po aspiracji prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na wskaźnik żywych urodzeń noworodków w porównaniu z samą aspiracją pęcherzyków (dane średniej jakości). Na podstawie wyników sugeruje się, że wskaźnik żywych urodzeń przy płukaniu pęcherzyków jajnikowych może wynosić od 29% do 52% przy założeniu, że wynosi on 41% przy zastosowaniu samej aspiracji pęcherzyków. W żadnym z włączonych badań nie podano informacji dotyczących odsetka poronień. Badania wykazały również, że płukanie pęcherzyków prawdopodobnie powoduje niewielką lub żadną różnicę w liczbie pobranych komórek jajowych, liczbie zarodków lub częstości ciąż klinicznych w porównaniu z techniką samej aspiracji. Pomimo tego, że jakość danych naukowych była bardzo niska, wydaje się, że płukanie pęcherzyków jajnikowych zajmuje znacznie więcej czasu niż sama aspiracja. Dane były niewystarczające, aby wyciągnąć jednoznaczne wnioski w odniesieniu do działań niepożądanych lub bezpieczeństwa badanej interwencji. Potrzebne są dalsze badania, aby dowiedzieć się, czy określone grupy pacjentów skorzystałyby z metody płukania pęcherzyków jajnikowych.
 • Jak dokładny jest kwestionariusz informacyjny AD-8 w diagnozowaniu demencji we wszystkich rodzajach placówek opieki zdrowotnej?
  [  Data publikacji przeglądu: 4 marca 2019   ]

  Badania zawarte w niniejszym przeglądzie sugerują, że kwestionariusz AD-8 może pozwolić na zidentyfikowanie osób dorosłych z potencjalną demencją, które mogłyby skorzystać z dalszej oceny specjalistycznej i rozpoznania. Jeśli kwestionariusz AD-8 byłby jedynym narzędziem zastosowanym do rozpoznania demencji, szansa postawienia błędnego rozpoznania u osoby, u której demencja nie występuje, jest duża (50% osób, u których wynik kwestionariusza AD-8 sugeruje, że mają demencję). Z tego powodu kwestionariusz AD-8 jest nieodpowiedni, aby go stosować jako jedyny test diagnostyczny - mógłby on przyczynić się jedynie do wzrostu niepokoju i cierpienia. Szansa pominięcia rozpoznania demencji jest znacznie mniejsza (5% osób, u których wynik sugeruje, że nie mają demencji, chociaż faktycznie na nią chorują) Grupa ta straci okazję na zaplanowanie przyszłej opieki i nie byłaby brana pod uwagę przy ocenie pod kątem leczenia farmakologicznego. Powyższe spostrzeżenia należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy AD-8 jest odpowiednim testem wykrywającym demencję.
 • Immunoterapia postkonsolidacyjna z przeciwciałem anty-GD2 u osób z nerwiakiem zarodkowym (łac. neuroblastoma) dużego ryzyka po autologicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych
  [  Data publikacji przeglądu: 24 kwietnia 2019   ]

  Wyniki dotyczące ogólnej przeżywalności oraz przeżycia wolnego od zdarzeń były bardziej korzystne w grupie osób otrzymujących immunoterapię zawierającą dinutuksymab. Pozostałe wyniki, również te dotyczące działań niepożądanych nie były odpowiednio opisane, dlatego sformułowanie jednoznacznych wniosków wymaga przeprowadzenia dalszych badań.
 • Glikokortykosteroidy u pacjentów z alkoholowym zapaleniem wątroby
  [  Data publikacji przeglądu: 9 kwietnia 2019   ]

  Nie możemy jednoznacznie określić, czy glikokortykosteroidy mają pozytywny czy negatywny wpływ na pacjentów z alkoholowym zapaleniem wątroby. Pomimo dostępnych danych na temat wyników dotyczących śmiertelności, jakość życia związanej ze zdrowiem oraz poważnych powikłań, nie byliśmy w stanie wyciągnąć jednoznacznych wniosków, przede wszystkim dlatego, iż dane były niewystarczające do uzyskania solidnych wyników, badania były małe, a pacjenci różnili się stopniem zaawansowania choroby. W związku z tym jesteśmy niepewni wniosków.
 • Suplementacja witaminy D w zapobieganiu infekcjom u dzieci do piątego roku życia
  [  Data publikacji przeglądu: 9 listopada 2016   ]

  Jedno duże badanie nie wykazało wpływu witaminy D na ryzyko zgonu lub infekcji dróg oddechowych u dzieci poniżej piątego roku życia. Nie odnaleźliśmy badań oceniających wpływ suplementacji witaminy D na zapobieganie innych infekcji, takich jak gruźlica i malaria.
 • Stosowanie termopunktury w celu łagodzenia skutków ubocznych chemioterapii lub radioterapii u chorych na nowotwór
  [  Data publikacji przeglądu: 13 listopada 2018   ]

  Obecnie nie ma wiarygodnych danych naukowych na poparcie lub sprzeciw wobec stosowania termopunktury u chorych leczonych z powodu nowotworu. Potrzebne są badania wysokiej jakości, które powinny zawierać informacje dotyczące działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tej interwencji.
 • Prostacyklina w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego
  [  Data publikacji przeglądu: 1 maja 2019   ]

  U uczestników, którym podano prostacyklinę dożylnie stwierdzono poprawę w zakresie przeżywalności (mniejsze ryzyko śmierci). Byli oni w stanie przejść średnio 92 metry więcej w ciągu 6 minut niż osoby, którym nie podano prostacykliny dożylnie. Ponadto osoby te miały większe prawdopodobieństwo poprawy wydolności (codzienne czynności, które chory jest lub nie jest w stanie wykonać). Osoby, którym podawano prostacyklinę dożylnie miały lepszą średnią funkcję serca niż chorzy nie poddani leczeniu. Ogólnie, wyniki były mniej jednoznaczne dla osób otrzymujących prostacyklinę drogą doustną, wziewną lub podskórną. Nie było jasne, czy stosowanie tych metod przyczyniło się do zwiększenia szans przeżycia. Osoby, którym podawano prostacyklinę w postaci wziewnej (za pomocą nebulizatora) wykazały poprawę wydolności, mogły przejść średnio 28 metrów więcej w trakcie testu 6-minutowego marszu oraz miały lepszą funkcję serca. Istniały również dane naukowe na potwierdzenie poprawy funkcji serca podczas stosowania zastrzyków podskórnych z prostacykliną. Nie było jasne, czy przyjmowanie tabletek zawierających prostacyklinę miało wpływ na poprawę wydolności lub funkcję serca. Osoby otrzymujące takie leczenie były w stanie przejść tylko 15 metrów dalej w ciągu 6 minut niż osoby, które nie przyjmowały doustnie prostacykliny. Mimo, że wyniki dostępne w tym przeglądzie były najmocniejsze dla prostacykliny dożylnej, to ta metoda leczenia może być uciążliwa i zwiększać ryzyko powikłań, np. infekcji wkłucia dożylnego. Co więcej, prawie wszystkie osoby, które przyjmowały zalecaną dawkę leku w różnych postaciach miały skutki uboczne (między innymi napady gorąca, ból głowy lub szczęki, biegunkę, ból kończyn, skutki uboczne związane z drogami oddechowymi, nudności i wymioty). Osoby przyjmujące seleksypag miały mniej nasilone objawy kliniczne, a wynik 6-minutowego testu marszowego różnił się tylko o 13 metrów w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo. Osoby, które przyjmowały seleksypag były również bardziej narażone na skutki uboczne, takie jak napady gorąca, ból szczęki, biegunka, nudności lub wymioty, ból mięśni lub kończyn.
 • Czy interwencje wpływające na utrzymanie pozycji bocznej podczas snu są najlepszym sposobem leczenia obturacyjnego bezdechu sennego?
  [  Data publikacji przeglądu: 1 maja 2019   ]

  1. Terapia pozycyjna była mniej skuteczna niż CPAP (Continuous Positive Airway Pressure; z ang. stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) w redukcji wskaźnika bezdechów i skróconych oddechów (AHI). Terapia pozycyjna może być stosowana dłużej w ciągu nocy niż CPAP. W odniesieniu do innych wyników nie zaobserwowano żadnych różnic.

  2. Terapia pozycyjna była skuteczniejsza niż nieaktywna kontrola w odniesieniu do skal AHI i ESS (skala senności Epwortha, opisująca stopień nasilenia obturacyjnego bezdechu sennego).

 • Testy z krwi w późnej ciąży w celu identyfikacji dzieci małych na wiek ciążowy i zagrożonych obumarciem
  [  Data publikacji przeglądu: 14 maja 2019   ]

  Wśród 91 uwzględnionych badań 86 zawierało informacje o małych dzieciach, z czego 18 dotyczyło również urodzenia martwego płodu. Kolejne 5 badań dotyczyło wyłącznie urodzenia martwego dziecka. Najdokładniejszym testem do wykrywania dziecka małego było badanie usg, na podstawie którego można było oszacować jego masę ciała. Spośród substancji mierzonych we krwi matki, najbardziej dokładnym był ludzki laktogen łożyskowy, który jest hormonem wytwarzanym przez łożysko w czasie ciąży. Było tylko jedno badanie, w którym analizowano zarówno badanie usg, jak i dokonywano oznaczeń substancji łożyskowych. Oznaczenie łożyskowego czynnika wzrostu było najdokładniejszym testem w celu identyfikacji dziecka, które mogłoby się urodzić martwe; nie było badań dotyczących oceny ultrasonograficznej w wykrywaniu dzieci z grupy ryzyka obumarciem wewnątrzłonowym. Badania substancji łożyskowych były lepsze w identyfikacji dziecka zagrożonego zgonem wewnątrzmacicznym niż niską masą urodzeniową.
 • Doustne płyny nawadniające zawierające składniki odżywcze w leczeniu ostrej biegunki
  [  Data publikacji przeglądu: 13 grudnia 2016   ]

  Badacze Cochrane ocenili dostępne dane naukowe do 5 września 2016 r. Do przeglądu włączono 35 badań spełniających kryteria włączenia obejmujących łącznie 4284 uczestników: 28 badań dotyczyło dzieci, w 5 badaniach udział wzięli dorośli, a 2 badania obejmowały dzieci i dorosłych. W większości badań porównywano DPN na bazie polimerów oraz DPN zawierający glukozę i sól o określonej osmolarności (DPN ≥ 310), który ma nieco bardziej słony smak niż aktualnie uznane za najlepszą recepturę (≤ 270 mOsm/l). Badania różniły się między sobą pod względem jakości metodologicznej. Przy porównaniu DPN na bazie polimerów i DPN o osmolarności ≤270 mml/l zawierającego glukozę i sól nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, aby wykazać, że jeden roztwór jest lepszy od drugiego (jakość danych naukowychniska do bardzo niskiej). W grupie osób, które otrzymywały DPN na bazie polimerów w porównaniu z grupą pacjentów leczonych DPN o osmolarności ≥310 mOsm/l z glukozą i solą stwierdzono mniejszą objętość stolca oraz krótszy czas trwania biegunki. Nie wykazano różnicy między grupami pod względem liczby osób, które wymagały podania kroplówki dożylnej w celu nawodnienia organizmu. Objawy niepożądane były podobne w obu grupach (jakość danych naukowychniska do bardzo niskiej).
 • Smektyn (Smecta - wyrób medyczny; przyp. tłum.) w leczeniu dzieci z ostrymi biegunkami.
  [  Data publikacji przeglądu: 25 kwietnia 2018   ]

  Podawanie smektynu dzieciom z ostrą biegunką może skrócić czas jej trwania. Jednak potrzeba większej liczby badań wysokiej jakości, w tym badań oceniających różne przyczyny biegunki i skutki ekonomiczne jej leczenia.
 • Przerwanie lub kontynuacja długotrwałego stosowania leków przeciwpsychotycznych w terapii objawów poznawczych i psychologicznych u osób starszych z demencją
  [  Data publikacji przeglądu: 1 kwietnia 2018   ]

  Do przeglądu włączyliśmy 10 badań, w których uczestniczyło łącznie 632 osób. W tej aktualizacji przeglądu dodaliśmy jedno badanie, w którym wzięło udział 19 osób. Większość uczestników mieszkała w domach opieki. Badania różniły się istotnie w zakresie uczestników, wykorzystanych metod i mierzonych wyników. Z powodu tak dużego zróżnicowania badań niemożliwa była łączna analiza wszystkich danych numerycznych. Znaleźliśmy dane niskiej jakości potwierdzające, że u osób starszych z demencją możliwe jest zaprzestanie długotrwałej terapii przeciwpsychotycznej bez pogorszenia ich problemów poznawczych. Jednak w przypadku niektórych osób z psychozą, pobudzeniem, agresją lub istotną poprawą w zakresie objawów po włączeniu leczenia przeciwpsychotycznego, stwierdziliśmy, że przerwanie go może zwiększyć ryzyko ponownego nasilenia zaburzeń poznawczych. Z drugiej strony u niektórych badanych z łagodnymi objawami na początku badania, przerwanie stosowania leków przeciwpsychotycznych wiązało się ze zmniejszeniem pobudzenia. Nie znaleźliśmy wystarczających danych, by dowiedzieć się, czy przerwanie terapii przeciwpsychotycznej ma korzystne efekty dla jakości życia, myślenia i zapamiętywania lub zdolności do wypełniania codziennych obowiązków, ani też czy dochodzi do zmniejszenia ryzyka szkodliwych zdarzeń, takich jak upadki. Nie jesteśmy pewni, czy przerwanie leczenia przeciwpsychotycznego przyczynia się do wydłużenia życia osób.
 • Połączenie opioidów z ketaminą w leczeniu bólu nowotworowego opornego na same opioidy
  [  Data publikacji przeglądu: 28 czerwca 2017   ]

  Nie ustalono jeszcze korzyści i szkód związanych z dodaniem ketaminy do silnych leków przeciwbólowych, takich jak morfina, w celu łagodzenia bólu nowotworowego. Duże dawki ketaminy wydają się być nieskuteczne i mogą wiązać się z poważnymi działaniami niepożądanymi.
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane miejscowo w leczeniu przewlekłego bólu mięśniowo-szkieletowego u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 22 kwietnia 2016   ]

  Miejscowo stosowane diklofenak i ketoprofen mogą w dużym stopniu zmniejszyć nasilenie bólu towarzyszącego chorobie zwyrodnieniowej stawów, ale tylko u około 10 % więcej osób niż przy stosowaniu miejscowym placebo. Nie ma danych naukowych w odniesieniu do innych przewlekłych stanów bólowych.
 • Leki stosowane w leczeniu uzależnienia od konopi indyjskich
  [  Data publikacji przeglądu: 28 stycznia 2019   ]

  Dla wyniku jakim jest abstynencja pod koniec leczenia, preparaty Δ9-tetrahydrokanabinolu (THC, główny składnik konopi) były prawdopodobnie nieskuteczne, leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, leki przeciwdepresyjne o mieszanym mechanizmie działania, buspiron oraz N-acetylocysteina również prawdopodobnie były nieskuteczne. Dodatkowo nie jesteśmy pewni skuteczności leków przeciwdrgawkowych i stabilizujących nastrój. Dla danej jaką jest ukończenie określonego etapu leczenia, preparaty THC, leki przeciwdepresyjne o mieszanym mechanizmie działania, leki przeciwdrgawkowe i stabilizujące nastrój mogą nie być skuteczne, nie jesteśmy pewni skuteczności inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, jak również N-acetylocysteina prawdopodobnie nie wpływała na ukończenie leczenia. Stosowanie leków przeciwdrgawkowych i stabilizujących nastrój mogło zwiększać prawdopodobieństwo wcześniejszej rezygnacji z terapii. Preparaty THC i N-acetylocysteiny prawdopodobnie nie powodowały więcej działań niepożądanych niż placebo, leki przeciwdepresyjne i buspiron mogły wywoływać więcej działań niepożądanych niż placebo, a w przypadku selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny nie jesteśmy pewni. Bazując na bieżących badaniach, wszystkie leki powinny być rozpatrywane jako eksperymentalne.
 • Mieszanki mleczne a mleko z banku mleka kobiecego w karmieniu wcześniaków lub noworodków z niską masą urodzeniową
  [  Data publikacji przeglądu: 21 czerwca 2018   ]

  Obecnie dostępne dane sugerują, że karmienie wcześniaków sztucznym mlekiem (zamiast mlekiem z banku mleka kobiecego, gdy mleko matki jest niedostępne) wiąże się z szybszym tempem wzrostu, ale prawie dwukrotnie większym ryzykiem rozwoju martwiczego zapalenia jelit. Dalsze duże badania mogą dostarczyć silniejszych i bardziej precyzyjnych danych, aby ułatwić lekarzom i rodzinom dokonywania świadomych wyborów związanych z tym problemem. Obecnie prowadzonych jest pięć takich badań (obejmujących ponad 1200 niemowląt) na całym świecie. Planujemy włączenie danych z tych badań do niniejszego przeglądu, gdy będą dostępne.
 • Leki, które wpływają na naczynia krwionośne w złośliwych nowotworach mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 22 listopada 2018   ]

  Terapia antyangiogenna nie wydłuża istotnie przeżycia u pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. W nawracającym glejaku wielopostaciowym nie ma danych potwierdzających przedłużenie życia (podczas stosowania leków antyangiogennych; przyp.tłum.) w porównaniu z chemioterapią; dołączenie leków antyangiogennych do wybranych schematów chemioterapeutycznych może prowadzić do niewielkiej poprawy w zakresie przeżywalności. Leki antyangiogenne opóźniają rozrost nowotworu na podstawie obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), lecz ich stosowanie często wiąże się z działaniami niepożądanymi, takimi jak podwyższone ciśnienie tętnicze krwi lub obecność białka w moczu.
 • Stacjonarna opieka szpitalna w porównaniu z opieką ambulatoryjną lub dzienną u osób z zaburzeniami odżywiania
  [  Data publikacji przeglądu: 21 stycznia 2019   ]

  Nie było wystarczających danych z badań naukowych, aby uznać za najlepsze którekolwiek z miejsc (warunków) sprawowania opieki nad osobami z jadłowstrętem psychicznym, bulimią lub z innymi zaburzeniami odżywiania. Nie było wyraźnej różnicy w przybieraniu na wadze u osób z jadłowstrętem psychicznym, które leczono w różnych warunkach, natomiast ukończenie leczenia wydawało się bardziej prawdopodobne, jeśli było ono częściowo lub w całości oferowane w warunkach poza szpitalem. Dane naukowe były niskiej lub bardzo niskiej jakości, więc nie jesteśmy pewni co do trafności tych wyników.
 • Opatrunki i środki stosowane miejscowo (żele, maści i kremy) w leczeniu żylnych owrzodzeń nóg
  [  Data publikacji przeglądu: 15 czerwca 2018   ]

  Nie możemy być pewni, które opatrunki i środki do stosowania miejscowego są najskuteczniejsze w gojeniu żylnych owrzodzeń nóg, we wszystkich badaniach nie było wystarczającej liczby uczestników stosujących określone leczenie i istniało duże ryzyko błędu systematycznego. Oznacza to, że wiele badań zostało przeprowadzonych lub przedstawionych w taki sposób, że nie możemy być pewni ich wyników. Głównym sposobem leczenia żylnych owrzodzeń nóg są bandaże lub pończochy uciskowe, a wybór dodatkowych opatrunków lub leczenia miejscowego powinien uwzględniać wyniki przeglądu i ich niepewność, obok takich czynników jak preferencje pacjenta i koszty.
 • Dodawanie jodu do żywności innej niż sól w celu zapobiegania chorobom powodowanym przez niewystarczające spożycie jodu.
  [  Data publikacji przeglądu: 12 lutego 2019   ]

  W żadnym z badań nie oceniono wpływu dodawania jodu do żywności na ryzyko zgonu, rozwój umysłowy, funkcje poznawcze, kretynizm (schorzenie charakteryzujące się zaburzeniami kontroli ruchu i niepełnosprawnością intelektualną), niedoczynność tarczycy, stężenie TSH lub stężenie tyreoglobuliny (stanowią biologiczne markery wskazujące na niedobór jodu, gdy ich stężenie we krwi jest wysokie). W dwóch badaniach oceniano wpływ interwencji na ryzyko wystąpienia wola, w jednym badaniu oceniano pięć czynników rozwoju fizycznego (masa ciała, wzrost, masa ciała w stosunku do wieku, wzrost w stosunku do wieku, stosunek wagi do wzrostu), zaś jedno badanie analizowało działania niepożądane. We wszystkich badaniach oceniano stężenie jodu w moczu (stężenie jodu wydzielanego z moczem, którego niski poziom wskazuje na niedobór jodu w populacji badanej, ale nie u poszczególnych osób). Dane, które spełniły nasze wymagania z tych badań, zostały poddane łącznej ocenie w meta-analizie. Jesteśmy niepewni skutków wzbogacania jodu na ryzyko wystąpienia wola lub którykolwiek z 5 czynników rozwoju fizycznego. W jednym badaniu w sposób opisowy zgłoszono brak działań niepożądanych podczas jego trwania. Wśród badań o wyższej jakości danych u osób, u których dodawano jod do żywności stwierdziliśmy istotnie większe stężenie jodu w moczu (38.32 µg/L) w porównaniu z grupami, które nie otrzymywały jodu.
 • Leczenie uzupełniające briwaracetamem w padaczce lekoopornej
  [  Data publikacji przeglądu: 28 marca 2019   ]

  Byliśmy w stanie zidentyfikować sześć badań, w których badano wpływ dołączenia briwaracetamu do stałego leczenia padaczki lekoopornej. Badania te objęły w sumie 2411 uczestników, w wieku od 16 do 80 lat. Większość pacjentów miała padaczkę ogniskową (padaczkę, która wywodzi się z jednego obszaru mózgu). Pacjenci, którzy otrzymywali briwaracetam w skojarzeniu ze stałym leczeniem przeciwpadaczkowymi mieli dwa razy większą szansę na redukcję o 50% lub więcej napadów drgawkowych w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo (lek nieaktywny, który nie wpływa na padaczkę). Pacjenci przyjmujący briwaracetam byli prawie sześciokrotnie bardziej skłonni do braku napadów padaczkowych niż ci, którzy otrzymywali placebo. Osoby, które otrzymywały briwaracetam były bardziej podatne na wycofanie się z badania z powodu działań niepożądanych, jednak nie miały większej ich częstości w porównaniu z placebo.
 • Czy wyciąg z cyklamenu europejskiego jest skuteczny u osób z ostrym zapaleniem zatok przynosowych?
  [  Data publikacji przeglądu: 11 maja 2018   ]

  Celem naszym było ustalenie odsetka pacjentów, u których objawiły ustąpiły bądź uległy poprawie w ciągu 14 i 30 dni, lecz nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych. Włączone badania dostarczyły danych dotyczących zmiany w zakresie objawów (w postaci punktacji) podczas leczenia ostrego zapalenia zatok przynosowych. W jednym badaniu odnotowano złagodzenie bólu twarzy w okresie do 7 dni. W żadnym z nich nie wystąpiły powikłania lub konieczność zwolnienia z zajęć szkolnych lub pracy. Osoby, którym podawano cyklamen europejski częściej niż pacjenci z grupy placebo podawały skutki uboczne, takie jak podrażnienie błony śluzowej nosa, kichanie czy łagodne krwawienie z nosa. Nie odnotowano żadnych poważnych działań niepożądanych. Nie znaleźliśmy danych naukowych na potwierdzenie skuteczności lub jej braku cyklamenu europejskiego.
 • Zastrzyki z toksyny botulinowej w prewencji migreny u osób dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 25 czerwca 2018   ]

  Osoby z przewlekłą migreną leczone zastrzykami z toksyny botulinowej, miały napady migreny krócej o dwa dni w miesiącu w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo (leczenie pozorowane). Nie ma pewności, czy poprawa była wystarczająco duża, aby wpłynąć istotnie na jakość ich życia. Konieczne są dalsze badania, aby wykazać, czy toksyna botulinowa jest lepsza niż leczenie doustne (w postaci tabletek) w zapobieganiu migreny. Dane naukowe dla stosowania toksyny botulinowej u osób z migreną epizodyczną (sporadyczną) były niejasne. Leczenie toksyną botulinową nie powodowało wielu skutków ubocznych.
 • Ćwiczenia fizyczne w zaawansowanym raku płuc
  [  Data publikacji przeglądu: 11 lutego 2019   ]

  Nasze wyniki wykazały, że aktywni fizycznie pacjenci z rakiem płuc byli sprawniejsi i mieli lepszą jakością życia w porównaniu z tymi, którzy nie ćwiczyli. Nie odnotowaliśmy żadnej różnicy w sile mięśni, nasileniu duszności lub zmęczenia, poczuciu lęku, depresji lub czynności płuc. Nie wykazano poważnych skutków ubocznych u aktywnych fizycznie osób z rakiem płuc, lecz tylko trzy badania analizowały te parametry.
 • Ćwiczenia fizyczne w celu poprawy aktywności, uczestnictwa w życiu i jakości życia u osób z dziecięcym porażeniem mózgowym
  [  Data publikacji przeglądu: 11 czerwca 2017   ]

  Ćwiczenia aerobowe mogą poprawić aktywność ocenianą jako funkcje motoryczne, ale wydaje się, że nie wpływają na poprawę szybkości i wytrzymałości podczas chodzenia, uczestnictwo w życiu lub wydolność wysiłkową wśród dzieci z CP w czasie obserwacji krótko- lub średnioterminowej. Żadne z badań nie analizowało wpływu ćwiczeń aerobowych na uczestnictwo lub jakość życia. Trening oporowy nie poprawia funkcji motorycznych, prędkości chodu, uczestnictwa w życiu w okresie krótko- lub średnioterminowy, a także jakości życia w krótkim czasie u dzieci i młodzieży z CP, ale może pozytywnie wpływać na siłę mięśni. Trening mieszany nie poprawia funkcji motorycznych lub szybkości chodu, ale pozytywnie wpływa na uczestnictwo dzieci i młodzieży z CP (w życiu codziennym; przyp.tłum.) w obserwacji krótkoterminowej. Nie znaleźliśmy dowodów potwierdzających wpływ treningu aerobowego i siłowego na funkcje motoryczne, ale różnica była widoczna w sile mięśni w obserwacji krótkoterminowej. Mimo, iż dane sugerują, że ćwiczenia są bezpieczne u osób z CP, tylko 16 badań (55%) zawierało informacje dotyczące zdarzeń niepożądanych, w tych badaniach nie zaobserwowano poważnych działań niepożądanych. Wszystkie badania, które zostały włączone do tego przeglądu, miały małą liczbę uczestników. Oznacza to, że nie możemy być pewni dokładności wyników.
 • Etosuksymid, walproinian sodu lub lamotrygina w leczeniu padaczki z napadami nieświadomości u dzieci i młodzieży
  [  Data publikacji przeglądu: 8 lutego 2019   ]

  Odnaleziono pewne dane naukowe (pochodzące z ośmiu małych badań) wskazujące na to, że u osób przyjmujących lamotryginę istnieje większe prawdopodobieństwo niewystępowania napadów, w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo. W przeglądzie przedstawiono mocne dane naukowe wskazujące na to, że u pacjentów przyjmujących etosuksymid lub walproinian prawdopodobieństwo niewystępowania napadów jest większe niż u osób stosujących lamotryginę. Jednakże, z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych w terapii dziecięcej padaczki z napadami nieświadomości, korzystniejsze jest stosowanie etosuksymidu niż walproinianu. Biorąc pod uwagę skuteczność i tolerancję leczenia, etosuksymid stanowi optymalną początkową, empiryczną monoterapię padaczki z napadami nieświadomości u dzieci i młodzieży.
 • Terapie psychologiczne, których celem jest zmniejszenie uczucia zmęczenia u pacjentów z nieuleczalną chorobą nowotworową
  [  Data publikacji przeglądu: 14 lipca 2017   ]

  Autorzy przeglądu nie znaleźli żadnego potwierdzenia dla skuteczności terapii psychologicznej w zmniejszaniu uczucia zmęczenia, gdy ocena następowała bezpośrednio po zastosowaniu interwencji. Bardzo niskiej jakości dane naukowe sugerują, że terapie psychologiczne mogą poprawić funkcjonowanie fizyczne bezpośrednio po zastosowaniu interwencji i mogą zmniejszyć uczucie zmęczenia w czasie wstępnej obserwacji. Dane naukowe nie wskazują na skuteczność terapii psychospołecznych pod względem poprawy w zakresie innych aspektów funkcjonowania. Ograniczona ocena potencjalnej szkodliwości nie wykazała różnic w skutkach ubocznych u pacjentów otrzymujących terapię psychologiczną w porównaniu z tymi, którzy mieli zwykłą opiekę. Ograniczone, dobrej jakości dane naukowe nie pozwalają wysnuć żadnych wniosków dotyczących stosowania terapii psychologicznej u osób z nieuleczalną chorobą nowotworową. Konieczne jest przeprowadzenie większych, wysokiej jakości badań, aby dowiedzieć się, czy terapie psychologiczne pomagają w zmniejszeniu uczucia zmęczenia u osób z nieuleczalną chorobą nowotworową w trakcie leczenia przeciwnowotworowego.
 • Paracetamol w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych i biodrowych
  [  Data publikacji przeglądu: 25 lutego 2019   ]

  Dane naukowe wysokiej jakości wskazywały na to, że paracetamol przynosi jedynie minimalną poprawę pod względem funkcjonowania i nasilenia bólu u osób cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów biodrowych i kolanowych. Jego stosowanie nie zwiększa ryzyka występowania zdarzeń niepożądanych ogółem. W żadnym z badań nie mierzono jakości życia. Ze względu na niewielką liczbę zdarzeń niepożądanych, byliśmy mniej pewni co do tego, czy stosowanie paracetamolu zwiększyło ryzyko występowania poważnych skutków ubocznych, czy zwiększyło częstość przerywania leczenia z powodu skutków ubocznych oraz czy zmieniło częstość występowania nieprawidłowych wyników badań czynności wątroby. Paracetamol może wprawdzie powodować częstsze nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, ale implikacje kliniczne tego faktu nie są znane.
 • Czy profilaktyka antybiotykowa jest skuteczna lub bezpieczna u kobiet, u których poród drogą naturalną został ukończony w sposób zabiegowy?
  [  Data publikacji przeglądu: 5 sierpnia 2017   ]

  Dane naukowe pochodzące z pojedynczego badania sugerują, że profilaktyka antybiotykowa może skutkować niewielką lub żadną różnicą w ryzyku wystąpienia zapalenia śluzówki macicy oraz czasu hospitalizacji matki. Nie było żadnych innych danych dotyczących wyników, które oceniałyby efekty profilaktyki antybiotykowej po porodzie zabiegowym. Do oceny skuteczności interwencji konieczne są dalsze badania dotyczące stosowania profilaktyki antybiotykowej w przypadku porodu ukończonego w sposób zabiegowy.
 • Metody udzielania pierwszej pomocy przy zatruciu drogą pokarmową.
  [  Data publikacji przeglądu: 19 grudnia 2018   ]

  W dwóch badaniach porównano zastosowanie pojedynczej dawki węgla aktywowanego z brakiem jakiegokolwiek leczenia w przypadku zatrucia paracetamolem lub inną substancją. Nie mamy pewności co do efektów niepożądanych leczenia, pobytu na oddziale intensywnej terapii lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Nie znaleźliśmy też informacji odnośnie wpływu na ryzyko zgonu, czas trwania objawów, wchłanialność trucizny czy częstość hospitalizacji. W jednym badaniu porównano zastosowanie pojedynczej dawki węgla aktywowanego z leczeniem ipekakuaną przy różnych rodzajach zatruć. Nie mamy pewności co do skuteczności węgla aktywowanego, w porównaniu ze stosowaniem ipekakuany, pod względem wpływu na stan świadomości oceniony za pomocą skali śpiączki lub liczbę działań niepożądanych. Nie znaleźliśmy też informacji odnośnie wpływu na ryzyko zgonu, czas trwania objawów, wchłanialność trucizny, częstość hospitalizacji czy przyjęć na oddział intensywnej terapii. W jednym badaniu porównano leczenie ipekakuaną z brakiem jakiegokolwiek leczenia u dzieci, które zjadły w domu trujące jagody. W przypadku stosowania ipekakuany, może wystąpić więcej skutków niepożądanych. Nie znaleźliśmy informacji odnośnie wpływu na ryzyko zgonu, nasilenie objawów zatrucia, czas trwania objawów, wchłanialność trucizny, częstość hospitalizacji czy przyjęć na oddział intensywnej terapii. Oceniliśmy również zastosowanie węgla aktywowanego w postaci pojedynczej dawki lub wielokrotnych dawek w połączeniu z leczeniem szpitalnym lub bez niego (w porównaniu do siebie nawzajem lub z brakiem jakiegokolwiek leczenia). Ponadto, przeanalizowaliśmy korzyści wynikające z dodania ipekakuany do pojedynczej dawki węgla aktywowanego oraz dodania substancji przyspieszającej tranzyt jelit do węgla aktywowanego.
 • Pożywienie pochodzenia zwierzęcego a wzrost i rozwój dzieci w wieku od 6 do 59 miesięcy życia.
  [  Data publikacji przeglądu: 19 lutego 2019   ]

  Pokarmy pochodzenia zwierzęcego w porównaniu z pokarmami na bazie zbóż lub z brakiem interwencji

  W pięciu badaniach (obejmujących 2972 dzieci) podano dane dotyczące przyrostu masy ciała oraz wzrostu. W trzech badaniach (592 dzieci) odnotowano zwiększenie wzrostu i masy ciała w grupie otrzymującej interwencję w porównaniu z grupą kontrolną. Z pozostałych dwu badań (na 2380 dzieciach), w jednym (1062 dzieci) odnotowano zmniejszenie wzrostu i masy ciała w obu grupach, nie stwierdzając różnicy pomiędzy grupami. W innym badaniu (1318 dzieci) w obu grupach doszło do zmniejszenia wzrostu oraz masy ciała, ale spadek był mniejszy w grupie objętej interwencją niż w grupie kontrolnej. Ze względu na te sprzeczne wyniki, nie jesteśmy pewni co do wpływu pokarmów pochodzenia zwierzęcego w porównaniu z pokarmami na bazie zbóż lub niestosowaniem interwencji dietetycznej zarówno na wzrost, jak i przyrost masy ciała u dzieci poniżej 50. miesiąca życia. W trzech badaniach (1612 dzieci) podano dane dotyczące zachorowań. W jednym badaniu z podawaniem jogurtu stwierdzono, że dzieci, które otrzymywały jogurt były w mniejszym stopniu narażone na biegunkę i zakażenie dróg oddechowych, a w razie zachorowania wracały do zdrowia szybciej. W badaniu dotyczącym jajek (148 dzieci) wykazano zwiększenie zachorowalności na biegunkę u dzieci karmionych jajkami, ale mogło to wynikać z kulturowego utożsamiania jajek z problemami trawiennymi. Nie było różnicy między grupami pod względem częstości gorączki, zakażenia dróg oddechowych lub stanu skóry. W trzecim badaniu (1062 dzieci) nie stwierdzono różnicy pomiędzy grupą objętą interwencją a grupą kontrolną pod względem jakiejkolwiek oznaki choroby.

  Nie było badań, w których podawano by dane dotyczące anemii.

  Dieta oparta na mięsie w porównaniu z dietą opartą na nabiale

  W jednym badaniu (64 dzieci) podano dane dotyczące przyrostu wzrostu oraz masy ciała. Niemowlęta, u których stosowano dietę opartą na mięsie, cechował znamienny przyrost wzrostu w porównaniu z niemowlętami karmionymi nabiałem, u których doszło do zmniejszenia tempa wzrostu. W obu grupach wystąpił przyrost masy ciała, ale nie było różnicy między grupami.

  W badaniu nie sprawdzano występowania chorób i anemii.

  Ogólne wyniki

  Biorąc pod uwagę ograniczoną oraz niską jakość danych, nie jesteśmy pewni co do wpływu na wzrost oraz rozwój dzieci podawania im pokarmów pochodzenia zwierzęcego w porównaniu z produktami zbożowymi lub z niestosowaniem interwencji dietetycznej.

 • Podawanie dożylnie substancji odżywczych osobom dorosłym podczas zabiegu operacyjnego w celu zapobiegania hipotermii
  [  Data publikacji przeglądu: 22 listopada 2016   ]

  Możemy mieć pewność, że pod koniec zabiegu operacyjnego osoby, którym podano dożylnie substancje odżywcze mają do pół stopnia wyższą temperaturę ciała niż osoby z grupy kontrolnej (w oparciu o dane naukowe pochodzące z sześciu badań obejmujących 249 osób). Mimo to, większa była niepewność co do wpływu podawania dożylnie substancji odżywczych w innych punktach czasowych, przy czym wyniki części badań sugerowały, że dożylne podanie substancji odżywczych pomaga utrzymać wyższą temperaturę ciała uczestników, a w innych badaniach informowano, że temperatura ciała osób otrzymujących substancje odżywcze była niższa niż osób z grupy kontrolnej. Nie ma pewności czy utrzymywanie o pół stopnia wyższej temperatury ciała pacjentów jest ważne z punktu widzenia osób sprawujących opiekę nad pacjentami poddawanymi zabiegom operacyjnym. Podobnie nie ma pewności czy podawanie dożylnie substancji odżywczych zmniejsza ryzyko wystąpienia dreszczy u pacjentów (w oparciu o dane naukowe pochodzące z trzech badań obejmujących 155 uczestników).
 • Wczesne (do 7 dni od urodzenia) stosowanie glikokortykosteroidów systemowych w profilaktyce dysplazji oskrzelowo-płucnej u dzieci urodzonych przedwcześnie
  [  Data publikacji przeglądu: 24 października 2017   ]

  Wyniki niniejszego przeglądu wskazują, że korzyści ze stosowania glikokortykosteroidów (GKS) u noworodków w ciągu pierwszych 7 dni od urodzenia mogą nie przewyższać znanych działań niepożądanych. Jednak stosowanie hydrokortyzonu wydaje się być obiecujące w zakresie poprawy wyników zdrowotnych w krótkim okresie czasu, bez negatywnego wpływu na długoterminowe wyniki w odniesieniu do rozwoju neurologicznego. Korzyści ze stosowania GKS ogólnoustrojowych obejmowały krótszy czas wspomagania oddechu respiratorem oraz mniejszy odsetek dzieci z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo-płucną, z kolei objawy niepożądane obejmowały: podwyższone ciśnienie tętnicze, krwawienie z żołądka lub z jelit, perforację jelita, podwyższone stężenie glukozy we krwi oraz większe ryzyko porażenia mózgowego podczas obserwacji, szczególnie u pacjentów leczonych deksametazonem. Wczesne stosowanie GKS, zwłaszcza deksametazonu w leczeniu lub zapobieganiu dysplazji oskrzelowo-płucnej, należy ograniczyć, dopóki nie zostaną przeprowadzone dodatkowe badania.
 • Stosowanie leków rozrzedzających krew (antykoagulantów, leków przeciwkrzepliwych) u chorych na nowotwory złośliwe
  [  Data publikacji przeglądu: 11 września 2017   ]

  Przeanalizowano 19 badań klinicznych obejmujących 9650 chorych na nowotwór złośliwy. Większość badań dotyczyła pacjentów z różnymi rodzajami nowotworów, głównie rakiem drobnokomórkowym lub niedrobnokomórkowym płuc i rakiem trzustki. Wszystkie badania przeprowadzono w warunkach ambulatoryjnych. Wyniki sugerują, że wpływ wstrzykiwanych leków przeciwkrzepliwych na przeżywalność jest niejednoznaczny, a jeśli ma jakikolwiek efekt to jest on niewielki. Ponadto badania sugerują, że leki przeciwkrzepliwe redukują ryzyko wystąpienia zakrzepu o około połowę i prawdopodobnie zwiększają ryzyko dużych krwawień o 4 na 1000 oraz małych krwawień o 17 na 1000. Wpływ na jakość życia jest niejednoznaczny.
 • Stosowanie leków rozrzedzających krew w początkowym leczeniu zakrzepów krwi u chorych na raka
  [  Data publikacji przeglądu: 24 stycznia 2018   ]

  W tym przeglądzie systematycznym dane pochodzące z pięciu badań, które obejmowały 422 uczestników, sugerują, że wpływ stosowania heparyny drobnocząsteczkowej na ryzyko zgonu, w porównaniu ze stosowaniem heparyny niefrakcjonowanej, był niepewny lub bardzo mały. Nie odnaleźliśmy wystarczających danych naukowych, aby udowodnić przewagę heparyny drobnocząsteczkowej w zakresie zmniejszenia ryzyka nawrotu skrzepliny lub ryzyka krwawienia. Nie odnaleźliśmy żadnych danych, które pozwoliłyby porównać profil bezpieczeństwa tych dwóch leków. Co więcej, nie potwierdzono ani nie wykluczono istotnego wpływu fondaparynuksu, w porównaniu z heparyną, na ryzyko zgonu, wystąpienia skrzepliny lub krwawienia. Dostępne dane naukowe nie wykazały także żadnej różnicy między dalteparyną i tinzaparyną dla wszystkich analizowanych wyników zdrowotnych.
 • Czy interwencje dotyczące komunikacji są skuteczne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i minimalnymi zdolnościami do komunikacji werbalnej?
  [  Data publikacji przeglądu: 5 listopada 2018   ]

  Istnieją ograniczone dane naukowe na to, interwencje werbalne i wzmacniające komunikację poprawiają stopień komunikacji słownej i niewerbalnej u dzieci z zburzeniami ze spektrum autyzmu z minimalnymi zdolnościami do komunikacji werbalnej. Obydwa badania włączone do niniejszego przeglądu opisują korzyści w aspekcie komunikacji werbalnej lub niewerbalnej (lub obydwu) u niektórych dzieci zaraz po interwencji. Żadna z interwencji nie przyniosła poprawy komunikacji werbalnej lub niewerbalnej, która utrzymywała się w czasie u większości dzieci. Oceniliśmy ogólną jakość danych naukowych jako bardzo niską, ponieważ znaleźliśmy jedynie dwa odpowiednie badania z małą liczbą uczestników. Obydwa badania miały ponadto ograniczenia metodologiczne zwiększające ryzyko wypaczenia ich wyników.
 • Paracetamol w bólu krzyża
  [  Data publikacji przeglądu: 6 czerwca 2016   ]

  Znaleźliśmy dane wysokiej jakości wskazujące, że paracetamol (4 g dziennie) nie jest skuteczniejszy niż placebo w łagodzeniu ostrego bólu dolnego odcinka kręgosłupa zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Również nie wykazano przewagi paracetamolu nad placebo w pozostałych badanych aspektach, takich jak jakość życia i jakość snu. U około jednej na pięć osób wystąpiły działania niepożądane, choć niektóre były poważne, nie było różnicy pomiędzy grupą leczoną a kontrolną. Ze względu na to, że większość badanych uczestników stanowili ludzie w średnim wieku, nie możemy być pewni, czy otrzymane wyniki byłyby podobne w innej grupie wiekowej.
 • Zwiększanie dawki radioterapii w leczeniu złośliwych glejaków
  [  Data publikacji przeglądu: 19 sierpnia 2016   ]

  Konwencjonalna radioterapia pooperacyjna poprawia przeżywalność dorosłych w dobrym stanie czynnościowym chorych na HGG w porównaniu z brakiem radioterapii pooperacyjnej. Radioterapia hipofrakcjonowana miała podobną skuteczność pod względem wpływu na przeżywalność w porównaniu do konwencjonalnej radioterapii, zwłaszcza u osób w wieku co najmniej 60 lat i cierpiących na glejaka wielopostaciowego.
 • Ćwiczenia zapobiegające upadkom osób starszych, żyjących w społeczeństwie
  [  Data publikacji przeglądu: 31 stycznia 2019   ]

  W osiemdziesięciu jeden badaniach porównywano ćwiczenia (wszystkich rodzajów) z interwencją kontrolną, którą uważa się za niewpływającą na zmniejszenie występowania upadków, u ludzi żyjących we społeczeństwie (i którzy nie zostali niedawno wypisani ze szpitala). Ćwiczenia zmniejszają liczbę upadków z upływem czasu o około jedną czwartą (23% redukcji). Przykładowo dane te wskazują na to, że gdyby wystąpiło 850 upadków u1000 osób monitorowanych przez ponad rok, ćwiczenia spowodowałyby zmniejszenie liczby upadków o 195. Ćwiczenia zmniejszają też liczbę osób, u których występuje jeden lub więcej upadków, o około jedną szóstą (15%) w porównaniu z grupą kontrolną. Na przykład, gdyby wystąpiły 480 upadki u 1000 osób monitorowanych przez ponad rok, ćwiczenia spowodowałyby zmniejszenie liczby osób, które doświadczyły upadku, o 72. Wpływ na upadki był podobny niezależnie od tego, czy badania przeprowadzano u osób, które były obciążone zwiększonym ryzykiem upadków czy nie. Stwierdziliśmy, że ćwiczenia, które głównie dotyczyły utrzymania równowagi i trening funkcjonalny zmniejszyły ryzyko upadków w porównaniu z grupą kontrolną niestosującą skutecznej interwencji. Programy obejmujące wiele rodzajów ćwiczeń (najczęściej ćwiczenia dotyczące utrzymania równowagi, ćwiczenia funkcjonalne plus ćwiczenia oporowe) prawdopodobnie zmniejszają ryzyko upadków, Thai Chi może także je redukować. Nie znaleźliśmy wystarczających danych, aby ocenić efekty programów ćwiczeń zaklasyfikowanych jako głównie ćwiczenia oporowe, taniec lub chodzenie. Nie znaleźliśmy żadnych danych, aby ustalić wpływ programów ćwiczeń, które obejmowały głównie ćwiczenia rozciągające lub wytrzymałościowe. Było znacznie mniej danych dotyczących innych efektów zdrowotnych niż upadki. Ćwiczenia mogą zmniejszyć liczbę osób, u których dochodzi do złamania o ponad jedną czwartą (27%) w porównaniu z grupą kontrolną. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby to potwierdzić. Ćwiczenia mogą również zmniejszyć ryzyko upadków wymagających pomocy medycznej. Nie znaleźliśmy wystarczających danych, aby określić wpływ ćwiczeń na ryzyko upadków wymagających przyjęcia do szpitalu. Jakość życia związana ze zdrowiem może się u wykonujących ćwiczenia różnić w bardzo małym stopniu. Dane naukowe dotyczące zdarzeń niepożądanych związanych z ćwiczeniami były również ograniczone. W przypadku, gdy podawano informacje na ich temat, były to zwykle zdarzenia niepożądane o łagodnym nasileniu i dotyczyły układu mięśniowo-szkieletowego; wyjątkiem było jedno badanie, w którym odnotowano przeciążeniowe złamanie miednicy i przepuklinę.
 • Rutynowe przedoperacyjne badania medyczne u chorych poddawanych operacji zaćmy
  [  Data publikacji przeglądu: 7 stycznia 2019   ]

  Przeprowadzenie rutynowych badań przedoperacyjnych w porównaniu z przeprowadzeniem wybranych badań lub ich nieprzeprowadzeniem nie zmniejszyło ryzyka wystąpienia medycznych zdarzeń niepożądanych w czasie lub po operacji zaćmy.
 • Żelazo w leczeniu zespołu niespokojnych nóg
  [  Data publikacji przeglądu: 4 stycznia 2019   ]

  W badaniach wykazano, że stosowanie żelaza jest lepsze niż placebo w zmniejszaniu objawów zespołu niespokojnych nóg, chociaż korzyści były małe lub umiarkowane. Ten wniosek opiera się to głównie na badaniach wykorzystujących zastrzyki, a nie tabletki z żelazem. Żelazo było pomocne, nawet jeśli stężenie żelaza we krwi był na początku badania w normie. Jakość danych naukowych była umiarkowana, ponieważ wyniki nie wszystkich ukończonych badań zostały opublikowane, nie wszystkie istotne wyniki zostały zmierzone i nie zbadano wystarczającej liczby osób. Efekty uboczne nie występowały częściej w przypadku stosowania żelaza niż w przypadku placebo. Na podstawie jednego badania stwierdzono, że skutki uboczne występowały rzadziej w przypadku żelaza niż innego powszechnie stosowanego w zespołu niespokojnych nóg leku, chociaż pewność co do wiarygodności tego wyniku jest bardzo niska. Potrzebne są dalsze badania, aby umożliwić osobom z zespołem niespokojnych nóg i lekarzom podejmowanie decyzji, kto powinien stosować żelazo do leczenia zespołu niespokojnych nóg, jaką formę żelaza wybrać i jak długo powinna trwać suplementacja. Dane naukowe są aktualne do września 2017 roku.
 • Metotreksat w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów
  [  Data publikacji przeglądu: 18 stycznia 2019   ]

  Po sześciu miesiącach leczenia, w porównaniu z placebo (lek obojętny) wykazano następujące efekty stosowania metotreksatu (należy zauważyć, że w jednym badaniu oceniono jakość życia, lecz nie podano tych wyników w publikacji, a w żadnym z badań nie oceniono progresji radiologicznej).

  Odsetek pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie, co oceniono za pomocą kryteriów poprawy klinicznej w łuszczycowym zapaleniu stawów (PsARC)

  U 16% więcej osób (lub u 16 osób więcej ze 100) stwierdzono poprawę dzięki leczeniu (od 4 do 28% więcej). Stan 37 ze 100 osób leczonych metotreksatem uległ poprawie. Stan 21 ze 100 osób otrzymujących placebo poprawił się.

  Funkcjonowanie fizyczne (niższe wartości oznaczają lepsze funkcjonowanie)

  Funkcjonowanie fizyczne poprawiło się o 10% (średnio od 3 do 17% poprawy) lub o 0,30 punktu ( średnio od 0,09 do 0,51 punktu poprawy) w skali 0-3 (przewiduje się, że jest to znacząca poprawa dla pacjentów). Pacjenci leczeni metotreksatem ocenili swoje funkcjonowanie fizyczne na 0,7 punktu. Pacjenci otrzymujący placebo ocenili swoje funkcjonowanie fizyczne na 1 punkt.

  Aktywność choroby (niższe wartości oznaczają mniejszą aktywność choroby)

  Wskaźnik aktywności choroby poprawił się o 3% (od 7% poprawy do 1% pogorszenia) lub o 0,26 punktu (od 0,65 punktu poprawy do 0,13 punktu pogorszenia) w skali 0-10. U chorych leczonych metotreksatem wskaźnik aktywności choroby wynosił 3,8 punktów. U chorych otrzymujących placebo wskaźnik ten wynosił 4,06 punktów.

  Poważne działania niepożądane (więcej zdarzeń oznacza więcej szkód dla pacjentów)

  2 % mniej osób lub 2 osoby mniej ze 100 (od 5% mniej do 1% więcej) zgłosiły poważne działania niepożądane metotreksatu. Jedna na 100 osób, które zażywały metotreksat doświadczyła poważnego działania niepożądanego. 3 osoby ze 100, które przyjmowały placebo doświadczyły poważnych działań niepożądanych.

  Odstawienie leku z powodu zdarzeń niepożądanych (więcej zdarzeń oznacza większe szkody dla pacjenta)

  1% więcej osób lub jedna osoba więcej na 100 (od 4% mniej do 6% więcej) odstawiło metotreksat. 6 osób na 100 odstawiło metotreksat. 5 osób na 100 odstawiło placebo.

 • Usuwanie woskowiny przy użyciu kropli do uszu
  [  Data publikacji przeglądu: 25 lipca 2018   ]

  Z przeglądu wynika, że krople do uszu mogą okazać się skuteczne przy usuwaniu woskowiny częściowo lub całkowicie czopującej przewód słuchowy w uchu zewnętrznym. Pozostaje niejasne, czy jeden z rodzajów kropli odznacza się skuteczniejszym działaniem niż drugi oraz czy krople z dodatkiem składników aktywnych sprawdzają się lepiej niż czysta woda czy roztwór soli.
 • Znieczulenie zewnątrzoponowe w leczeniu bólu po operacjach kręgosłupa u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 16 stycznia 2019   ]

  Znieczulenie zewnątrzoponowe może powodować niewielką dodatkową ulgę w bólu do 72 godzin po operacji w porównaniu z ogólnym podawaniem leków przeciwbólowych. Po rozległych operacjach kręgosłupa jelita są sparaliżowane przez pewien czas, co prowadzi do nudności, wymiotów, niemożności trawienia jedzenia i płynów, oraz nieoddawania stolca. W dwóch małych badaniach wykazano, że znieczulenie zewnątrzoponowe z podawaniem tylko środka znieczulającego miejscowo mogło przyspieszyć powrót czynności jelit. Jeśli to doniesienie się potwierdzi, znaczyłoby to, że dzieci mogłyby szybciej wracać do normalnego przyjmowania płynów i pokarmów stałych po dużych zabiegach kręgosłupa. W dwóch małych badaniach dzieci otrzymujące znieczulenie zewnątrzoponowe były bardziej zadowolone niż dzieci, które otrzymywały leki przeciwbólowe ogólnie. Nie wiadomo jednak, czy ich rodzice byli bardziej zadowoleni ze znieczulenia zewnątrzoponowego czy systemowego leczenia przeciwbólowego. Bezpieczeństwo stosowania tej techniki znieczulenia u dzieci poddawanych operacjom kręgosłupa jest niepewne ze względu na niewystarczające dane pozwalające na wykrycie ewentualnej różnicy w częstości występowania powikłań pomiędzy znieczuleniem zewnątrzoponowym a systemowym podawaniem leków przeciwbólowych; analiza małych badań może nie być w tym wypadku najlepsza pod względem metodologicznym.
 • Inhalacje antybiotyków jako leczenie tymczasowego nasilenia zakażenia płuc u osób z mukowiscydozą.
  [  Data publikacji przeglądu: 30 października 2018   ]

  Same antybiotyki wziewne w porównaniu z samymi antybiotykami dożylnymi

  W jednym badaniu (18 uczestników) stwierdzono zauważalną poprawę stylu życia uczestników z obu grup, jednakże w żadnym z badań nie podano informacji o czasie zwolnienia z pracy lub ze szkoły. W obu badaniach mierzono czynność płuc, ale w żadnym z nich nie stwierdzono jakiejkolwiek różnicy pomiędzy leczonymi grupami. W jednym badaniu (18 uczestników) stwierdzono niewystępowanie różnicy w zapotrzebowaniu na dodatkowe antybiotyki, a w drugim (59 uczestników) podano informację o czasie do następnego zaostrzenia - nie było różnicy między wziewnymi a dożylnymi antybiotykami dla żadnego z tych efektów zdrowotnych. Tylko w jednym badaniu (18 uczestników) oceniano zdarzenia niepożądane i wykonywano badanie mikrobiologiczne plwociny, lecz nie wykryto różnicy między zastosowanymi metodami leczenia dla żadnego z tych efektów zdrowotnych.

  ‎‎‎

  Łączne stosowanie antybiotyków wziewnych i dożylnych w porównaniu z zastosowaniem samych antybiotyków dożylnych

  W żadnym z badań nie oceniano jakości życia ani czasu trwania zwolnienia z pracy lub ze szkoły. W obu badaniach podano informacje na temat czynności płuc, lecz nie stwierdzono żadnej różnicy pomiędzy grupami. W żadnym z badań nie znalazła się informacja ani o potrzebie zastosowania dodatkowych antybiotyków ani o czasie do kolejnego zaostrzenia. W jednym badaniu (28 uczestników) podano dane o przyjęciach do szpitala i nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami. W obu badaniach nie stwierdzono różnic pod względem zdarzeń niepożądanych, a w jednym (62 uczestników) stwierdzono brak różnic w pojawianiu się mikroorganizmów opornych na antybiotyki.

 • Rola rPMS w poprawie wykonywania czynności codziennych u pacjentów po udarach.
  [  Data publikacji przeglądu: 23 czerwca 2017   ]

  Odnaleźliśmy ograniczone dane naukowe dotyczące wpływu stosowania cyklicznej obwodowej stymulacji magnetycznej (rPMS) na poprawę codziennego funkcjonowania, siły mięśniowej, funkcji kończyn górnych i spastyczności (nadmierna sztywność mięśni) u pacjentów po udarze mózgu. Pomimo wykazania, że rPMS stosowana łącznie z rehabilitacją w niewielkim stopniu zredukowała spastyczność stawu łokciowego w porównaniu z samą rehabilitacją, nadal nie jest jasne, jaki rodzaj rPMS powinien być stosowany ani na którą część ciała. Nie ma żadnych dostępnych danych naukowych na temat funkcji kończyn dolnych. W badaniach włączonych do przeglądu nie odnotowano wpływu tej interwencji na zgony pacjentów.
 • Interwencje zapobiegające majaczeniu u ciężko chorych pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii (OIT)
  [  Data publikacji przeglądu: 23 listopada 2018   ]

  Nasze wyniki sugerują, że różnica między leczeniem haloperydolem i placebo w celu zapobiegania majaczeniu jest niewielka lub żadna, ale dalsze badania są potrzebne aby zmniejszyć niedokładność oszacowania i zwiększyć naszą pewność co do wiarygodności wyników. Potrzebne jest więcej badań dotyczących terapii fizycznej i poznawczej, ponieważ istniejące dane naukowe są niewystarczające, żeby stwierdzić czy te niefarmakologiczne metody leczenia mogą zapobiegać majaczeniu na oddziałach intensywnej terapii (OIT). Dodatkowe badania są potrzebne, aby sprawdzić korzyści i szkody wynikające ze stosowania innych interwencji w zapobieganiu majaczeniu na OIT, takich jak podanie środka uspokajającego i wprowadzenie zmian w warunkach środowiskowych OIT oraz dostosowanie opieki pielęgniarskiej tak żeby służyła zapobieganiu majaczeniu.
 • Porównanie leczenia operacyjnego i zachowawczego w leczeniu złamań obojczyka u nastolatków i dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 22 stycznia 2019   ]

  W przeglądzie wykazano, że operacja w porównaniu z leczeniem zachowawczym w perspektywie jednego roku może nie wpłynąć na polepszenie czynności kończyny górnej, lepszą kontrolę bólu czy jakość życia. Leczenie operacyjne może jednak zmniejszyć ryzyko niepowodzenia leczniczego, kiedy potrzebna jest wtórna operacja w przypadku niegojących się złamań lub złamań nieprawidłowo zagojonych. Nie jesteśmy pewni, czy operacja zapewnia lepszy ogólny wynik kosmetyczny. Chociaż zabieg zmniejsza deformację barku, może pozostawiać brzydkie blizny i widoczne [pod skórą] metalowe elementy stabilizacyjne. Nie jesteśmy także pewni, czy istnieją różnice między leczeniem operacyjnym a zachowawczym pod względem ryzyka powikłań. Jednak charakter tych powikłań różni się często w zależności od zastosowanego leczenia. Powikłania pooperacyjne, takie jak zakażenie rany z jej rozejściem czy podrażnienie wynikające z obecności elementów stabilizacji wewnętrznej wymagające dodatkowego zabiegu, muszą zostać zestawione i porównane z bardziej prawdopodobnymi powikłaniami po założeniu temblaku, takimi jak sztywność barku czy niepowodzenie w gojeniu złamania.
 • Ćwiczenia ramion u chorych na POChP
  [  Data publikacji przeglądu: 15 listopada 2016   ]

  Gdy porównano ćwiczenia ramion z brakiem treningu lub interwencją pozorowaną, zaobserwowano niewielką poprawę w zakresie odczuwania duszności. Poprawy nie stwierdzono, gdy porównano łączone ćwiczeń ramion i nóg z ćwiczeniami wyłącznie nóg. W żadnym badaniu nie oceniano, czy dochodzi do zmniejszenia duszność, gdy wykonuje się określony rodzaj ćwiczeń ramion (w porównaniu z innym treningiem; przyp.tłum.). Ćwiczenia ramion nie miały wpływu na jakość życia w żadnym z trzech porównań. Trening wytrzymałościowy w porównaniu z brakiem ćwiczeń wiązał się z poprawą siły ramion ocenianą na podstawie podnoszenia i przenoszenia lekkich ciężarów. Takiego efektu nie obserwowano po treningu siłowym.
 • Wczesne przerwanie antybiotykoterapii w porównaniu z jej kontynuowaniem do czasu normalizacji liczby neutrofili u osób z nowotworem złośliwym przebiegającym z gorączką i małą liczbą neutrofili.
  [  Data publikacji przeglądu: 3 stycznia 2019   ]

  Nie było różnic pod względem śmiertelności pomiędzy grupami krótkiej i długiej antybiotykoterapii. Nie było różnic w liczbie osób z ciężkimi zakażeniami, objawiającymi się obecnością bakterii we krwi. Było więcej przypadków zakażeń z dodatnimi posiewami u osób leczonych krótko antybiotykami w porównaniu z podawaniem antybiotyków przez długi czas, ale nie było różnic w częstości niekorzystnych efektów zdrowotnych, takich jak nawroty gorączki, potrzeba ponownej hospitalizacji oraz zmiana antybiotyków lub ponowne rozpoczęcie ich podawania. Nie znaleźliśmy różnic w częstości zakażeń grzybiczych i rozwoju oporności na antybiotyki, przy czym tylko w kilku badaniach podawano informacje na temat tych efektów zdrowotnych. Liczba dni z gorączką była mniejsza u osób leczonych antybiotykami przez krótki czas w porównaniu z osobami leczonymi długo. We wszystkich badaniach liczba dni leczenia antybiotykami była mniejsza w grupie krótkiej antybiotykoterapii o 3 do 7 dni w porównaniu z grupą długiego leczenia. Dane dotyczące długości pobytu w szpitalu były niewystarczające do wyciągnięcia istotnych wniosków.
 • Skuteczność leków wspomagających krzepnięcie krwi w zapobieganiu i leczeniu krwawień u pacjentów bez hemofilii
  [  Data publikacji przeglądu: 24 grudnia 2018   ]

  Żaden lek nie wpływał w jakikolwiek sposób na ryzyko zgonu, bez względu na sytuację kliniczną czy to, w jaki sposób go stosowano. Niemniej jednak, nasza pewność co do wiarygodności uzyskanych wyników jest niska i te ustalenia mogą się zmienić w przyszłości, w miarę jak będą publikowane nowe badania. Żaden lek nie zwiększał ryzyka powstawania niebezpiecznych zakrzepów w żyłach lub tętnicach, ale nasza pewność co do wiarygodności tego wyniku jest niska. Fibrynogen stosowany profilaktycznie zmniejszał krwawienie po operacjach serca i ortopedycznych w porównaniu z placebo. Profilaktyczne stosowanie fibrynogenu, w porównaniu z placebo, niemal o połowę zmniejszało zapotrzebowanie na przetaczanie krwi po operacjach serca, a o 75% w innych operacjach. Fibrynogen zmniejszał zapotrzebowanie na przetaczanie krwi, kiedy stosowano go w leczeniu krwawienia. Profilaktyczne stosowanie czynnika XIII zmniejszało krwawienie po operacjach serca. Wielkość (liczba uczestników) przyszłych badań z randomizacją powinna być znacznie zwiększona, aby wykazać jakiekolwiek różnice pod względem przeżycia i zgonu w wyniku krwawienia.
 • Kortykosteroidy u dzieci z infekcyjnym zapaleniem stawów
  [  Data publikacji przeglądu: 21 listopada 2018   ]

  U dzieci z infekcyjnym zapaleniem stawów, które przyjmują antybiotyki lub placebo (fałszywe leczenie)

  1. Kortykosteroidy mogą zmniejszać ból stawów dotkniętych zapaleniem w czasie rocznej obserwacji.

  2. Kortykosteroidy mogą poprawiać czynność stawów dotkniętych chorobą w czasie rocznej obserwacji.

  3. Kortykosteroidy mogą zmniejszać liczbę dni, przez które należy podawać antybiotyki dożylne.

  4. Kortykosteroidy mogą mieć mały wpływ lub nie mieć żadnego wpływu na wszystkie oraz na poważne zdarzenia niepożądane.

  Nie mamy informacji na temat wpływu kortykosteroidów na codzienne aktywności.

  Co dzieje się z dziećmi chorymi na infekcyjne zapalenie stawów, które przyjmują kortykosteroidy razem z antybiotykami?

  Brak bólu

  1. Na 100 dzieci o 24 dzieci więcej nie miało bólu po 12 miesiącach przyjmowania kortykosteroidów (24% bezwzględnej poprawy)

  2. Na 100 dzieci przyjmujących kortykosteroidy u 96 nie występował ból w porównaniu z 72 dziećmi na 100, które otrzymywały placebo.

  Codzienne aktywności

  W badaniach włączonych do przeglądu nie podano informacji na temat tego efektu zdrowotnego.

  Normalna czynność fizyczna stawów

  1. Na 100 dzieci stosujących kortykosteroidy o 24 dzieci więcej (niż w przypadku 100 dzieci otrzymujących placebo) miało normalną czynność stawów po 12 miesiącach (24% bezwzględnej poprawy)

  2. Na 100 dzieci przyjmujących kortykosteroidy u 98 czynność stawów była prawidłowa w porównaniu z 74 dziećmi na 100, które otrzymywały placebo.

  Liczba dni leczenia dożylnego antybiotykiem

  1. Dzieci, które przyjmowały kortykosteroidy wymagały o 2,77 dnia krótszego leczenia dożylnego antybiotykiem w porównaniu z dziećmi przyjmującymi placebo.

  2. Leczenie dożylne antybiotykiem u dzieci przyjmujących kortykosteroidy trwało 8,09 dni. 3. Dożylne leczenie antybiotykiem trwało 10,86 dni u dzieci przyjmujących placebo.

  Długość pobytu w szpitalu

  1. Nie jesteśmy pewni, czy przyjmowanie kortykosteroidów miało wpływ na długość pobytu w szpitalu, ponieważ dane dotyczące tego efektu leczenia były bardzo niskiej jakości.

  Wszystkie lub poważne zdarzenia niepożądane

  1. Żaden z pacjentów leczonych kortykosteroidami nie zgłaszał działań niepożądanych w ciągu 12 miesięcy obserwacji.

 • Rehabilitacja u chorych na stwardnienie rozsiane
  [  Data publikacji przeglądu: 14 stycznia 2019   ]

  Do podsumowania włączyliśmy 15 przeglądów Cochrane, w ramach których przeanalizowano 168 badań klinicznych. W badaniach wzięło udział łącznie 10 396 chorych na stwardnienie rozsiane (SM). Autorzy opracowanych przeglądów o dobrej jakości zbadali skuteczność interwencji rehabilitacyjnych, takich jak: aktywność fizyczna i specjalne ćwiczenia, tlenoterapia hiperbaryczna, wibroterapia, terapia zajęciowa, terapia poznawcza i interwencje psychologiczne, przyjmowanie suplementów diety, rehabilitacja zawodowa, edukacja pacjenta, telerehabilitacja i interwencje w celu zmniejszenia spastyczności (nadmiernego napięcia mięśni – przyp. tłum.). Wykazano korzyści u chorych na SM, którzy uczestniczyli w zajęciach ruchowych lub multidyscyplinarnych programach rehabilitacyjnych (realizowanych przez zespół złożony z przedstawicieli różnych zawodów medycznych). Zauważono u nich, w porównaniu z osobami niepoddawanymi rehabilitacji, poprawę w wykonywaniu codziennych czynności oraz poprawę funkcjonowania i jakości życia związanej ze zdrowiem. Ze względu na brak badań dobrej jakości, dane odnoszące się do innych form rehabilitacji są ograniczone. Należy przeprowadzić większą liczbę badań, by móc ocenić, czy różne metody rehabilitacji są skuteczne w łagodzeniu niepełnosprawności u chorych na SM.
 • Ezetymib w zapobieganiu chorobom serca i zgonom
  [  Data publikacji przeglądu: 19 listopada 2018   ]

  Ezetymib stosowany razem ze statyną prawdopodobnie zmniejsza ryzyko ocenianych łącznie zgonu z powodu choroby serca, zawału serca lub udaru mózgu, ale korzyść jest umiarkowana. Dodanie ezetymibu do statyny lub fenofibratu ma jednak niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Leczenie ezetymibem i statyną prawdopodobnie zmniejsza ryzyko niezakończonych zgonem zawałów serca i udarów mózgu. Dodanie ezetymibu do statyny lub fenofibratu ma prawdopodobnie niewielki lub żaden wpływ na zgon związany z chorobą serca. Ezetymib wraz ze statyną może zmniejszać potrzebę rewaskularyzacji wieńcowej (przywrócenia odpowiedniego dopływu krwi do serca) za pomocą operacji. Pod względem bezpieczeństwa, nie mamy wystarczających danych na to, czy ezetymib zwiększa czy zmniejsza ryzyko efektów ubocznych (np. uszkodzenia wątroby, bólu mięśni, nowotworu złośliwego, choroby pęcherzyka żółciowego i przerwania leczenia). Analiza lipidów we krwi wykazała, że dodanie ezetymibu do terapii statyną lub fenofibratem może dodatkowo zmniejszyć poziom lipidów we krwi, w tym frakcji lipoprotein o małej gęstości (tzw. „złego” cholesterolu), cholesterolu całkowitego i triglicerydów, oraz prawdopodobnie zwiększyłoby poziom frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości (tzw. „dobrego” cholesterolu). W żadnym z włączonych badań nie podano informacji na temat jakości życia związanej ze zdrowiem. Nie ma danych uzasadniających stosowanie samego ezetymibu (monoterapia) w zapobieganiu chorobom serca. Temat ten wymaga dalszych badań.
 • Stosowanie diety immunomodulującej u chorych poddawanych operacji z powodu nowotworów głowy i szyi.
  [  Data publikacji przeglądu: 30 sierpnia 2018   ]

  Nie znaleźliśmy danych naukowych wskazujących na różnice w długości pobytu w szpitalu, jednak wyniki poszczególnych badań były bardzo zróżnicowane. Znaleźliśmy dane naukowe wskazujące na to, że u pacjentów poddanych diecie immunomodulującej może wystąpić o połowę mniejsze prawdopodobieństwo rozejścia się rany pooperacyjnej, czyli pojawienia się przetoki (kanału pomiędzy wnętrzem gardła a powierzchnią skóry). Nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych wskazujących na to, że dieta immunomodulująca wpływa na ryzyko wystąpienia zakażenia rany (sposoby pomiarów nie zawsze były jasno określone) lub zgonu. Pokarmy wykorzystane w badaniach były na ogół dobrze tolerowane i nie natrafiliśmy na dane naukowe wykazujące różnice w występowaniu efektów niepożądanych, takich jak biegunka, między badanymi grupami. Inne powikłania kliniczne, takie jak zapalenie płuc czy infekcje układu moczowego nie były powszechnie zgłaszane, ale skąpe dane świadczą, że stosowanie diety immunomodulującej może zmniejszać prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
 • Preparaty wiążące fosforany w zapobieganiu powikłaniom w przewlekłej chorobie nerek
  [  Data publikacji przeglądu: 22 sierpnia 2018   ]

  Ogólnie nie mamy dużej pewności, czy stosowanie określonych preparatów wiążących fosforany przynosi korzyści chorym na przewlekłą chorobę nerek. Istnieje możliwość, że stosowanie sewelameru może zapobiegać zgonom, w porównaniu ze stosowaniem wapniowych preparatów wiążących fosforany, ale nie jest jasne, czy może to być spowodowane zwiększonym ryzykiem stosowania wapniowych preparatów wiążących fosforany, mniejszym ryzykiem przy stosowaniu sewelameru, czy też jednym i drugim. Pacjenci powinni być świadomi, że nie jest pewne, czy preparaty wiążące fosforany pomagają w zapobieganiu powikłaniom choroby nerek, lecz można preferować sewelamer zamiast wapniowych preparatów wiążących fosforany. Nie stwierdziliśmy różnic pod względem efektów leczenia u chorych dializowanych i tych niepoddawanych dializie, chociaż większość badań oceniających leczenie za pomocą wapniowych preparatów wiążących fosforany przeprowadzono wśród pacjentów dializowanych, a badania porównujące preparaty wiążące fosforany z placebo przeprowadzone były wśród pacjentów, u których nie stosowano dializ.
 • Ziołolecznictwo w leczeniu chorych na retinopatię cukrzycową
  [  Data publikacji przeglądu: 19 grudnia 2018   ]

  Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy ziołolecznictwo przynosi korzyści u chorych na retinopatię cukrzycową.
 • Leki przeciwpierwotniakowe w leczeniu pełzakowatego zapalenia jelita grubego.
  [  Data publikacji przeglądu: 9 stycznia 2019   ]

  Tinidazol może być skuteczniejszy niż metronidazol pod względem zmniejszenia objawów klinicznych i jego stosowanie może się wiązać z mniejszą liczbą zdarzeń niepożądanych. Terapia skojarzona była bardziej skuteczna w zakażaniach pasożytniczych niż stosowanie samego metronidazolu. Dane są niewystarczające, aby wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności innych leków przeciwpierwotniakowych. Lepsza jakość badań z randomizacją z zastosowaniem dokładnych metod diagnostycznych i wystandaryzowanych efektów zdrowotnych jest niezbędna do oceny skuteczności leków u chorych z pełzakowatym zapaleniem okrężnicy.
 • Ranolazyna podawana chorym na stabilną dławicę piersiową
  [  Data publikacji przeglądu: 8 lutego 2017   ]

  Porównaliśmy jedynie ranolazynę z placebo, ponieważ było zbyt mało danych do innych porównań. Dane dotyczące wpływu stosowania wyłącznie ranolazyny (1000 mg dwa razy dziennie) u chorych ze stabilną dławicą piersiową na ryzyko śmierci z przyczyn związanych z sercem były niepewne. Nie znaleźliśmy danych na temat wpływu ranolazyny na ryzyko zgonu z przyczyn niezwiązanych z sercem. Dane na temat wpływu stosowania 1000 mg ranolazyny dwa razy dziennie na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, jakość życia, ryzyko zawału serca lub częstotliwość ataków dławicy (przy przyjmowaniu wyłącznie ranolazyny) były wprawdzie niepewne, ale ranolazyna zmniejszyła w niewielkim stopniu ilość ataków dusznicy w tygodniu, gdy była podawana z innymi lekami przeciwdławicowymi. Podawanie dwa razy dziennie 1000 mg ranolazyny zwiększyło ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, nudności i zaparć związanych z przyjęciem leku (łagodne działania niepożądane).
 • Transfuzja płytek krwi u osób z niską ich liczbą przed operacją
  [  Data publikacji przeglądu: 17 września 2018   ]

  Nie było wystarczających danych naukowych, które pomogłyby w sformułowaniu wskazówek odnośnie przeprowadzania transfuzji płytek krwi u osób z niską ich liczbą przed operacją. Brakuje danych naukowych (dotyczących tej interwencji; przyp. tłum.) u niemowląt i dzieci lub przed dużym zabiegiem operacyjnym.
 • Czy niesteroidowe leki przeciwzapalne znane jako antagoniści receptora leukotrienowego są pomocne i bezpieczne w leczeniu egzemy (wyprysku)?
  [  Data publikacji przeglądu: 21 października 2018   ]

  Dostępne dane, które były jednak ograniczone, oznaczały, że nie byliśmy w stanie wyciągnąć jednoznacznych wniosków na temat skuteczności LTRA (przeciwzapalni antagoniści receptora leukotrienowego) w leczeniu egzemy. Podobnie jak w przypadku innych przeglądów na ten temat, przegląd ten raczej nie zmieni sposobu leczenia tej choroby ponieważ nie ma przekonujących danych na to, że montelukast, jedyny antagonista receptorów leukotrienowych który może być oceniony, jest pomocny w przypadku egzemy. Nie znaleziono danych potwierdzających różnicę pomiędzy montelukastem a placebo pod względem wpływu na poprawę stopnia ciężkości egzemy (niska jakość danych naukowych). Gdy porównano montelukast z leczeniem konwencjonalnym, uczestnicy stosujący montelukast w jednym badaniu zaobserwowali poprawę w zakresie ciężkości choroby, ale różnica ta nie została potwierdzona w drugim badaniu. Nie jesteśmy pewni tych wyników, ponieważ jakość danych była bardzo niska. Żadne z badań nie dotyczyło długotrwałego leczenia egzemy, stosowania środków nawilżających (emolientów) ani jakości życia. Nie znaleźliśmy żadnych danych potwierdzających, że montelukast zmniejszał świąd skóry lub potrzebę stosowania kremów steroidowych podczas leczenia w porównaniu z placebo (niska jakość danych). W badaniach porównujących montelukast z terapią konwencjonalną wyniki te nie były analizowane. Uczestnicy czterech badań nie odczuli skutków ubocznych. W jednym badaniu porównującym montelukast z placebo odnotowano dwa przypadki zdarzeń (niepożądanych; przyp.tłum.) w grupie montelukastu, które spowodowały wycofanie uczestników z badania: jeden przypadek posocznicy (zakażenie ogólnoustrojowe) i jeden epizod zawrotów głowy. Nie jest jasne, czy były one związane ze stosowaniem montelukastu. Ponadto uczestnicy zgłaszali inne, łagodne działania niepożądane (na przykład ból głowy, zaburzenia żołądkowe), ale w obu grupach. Nie znaleźliśmy zatem danych naukowych na różnicę między montelukastem a placebo lub terapią konwencjonalną, ale ocena jest oparta na danych niskiej jakości.
 • Leki przeciwdepresyjne w leczeniu depresji u chorych z otępieniem
  [  Data publikacji przeglądu: 31 sierpnia 2018   ]

  Stwierdziliśmy, że istnieją niewielkie lub żadne różnice w zakresie oceny stopnia nasilenia depresji między osobami leczonymi lekami przeciwdepresyjnymi a placebo przez okres 12 tygodni. Dane naukowe potwierdzające to stwierdzenie były wysokiej jakości, co sugeruje, że wyniki dalszych badań przyniosłyby odmienne wnioski z małym prawdopodobieństwem. Różnice między grupami były prawdopodobnie niewielkie lub żadne również po 6 do 9 miesiącach leczenia. Innym sposobem oceny działania leków przeciwdepresyjnych jest obliczenie liczby osób w grupie leczonej antydepresantem oraz placebo, u których zaobserwowano istotną klinicznie poprawę (odpowiedź na leczenie) bądź wyleczenie z depresji (remisja). Dane naukowe w zakresie liczby osób z poprawą istotną klinicznie były niskiej jakości, a wynik został oszacowany nieprecyzyjnie, więc nie mogliśmy być pewni żadnego z efektów działania. Prawdopodobieństwo wyzdrowienia z depresji u osób stosujących antydepresanty wydaje się być większe w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo (lek przeciwdepresyjny: 40%, placebo: 21,7%). Dane naukowe dla tego stwierdzenia są umiarkowane, stąd istnieje możliwość, że dalsze badania mogłyby przynieść odmienne wyniki. Stwierdziliśmy, że stosowanie leków przeciwdepresyjnych nie wpływa na zdolność radzenia sobie z codziennymi czynnościami i prawdopodobnie wywiera niewielki wpływ na funkcje poznawcze (oceniane za pomocą testu obejmującego zdolność skupienia uwagi, pamięć i język). Stwierdzono większe prawdopodobieństwo przerwania leczenia przez osoby przyjmujące leki antydepresyjne oraz wystąpienia u nich co najmniej jednego niepożądanego skutku ubocznego (związanego z leczeniem; przyp.tłum.).
 • Przedoperacyjna radioterapia i leczenie chirurgiczne jako postępowanie w miejscowym raku odbytnicy
  [  Data publikacji przeglądu: 4 października 2018   ]

  Odnaleźliśmy 4 badania, do których włączono 4663 osoby z operacyjnym rakiem odbytnicy. Nasze wyniki sugerują, że podawanie krótkich cykli radioterapii przed operacją prawdopodobnie zmniejsza śmiertelność. Jednak, gdy nasza analiza została ograniczona do aktualnie stosowanej techniki leczenia operacyjnego (całkowite wycięcie mezorektum [usunięcie guza oraz otaczającej go tkanki tłuszczowo-chłonnej; przyp.tłum.]), nie odnaleźliśmy danych naukowych potwierdzających różnice między grupą poddaną radioterapii przedoperacyjnej i grupą poddaną tylko leczeniu chirurgicznemu. Być może istnieje niewielka lub żadna różnica między badanymi grupami pod względem ryzyka zgonu z powodu raka podczas stosowania krótkich cyklów radioterapii. Odnaleźliśmy dane naukowe umiarkowanej jakości wskazujące, że stosowanie przedoperacyjnej radioterapii w porównaniu z samym leczeniem chirurgicznym może przynieść istotne korzyści pod względem zmniejszenia ryzyka nawrotu raka. Stwierdziliśmy niewielki lub żaden wpływ przedoperacyjnej radioterapii na resekcję leczniczą (całkowite usunięcia guza; przyp.tłum.) lub operację oszczędzającą zwieracz. Stwierdziliśmy częstsze występowanie sepsy (zakażenie ogólnoustrojowe; przyp.tłum.), powikłań pooperacyjnych i dysfunkcji seksualnych u uczestników badań poddanych radioterapii przedoperacyjnej w porównaniu z osobami leczonymi tylko chirurgicznie.
 • Stosowanie metadonu w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 17 maja 2017   ]

  Nie ma dobrych danych naukowych na poparcie lub odrzucenie sugestii, że metadon jest skuteczny w jakiejkolwiek postaci bólu neuropatycznego.
 • Czy zalecenie niskokalorycznego wsparcia żywieniowego przyspiesza powrót do zdrowia poważnie chorych dorosłych?
  [  Data publikacji przeglądu: 4 czerwca 2018   ]

  Różnice w typie żywienia oraz populacji docelowej w ocenianych badaniach nie pozwoliły nam na połączenie wyników, dlatego też opisujemy zakres wyników w poszczególnych badaniach indywidualnie. Liczba zgonów w warunkach szpitalnych, na OIOM i po 30 dniach w populacji otrzymującej niskokaloryczne żywienie była podobna jak w grupie kontrolnej. Długość pobytu w szpitalu i na OIOM oraz czas trwania wentylacji mechanicznej w grupie badanej w porównaniu z kontrolą były różne w różnych badaniach, czasami krótsze, a czasami dłuższe. Liczba zakażeń była również zróżnicowana. Próbowaliśmy przeanalizować podgrupy uczestników celem wyjaśnienia tych różnic, jednak wyniki nie były jednolite.
 • Konopie indyjskie i olej z konopi indyjskich w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
  [  Data publikacji przeglądu: 8 listopada 2018   ]

  Wpływ konopi indyjskich i oleju konopnego na wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest niepewny, dlatego nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania konopi indyjskich lub oleju konopnego u osób dorosłych z aktywną postacią tej choroby. Nie ma danych naukowych potwierdzających przyjmowanie konopi indyjskich lub oleju konopnego w celu utrzymania remisji we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Konieczne są dalsze badania z większą liczbą uczestników w celu oceny wpływu konopi indyjskich na osoby z aktywnym i nieaktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Należałoby ocenić różne dawki konopi indyjskich i sposoby ich podawania. Ponadto konieczna jest obserwacja, aby ocenić długoterminowe wyniki w zakresie bezpieczeństwa częstego stosowania konopi indyjskich.
 • Interwencje z udziałem rodziców w promocji komunikacji i rozwoju mowy u małych dzieci z zespołem Downa
  [  Data publikacji przeglądu: 15 października 2018   ]

  Dwa z trzech badań nie wykazały różnic w zdolnościach językowych dzieci po szkoleniu z udziałem rodziców. Jednak w tych samych badaniach stwierdzono, że dzieci w grupie interwencyjnej wykorzystywały po jej zakończeniu większą liczbę specjalnie ukierunkowanych słów; efekt ten nie został utrzymany 12 miesięcy później. W badaniu, które oferowało rodzicom najwięcej interwencji, odnotowano wzrost ogólnych wskaźników w zakresie zdolności językowych u dzieci w grupie badanej. W jednym z badań nie stwierdzono w żadnej grupie jakichkolwiek zmian w poziomie stresu u rodzica bezpośrednio po lub do 12 miesięcy po zakończeniu leczenia. We wszystkich trzech badaniach bezpośrednio po zakończeniu interwencji odnotowano zmiany w sposobie komunikacji i interakcji rodziców z ich dziećmi, a większość zmian została utrzymana w grupie interwencyjnej 12 miesięcy później. W jednym badaniu wykazano wzrost umiejętności społecznych u dzieci, które otrzymały interwencję. W żadnym z badań po zakończeniu interwencji nie stwierdzono zubożenia języka w żadnej grupie.
 • Świadczenia uzupełniające w celu poprawy długoterminowych następstw pobytu na oddziale intensywnej terapii
  [  Data publikacji przeglądu: 2 listopada 2018   ]

  Ogólnie, znaleźliśmy kilka badań, a w każdym korzystano z innego protokołu usług uzupełniających, dlatego też nasza pewność była ograniczona, czy świadczenia te u pacjentów po pobycie na OIOM są skuteczne. Nie znaleźliśmy danych naukowych potwierdzających, że świadczenia uzupełniające po pobycie pacjentów na OIOM wpływają na poprawę jakości życia związaną ze zdrowiem, lęk i depresję, zespół stresu pourazowego (PTSD) lub funkcjonowanie w zakresie sfery fizycznej bądź umysłowej. Nie znaleźliśmy danych na to, że usługi uzupełniające zmniejszają liczbę zgonów wśród pacjentów lub liczbę osób powracających do pracy po 12 miesiącach od wypisu z OIOM. Podczas naszych poszukiwań literatury, znaleźliśmy pięć nadal trwających badań. Nie zostały one włączone do tego przeglądu, ale objęcie ich w przyszłych aktualizacjach może zwiększyć pewność oszacowania danych naukowych oraz pewność w określeniu, czy świadczenia uzupełniające u pacjentów po pobycie na OIOM są skuteczne.
 • Niwolumab w leczeniu dorosłych chorych na chłoniaka Hodgkina
  [  Data publikacji przeglądu: 12 lipca 2018   ]

  W tym przeglądzie systematycznym oceniono korzyści i szkody ze stosowania niwolumabu u dorosłych chorych na HL (ang. Hodgkin's lymphoma, HL). Dane dotyczące przeżywalności, jakości życia, odpowiedzi guza na leczenie oraz działań niepożądanych pochodziły jedynie z małych badań klinicznych. Trzy badania obejmowały tylko osoby, które przeszły inne metody leczenia, w tym bardzo często przeszczepienie komórek macierzystych. W jednym badaniu po 6 miesiącach przeżyli wszyscy uczestnicy. Nie przedstawiono danych dotyczących jakości życia dla wszystkich uczestników. Ponadto, dane dotyczące leczenia trwającego przez długi okres czasu nie były dostępne dla wszystkich badanych uczestników, dlatego nie można było wysnuć właściwych wniosków. Poważne działania niepożądane występowały rzadko. Obecnie dane są zbyt rozproszone, aby zalecić stosowanie niwolumabu u chorych na nawrotowy lub oporny na leczenie HL. Niwolumab zaleca się jedynie u osób, które otrzymały już wcześniej kilka opcji leczenia. Obecnie trwa 14 badań, w których stosuje się niwolumab, a dwa nich są dobrze zaprojektowane. Zatem możliwe jest, że wkrótce zostanie opublikowana aktualizacja tego przeglądu i że wyniki będą inne od tych, które przedstawiono w tym przeglądzie.
 • Rola oleju rybiego w zapobieganiu niedrożności dostępu naczyniowego u hemodializowanych pacjentów cierpiących na niewydolność nerek
  [  Data publikacji przeglądu: 18 listopada 2018   ]

  Tylko nieliczne wyniki badań o wysokiej jakości przemawiają za tym, że suplementacja oleju rybiego bogatego w kwasy omega-3 zapobiega niedrożności dostępu naczyniowego podczas dializoterapii u pacjentów z niewydolnością nerek. Nie udało nam się dotrzeć do wiarygodnych danych naukowych, które potwierdziłyby hipotezę mówiącą, że suplementy z olejem rybim zawierającym kwasy tłuszczowe omega-3 mogą zapobiegać niedrożności dostępu naczyniowego podczas hemodializy lub zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych bądź łagodnych skutków ubocznych. Warto dodać, że wnioski te opieramy na wynikach pochodzących z jednego lub dwóch badań i konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań o wyższej jakości.
 • Czy wziewne stosowanie bromku aklidyny łącznie z długo działającym ß2-mimetykiem jest skuteczne i bezpieczne u chorych na stabilną POChP?
  [  Data publikacji przeglądu: 11 grudnia 2018   ]

  Inhalatory zawierające preparat złożony są skuteczniejsze niż inhalatory z jedną substancją czynną lub inhalatory placebo pod względem wpływu na łagodzenie objawów duszności i poprawę czynności płuc. Zapewniają także lepszą jakość życia, w porównaniu ze stosowaniem wziewnie samego formoterolu lub placebo. Nie różnią się natomiast od inhalatorów zawierających pojedynczy lek lub substancję obojętną pod względem wpływu na ryzyko zaostrzeń czy częstość hospitalizacji. Inhalatory zawierające preparat złożony charakteryzują się podobnym profilem bezpieczeństwa jak inhalatory zawierające jedną substancję czynną i inhalatory z placebo w odniesieniu do ryzyka zgonu czy wystąpienia skutków ubocznych i poważnych działań niepożądanych. Stosowanie inhalatorów zawierających preparat złożony ma prawdopodobnie mniej skutków ubocznych i charakteryzuje się mniejszą liczbą umiarkowanych zaostrzeń niż stosowanie samego formoterolu, jednak potrzebne są dalsze badania w celu pewnego potwierdzenia tej tezy. Podsumowując, inhalatory zawierające preparat złożony są skuteczną opcją terapeutyczną w przypadku chorych na POChP i zdają się mieć podobny profil bezpieczeństwa do inhalatorów zawierających pojedynczy lek i inhalatorów z substancją obojętną.
 • Rehabilitacja kardiologiczna oparta na ćwiczeniach u osób z wszczepialnymi urządzeniami wspomagającymi czynność serca
  [  Data publikacji przeglądu: 1 października 2018   ]

  Obecne dane naukowe są niewystarczające do oceny korzyści i szkód związanych z rehabilitacją kardiologiczną opartą na ćwiczeniach fizycznych u osób z wszczepialnymi urządzeniami wspomagającymi czynność serca w porównaniu ze standardową opieką. Ilość danych naukowych pochodzących z badań randomizowanych była ograniczona, a ich jakość bardzo niska. Ponadto okres treningu był bardzo krótki. Konieczne jest przeprowadzenie wysokiej jakości, randomizowanych badań w celu uzyskania danych dotyczących zdarzeń zdrowotnych (zgon i ponowna hospitalizacja), wyników związanych z pacjentem (w tym jakości życia) i kosztów interwencji.
 • Czy radioterapia poszerzonego obszaru zmniejsza śmiertelność z powodu miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy i jakie są skutki niepożądane stosowania takiej metody leczenia?
  [  Data publikacji przeglądu: 26 października 2018   ]

  Jesteśmy do pewnego stopnia przekonani, że w porównaniu z zastosowaniem radioterapii wyłącznie w obrębie miednicy, radioterapia poszerzonego obszaru wydłuża czas przeżycia całkowitego i zmniejsza ryzyko nawrotu choroby w obszarze okołoaortalnych węzłów chłonnych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że stosowanie radioterapii wyłącznie w obszarze miednicy nie jest obecnie uważane za standardowy sposób leczenia kobiet, które kwalifikują się do chemioradioterapii. W związku z tym, powyższe wyniki powinny zostać szczegółowo zweryfikowane i nie należy na ich podstawie wnioskować o współczesnych metodach leczenia. Dane naukowe ocenione jako umiarkowanej lub niskiej pewności (co do wiarygodności obserwowanego efektu - przyp. tłum.) przemawiają na korzyść leczenia chemioradioterapią w obrębie miednicy zamiast użycia radioterapii poszerzonego obszaru, ponieważ zmniejsza ona ryzyko zgonu i progresji choroby. Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych w trakcie leczenia było większe w przypadku kobiet poddanych chemioradioterapii w obrębie miednicy. Dane naukowe użyte w porównaniu chemioradioterapii poszerzonego obszaru z chemioradioterapią stosowaną w obrębie miednicy są bardzo niskiej pewności i mogą, ale nie muszą wiązać się z poprawą przeżywalności.
 • Czas inhalacji wziewnej dornazy alfa u osób z mukowiscydozą
  [  Data publikacji przeglądu: 12 listopada 2018   ]

  Cztery badania porównywały inhalację (dornazy; przyp.tłum.) przed oraz po oczyszczaniu dróg oddechowych i nie stwierdzono w nich ogólnej różnicy w wynikach klinicznych. Jednak u dzieci z dobrze zachowaną czynnością płuc wdychanie dornazy alfa po zabiegu oczyszczania dróg oddechowych było korzystniejsze dla dróg oddechowych o małej średnicy. Nie miało to jednak wpływu na jakość życia lub inne wyniki. W pozostałym badaniu poranna inhalacja w porównaniu z wieczorną nie miała wpływu na funkcję płuc lub objawy. W związku z tym u wielu osób z mukowiscydozą, czas wdychania dornazy alfa (przed lub po zabiegu oczyszczania dróg oddechowych lub określona pora dnia) może być oparty na względach praktycznych lub indywidualnych preferencjach.
 • Leki u dzieci z refluksem żołądkowo-przełykowym
  [  Data publikacji przeglądu: 24 listopada 2014   ]

  W związku z małą liczbą dzieci biorących udział w tych badaniach, nie możemy być pewni, czy leki wpływały na poprawę objawów choroby refluksowej przełyku. Znaleźliśmy niewiele danych naukowych sugerujących, że leki dla dzieci poniżej 1 roku życia są skuteczne, zwłaszcza w refluksie funkcjonalnym, zróżnicowane dane naukowe dotyczące tego, że Gaviscon Infant® pomaga, a u niemowląt z chorobą refluksową (zmiany w badaniu pH lub endoskopii) leki takie jak omeprazol i lanzoprazol mogą przynieść poprawę. U starszych dzieci, inhibitory pompy protonowej i antagoniści receptora histaminowego działają skuteczniej na poprawę objawów, obraz (śluzówki; przyp.tłum.) w badaniu endoskopowym oraz wyniki badań pH, ale nie byliśmy w stanie wykonać meta-analizy ani przeprowadzić dalszej oceny czy jeden lek był skuteczniejszy od drugiego.
 • Dodatkowe przyjmowanie kwasów tłuszczowych ω-3 w ciąży
  [  Data publikacji przeglądu: 15 listopada 2018   ]

  Zwiększone spożycie ω-3 PUFA w trakcie ciąży, czy to poprzez suplementację, czy też w pożywieniu, może zredukować odsetek przedwczesnych porodów (przed 37. tygodniem i przed 34. tygodniem) i może wiązać się z mniejszym prawdopodobieństwem urodzenia dziecka z małą masą urodzeniową. Dłuższa ciąża jest bardziej prawdopodobna w grupie kobiet przyjmujących suplementy zawierające ω-3 PUFA. Więcej badań (dotyczących tego tematu - przyp. tłum.) jest w toku, a ich wyniki zostaną uwzględnione w kolejnej aktualizacji tego przeglądu. W dalszych badaniach można rozważyć czy i jak różniłyby się wyniki w zależności od populacji kobiet oraz można ocenić efekty różnych sposobów zwiększania spożycia ω-3 PUFA w ciąży.
 • Porównanie zespoleń wytworzonych chirurgiczne i zespoleń wytworzonych pod kontrolą radiologiczną w leczeniu krwawienia z żylaków u pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby
  [  Data publikacji przeglądu: 31 października 2018   ]

  Zespolenia wytworzone chirurgicznie wydają się być lepsze od zespoleń wytworzonych pod kontrolą radiologiczną w leczeniu utrzymującego się i nawracającego krwawienia z powodu żylaków u chorych z marskością wątroby. Biorąc pod uwagę bardzo niską jakość danych naukowych, wynikającą z problemów z zaprojektowaniem badań i nieadekwatną liczbą uczestników, nie jesteśmy pewni słuszności naszych wniosków. Przyszłe, prawidłowo zaprojektowane badania z odpowiednią liczbą uczestników będą mogły dostarczyć rzetelnych wyników.
 • Pojedyncza terapia fotokoagulacją laserową w cukrzycowym obrzęku plamki oka
  [  Data publikacji przeglądu: 15 października 2018   ]

  Przegląd wykazał, że fotokoagulacja laserowa może zmniejszać ryzyko utraty wzroku. Nowsze (łagodniejsze) typy fotokoagulacji laserowej mogą także przynosić lepsze efekty niż standardowy laser. Badania nad tymi nowszymi typami laserów trwają.
 • Jak skuteczne i bezpieczne jest stosowanie leku - izotretynoiny w tabletkach w leczeniu trądziku pospolitego?
  [  Data publikacji przeglądu: 24 listopada 2018   ]

  W 3 badaniach porównano stosowanie izotretynoiny ze stosowaniem antybiotyków doustnie łącznie z środkiem o działaniu miejscowym u osób z trądzikiem umiarkowanym do ciężkiego w okresie od 20 do 24 tygodni. Wyniki mierzono zaraz po zakończeniu leczenia. Terapie nie różniły się pod względem zmniejszenia liczby zmian zapalnych (obszar organu lub tkanki uszkodzony przez chorobę lub uraz). U jednego z pacjentów izotretynoina spowodowała rozwój zespołu Stevensa i Johnsona (poważnej choroby, w której dochodzi do ciężkiej reakcji skórnej, często na skutek podawania leku); nie odnotowano żadnych poważnych skutków ubocznych w drugiej grupie. Jednak, nie jesteśmy pewni tych wyników, ponieważ opierają się one na danych naukowych słabej jakości. Przy konsultacji z lekarzem, izotretynoina może nieco złagodzić nasilenie trądziku, ale może spowodować więcej łagodnych skutków ubocznych (takich jak: podrażnione usta, suchość skóry lub nudności) (dane naukowe niskiej jakości). W 14 badaniach porównano stosowanie różnych dawek i schematów leczenia izotretynoiną doustnie, w okresie od 12 do 32 tygodni. Uczestnicy badań cierpieli głównie na trądzik o silnym lub umiarkowanym nasileniu. W 2 badaniach porównano stosowanie trzech różnych dawek izotretynoiny przez okres 20 tygodni i stwierdzono że stosowanie większej dawki przyniosło większą poprawę w zakresie zmniejszenia liczby zmian zapalnych (dane naukowe niskiej jakości). W trzecim badaniu stwierdzono, że stałe (codzienne) zażywanie małych i standardowych dawek leku może być bardziej skuteczne w leczeniu trądziku niż terapia przerywana, w okresie 24 tygodni (dane naukowe niskiej jakości). W porównaniu z małymi dawkami izotretynoiny, zastosowanie standardowej dawki tego leku zredukowało więcej stanów zapalnych, ale wyniki te opierają się na danych naukowych o niskiej jakości, tak więc są niepewne. W 14 badaniach oceniających stosowanie izotretynoiny w różnych dawkach, podczas okresu leczenia (od 12 do 32 tygodni) lub okresu obserwacji po zakończonym leczeniu (do 48 tygodni) nie odnotowano poważnych skutków ubocznych (dane naukowe niskiej jakości). W tym porównaniu nie oceniano stopnia nasilenia trądziku według lekarza. Mniej poważne skutki uboczne, takie jak suchość skóry, utrata włosów i swędzenie oceniono w 13 badaniach, jednak nie jesteśmy pewni czy wystąpiły jakiekolwiek różnice między grupami (dane naukowe niskiej lub bardzo niskiej jakości). W żadnym z badań nie przedstawiono danych dot. wpływu stosowania tego leku na ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u potomstwa leczonych osób.
 • Wielkość porcji, rozmiar opakowań oraz naczyń stołowych a zmiana preferencji i konsumpcji żywności, alkoholu oraz wyrobów tytoniowych
  [  Data publikacji przeglądu: 14 września 2015   ]

  Podsumowując, niniejszy przegląd dostarcza jak dotąd najbardziej jednoznacznych danych na to, że zmniejszenie: rozmiaru, dostępności, atrakcyjności większych porcji, opakowań oraz naczyń może skutkować znaczącym zmniejszeniem ilości produktów żywnościowych wybieranych i spożywanych przez konsumentów. Jednakże, nie jest pewne czy zmniejszanie małych porcji może być tak samo skuteczne w obniżaniu spożycia, jak redukcja większych porcji. Podkreśla się potrzebę dalszych badań, mających na celu zmniejszenie niepewności dotyczących opisanych efektów i wyeliminowanie stwierdzonych ograniczeń w obrębie wyników, włączając w to brak analizy długoterminowych efektów oraz luki w analizie produktów alkoholowych.
 • Leki stosowane w świądzie u dorosłych pacjentów objętych opieką paliatywną
  [  Data publikacji przeglądu: 16 listopada 2016   ]

  W czerwcu 2016 r. odnaleźliśmy 50 badań, w których oceniano 39 różnych leków u 1916 osób cierpiących z powodu świądu. Obecnie brakuje idealnej terapii przeciwświądowej. Jednak istnieją wystarczające dane naukowe, na podstawie których można wskazać możliwie przydatne metody leczenia poszczególnych przyczyn świądu. Leki odpowiednie w terapii świądu u chorych na przewlekłą chorobę nerek to: gabapentyna, nalfurafina i kromoglikan sodowy; natomiast ryfampicyna i flumecinol mogą pomóc w leczeniu świądu spowodowanego problemami z wątrobą. Paroksetyna może być pomocna w leczeniu świądu, niezależnie od przyczyny, u pacjentów objętych opieką paliatywną, jednak takie dane naukowe były dostępne tylko w jednym badaniu. Na ogół stosowanie większości leków wiązało się z występowaniem niewielu skutków ubocznych o łagodnym nasileniu. Przyjmowanie naltreksonu powodowało zdecydowanie najsilniejsze działania niepożądane. Ogółem jakość danych naukowych wahała się od bardzo niskiej do umiarkowanej.
 • Rehabilitacja prącia w zaburzeniach erekcji po prostatektomii
  [  Data publikacji przeglądu: 23 października 2018   ]

  Stwierdziliśmy, że mężczyźni stosujący badane leki zgodnie z harmonogramem, mogli mieć podobną samoocenę erekcji i jakość erekcji (ocenioną na podstawie wypełnionych przez nich kwestionariuszy) w porównaniu z mężczyznami, którzy nie przyjmowali regularnie żadnych leków lub stosowali je w razie potrzeby. Porównywane grupy miały również podobną częstość poważnych skutków ubocznych i podobny wskaźnik rezygnacji z udziału w badaniu przed jego zakończeniem. Jednak jesteśmy bardzo niepewni co do wyciągniętych wniosków. Ze względu na brak danych nie byliśmy w stanie ocenić, czy wyniki te byłyby różne w innych grupach mężczyzn, w zależności od tego, czy chirurg starał się zachować nerwy pomagające w erekcji czy nie, w oparciu o wiek mężczyzn oraz to jak dobrze oceniali swoje erekcje wcześniej.
 • Roztwory soli stosowane donosowo w alergicznym nieżycie nosa
  [  Data publikacji przeglądu: 22 czerwca 2018   ]

  Płukanie nosa roztworem soli może dawać korzyści zarówno u dorosłych, jak i dzieci w postaci złagodzenia objawów alergicznego nieżytu nosa w porównaniu z innymi irygacjami (nie zawierającymi roztworu soli) i jest mało prawdopodobne, aby wiązało się z wystąpieniem działań niepożądanych. Na podstawie tego przeglądu nie jest możliwe stwierdzenie, czy istnieje różnica między różnymi objętościami lub stężeniami stosowanego roztworu soli.

  Irygacja nosa roztworem soli jako dodatek do leczenia farmakologicznego alergicznego nieżytu nosa

  Nie jest jasne, czy dołączenie płukania nosa roztworem soli do leczenia farmakologicznego (donosowe steroidy lub doustne leki przeciwhistaminowe) przyczynia się do zmniejszenia nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa w porównaniu z samym leczeniem farmakologicznym. Jest mało prawdopodobne, że irygacje roztworem soli są związane z działaniami niepożądanymi.

  Irygacja nosa roztworem soli w porównaniu z leczeniem farmakologicznym alergicznego nieżytu nosa

  Nie ma wystarczających danych, aby stwierdzić, że irygacja nosa roztworem soli jest lepsza, gorsza lub taka sama jak steroidy donosowe. W żadnych badaniach przedstawiających wyniki nas interesujące nie porównywano płukania nosa roztworem soli z doustnymi lekami przeciwhistaminowymi.

 • Zmiany w diecie niemowląt z objawami kolki
  [  Data publikacji przeglądu: 11 października 2018   ]

  W większości badań przedstawiano dane dotyczące następujących wyników: czas trwania płaczu, liczba dzieci, u których stwierdzono reakcję na leczenie w każdej grupie (tj. zmniejszenie nasilenia płaczu w ciągu dnia) lub częstość występowania epizodów płaczu. W żadnym badaniu nie analizowano danych dotyczących jakości życia rodziców lub rodziny, snu niemowląt lub zadowolenia rodziców. W sześciu badaniach opisano, że w wyniku zmian w diecie nie wystąpiły żadne skutki uboczne.

  Dieta hipoalergiczna

  W jednym badaniu (90 niemowląt) stwierdzono odpowiedź (na interwencję; przyp.tłum.) u większej liczby niemowląt karmionych piersi, gdy ich matki stosowały dietę hipoalergiczną niż niemowlęta na zwykłej diecie (stosowanej przez ich karmiące matki; przyp.tłum.) zawierającej potencjalnie znane alergeny. W kolejnym badaniu (120 niemowląt) wykazano niewielką różnicę między niemowlętami karmionymi piersią, których matki stosowały dietę hipoalergiczną (poprawa u 10 na 16 niemowląt, 62,5%) a niemowlętami karmionymi mlekiem modyfikowanym opartym na soi (poprawa u 29 na 44 niemowląt, 65,9%). Naukowcy stwierdzili jednak, że dzieci karmione piersią w większym stopniu reagowały na chlorowodorek dicyklominy (lek stosowany w nadmiernych skurczach żołądka) niż dzieci karmione mlekiem modyfikowanym.

  Hydrolizowane mleko modyfikowane

  W dwóch badaniach (64 niemowlęta) nie stwierdzono różnicy w czasie trwania płaczu między grupą otrzymującą hydrolizowane mleko (hipoalergiczne) a grupą otrzymującą zwykłe mleko krowie. W jednym z tych badań (43 niemowlęta) odnotowano większą redukcję czasu trwania płaczu pod koniec badania u niemowląt, którym podawano mleko hydrolizowane. Trzecie badanie (22 niemowląt) wykazało, że dwa rodzaje hydrolizowanych mieszanek mlecznych miały podobną skuteczność w łagodzeniu objawów kolki u niemowląt, które najpierw były karmione zwykłym mlekiem modyfikowanym. W czwartym badaniu (21 niemowląt) stwierdzono, że u niemowląt, których rodzice otrzymali informacje i wsparcie, szybciej nastąpiło skrócenie czasu płaczu niż u niemowląt, którym podawano hydrolizowane mleko lub dietę bezlaktozową i bezsojową (w ciągu dziewięciu dni). Piąte badanie (267 niemowląt) wykazało, że zarówno częściowo hydrolizowane mieszkanki mleczne z oligosacharydami (węglowodanami), jak i zwykłe mleko modyfikowane z dodatkiem simetykonu (lek stosowany w leczeniu wzdęć) zmniejszają epizody kolki po siedmiu dniach, ale po dwóch tygodniach efekty były większe w grupie stosującej mieszkanki hydrolizowane z oligosacharydami.

  Suplementacja enzymu laktazy

  W trzech badaniach (138 niemowląt) oceniano efekt dodania laktazy (enzym, który pomaga rozkładać laktozę - cukier mleczny) do mleka dla niemowląt. Wyniki nie zostały przedstawione w formie umożliwiającej analizę.

  Koper włoski, rumianek i ekstrakt z melisy

  W jednym badaniu (93 niemowlęta) wykazano, że średni czas płaczu niemowląt w ciągu całego dnia karmionych piersią skrócił się czasie jednego tygodnia obserwacji od momentu zastosowania kopru włoskiego, rumianku i ekstraktu z melisy.

  Mleko modyfikowane oparte na białku sojowym

  W jednym badaniu (19 niemowląt) stwierdzono, że stosowanie mieszkanek mlecznych zawierających soję w porównaniu z mlekiem krowim skróciło czas płaczu i zwiększyło liczbę niemowląt z odpowiedzią (na interwencję; przyp. tłum.) Jednak międzynarodowe wytyczne nie zalecają stosowania mleka sojowego ze względu na obawy, że może ono wpływać na gospodarkę hormonalną u niemowląt, więc wyników nie powinno się brać pod uwagę. W jednym z badań (27 niemowląt) porównano mieszanki sojowe z dodatkiem polisacharydów (węglowodanów) z mlekiem sojowym bez dodatków, ale wyników nie przedstawiono w sposób, który umożliwiłby nam ich analizę.

 • Bardzo wczesne a opóźnione uruchomienie po udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 15 października 2018   ]

  Bardzo wczesne uruchomienie nie zwiększyło liczby osób, które przeżyły lub szybciej wracały do zdrowia po udarze mózgu. Dane naukowe sugerują, że bardzo wczesne uruchomienie może skrócić czas pobytu w szpitalu o około jeden dzień. Jednak wyniki pojedynczego największego badania oraz analizy badań, w których rozpoczęto uruchamianie uczestników bardzo wcześnie, wzbudziły obawy, że rozpoczęcie intensywnej aktywizacji pacjentów w ciągu 24 godzin od wystąpienia udaru mózgu może nieść za sobą zwiększone ryzyko, przynajmniej dla niektórych osób. To potencjalne ryzyko należy wyjaśnić.
 • Olanzapina w zapobieganiu i leczeniu wymiotów oraz nudności związanych z chorobą nowotworową u osób dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 24 września 2018   ]

  Olanzapina prawdopodobnie jest skuteczna jako lek przeciwwymiotny. Nie jesteśmy pewni, która dawka jest najlepsza do zastosowania – 5 mg, 10 mg lub czy 2,5 mg może działać w ten sam sposób. W przeglądzie tym udało nam się jedynie znaleźć informacje dotyczące doustnego podania olanzapiny i nie znaleziono nic na temat podawania leku w iniekcji (zastrzyku). Koniecznych jest więcej badań aby poinformować praktykę kliniczną (o wynikach; przyp.tłum.).
 • Stosowanie ćwiczeń fizycznych w celu redukcji ryzyka upadków u osób z chorobą nowotworową w trakcie i po zakończeniu leczenia
  [  Data publikacji przeglądu: 15 października 2018   ]

  Tylko jedno badanie dotyczyło wpływu ćwiczeń na przypadkowe upadki i nie stwierdzono w nim różnicy w liczbie upadków pomiędzy osobami ćwiczącymi a tymi, które nie wykonywały ćwiczeń (bardzo niska jakość danych). W związku z powyższym brak jest wystarczających danych do wyciągnięcia wniosków odnośnie wpływu ćwiczeń na redukcję upadków przypadkowych u osób z nowotworem w trakcie lub po zakończeniu leczenia. Odnotowano natomiast poprawę w zakresie niektórych czynników ryzyka związanych z upadkami; stwierdziliśmy poprawę w niektórych pomiarach dotyczących siły (mięśniowej; przyp.tłum), elastyczności i równowagi, chociaż ogólna jakość danych była bardzo niska lub niska.
 • Skutki i bezpieczeństwo długotrwałego stosowania kolchicyny w chorobach serca
  [  Data publikacji przeglądu: 27 stycznia 2016   ]

  Podsumowując, okazało się, że dalsze badania prawdopodobnie zmieniłyby naszą ocenę korzyści i szkodliwości stosowania kolchicyny. Dlatego też, nasze ustalenia powinny być interpretowane z dużą ostrożnością. Niemniej jednak, nowe metody leczenia chorób serca są pilnie potrzebne. Pomimo wielu niepewności co do korzyści i szkodliwości terapii kolchicyną, może ona wiązać się z korzyściami sercowo-naczyniowymi, zwłaszcza w przypadku zawału mięśnia sercowego. W związku z tym uważamy, że powinny zostać przeprowadzone duże, wysokiej jakości badania kliniczne, w celu dalszego zbadania zastosowania kolchicyny w chorobach serca.
 • Trening mięśni, które powodują rozszerzanie i kurczenie ścian klatki piersiowej u chorych na mukowiscydozę
  [  Data publikacji przeglądu: 24 maja 2018   ]

  Wyniki poszczególnych badań nie zostały poddane łącznej analizie w celu odpowiedzi na pytanie badawcze, ponieważ w badaniach nie zaprezentowano wystarczającej ilości danych lub nie użyto wspólnych, standardowych metod pomiaru. Żadne z badań nie wykazało istotnej różnicy w funkcjonowaniu płuc po treningu, ale w jednym badaniu zaobserwowano wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń przy treningu na poziomie 60% maksymalnego wysiłku. W innym badaniu, w którym uczestnicy trenowali na poziomie 80% maksymalnego wysiłku, wykazano pewną poprawę w ocenach jakości życia. W jednym badaniu pojawiły się pewne dane wskazujące na poprawę funkcji mięśni oddechowych. Mając na uwadze brak wystarczających informacji, nie sformułowano jednoznacznych zaleceń dotyczących treningu mięśni oddechowych. Dalsze badania powinny dążyć do poprawy metod w odniesieniu do tych stosowanych w poprzednich badaniach i uwzględniać standardowe metody pomiarów.
 • Mleko modyfikowane zawierające hydrolizat białkowy w celu zapobiegania chorobom alergicznym u niemowląt
  [  Data publikacji przeglądu: 19 października 2018   ]

  Nie znaleźliśmy istotnych danych naukowych potwierdzających, że krótko- lub długotrwałe karmienie mlekiem modyfikowanym z hydrolizowanym białkiem w porównaniu z mlekiem krowim zapobiega chorobom alergicznym u niemowląt, które nie mogą być karmione wyłącznie piersią.
 • Beta-blokery w leczeniu zespołu Marfana
  [  Data publikacji przeglądu: 7 listopada 2017   ]

  Przyjmowanie propranololu w porównaniu z brakiem leczenia nie obniżyło śmiertelności ani zachorowalności, obejmując rozwarstwienie aorty, niedomykalność zastawki aortalnej (przeciekanie krwi przez zastawkę aorty, skutkujące wstecznym przepływem krwi do serca), niewydolność serca (brak zdolności serca do pompowania odpowiedniej ilości krwi do narządów) oraz operację serca. Niemniej jednak leczenie zmniejszyło tempo poszerzania się aorty. W publikacji przedstawiającej wyniki badania nie uwzględniono wszystkich szkodliwych następstw leczenia. Według naszej oceny to badanie kliniczne obciążone jest dużym ryzykiem błędu, a uzyskane dane są niskiej jakości. Dane pochodzące z niego nie są wystarczające, by mogły stanowić cenną informację dla osób z zespołem Marfana, ich rodzin i opiekunów.
 • Pembrolizumab w porównaniu z chemioterapią w leczeniu zaawansowanego nowotworu pęcherza moczowego przy nawrocie/progresji choroby po zastosowaniu chemioterapii opartej na platynie
  [  Data publikacji przeglądu: 23 lipca 2018   ]

  Znaleźliśmy tylko jedno randomizowane badanie kliniczne dotyczące postawionego pytania badawczego. Uczestnicy tego badania mieli rozpoznany nowotwór z przerzutami (nowotwór, który rozprzestrzenił się na inne części ciała) lub nowotwór w stopniu zaawansowanym bez możliwości usunięcia chirurgicznego oraz wystąpił nawrót lub progresja choroby podczas stosowania innej chemioterapii. Stwierdzono, że pembrolizumab prawdopodobnie nieznacznie poprawia ogólne przeżycie (dane o umiarkowanej pewności oszacowania). Może to w niewielkim stopniu wpłynąć na poprawę jakości życia (niska pewność oszacowania danych naukowych). Pembrolizumab może mieć niewielki lub żaden wpływ na czas progresji nowotworu (niska pewność oszacowania danych naukowych). Lek ten prawdopodobnie poprawia odpowiedź na leczenie widoczną w radiologicznych badaniach obrazowych, takich jak tomografia komputerowa (umiarkowana pewność oszacowania danych). Pembrolizumab może mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu wynikającego z samego leczenia (niska pewność oszacowania danych), ale może skutkować mniejszą liczbą pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu niepożądanych skutków ubocznych (niska pewność oszacowania danych). Lek ten może również powodować mniej poważnych działań niepożądanych. Wnioski te opierają się na jednym badaniu finansowanym przez firmę produkującą pembrolizumab.
 • Interwencje ergonomiczne w prewencji zaburzeń mięśniowo-szkieletowych wśród dentystów
  [  Data publikacji przeglądu: 15 października 2018   ]

  Na podstawie danych naukowych bardzo niskiej jakości pochodzących z jednego badania wynika, że kompleksowa interwencja ergonomiczna obejmująca trening, modyfikację stanowiska pracy oraz program regularnych ćwiczeń nie wpływa na ryzyko wystąpienia WMSD u dentystów w zakresie ud lub stóp w czasie 6 miesięcy obserwacji. Dane naukowe niskiej jakości z drugiego badania wskazują, że zmiana narzędzi stosowanych do usuwania płytki nazębnej nie ma wyraźnego wpływu na ból łokcia lub barku u dentystów w czasie 4 miesięcy obserwacji. Oba włączone do przeglądu badania posiadały istotne ograniczenia oraz zbyt krótki okres obserwacji. Nie znaleźliśmy badań oceniających skuteczność interwencji ergonomicznych w aspekcie poznawczym lub organizacyjnym. W celu oceny skuteczności interwencji ergonomicznych u dentystów potrzebne są dalsze badania. Jest bardzo prawdopodobne, że uwzględnienie wyników z nowych badań zmieni wnioski tego przeglądu.
 • Modyfikacja konsystencji żywności i płynów przy trudnościach w połykaniu u osób z demencją
  [  Data publikacji przeglądu: 25 września 2018   ]

  Płyny o dużej lepkości podobnej do miodu, które klinicznie są podobne do opisów "bardzo gęstych płynów", miały bardziej pozytywny bezpośredni wpływ na zapobieganie przedostawania się płynu do płuc, co oceniano podczas badania wideofluoroskopowego (specjalistyczne badanie rentgenowskie oceniające połykanie). Jednak w trzymiesięcznym okresie obserwacji stwierdzono większą liczbę przypadków zapalenia płuc w grupie osób z demencją otrzymujących płyny o konsystencji miodu w porównaniu z osobami otrzymującymi płyny o konsystencji nektaru lub zwykłej gęstości pitych w pozycji przywiedzenia brody do klatki piersiowej. Nie odnotowano zgonów sklasyfikowanych jako "zdecydowanie związane" z rodzajem płynów, które otrzymywała osoba z demencją.
 • Czy usługi świadczone przez farmaceutów mogą przynieść poprawę zdrowia pacjentów?
  [  Data publikacji przeglądu: 4 września 2018   ]

  Niektóre usługi świadczone przez farmaceutów mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie chorych, m.in. umożliwiają lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego krwi i stanu fizycznego. Usługi farmaceutyczne nie przyczyniły się do zmniejszenia liczby wizyt chorych w szpitalu i hospitalizacji. Usługi oferowane przez farmaceutów miały podobny wpływ na zdrowie pacjentów jak usługi świadczone przez innych pracowników służby zdrowia.
 • Haloperidol z prometazyną w opanowaniu agresji wywołanej psychozą
  [  Data publikacji przeglądu: 25 listopada 2016   ]

  Znaleźliśmy 6 badań obejmujących 1367 uczestników, którzy w wyniku randomizacji otrzymywali haloperidol z prometazyną lub haloperidol, midazolam, lorazepam, olanzapinę, zyprazydon albo kombinację haloperidolu i midazolamu. Haloperidol z prometazyną są skuteczne w szybkim i bezpiecznym opanowaniu agresji oraz bardziej efektywne po upływie 30 minut niż podaż samego haloperidolu. Midazolam ma działanie uspokajające i zmniejsza lęk, okazał się również skuteczniejszy w szybkim uspokojeniu niż kombinacja haloperidolu i prometazyny. Należy jednak brać pod uwagę ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych podczas jego stosowania (w szczególności problemy z oddychaniem). Kombinacja haloperidolu z midazolamem miała większe działanie uspokajające niż haloperidol z prometazyną. Haloperidol i midazolam nie doprowadziły u osób do nadmiernej senności i zmniejszyły potrzebę zastosowania przymusu bezpośredniego lub izolacji. Haloperidol w połączeniu z prometazyną wykazywał większe działanie uspokajające niż lorazepam (który jest zwykle używany w leczeniu lęku). Nie było różnicy w liczbie osób wymagających zastosowania przymusu bezpośredniego lub izolacji. Olanzapina była skuteczna w uspokojeniu, ale wiązała się z większym ryzykiem nadmiernej senności. Wyniki porównujące kombinację haloperidolu i prometazyny z lekiem przeciwpsychotycznym zyprazydonem nie były jednoznaczne i odznaczały się niską jakością.
 • Czy stosowanie długo działającego beta₂-mimetyku z kortykosteroidem w jednym inhalatorze raz dzienne jest korzystniejsze niż sam wziewny długo działający antagonista receptora muskarynowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc?
  [  Data publikacji przeglądu: 24 sierpnia 2018   ]

  Nie znaleziono wyraźnych różnic pomiędzy tymi dwoma typami inhalatorów (LABA (długo działający beta₂-agonista) + ICS (wziewny kortykosteroid) w porównaniu z LAMA (długo działający antagonista receptora muskarynowego): przyp.tłum.), które analizowano w niniejszym przeglądzie. Naukowcy nie zgłaszali żadnych istotnych różnic w częstości zgonów, zaostrzeń POChP, zapaleń płuc lub innych ciężkich zdarzeń niepożądanych. Osoby otrzymujące porównywane inhalatory wykazywały podobną poprawę w zakresie jakości życia, objawów i badań czynnościowych płuc.
 • Pojedyncza dawka diklofenaku podana dożylnie w krótkotrwałym leczeniu bólu pooperacyjnego u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 28 sierpnia 2018   ]

  Naszym głównym celem było określenie liczby osób, u których uzyskano zmniejszenie maksymalnego możliwego natężenia bólu o co najmniej połowę w ciągu 4 lub 6 godzin po zastosowaniu leczenia. U około dwukrotnie większej liczby uczestników uzyskano zmniejszenie maksymalnego możliwego natężenia bólu o co najmniej połowę kiedy stosowano diklofenak w porównaniu z placebo. Gdy porównano diklofenak z innym NLPZ, zmniejszenie maksymalnego możliwego natężenia bólu o co najmniej połowę odnotowano u podobnej liczby uczestników. Inne analizy dotyczące tego, jak szybko i ilu uczestników wymaga podania leku ratunkowego (dodatkowy lek przeciwbólowy dostępny dla uczestników badania, jeśli badany lek nie łagodził wystarczająco bólu) oraz ile osób wycofało się z badania, również wykazywały, że skuteczność diklofenaku podanego dożylnie była większa niż placebo i zbliżona do innych NLPZ. Nie mieliśmy wystarczających informacji, aby dokonać dobrej oceny występowania objawów ubocznych oraz poważnych działań niepożądanych, jednak częstość ich wydawała się być podobna we wszystkich grupach. Niewiele osób zrezygnowało z udziału w badaniach z powodu działań niepożądanych. Miało to miejsce zazwyczaj wtedy, kiedy pacjent objęty był badaniem przez krótki czas.
 • Działania niepożądane związane z podażą deksametazonu u dorosłych pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym
  [  Data publikacji przeglądu: 28 sierpnia 2018   ]

  Deksametazon prawdopodobnie nie zwiększa ryzyka wystąpienia infekcji po operacji. Dostępne dane naukowe nie są wystarczające, by określić, czy deksametazon wpływa na czas gojenia się ran pooperacyjnych. Badania włączone do przeglądu nie obejmowały pacjentów z grupy ryzyka gorszego gojenia się ran (obecność cukrzycy lub przyjmowanie leków steroidowych), dlatego w tym temacie potrzebne jest przeprowadzenie dalszych badań. Dodatkowo należy pamiętać, że deksametazon prowadzi do niewielkiego podwyższenia stężenia glukozy we krwi. Nieliczne badania z udziałem chorych na cukrzycę sugerują wyraźniejszy wzrost poziomu glukozy we krwi w tej grupie badanych. Do tej pory nie udało się ustalić, czy niewielki wzrost poziomu glukozy we krwi ma jakikolwiek wpływ na gojenie się rany po operacji. Trzy badania wciąż czekają na klasyfikację, a dwa inne są w toku, dlatego wnioski płynące z tego przeglądu mogą jeszcze ulec zmianie.
 • Skuteczność krótkoterminowych psychoterapii psychodynamicznych u osób z często występującymi zaburzeniami psychicznymi
  [  Data publikacji przeglądu: 30 czerwca 2014   ]

  Do przeglądu włączyliśmy 33 badania, w których uczestniczyły 2173 osoby. Po przeprowadzeniu łącznej analizy wyników badań okazało się, że osoby korzystające z STPP uzyskiwały istotnie większą poprawę niż uczestnicy grup kontrolnych. Efekt ten zaobserwowano zarówno w perspektywie krótkoterminowej (<3 miesiący po zakończeniu leczenia), jak i średnioterminowej (3–6 miesięcy po ukończeniu terapii). Korzyści te na ogół wydaje się zwiększają się w dłuższej perspektywie. Jednak niektóre wyniki nie pozostają statystycznie istotne w perspektywie długoterminowej, a dodatkowo, badania różniły się pod względem projektowym, co oznacza, że te wnioski są niepewne i wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach. Stwierdzenie, że krótkoterminowa terapia psychologiczna może być szeroko stosowana i skuteczna ma znaczenie w kwestii aktualnej globalnej opieki zdrowotnej i ograniczeń gospodarczych.
 • Statyny u dzieci z dziedzicznym zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi
  [  Data publikacji przeglądu: 7 lipca 2017   ]

  Na ogół czas stosowania interwencji oraz okres obserwacji były krótkie (mediana 24 tygodnie; zakres od sześciu tygodni do dwóch lat). Stosowanie statyn zmniejszyło średnie stężenie cholesterolu LDL (lipoproteiny o małej) we wszystkich punktach czasowych (umiarkowana jakość danych naukowych). Aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej) oraz enzymu mięśniowego (kinazy kreatynowej) w surowicy nie różniły się pomiędzy grupą leczoną i otrzymującą placebo w we wszystkich punktach czasowych (dane naukowe o niskiej jakości). Ryzyko miopatii (choroba tkanki mięśniowej) oraz działań niepożądanych było bardzo małe i podobne w obu grupach (dane naukowe o niskiej jakości). Dwa rodzaje statyn, simwastatyna i prawastatyna, wykazały korzystne działanie na dwa główne naczynia krwionośne ulegające zmianom chorobowym w następstwie podwyższonego stężenia cholesterolu (dane naukowe o niskiej jakości).
 • Jak postępować w zapobieganiu i leczeniu zapalenia kości zębodołu (suchego zębodołu)?
  [  Data publikacji przeglądu: 12 grudnia 2012   ]

  Nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, aby móc wnioskować czy którekolwiek postępowanie było skuteczne w leczeniu suchego zębodołu.
 • Żywe mikroorganizmy w zapobieganiu lub leczeniu biegunek wśród chorych na raka otrzymujących chemioterapię lub radioterapię
  [  Data publikacji przeglądu: 31 sierpnia 2018   ]

  Dane naukowe potwierdzające efekty stosowania probiotyków w zapobieganiu lub leczeniu biegunki związanej z terapią przeciwnowotworową są niewystarczające. Niemniej jednak, stosowanie probiotyków wydają się być bezpieczne, ponieważ w żadnym badaniu nie opisywano poważnych zdarzeń niepożądanych.
 • Doustne antybiotyki w leczeniu infekcji Pseudomonas aeruginosa u osób z mukowiscydozą.
  [  Data publikacji przeglądu: 14 lipca 2016   ]

  Nie znaleziono jednoznacznych danych naukowych, które wskazywałyby na większą lub mniejszą skuteczność doustnych antybiotyków w porównaniu z alternatywnym leczeniem, zarówno w zaostrzeniach choroby jak i w leczeniu długoterminowym przewlekłych infekcji Pseudomonas aeruginosa. W jednym z badań obejmujących ochotników leczonych z powodu zaostrzenia choroby podano, że znacznie korzystniejsze pod kątem czynności płuc było stosowanie cyprofloksacyny w porównaniu z leczeniem dożylnym, jednakże autorzy przeglądu po przeanalizowaniu tych samych danych nie zgodzili się z tym wnioskiem. Nie znaleziono danych naukowych wskazujących na różnice pomiędzy doustnymi antybiotykami a innymi formami leczenia w kontekście zdarzeń niepożądanych lub też rozwinięcia się oporności, warto zauważyć jednak, że badania nie były zaprojektowane, by wykrywać takie różnice. Do czasu ukazania się wyników dużych badań, w wyborze formy terapii należy kierować się względami praktycznymi, opierając decyzje na jakichkolwiek dostępnych danych, przy uwzględnieniu sytuacji klinicznej, znanej skuteczności leku wobec lokalnych szczepów drobnoustroju oraz indywidualnych preferencji.
 • Długotrwałe leczenie depresji u osób starszych
  [  Data publikacji przeglądu: 9 września 2016   ]

  Stosowanie leków przeciwdepresyjnych przez rok wydaje się zmniejszać ryzyko wystąpienia nawrotu depresji z 61% do 42%, w przypadku przyjmowania leków w innym okresie czasu nie udało się określić korzyści. Leczenie przeciwdepresyjne wydaje się być nie bardziej szkodliwe niż stosowanie placebo, biorąc pod uwagę liczbę uczestników utraconych z badania. Korzyści z psychoterapii nie były oczywiste, ze względu na niewielką liczbę badań. Jakość danych naukowych była niska. Większość uczestników badań stanowiły kobiety. Niewielu uczestników miało ponad 75 lat. Pierwotnie większość z nich leczono ambulatoryjnie, co oznacza, że nasilenie objawów depresyjnych było mniejsze. Jako leki przeciwdepresyjne stosowano zarówno te starszego (leki trójpierścieniowe) jak i nowszego typu (wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). Interwencje psychologiczne obejmowały terapię interpersonalną, która skupia się na problemach w relacjach i terapię poznawczo-behawioralną, która dotyczy bierności i autodestrukcyjnych wzorców myślowych.
 • Ogrzewanie ciała u osób poddawanych zabiegowi operacyjnemu w celu uniknięcia powikłań i poprawy samopoczucia po operacji
  [  Data publikacji przeglądu: 21 kwietnia 2016   ]

  Czynne ogrzewanie wiązało się z pewnymi korzystnymi skutkami klinicznymi dla pacjenta. W jednym badaniu zmniejszało ryzyko poważnych powikłań sercowo-naczyniowych wśród osób z poważnymi chorobami sercowo-naczyniowymi, jednakże dane są nadal niejednoznaczne. Czynne ogrzewanie zmniejszało ryzyko zakażeń i powikłań ran chirurgicznych. Ten efekt wykazano w dwóch całkiem dużych badaniach u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym w obrębie jamy brzusznej. W jednym badaniu ogrzewanie za pomocą wymuszonego obiegu powietrza było zastosowane wyłącznie przed zabiegiem, podczas gdy w drugim zastosowano je podczas zabiegu. U pacjentów poddanych czynnemu ogrzewaniu ryzyko pozabiegowego uczucia chłodu i dreszczy stanowiło około jednej trzeciej ryzyka osób otrzymujących leczenie kontrolne (29 badań, 1922 osób). W porównaniu z interwencją kontrolną, zwiększył się komfort cieplny pacjenta (10 badań obejmujących 700 osób). Z drugiej strony ogrzewanie wiązało się z nieobserwowaniem różnicy lub niewielką lub różnicą w ryzyku zgonu, utraty krwi czy zapotrzebowania na przetoczenie krwi. W porównaniu z osobami w grupach kontrolnych nie stwierdzono różnic w liczbie zawałów serca niezakończonych zgonem oraz występowaniu niepokoju lub bólu Badania w tym przeglądzie nie pozwoliły nam określić, który system ogrzewania był lepszy. Jednakże, wyniki jednego z badań o małym ryzyku błędu systematycznego wskazywały na lepszy efekt, gdy u pacjentów poddawanych dużym zabiegom operacyjnym jamy brzusznej stosowano system ogrzewania również przed zabiegiem. Uzyskaliśmy z badań jedynie ograniczone informacje dotyczące zdarzeń niepożądanych. W niektórych przypadkach badania odnotowały brak zdarzeń niepożądanych.
 • Paracetamol (acetaminofen) w zapobieganiu lub leczeniu bólu u noworodków
  [  Data publikacji przeglądu: 7 października 2016   ]

  Paracetamol nie zmniejszał bólu w przypadku nakłuwania pięty w porównaniu do placebo (woda lub syrop wiśniowy) lub w porównaniu z kremem EMLA (mieszanina lidokainy i prylokainy). Zastosowanie paracetamolu wiązało się z silniejszą reakcją na ból niż obserwowano w przypadku podawania glukozy. Paracetamol nie zmniejszał bólu wśród noworodków narażonych na poród z użyciem próżnociągu lub z zastosowaniem kleszczy, oraz zaobserwowano silniejszą reakcję noworodków na kolejne nakłucie pięty w 2. lub 3. dobie życia w porównaniu z placebo. W jednym badaniu podczas badania wzroku, paracetamol był skuteczny w zmniejszeniu bólu w porównaniu do wody, ale reakcja bólowa była silniejsza u noworodków, którym podawano paracetamol w porównaniu do noworodków otrzymujących sacharozę w stężeniu 24%. Noworodki leczone paracetamolem i morfiną w porównaniu z noworodkami, którym podawano samą morfinę, wymagały podania mniejszej dawki morfiny ogółem w okresie pierwszych 48 godzin po poważnej operacji w ramach klatki piersiowej lub jamy brzusznej. Paracetamol nie zmniejszał istotnie odczucia bólu podczas nakłucia pięty. Podawanie paracetamolu po porodzie wspomaganym może zwiększać reakcje bólowe niemowląt na bolesne procedury medyczne wykonywane w późniejszym czasie. Zastosowanie paracetamolu może zmniejszać całkowite zapotrzebowanie na morfinę podawaną po poważnych operacjach, jednakże dalsze badania są potrzebne w celu potwierdzenia stosowania paracetamolu w tym przypadku.
 • Interwencje przy przedawkowania paracetamolu (acetaminofenu)
  [  Data publikacji przeglądu: 23 lutego 2018   ]

  Węgiel aktywowany, płukanie żołądka oraz wymiotnica prawdziwa mogą zmniejszyć wchłanianie paracetamolu, o ile zostaną podane do dwóch godzin po jego spożyciu, jednak kliniczne korzyści były niejednoznaczne. Węgiel aktywowany wydawał się być najlepszym wyborem dla osób, które były w stanie go przyjąć. Pacjenci mogą nie być w stanie przyjąć węgla aktywnego, jeśli są senne lub gdy nie tolerują jego smaku i/lub konsystencji. Wydaje się, że spośród metod usuwających toksyczne metabolity paracetamolu acetylocysteina zmniejsza odsetek uszkodzenia wątroby wynikający z zatrucia. Ponadto wykazuje ona mniej działań niepożądanych w stosunku do innych odtrutek (dimerkaprol, cysteamina), jednak jej przewaga nad metioniną jest niejasna. Acetylocysteinę należy podać pacjentom po zatruciu paracetamolem, gdy występuje ryzyko uszkodzenia wątroby, ryzyko to jest determinowane poprzez wielkość przyjętego leku, czas od jego przyjęcia oraz wywiad lekarski. W bardziej aktualnych badaniach oceniano sposoby zmniejszenia działań niepożądanych związanych z podaniem dożylnym acetylocysteiny, zmieniając sposób podawania. Te badania wykazały, że zastosowanie wolniejszego wlewu dożylnego z mniejszą dawką początkową acetylocysteiny może zmniejszyć odsetek działań niepożądanych, takich jak: nudności, wymioty i rekacje alergiczne (zła reakcja organizmu na lek, na przykład wysypka).
 • Sposoby leczenia choroby wysokościowej (wysokogórskiej)
  [  Data publikacji przeglądu: 30 czerwca 2018   ]

  Znaleźliśmy badania oceniające następujące interwencje: symulacja zejścia z wysokości w komorze hiperbarycznej (medyczne zastosowanie tlenu podczas zabiegu przeprowadzanego w specjalnej komorze, w której panuje ciśnienie wyższe od atmosferycznego, aby zwiększyć dostępność tlenu dla organizmu), tlenoterapia oraz zastosowanie następujących leków: acetazolamid, deksametazon, ibuprofen, paracetamol, gabapentyna, sumatryptan, tlenek azotu i siarczan magnezu. W żadnym z badań nie opisano wpływu tych interwencji na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Rzadko raportowano wyniki dotyczące całkowitego ustąpienia ostrych objawów choroby wysokogórskiej i działań niepożądanych. Badania opisujące symulację zejścia z wysokości w komorze hiperbarycznej nie wykazały żadnych dodatkowych korzyści ani szkód związanych z tą interwencją (3 badania, 124 osoby). Z kolei badania oceniające leczenie farmakologiczne wykazały pewne korzyści w odniesieniu do zmniejszenia nasilenia objawów bez wzrostu ryzyka skutków ubocznych podczas stosowania acetazolamidu (2 badania, 25 osób) oraz deksametazonu (1 badanie, 35 osób).
 • Wykrywanie wznowy raka jelita grubego za pomocą oznaczania stężenia antygenu rakowo-płodowego (CEA) we krwi.
  [  Data publikacji przeglądu: 10 grudnia 2015   ]

  Wyniki tego przeglądu wskazują, że ustalenie punktu odcięcia dla stężenia CEA na niskim poziomie doprowadzi do zwiększenia liczby prawidłowo rozpoznanych przypadków wznowy raka jelita grubego wśród osób chorych (wyniki prawdziwie dodatnie), przy jednoczesnym zwiększeniu liczby rozpoznań przypadków wznowy tego nowotworu u osób zdrowych (wyniki fałszywie dodatnie). Dodatkowo, wyniki tego przeglądu wskazują, że u 20% pacjentów rzeczywistej wznowie nowotworu nie towarzyszy zwiększenie stężenia CEA we krwi (wyniki fałszywie ujemne). Obecne dane naukowe potwierdzają słuszność ustalenia punktu odcięcia dla stężenia CEA we krwi na wysokim poziomie (10 µg/L), jednak konieczne jest wtedy przeprowadzenie dodatkowej diagnostyki (np. jednorazowo tomografia komputerowa klatki piersiowej, brzucha i miednicy w ciągu 12-18 miesięcy po operacji) w celu wykrycia pominiętych przypadków wznowy nowotworu.
 • Laparoskopowa (przez niewielkie nacięcie w skórze brzucha) a klasyczna operacja raka żołądka.
  [  Data publikacji przeglądu: 31 marca 2016   ]

  Nie stwierdzono różnicy pomiędzy laparoskopową a otwartą gastrektomią w odniesieniu do wczesnej śmiertelności okołooperacyjnej (6 zgonów na 1000 operacji laparoskopowych i 3 zgony na 1000 operacji otwartych). Przewidywanie ryzyka zgonu na podstawie dostępnych danych obarczone jest jednak pewną dozą niepewności. Z tego powodu, stwierdziliśmy brak różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do wczesnej śmiertelności okołooperacyjnej, pomimo, że liczba zgonów w grupie pacjentów poddawanych gastrektomii laparoskopowej była dwukrotnie większa niż w grupie leczonej metodą otwartą. Żadne z badań nie dostarczało informacji na temat jakości życia, czasu potrzebnego na powrót do normalnej aktywności oraz czasu potrzebnego do powrotu do pracy. Różnice w odległym ryzyku zgonu, ciężkich powikłaniach w okresie 3 miesięcy po operacji (gastrektomia laparoskopowa: 36 powikłań na1000 operacji; gastrektomia otwarta: 60 powikłań na 1000 operacji), całkowitej liczbie powikłań w przeciągu 3 miesięcy po operacji (gastrektomia laparoskopowa: 161 powikłań na 1000 operacji; gastrektomia otwarta: 253 powikłań na 1000 operacji), ryzyku wczesnego i późnego nawrotu nowotworu, liczbie chorych wymagających przetoczeń krwi, ilości przetoczonej krwi podczas operacji lub w okresie do tygodnia po niej oraz czasie hospitalizacji były niejednoznaczne. Na podstawie przeprowadzonej analizy, nie można wykluczyć ani znacznych korzyści ani szkód laparoskopowej gastrektomii w porównaniu do zabiegu otwartego. Niezbędne są dalsze, dobrze zaplanowane badania, mające na celu porównaniu zalet i wad laporoskopowego usunięcia żołądka w porównaniu do zabiegu otwartego.
 • Beta blokery w profilaktyce i leczeniu retinopatii wcześniaczej
  [  Data publikacji przeglądu: 2 marca 2018   ]

  Stwierdziliśmy, że doustne podawanie beta blokerów może przynieść krótkoterminowe korzyści, takie jak: zmniejszenie ryzyka progresji do cięższych stopni retinopatii oraz zmniejszenie konieczności dodatkowego leczenia. Jednak nie odnaleźliśmy danych dotyczących długoterminowego wpływu na wzrok, a badania nie wykazały wpływu beta blokerów na cięższe stadia retinopatii. Z drugiej strony, poważne działania niepożądane beta blokerów raportowano w jednym z trzech włączonych badań.
 • Stopniowe zwiększanie objętości pokarmu w celu zapobiegania martwiczemu zapaleniu jelita u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową
  [  Data publikacji przeglądu: 30 sierpnia 2017   ]

  W połączonej analizie włączonych badań nie wykazano wpływu stopniowego zwiększania ilości podawanego pokarmu na ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit lub zgonu (umiarkowana jakość danych), jednakże zasugerowano, że niemowlęta karmione wolniej mają większe ryzyko wystąpienia poważnych infekcji niż dzieci karmione szybciej (niska jakość danych).
 • Okskarbazepina w leczeniu bólu neuropatycznego
  [  Data publikacji przeglądu: 4 grudnia 2017   ]

  Odnaleziono niewiele danych naukowych wskazujących na skuteczność okskarbazepiny w leczeniu bolesnej neuropatii cukrzycowej, neuropatycznego bólu występującego w przebiegu radikulopatii i mieszanych neuropatii różnego pochodzenia. Okskarbazepina może przynosić efekty, ale nie możemy być pewni, że w przyszłych badaniach wyniki będą takie same. Działania niepożądane obejmujące również poważne skutki uboczne jak i te, które spowodowały przerwanie leczenia występowały prawdopodobnie częściej w grupie osób leczonych okskarbazepiną niż w grupie placebo. Wiemy o istnieniu badań, których wyniki nie zostały opublikowane, na przykład o badaniu dotyczącym jednej z postaci bólu twarzy zwanego neuralgią nerwu trójdzielnego, a w innych odnalezionych przez nas badaniach dane przedstawiono w formie uniemożliwiającej ich analizę. Potrzebujemy więcej dobrze zaprojektowanych badań dotyczących oceny skuteczności okskarbazepiny w leczeniu różnych rodzajów bólu neuropatycznego, które będą obejmowały dużą liczbę uczestników i zostaną przeprowadzone w różnych ośrodkach (np. różnych szpitalach i przychodniach), a wszystkie otrzymane wyniki powinny być opublikowane lub zaprezentowane. Niniejszy przegląd stanowi pierwszą aktualizację przeglądu opublikowanego w 2013 roku. Dane naukowe są aktualne do listopada 2016 roku.
 • Narzędzia wykorzystujące pomiary histologiczne przy ocenie aktywności choroby Leśniowskiego i Crohna
  [  Data publikacji przeglądu: 21 lipca 2017   ]

  Ważne jest, aby wskaźniki punktacji histologicznej mierzyły to, do czego zostały zaprojektowane (walidacja), umożliwiały wykrycie zmian wynikających z leczenia (odpowiedź na leczenie), cechowały się wynikami powtarzalnymi (rzetelność) i łatwością w użyciu (wykonalność). Oceniono, czy w badaniach analizowano wszystkie ww. cechy histologicznych wskaźników punktacji. Naukowcy stwierdzili, że żaden z istniejących wskaźników punktacji histologicznej nie został w pełni zweryfikowany.
 • Porównanie różnych technik planowego zabiegu otwarcia tchawicy
  [  Data publikacji przeglądu: 20 lipca 2016   ]

  Zastosowanie technik przezskórnych nie zmniejsza ryzyka zgonu, poważnych lub zagrażających życiu powikłań (urazy tchawicy lub przełyku), dużego krwawienia lub problemów z rurką tracheostomijną (zablokowanie, przypadkowe wypadnięcie, trudności z wymianą). Niektóre dane wskazują, że stosowanie technik przezskórnych wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zakażenia rany (o 76%) oraz powstawania niepożądanych blizn (o 75%).
 • Nowoczesne złożone doustne środki antykoncepcyjne w leczeniu bólu związanego z endometriozą
  [  Data publikacji przeglądu: 22 maja 2018   ]

  Złożone doustne środki antykoncepcyjne w porównaniu z placebo

  Znaleźliśmy dwa badania obejmujące 354 kobiety, w których porównano COCP z placebo (leczenie pozorowane). Przedstawione dane naukowe obarczone były błędem systematycznym. Stwierdzono dane bardzo niskiej jakości wskazujące, że stosowanie COCP wiązało się ze zmniejszeniem zgłaszanego przez kobiety bólu menstruacyjnego pod koniec leczenia w skali oceny werbalnej (kobieta ocenia swój ból jako np. "brak bólu", "lekki ból ", "ból umiarkowany", "silny ból" i "ból nie do zniesienia"), a także dane niskiej jakości wskazujące na zmniejszenie bólu związanego z menstruacją pod koniec leczenia w porównaniu z placebo z użyciem wizualnej skali oceny (kobieta zaznacza odczuwanie bólu wizualnie na specjalnej linii). Istnieją dane niskiej jakości wskazujące na redukcję bólu menstruacyjnego od rozpoczęcia do zakończenia leczenia w grupie kobiet przyjmujących COCP w porównaniu z grupą placebo.

  Złożone doustne środki antykoncepcyjne w porównaniu z innym leczeniem

  Znaleźliśmy jedno badanie, w którym wzięło udział 50 kobiet, w których porównano COCP z innym leczeniem (gosereliną). W badaniu stwierdzono wysokie ryzyko błędu systematycznego. Pod koniec leczenia u kobiet przyjmujących goserelinę nie wystąpiła miesiączka i dlatego nie mogliśmy porównać grup. Na podstawie danych bardzo niskiej jakości sześć miesięcy po zakończeniu leczenia nie stwierdzono istotnej różnicy między kobietami leczonymi COCP, a tymi, u których stosowano goserelinę w odniesieniu do bolesnego miesiączkowania zgłaszanego przez pacjentkę, przy zastosowaniu skali wzrokowej lub werbalnej. Na podstawie danych bardzo niskiej jakości sześć miesięcy po zakończeniu leczenia nie odnotowano wyraźnej różnicy między grupami kobiet stosujących COCP, a tymi przyjmującymi goserelinę pod względem całkowitego ustąpienia bólu mierzonego za pomocą wzrokowej lub werbalnej skali oceny.

 • Wilanterol w połączeniu z furoinianem flutykazonu w leczeniu przewlekłej astmy u dzieci i dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 1 września 2016   ]

  U uczestników leczonych furoinianem flutykazonu (FF) łącznie z wilanterolem (VI) zaobserwowano poprawę czynności płuc w porównaniu z placebo. Jednak dane naukowe nie były wystarczające, aby sformułować inne wnioski, ponieważ badacze starali się odpowiedzieć na zbyt wiele różnych pytań. Nie odnaleziono danych naukowych wskazujących, że stosowanie VI z FF jeden raz na dobę jest lepsze lub gorsze niż dwa razy dziennie. Niezbędne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć całość dostępnych danych naukowych.
 • Roztwory soli stosowane donosowo w alergicznym nieżycie nosa
  [  Data publikacji przeglądu: 22 czerwca 2018   ]

  Irygacja nosa roztworem soli w porównaniu z jej brakiem

  Płukanie nosa roztworem soli może dawać korzyści zarówno u dorosłych, jak i dzieci w postaci złagodzenia objawów alergicznego nieżytu nosa w porównaniu z innymi irygacjami (nie zawierającymi roztworu soli) i jest mało prawdopodobne, aby wiązało się z wystąpieniem działań niepożądanych. Na podstawie tego przeglądu nie jest możliwe stwierdzenie, czy istnieje różnica między różnymi objętościami lub stężeniami stosowanego roztworu soli.

  Irygacja nosa roztworem soli jako dodatek do leczenia farmakologicznego alergicznego nieżytu nosa

  Nie jest jasne, czy dołączenie płukania nosa roztworem soli do leczenia farmakologicznego (donosowe steroidy lub doustne leki przeciwhistaminowe) przyczynia się do zmniejszenia nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa w porównaniu z samym leczeniem farmakologicznym. Jest mało prawdopodobne, że irygacje roztworem soli są związane z działaniami niepożądanymi.

  Irygacja nosa roztworem soli w porównaniu z leczeniem farmakologicznym alergicznego nieżytu nosa

  Nie ma wystarczających danych, aby stwierdzić, że irygacja nosa roztworem soli jest lepsza, gorsza lub taka sama jak steroidy donosowe. W żadnych badaniach przedstawiających wyniki nas interesujące nie porównywano płukania nosa roztworem soli z doustnymi lekami przeciwhistaminowymi.

 • Interwencje stosowane u dzieci z wyciekiem wydzieliny z ucha występującym co najmniej 2 tygodnie po założeniu drenu śródbębenkowego
  [  Data publikacji przeglądu: 17 listopada 2016   ]

  Odnaleźliśmy niskiej i umiarkowanej jakości dane naukowe wskazujące na to, że stosowanie kropli do uszu zawierających antybiotyki (z kortykosteroidami lub bez nich) jest skuteczniejsze niż stosowanie antybiotyków podawanych doustnie, kropli do uszu zawierających kortykosteroidy lub niestosowanie leczenia, u dzieci z wyciekiem wydzieliny z ucha występującym co najmniej 2 tygodniu po założeniu drenu. Występują pewne ograniczone, niejednoznaczne dane naukowe wskazujące na to, że stosowanie kropli do uszu zawierających antybiotyki jest skuteczniejsze niż płukanie uszu solą fizjologiczną. Nie ma pewności czy stosowanie kropli do uszu zawierających antybiotyki i kortykosteroidy jest skuteczniejsze niż stosowanie kropli do uszu zawierających same antybiotyki.
 • Metody parcia w drugiej fazie porodu
  [  Data publikacji przeglądu: 26 marca 2017   ]

  Nie możemy stwierdzić, która metoda parcia - spontaniczne czy kierowane - jest lepsza. Do czasu gdy nie pojawią się kolejne wysokiej jakości badania, należy zachęcać kobiety do parcia podczas porodu zgodnie z ich komfortem i preferencjami. Parcie opóźnione u kobiet, które otrzymały znieczulenie zewnątrzoponowe skraca czas parcia podczas porodu i zwiększa prawdopodobieństwo spontanicznego porodu pochwowego. Jednak wydłuża trwanie drugiej fazy porodu. Możliwe skutki dotyczące ważnych dla noworodków wyników zdrowotnych oraz uszkodzeń krocza (poważnych pęknięć krocza) wśród matek wciąż są niejasne. Dlatego dane naukowe wciąż pozostają niewystarczające i niejednoznaczne, aby móc poprzeć zalecanie konkretnego momentu parcia czy też którejkolwiek metody parcia, ponieważ nie istnieją żadne rozstrzygające dane naukowe wskazujące na najwłaściwszą metodę parcia, która mogłaby być z powodzeniem stosowana w praktyce klinicznej.
 • Leczenie miazgi zębowej w rozległej próchnicy zębów mlecznych
  [  Data publikacji przeglądu: 31 maja 2018   ]

  Leczenie miazgi w rozległej próchnicy zębów mlecznych zasadniczo jest skuteczne. Odsetek niepowodzeń leczenia był niski, a w wielu badaniach nie wykazało niepowodzenia którejkolwiek z dwóch porównywanych metod leczenia. Po przeprowadzonej pulpotomii konglomerat trójtlenków metali (MTA) wydaje się być preparatem najlepiej nadającym się do kontaktu z resztą korzenia nerwu zębowego (pod względem biokompatybilności i skuteczności). Dane wykazały, że jego skuteczność jest wyższa niż w przypadku wodorotlenku wapnia czy formokrezolu. W przypadku pulpektomii nie ma pewności, który ze środków jest skuteczniejszy. Tlenek cynku z eugenolem może dawać lepsze wyniki niż pasta Vitapex (tlenek cynku/jodoform), jednak należy przeprowadzić więcej badań, aby to potwierdzić oraz ocenić inne sposoby leczenia. W przypadku pokrycia bezpośredniego miazgi wykazano niewielką liczbę badań wykorzystujących takie same porównania, co ogranicza jakąkolwiek interpretację. Formokrezol może mieć przewagę nad wodorotlenkiem wapnia pod względem klinicznym i radiologicznym, jednak z powodu jego toksyczności pod uwagę powinny być brane bezpieczniejsze warianty.
 • Znieczulenie zewnątrzoponowe z przerywanym podawaniem leku (zautomatyzowany kontrolowany bolus) w porównaniu z podaniem ciągłym (wlew podstawowy) w redukcji bólu podczas porodu
  [  Data publikacji przeglądu: 17 maja 2018   ]

  Okazało się, że zautomatyzowany kontrolowany bolus zmniejsza ryzyko wystąpienia bólu przebijającego (bólu wymagającego dodatkowej interwencji anestezjologa) w porównaniu z wlewem podstawowym leku podczas porodu. Nie prowadzi to do zwiększenia ryzyka cesarskiego cięcia, porodu instrumentalnego (gdy położnik interweniuje poprzez użycie kleszczy lub próżnociągu) lub wydłużenia czasu porodu. Pozwala to również na zmniejszenie wymaganej dawki leku w przeliczeniu na godzinę. Dodatkowo, pięć z siedmiu badań wskazuje na to, że pacjentki preferowały podawanie leku bolusem nad wlewem ciągłym.
 • Stosowanie terapii lustrzanej w celu poprawy zdolności ruchowych u chorych po udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 11 lipiec 2018   ]

  Pod koniec okresu leczenia terapia lustrzana w umiarkowany sposób poprawiła zdolność ruchu porażonej górnej i dolnej kończyny oraz zdolność do wykonywania codziennych czynności u chorych po świeżym udarze mózgu oraz u tych, którzy udaru doznali 6 miesięcy wcześniej. Terapia lustrzana zmniejszała natężenie bólu po udarze mózgu, jednak głównie u osób cierpiących na kompleksowy zespół bólu regionalnego. Nie odnaleźliśmy jednoznacznych danych naukowych na poprawę w zakresie zaniedbywania wzrokowo-przestrzennego. Korzystne efekty w zakresie zdolności ruchowych utrzymywały się przez 6 miesięcy, jednak nie we wszystkich badanych grupach. Nie odnotowano żadnych działań niepożądanych.
 • Ćwiczenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki
  [  Data publikacji przeglądu: 31 lipiec 2018   ]

  W teście funkcjonowania ręki (skala od 0 do 80 punktów, wyższy wynik oznacza lepszą funkcję), pacjenci poddani ćwiczeniom ręki ocenili jej funkcję o 1,1 punktów wyżej w perspektywie krótkoterminowej (poniżej 3 miesięcy). Osoby bez wdrożonego programu ćwiczeń ocenili sprawność rąk na poziomie 75 punktów. W skali 0-100 (wyższy wynik oznacza lepszą funkcję) pacjenci poddani ćwiczeniom ocenili sprawność ręki o 5 punktów więcej w porównaniu z osobami bez wdrożonego programu ćwiczeń w perspektywie średnioterminowej (3-11 miesięcy) i 4 punkty więcej w perspektywie długoterminowej (powyżej 12 miesięcy). Uczestnicy nie stosujący programu ćwiczeń ocenili sprawność rąk na poziomie 52,1 punktów. We wzrokowo-analogowej skali bólu od 0 do 100 mm (jest to wizualna skala oceny bólu; przyp.tłum., niższy wynik oznacza mniejszy ból) osoby, które ćwiczyły, oceniły nasilenie bólu o 28 mm mniej w perspektywie krótkoterminowej. Pacjenci nie wykonujący ćwiczeń ocenili nasilenie bólu na poziomie 68 mm. W skali bólu od 0 do 100 punktów (niższy wynik oznacza mniejszy ból) osoby ćwiczące oceniły ból o 3 punkty mniej w perspektywie średnioterminowej i o 4 punkty mniej w perspektywie długoterminowej w porównaniu z tymi, które nie ćwiczyły Pacjenci nie wykonujący ćwiczeń ocenili nasilenie bólu na poziomie 51,4 punktu. Osoby poddane ćwiczeniom odnotowały 3% i 4% poprawę siły chwytu lewej i prawej dłoni (odpowiednio) w perspektywie krótkoterminowej. Pacjenci nie stosujący ćwiczeń odnotowali siłę chwytu na poziomie 14,3 i 15,6 kg, odpowiednio. Chorzy poddani ćwiczeniom zauważyli 1% poprawę przeciętnej siły chwytu w obu dłoniach w perspektywie średnio- i długoterminowej. Pacjenci, którzy nie ćwiczyli, odnotowali siłę chwytu na poziomie 13,2 kg. Osoby stosujące ćwiczenia odnotowały 4% i 6% poprawę siły chwytu szczypcowego lewej i prawej dłoni w perspektywie krótkoterminowej. Pacjenci nie ćwiczący odnotowali siłę chwytu szczypcowego na 1,2 i 1,2 kg, odpowiednio. Uczestnicy, którzy ćwiczyli zauważyli 2% i 3% poprawę przeciętnej siły chwytu szczypcowego w obu dłoniach w perspektywie średnio- i długoterminowej. Osoby nie stosujące ćwiczeń odnotowały siłę chwytu szczypcowego na 4 kg. Należy zauważyć, że pomimo potencjalnie lepszych wyników odnośnie funkcjonowania rąk, natężenia bólu oraz siły chwytu dłoni i palców podczas ćwiczeń, poprawa może nie być jednoznaczna z korzyściami klinicznymi. Żadne z badań nie oceniało 50 kryteriów stosowanych przez American College of Rheumatology (jest to ocena, która wskazuje na większą lub równą 50% poprawę objawów u pacjenta poddanego leczeniu). W porównaniu z uczestnikami, którzy otrzymali zwykłe leczenie, pacjenci poddani ćwiczeniom rąk ze strategią ścisłego przestrzegania planu, byli o 19% bardziej skłonni do stosowania programu ćwiczeń w okresie do 12 miesięcy i o 5% w okresie powyżej roku. W jednym badaniu nie odnotowano żadnych skutków ubocznych wynikających z ćwiczeń. W pozostałych badaniach nie analizowano działań niepożądanych.
 • Stosowanie salbutamolu (albuterolu) w leczeniu przejściowych zaburzeń oddychania u noworodków
  [  Data publikacji przeglądu: 23 maja 2016   ]

  Stosowanie salbutamolu skraca czas tlenoterapii u noworodków z przejściowymi zaburzeniami oddychania (odnotowano w jednym badaniu); natomiast nie wpływa na ryzyko konieczności wspomagania oddychania lub ryzyko wystąpienia innych ważnych punktów końcowych.
 • Operacje laparoskopowe czy chirurgia otwarta w leczeniu chorych na raka odbytnicy
  [  Data publikacji przeglądu: 15 kwietnia 2014   ]

  Obecnie dysponujemy umiarkowanej jakości danymi, wskazującymi że laparoskopowe totalne wycięcie mezorektum (LTME) cechuje się podobnymi przeżyciami odległymi jak otwarte TME (OTME) w leczeniu raka odbytnicy. Szacowany efekt był nieprecyzyjny, a dalsze badania mogą wpłynąć na naszą pewność co do tego wyniku. Dysponujemy umiarkowanej jakości danymi, że LTME pozwala na osiągnięcie lepszych krótkoterminowych wyników okołooperacyjnych w zakresie długości pobytu w szpitalu. Stwierdziliśmy, że w grupie chorych po zabiegu LTME nasilenie bólu było mniejsze a powrót do odżywiania doustnego szybszy. Nie znaleźliśmy przekonujących dowodów świadczących o różnicy w jakości życia pomiędzy dwiema grupami. Koszty leczenia były większe dla grupy LTME. Czekamy na wyniki odległe wielu trwających i niedawno zakończonych badań. Mogą one przyczynić się do lepszego zrozumienia wpływu tych procedur chirurgicznych na odległe przeżycia wolne od objawów choroby, przeżycia całkowite i ryzyko wystąpienia wznowy miejscowej.
 • Stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów w leczeniu chorych na mukowiscydozę
  [  Data publikacji przeglądu: 23 sierpnia 2016   ]

  Badania kliniczne nie dowiodły, że stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów zmniejsza stan zapalny w płucach u chorych na mukowiscydozę. W jednym badaniu wykazano, że leki te mogą spowalniać wzrastanie u dzieci, jeżeli stosuje się je w dużych dawkach. Dodatkowo wykazano, że zaprzestanie stosowania wziewnych glikokortykosteroidów pod okiem specjalistów w leczeniu mukowiscydozy, może być bezpieczne u pacjentów, którzy wcześniej przez pewien czas stosowali takie leczenie.
 • Stosowanie doustnych leków rozrzedzających krew u chorych z nowotworem złośliwym
  [  Data publikacji przeglądu: 29 grudnia 2017   ]

  Zidentyfikowaliśmy 6 badań, w których stosowano warfarynę i 1 badanie, w którym stosowano apiksaban. Biorąc pod uwagę wszystkich chorych z nowotworem, warfaryna nie miała wpływu na umieralność (wskaźnik zgonów) lub na ryzyko wystąpienia zakrzepu. Jednak jej stosowanie zwiększyło ryzyko poważnego krwawienia u 107 osób na 1000 i mniejszego krwawienia u 167 osób na 1000. Stosowanie apiksabanu nie miało wpływu na umieralność, ryzyko ponownej zakrzepicy w naczyniach krwionośnych, poważnego lub mniejszego krwawienia; jednak wyniki te pochodzą z tylko jednego badania.
 • Sztuczne wszczepialne soczewki z filtrem światła niebieskiego w celu ochrony plamki żółtej (tylna część oka) po zabiegu usunięcia zaćmy
  [  Data publikacji przeglądu: 22 maja 2018   ]

  Istnieje mało danych potwierdzających istotne różnice między soczewkami z filtrem światła niebieskiego, a tymi bez filtra. Jednak badania przeprowadzono na zbyt małej liczbie uczestników i w zbyt krótkim okresie, by mogły dostarczyć wiarygodnych odpowiedzi na postawione pytanie.
 • Dawkowanie gentamycyny u noworodków
  [  Data publikacji przeglądu: 6 grudnia 2016   ]

  Stosowanie leku w schemacie: "jednej dawki na dzień" wiązało się z utrzymaniem bezpieczniejszego i potencjalnie bardziej skutecznego stężenia leku. Nie wykazano różnic w częstości występowania działań niepożądanych dotyczących czynności nerek lub słuchu pomiędzy dwoma rozważanymi schematami.
 • Interwencje u niemowląt od urodzenia do pierwszego miesiąca życia w celu zapobiegania wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego: podsumowanie przeglądów systematycznych Cochrane
  [  Data publikacji przeglądu: 21 czerwca 2018   ]

  Przegląd ten zidentyfikował jedną interwencję, która była skuteczna w zapobieganiu wystąpienia porażenia mózgowego (indukowana hipotermia u noworodków z grupy ryzyka niedotlenienia), kolejną, która była prawdopodobnie skuteczna w zapobieganiu mózgowego porażenia dziecięcego (kofeina podawana wcześniakom po odłączeniu od mechanicznego wspomagania oddychania), jedną, która mogła powodować szkody (glikokortykosteroidy podawane poniżej ósmego dni życia wcześniakom w celu zapobiegania przewlekłej chorobie płuc) oraz pięć, które wydają się nie mieć znaczenia. W odniesieniu do innych ocenianych interwencji, nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, aby wyciągnąć wnioski. Ważne jest, aby dalsze badania dobrej jakości oceniające interwencje, które mogą wpływać na czynniki ryzyka porażenia mózgowego, prowadziły długoterminową obserwację w celu zmierzenia efektów tych interwencji. Zidentyfikowano ponad 100 innych przeglądów Cochrane, które w przyszłości mogą dostarczyć informacji na temat interwencji stosowanych w okresie noworodkowym, w zapobieganiu wystąpienia porażenia mózgowego, pod warunkiem, że będą obejmować długi okres obserwacji.
 • Statyny w zwężeniu zastawki aortalnej
  [  Data publikacji przeglądu: 5 września 2016   ]

  Na podstawie danych zebranych w tym przeglądzie, wpływ statyn na przebieg stenozy aortalnej pozostaje niepewny. Te wyniki stanowią potwierdzenie dla europejskich i amerykańskich wytycznych (odpowiednio z 2012 i 2014 roku), w których stwierdzono, że aktualnie nie istnieje leczenie farmakologiczne stenozy aortalnej. Alternatywą może być poszerzenie wiedzy na temat patofizjologii choroby z uwzględnieniem czynników ryzyka mogących się przyczyniać do rozwoju stenozy aortalnej, takich jak wapń, dziedziczność, witamina D, zapalenia, stres oksydacyjny, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Potrzebne są wysokiej jakości badania z randomizacją uwzględniające znane czynniki ryzyka zwężenia zastawki.
 • Kortykosteroidy w leczeniu porażenia Bella
  [  Data publikacji przeglądu: 18 lipca 2016   ]

  Niepełny powrót czynności nerwu

  Według umiarkowanej i wysokiej jakości danych naukowych, w porównaniu z placebo (pozorowanym lekiem), kortykosteroidy zmniejszają liczbę osób z osłabieniem mięśni twarzy po przebytym porażeniu Bella. Wyniki te pochodzą z 7 badań obejmujących łącznie 895 uczestników cierpiących na porażenie Bella o różnym stopniu ciężkości. Oszacowano, że aby uniknąć pozostałego osłabienia mięśni twarzy u 1 osoby, należy podjąć leczenie u 10 osób. W pięciu badaniach opisywano długoterminowe wyniki leczenia porażenia Bella. W dwóch badaniach (75 uczestników) oceniano trwały efekt wpływu leczenia na wygląd twarzy po sześciu lub więcej miesiącach. Efekt był niemal taki sam dla kortykosteroidów i placebo, z zaznaczeniem, że u uczestników przyjmujących kortykosteroidy był on nieznacznie większy; dane te miały jednak niską jakość. Dane z trzech badań (485 uczestników) jasno wykazały, że u osób otrzymujących kortykosteroidy rzadziej, niż u osób przyjmujących wyłącznie placebo, występowały współruchy (mimowolne ruchy twarzy) oraz tzw. krokodyle łzy (mimowolne łzawienie podczas jedzenia lub żucia). Wyniki te oparte są na danych naukowych umiarkowanej jakości.

  Działania niepożądane

  W trzech badaniach nie wystąpiły żadne działania niepożądane związane z leczeniem kortykosteroidami. Opierając się na danych naukowych umiarkowanej jakości, pochodzących z trzech badań (715 uczestników), liczba osób u których wystąpiły działania niepożądane była podobna w grupach przyjmujących kortykosteroidy jak i placebo.

 • Miód w leczeniu ostrego kaszlu u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 10 kwietnia 2018   ]

  Porównaliśmy miód z lekami na kaszel dostępnymi bez recepty, bromelainą (enzym z ananasa) wraz z miodem, pozorowanym leczeniem (placebo) lub brakiem leczenia. Miód podawany przez trzy dni z dużym prawdopodobieństwem zmniejszał objawy kaszlu bardziej niż placebo i salbutamol (lek rozszerzający drogi oddechowe). Miód jest prawdopodobnie bardziej skuteczny niż rezygnacja z leczenia w odniesieniu do zmniejszenia nasilenia kaszlu i wpływu kaszlu na sen u dzieci. Może istnieć niewielka lub brak różnicy w efektach pomiędzy miodem i dekstrometorfanem (składnik leków na kaszel dostępnych bez recepty) lub miodem i bromelainą z miodem w odniesieniu do wszystkich objawów kaszlu. Miód może okazać się lepszy niż difenhydramina (środek przeciwhistaminowy) w łagodzeniu i zmniejszeniu skutków kaszlu u dzieci. Rodzice siedmiorga dzieci, którym podawano miód, a dwóm dekstometrofan informowały o występowaniu działań niepożądanych, takich jak trudności w zasypianiu, niepokój oraz nadmierne pobudzenie. Rodzice trójki dzieci w grupie otrzymującej difenhydraminę informowały, że dzieci były bardziej senne. Rodzice dziewięciorga dzieci, którym podawano salbutamol, siedmiorga dzieci przyjmujących miód i sześciu otrzymujących placebo raportowali wystąpienie biegunki. Rodzice czworga dzieci, które otrzymały salbutamol i jednego dziecka przyjmującego miód zgłosili wystąpienie wysypki. Nie znaleźliśmy danych naukowych potwierdzających lub zaprzeczających tezie, że miód łagodzi kaszel u dzieci. Stosowanie miodu u niemowląt do 12. miesiąca życia nie jest zalecane z powodu słabej odporności przeciwko bakteriom, które mogą być obecne w miodzie, powodujących paraliż. Większość dzieci otrzymywała miód tylko przez jedną noc, co ogranicza wyniki niniejszego przeglądu.
 • Bezpieczeństwo miejscowego stosowania steroidów w czasie ciąży
  [  Data publikacji przeglądu: 26 października 2015   ]

  Nie odnaleźliśmy związku między stosowaniem przez matki steroidów miejscowo w jakiejkolwiek dawce a rodzajem porodu, występowaniem wad wrodzonych u dzieci, przedwczesnym porodem lub mniejszym wynikiem w skali Apgar. Istnieją pewne dane naukowe wskazujące na związek między małą masą urodzeniową i stosowaniem przez matkę silnych lub bardzo silnych steroidów miejscowo, szczególnie w sytuacji gdy podczas ciąży stosowano duże dawki tych leków. Dane te uzasadniają konieczność prowadzenia dalszych badań. Z drugiej strony, stosowanie miejscowo przez matkę słabych lub umiarkowanie silnych steroidów nie wiąże się z małą masą urodzeniową. Odnaleźliśmy nawet dane naukowe wskazujące na to, że miejscowe stosowanie słabych lub umiarkowanie silnych steroidów chroni dziecko przed śmiercią, ale takiego efektu nie zaobserwowano jeżeli matki stosowały miejscowo silne lub bardzo silne steroidy. Odnalezione dane naukowe wymagają przeprowadzenia dalszych badań.
 • Antagoniści receptorów opioidowych typu μ w poopioidowych zaburzeniach czynności jelit u osób z chorobą nowotworową i otrzymujących leczenie paliatywne
  [  Data publikacji przeglądu: 5 czerwca 2018   ]

  Dane naukowe średniej jakości sugerowały, że naldemedina poprawiała czynność jelit w okresie do dwóch tygodni u dorosłych osób z chorobą nowotworową i OIBD, lecz jednocześnie zwiększała ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, natomiast metylonatrekson wpływał na poprawę czynności jelit u osób otrzymujących leczenie paliatywne i nie zwiększał ryzyka wystąpienia skutków ubocznych (dane niskiej jakości). Wyniki tego przeglądu należy interpretować ostrożnie, gdyż nie uzyskano ich na podstawie dowodów wysokiej jakości. Nie było badań w grupie dzieciach.
 • Zanurzanie w wodzie podczas porodu i narodzin dziecka
  [  Data publikacji przeglądu: 16 maja 2018   ]

  Rodzenie w wodzie może wpłynąć na redukcję liczby kobiet przyjmujących znieczulenie zewnątrzoponowe. Wydaje się, że poród w wodzie nie wpływa na rodzaj porodu lub liczbę kobiet z poważnym pęknięciem krocza. W niniejszym przeglądzie nie znaleziono danych wskazujących na to, że poród w wodzie zwiększa ryzyko niekorzystnych działań u kobiet lub ich nowo narodzonych dzieci. Badania różniły się pod względem jakości dlatego konieczne są dalsze badania, szczególnie takie, które dotyczą porodu w wodzie w warunkach innych niż szpitalne oddziały położnicze zanim będziemy bardziej pewni, co do jego skutków. Potrzebne są również badania dotyczące doświadczeń kobiet i ich opiekunów podczas porodu w wodzie.
 • Spożywanie kwasów omega 3 w chorobach-sercowo-naczyniowych
  [  Data publikacji przeglądu: 18 lipca 2018   ]

  Zwiększenie spożywania EPA i DHA wykazało niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i zdarzeń sercowo-naczyniowych (dane naukowe wysokiej jakości) oraz prawdopodobnie niewielki lub brak wpływu na ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zgonu lub zdarzeń wieńcowych, udaru lub zaburzeń rytmu serca (umiarkowana jakość danych naukowych; zdarzenia wieńcowe to choroby tętnic, które dostarczają krew do serca). Kwasy EPA i DHA nieznacznie obniżają stężenie trójglicerydów w surowicy i podwyższają poziom HDL (dane naukowe wysokiej jakości). Spożywanie większej ilości ALA (np. poprzez zwiększenie spożycia orzechów włoskich lub wzbogaconej margaryny) prawdopodobnie wykazuje niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zdarzeń sercowych, ale prawdopodobnie nieznacznie zmniejsza liczbę zdarzeń sercowo-naczyniowych, śmiertelność wieńcową i zaburzenia rytmu serca (dane naukowe o umiarkowanej/niskiej jakości). Wpływ spożywania ALA na ryzyko wystąpienia udaru mózgu jest niejasny z powodu bardzo niskiej jakości danych naukowych. Istnieją dane naukowe potwierdzające, że przyjmowanie kwasów omega 3 w postaci kapsułek nie wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych lub zgonu. Istnieją skąpe dane naukowe wskazujące na efekt spożywania ryb. Mimo, że EPA i DHA zmniejszają stężenie trójglicerydów, prawdopodobnie dodatkowe przyjmowanie omega-3 nie jest skuteczne w profilaktyce lub leczeniu chorób serca i układu krążenia. Jednak zwiększone spożycie kwasu ALA pochodzenia roślinnego może mieć niewielki efekt ochronny w niektórych chorobach sercowo-naczyniowych.
 • Leczenie doustnymi lekami niesteroidowymi w celu złagodzenia stanu zapalnego płuc i zahamowania ich uszkodzenia u chorych na mukowiscyozę
  [  Data publikacji przeglądu: 7 kwietnia 2016   ]

  Podsumowując, istnieją dane wskazujące, że stosowanie dużych dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w szczególności ibuprofenu, może spowolnić postęp uszkodzenia płuc u chorych na mukowiscydozę, zwłaszcza w młodszym wieku. Dane dotyczące bezpieczeństwa długotrwałego leczenia są ograniczone; wydaje się jednak, że dostępne dane wystarczają, aby zalecić wstrzymanie stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w czasie, gdy chorzy na mukowiscydozę otrzymują dożylne aminoglykozydy lub inne leki, które mogą powodować uszkodzenie nerek. Badanie dotyczące piroksykamu nie dostarczyło wielu wyników w postaci, w której moglibyśmy je przeanalizować w naszym przeglądzie. Nie przedstawiono w nim danych dotyczących naszego głównego celu, jakim była ocena czynności płuc. Jedynym wykorzystanym jego wynikiem było niestwierdzenie różnicy w odniesieniu do liczby hospitalizacji u chorych otrzymujących piroksykam i placebo.
 • Sposoby leczenia kolagenowego zapalenia jelita grubego
  [  Data publikacji przeglądu: 11 listopada 2017   ]

  Podsumowując, dane niskiej jakości wskazują na skuteczność terapii budezonidem zarówno w aktywnym, jak i nieaktywnym kolagenowym zapaleniu okrężnicy. Ze względu na fakt, że dane oparte są na niewielkiej próbie i badania naukowe nie są wysokiej jakości, nie jesteśmy pewni korzyści i wad związanych ze stosowaniam Pepto-Bismolu®, wyciągu z kadzidłowca, mesalazyny z lub bez cholestyraminy, prednizolonu i probiotyków. Te oraz inne metody leczenia wymagają dalszych badań.
 • Wortioksetyna w leczeniu depresji u doroslych
  [  Data publikacji przeglądu: 5 lipca 2017   ]

  Wortioksetyna była bardziej skuteczna niż placebo, ale nie była skuteczniejsza od innych powszechnie stosowanych leków przeciwdepresyjnych. W badaniach nie stwierdzono różnicy między grupą leczonych wortioksetyną i grupą otrzymujących placebo lub inny lek przeciwdepresyjny pod względem liczby osób, które przerwały leczenie. Wortioksetynę porównano tylko z jedną grupą leków obejmującą inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, a nie porównano jej działania z najczęściej przepisywanymi lekami przeciwdepresyjnymi. Wyniki poszczególnych badań różniły się istotnie między sobą.
 • Alemtuzumab w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane
  [  Data publikacji przeglądu: 15 kwiecień 2016   ]

  Na podstawie wyników niniejszego przeglądu badań porównawczych stwierdzono, że stosowanie alemtuzumabu, w porównaniu z podskórnym podawaniem interferonu beta-1a, zmniejsza ryzyko nawrotu choroby, poprawia funkcjonowanie chorego i wydaje się nie zwiększać całkowitego ryzyka objawów niepożądanych. Dodatkowo, alemtuzumab zmniejsza ryzyko powstawania nowych lub rozprzestrzeniania się istniejących zmian typowych dla SM rozpoznawanych za pomocą obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Jednak brakuje danych dotyczących wpływu alemtuzumabu na punkty końcowe istotne dla chorego, takie jak: (a) jakość życia, (b) częstość występowania każdego z objawów niepożądanych (oddzielnie) oraz (c) częstość występowania długoterminowych i poważnych objawów niepożądanych.
 • Jaki jest stopień trafności diagnostycznej testu Mini-Cog w rozpoznawaniu demencji w praktyce lekarza rodzinnego?
  [  Data publikacji przeglądu: 22 lutego 2018   ]

  Wyniki badania o najwyższej jakości (Holsinger 2012) wykazały, że czułość testu Mini Cog wynosi 76%, co oznacza, że w przypadku 24% osób z demencją test ten nie wykryje schorzenia (wyniki fałszywie negatywne). W tym samym badaniu swoistość testu Mini-Cog wyniosła 73%,czyli 27% osób, które nie wykazywały zaburzeń otępiennych, mogło być niewłaściwie zdiagnozowanych jako cierpiące na demencję (wyniki fałszywie dodatnie). Stwierdzamy, że obecnie nie ma wystarczających dowodów, które dawałyby podstawę do rutynowego zastosowania testu Mini-Cog jako narzędzia do przesiewowego badania demencji w podstawowej opiece zdrowotnej. Potrzebne są dalsze badania w tym zakresie, by stwierdzić użyteczność Mini-Cog w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • Rybawiryna w leczeniu gorączki krwotocznej kongijsko-krymskiej
  [  Data publikacji przeglądu: 5 czerwca 2018   ]

  Nie ma wystarczających, wiarygodnych danych naukowych wskazujących, że rybawiryna jest skuteczna w leczeniu kongijsko-krymskiej gorączki krwotocznej. Randomizowane badanie kliniczne mogłoby pomóc odpowiedzieć na to pytanie.
 • Leczenie przeciwdepresyjne w celu zapobiegania depresji poporodowej
  [  Data publikacji przeglądu: 18 kwietnia 2018   ]

  Zidentyfikowaliśmy dwa niewielkie, odpowiednie badania. Wszystkie kobiety w tych badaniach przebyły wcześniej depresję poporodową, ale na początku badania nie miały zaburzeń nastroju i nie stosowały leków przeciwdepresyjnych. W obu badaniach porównywano lek przeciwdepresyjny z placebo. Kobiety rozpoczęły przyjmowanie leku lub placebo w pierwszym dniu po narodzinach dziecka. W większym badaniu (56 kobiet) stosowanym lekiem przeciwdepresyjnym była nortryptylina, która jest trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym. W drugim badaniu (25 kobiet) zastosowano sertralinę, która jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny; te dwa rodzaje leków przeciwdepresyjnych działają w inny sposób. Kobiety i badacze oceniający wyniki w obu badaniach nie wiedzieli, jaki lek był przyjmowany przez uczestniczki, lek przeciwdepresyjny czy placebo (znaczy to, że w obu badaniach zastosowano próbę podwójnie ślepą). Oba badania były finansowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (NIMH), organizację rządową USA.
 • Leczenie powikłań neurologicznych boreliozy
  [  Data publikacji przeglądu: 8 grudnia 2016   ]

  W żadnym z badań nie wykazano jednoznacznej przewagi jednego antybiotyku nad innym. W jednym badaniu nie znaleziono danych potwierdzających, że dłuższa antybiotykoterapia doustna (amoksycyliną) przynosi dodatkowe korzyści po początkowym dożylnym leczeniu ceftriaksonem. Ponieważ w żadnym z pozostałych badań nie stosowano leczenia pozorowanego (placebo), dodatkowe korzyści z leczenia antybiotykami nad naturalnym ustąpieniem choroby (bez dodatkowych leków) nie są znane. Ogólnie, leczenie było dobrze tolerowane, chociaż jakość opisywania zdarzeń niepożądanych w większości badań wydaje się być niska. Wyniki wskazują, że stosowanie któregokolwiek z czterech antybiotyków dawało podobnie dobre efekty leczenia neuroboreliozy w Europie. Wydaje się, że wtórne leczenie amoksycyliną nie przynosi dodatkowych korzyści względem stosowania samego ceftriaksonu. Nie odnaleziono żadnych badań dotyczących leczenia neuroboreliozy antybiotykami w Stanach Zjednoczonych.
 • Doustne preparaty kwasu 5-aminosalicylowego (5-ASA) w celu utrzymania remisji u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  [  Data publikacji przeglądu: 9 maja 2016   ]

  Podawanie kwasu 5-aminosalicylowego (5-ASA) doustnie okazało się być skuteczniejsze pod względem utrzymania remisji, w porównaniu z placebo (imitacja leku). Pomimo tego, że doustne preparaty 5-ASA są skuteczne w utrzymywaniu remisji u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, to nie są skuteczniejsze od leczenia sulfasalazyną. Pacjenci, których stan się polepszył, mogą w dalszym ciągu przyjmować którykolwiek z tych leków. Nie ma danych naukowych wskazujących, że działania niepożądane są częstsze w przypadku leczenia któregokolwiek z tych leków. Jednak, częstość występowania objawów niepożądanych może być znacznie mniejsza w przypadku leczenia 5-ASA, w porównaniu z terapią sulfasalazyną. Powszechne objawy niepożądane związane ze stosowaniem 5-ASA to: wzdęcia, ból brzucha, nudności, biegunka, ból głowy, niestrawność oraz zapalenie błony śluzowej nosa i gardła. Do większości badań, w których porównywano stosowanie 5-ASA i sulfasalazyny włączono pacjentów, którzy tolerowali sulfasalazynę. To mogło spowodować mniejszą liczbę działań niepożądanych związanych z leczeniem sulfasalazyną w tych badaniach. Niepłodność męska jest powiązana z leczeniem sulfasalazyną, ale nie z terapią 5-ASA, zatem preparaty 5-ASA mogą być preferowane u pacjentów, dla których ważna jest płodność. Leczenie 5-ASA jest droższe niż terapia sulfasalazyną, dlatego sulfasalazyna wydaje się być preferowaną metodą leczenia w przypadku, gdy koszt jest ważnym czynnikiem. Podawanie 5-ASA doustnie raz dziennie w celu utrzymania remisji u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest tak samo skuteczne i bezpieczne jak standardowe dawkowanie (2-3 razy dziennie). Wydaje się, że nie ma różnicy pod względem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania 5-ASA w różnych postaciach. Chorzy na rozległą postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub z częstymi nawrotami mogą odnieść korzyść z zastosowania większej dawki podtrzymującej. Stosowanie dużej dawki 5-ASA wydaje się być równie bezpieczne jak podawanie małej dawki i nie wiąże się z większą częstością występowania objawów niepożądanych.
 • Metody zapobiegania krwawieniom z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów na oddziale intensywnej opieki medycznej
  [  Data publikacji przeglądu: 4 czerwca 2018   ]

  Klinicznie istotne efekty stwierdzono dla następujących grup leków: antagoniści receptora H2, środki zobojętniające kwas żołądkowy, sukralfat i inhibitory pompy protonowej (IPP). Antagoniści receptora H2 hamują wydzielanie kwasu żołądkowego poprzez blokowanie receptorów histaminowych, ale mogą również prowadzić do zmniejszenia liczby płytek krwi (trombocytopenia), zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek) i splątania. Środki zobojętniające neutralizują kwaśny odczyn kwasu żołądkowego, ale mogą powodować biegunkę lub zaparcie stolca. Inhibitory pompy protonowej hamują końcowy etap wytwarzania kwasu żołądkowego, ale mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem biegunki wywołanej przez bakterie Clostridium difficile (łac.). Środki ochronne (sukralfat) tworzą powłokę ochronną między błoną śluzową żołądka, a kwasem żołądkowym. Mogą powodować jednak zaparcia i wpływać na wchłanianie niektórych antybiotyków. Wykazano, że stosowanie antagonisty receptora H2, środka zobojętniającego kwas żołądkowy i sukralfatu w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia może skutecznie zapobiegać klinicznie istotnym krwawieniom z górnego odcinka przewodu pokarmowego wśród pacjentów na OIOM. Wewnątrzszpitalne zapalenie płuc występowało częściej u pacjentów w OIOM przyjmujących antagonistę receptora H2 lub sukralfat niż u chorych z grupy placebo lub nie poddawanych leczeniu. Dane naukowe o niskiej wiarygodności sugerują, że IPP są bardziej skuteczne niż antagoniści receptora H2 w zapobieganiu krwawieniom z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów w OIOM. Wykazano, że krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego może występować u 25 na 1000 osób przyjmujących IPP oraz 73 z 1000 osób przyjmujących antagonistę receptora H2 (95% przedział ufności, od 46 do 115 osób). Wpływ antagonistów receptora H2 na ryzyko rozwoju wewnątrzszpitalnego zapalenia płuc w porównaniu z IPP był zgodny z korzyściami oraz szkodami wynikającymi z leczenia.
 • Bisfosfoniany i denosumab u chorych na raka piersi
  [  Data publikacji przeglądu: 30 października 2017   ]

  Wyniki badań dla kobiet z rakiem piersi we wczesnym stadium (EBC) W przypadku kobiet z EBC włączyliśmy 17 badań obejmujących 26 129 uczestniczek. Stan zdrowia kobiet był monitorowany przez minimum 12 miesięcy. W niektórych badaniach stan zdrowia pacjentek monitorowano przez 10 lat. W badaniach testowano różne rodzaje bisfosfonianów i denosumab w różnych dawkach. W niektórych badaniach porównywano stosowanie leku z brakiem leczenia. Część badań dotyczyła doustnej drogi podawania. W pozostałych leki podawano w postaci iniekcji dożylnych lub podskórnych. Bisfosfoniany prawdopodobnie zmniejszały ryzyko rozprzestrzenienia się nowotworu do kości. Stwierdzono, że bisfosfoniany poprawiały przeżywalność chorych, ale korzyści z ich stosowania w całej grupie kobiet były niewielkie. U kobiet po menopauzie obserwowano korzyść ze stosowania bisfosfonianów polegającą na zwiększeniu przeżywalności i zmniejszeniu ryzyka wznowy nowotworu. U kobiet przed menopauzą nie obserwowano wydłużenia przeżycia lub zmniejszenia ryzyka wznowy nowotworu. Obecnie oczekuje się na nowe badania analizujące skuteczność bisfosfonianów w zależności od stanu menopauzalnego chorych. Czekamy na wyniki badań z wykorzystaniem denosumabu w ocenie przeżycia oraz innych, istotnych punktów końcowych. Wyniki badań u kobiet z zaawansowanym rakiem piersi (ABC) W przypadku kobiet z ABC, u których nie doszło do rozprzestrzenienia się nowotworu do kości, włączyliśmy trzy badania z udziałem 330 uczestniczek. We wszystkich badaniach porównywano bisfosfoniany podawane doustnie z brakiem leczenia. Bisfosfoniany nie zmniejszały ryzyka rozprzestrzenienia się nowotworu do kości oraz nie zwiększały przeżywalności. Tylko jedno badanie dostarczyło niewielu informacji na temat powikłań i jakości życia chorych. Wyniki badań u kobiet z rakiem piersi i przerzutami do kości (BCBM) W przypadku kobiet z BCBM włączyliśmy 24 badania z udziałem 10 853 uczestniczek. Ich stan zdrowia był monitorowany przez minimum 12 miesięcy. Niektóre z nich były obserwowane przez 24 miesiące. W większości badań porównywano stosowanie bisfosfonianów z brakiem leczenia. Bisfosfoniany zmniejszały częstość powikłań (złamania i ból kości). Wydaje się, że bisfosfoniany nie wydłużały czasu przeżycia kobiet. Jakość życia była nieznacznie lepsza u kobiet stosujących bisfosfoniany w porównaniu z kobietami bez tego leczenia. W trzech badaniach wykazano, że stosowanie denosumabu w porównaniu z bisfosfonianami zmniejszyło ryzyko wystąpienia powikłań. Wyniki jednego badania wskazują na brak korzyści związanych ze stosowaniem denosumabu w odniesieniu do przeżycia chorych. Działania niepożądane u kobiet z wszystkimi typami raka piersi Działania niepożądane występowały rzadko i miały łagodny charakter. Obserwowano bardzo małe ryzyko wystąpienia uszkodzenia kości szczęki lub żuchwy (jałowa martwica kości szczęki lub żuchwy).
 • Znieczulenie zewnątrzoponowe za pomocą leków miejscowo znieczulających w profilaktyce pooperacyjnej niedrożności porażennej, wymiotów i bólu po operacji brzucha
  [  Data publikacji przeglądu: 15 lipca 2016   ]

  Okazało się, że znieczulenie zewnątrzoponowe zawierające lek miejscowo znieczulający skraca czas potrzebny do powrotu czynności jelit w porównaniu ze schematem leczenia opartym na opioidach (odpowiada 17 godzinom). Znieczulenie zewnątrzoponowe za pomocą leku miejscowo znieczulającego i opioidu zmniejsza natężenie bólu (co odpowiada zmniejszeniu o 2,5 na skali od 0 do 10 w przypadku bólu przy poruszaniu się w 24 godziny po zabiegu) oraz skraca czas spędzony w szpitalu po operacji w obrębie jamy brzusznej metodą otwartą (odpowiada 1 dniowi). Nie znaleziono żadnych danych wskazujących, że znieczulenie zewnątrzoponowe za pomocą leku miejscowo znieczulającego wpływa na częstość występowania wymiotów lub złego gojenia jelit.
 • Tromboliza w ostrej zakrzepicy żył głębokich
  [  Data publikacji przeglądu: 10 listopada 2016   ]

  Niniejszy przegląd (aktualny do lutego 2016 r.) wykazał, że tromboliza może być korzystniejsza od standardowego leczenia antykoagulacyjnego. Tromboliza skutecznie rozpuszczała skrzeplinę i częściej niż w przypadku standardowego leczenia przeciwkrzepliwego doprowadzała do całkowitego rospuszczenia zakrzepu. Przepływ krwi w zajętej żyle był w większym stopniu przywrócony (uzyskiwano lepszą drożność żyły). W trzech badaniach obejmujących łącznie 306 chorych i prowadzonych przez okres 6 miesięcy stwierdzono, że PTS po leczeniu trombolitycznym rozwijał się rzadziej niż w grupie leczonej antykoagulantami (45% w porównaniu z 66%; trombolizę zamiast antykoagulantów trzeba zastosować u 5 chorych, aby uchronić jedną osobę przed PTS). W dwóch badaniach (211 uczestników), które trwały ponad pięć lat również wykazano, że PTS po zastosowaniu trombolizy rozwija się rzadziej. U chorych otrzymujących leki trombolityczne wystąpiło więcej powikłań związanych z krwawieniem niż u pacjentów poddawanych standardowej antykoagulacji (10% w porównaniu z 8%). Większość epizodów krwawienia i zgonów występowało w starszych badaniach. Zastosowanie ściśle określonych kryteriów włączenia wydaje się pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo leczenia, które jest skuteczne, gdy jest wprowadzane bezpośredni w okolicę zakrzepu przez cewnik lub za pośrednictwem krwiobiegu z innej żyły.
 • Stosowanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych i pokrewnych w leczeniu moczenia nocnego u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 20 Styczeń 2016   ]

  Najczęściej stosowanym trójpierścieniowym lekiem w leczeniu moczenia nocnego jest imipramina. Leki trójpierścieniowe w porównaniu do placebo w okresie leczenia zmniejszały moczenie nocne o około jedną noc w ciągu tygodnia oraz u około jednej piątej dzieci osiągnięto 14 suchych nocy (bez moczenia - przyp. tłum.). Jednakże, po zaprzestaniu przyjmowana leków trójpierścieniowych, u większości następował nawrót moczenia nocnego.
 • Inhibitory PCSK9 w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych
  [  Data publikacji przeglądu: 28 Kwiecień 2017   ]

  Inhibitory PCSK9 to klasa leków, która obniża poziom LDL-C i tym samym może zmniejszać częstość ChNS. Oceniliśmy wyniki 20 badań, które wykazały korzystny wpływ inhibitorów PCSK9 na stężenie cholesterolu we krwi w okresie 6 miesięcy oraz jednego roku obserwacji. Mimo, że wielkość tego efektu różniła się między badaniami, wszystkie wykazały korzyści. Dostępne dane naukowe dotyczące efektów inhibitorów PCSK9 w porównaniu z lekami nie będącymi inhibitorami PCSK9 wskazują, że leki te zmniejszają częstość ChNS, ale nie wpływają na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyn. Brakuje danych naukowych wysokiej jakości dotyczących porównania inhibitorów PCSK9 z innymi aktualnie stosowanymi lekami, takimi jak: statyny lub ezetimib. Różnice w ryzyku pomiędzy osobami leczonymi PCKS9 i tymi nie leczonymi sugerują, że całkowite korzyści z ich stosowania są raczej umiarkowane (np. <1% zmiany ryzyka).
 • Prostanoidy w terapii krytycznego niedokrwienia kończyn
  [  Data publikacji przeglądu: 10 Styczeń 2018   ]

  Stwierdziliśmy, że w porównaniu z placebo prostanoidy miały niewielki korzystny wpływ na łagodzenie bólu kończyny dolnej w spoczynku oraz na poprawę gojenia się owrzodzeń. Zastosowanie tych leków nie prowadziło do zmniejszenia liczby zgonów lub konieczności amputacji. W żadnym z badań nie określono wpływu prostanoidów na jakość życia pacjentów z tym schorzeniem. Nie znaleźliśmy wystarczających danych, by porównać efekt działania prostanoidów z innymi lekami lub innymi prostanoidami. Uzyskane przez nas wyniki sugerują, że stosowanie prostanoidów może również przynosić szkodę. W przypadku 1000 pacjentów stosujących prostanoidy u średnio 674 (od 572 do 798) wystąpiły działania niepożądane w porównaniu z 319 osobami, które otrzymywały placebo. Wśród działań niepożądanych najczęściej występowały nudności, wymioty, biegunka, ból i zawroty głowy oraz zaczerwienienie. Poważniejsze działania niepożądane obejmowały obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, ból w klatce piersiowej oraz nieprawidłowości rytmu serca.
 • Radioterapia całego mózgu w leczeniu nowo rozpoznanych przerzutów mnogich do mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 25 Styczeń 2018   ]

  Nie stwierdzono żadnych dodatkowych korzyści ze stosowania zmienionego schematu dawkowania (radioterapii całego mózgu) WBRT w porównaniu ze standardowym schematem radioterapii. Do tej pory nie wykazano, żeby stosowanie innych metod leczenia, (takich jak: chemioterapia, substancje radiouczulające lub leki molekularnie ukierunkowane) łącznie z WBRT przynosiło korzyści. Rozszerzenie radiochirurgii o WBRT nie poprawia przeżycia u chorych z przerzutami mnogimi do mózgu. WBRT stosowana razem z radiochirurgią wiąże się z lepszą kontrolą miejscową i odległą mózgu. Jednak pacjenci, u których zastosowano samą radiochirurgię, uzyskują lepsze wyniki w zakresie funkcji neurokognitywnych niż chorzy leczeni radiochirurgią w połączeniu z WBRT. Nie potwierdzono, aby przeżywalność u chorych z przerzutami niedrobnokomórkowego raka płuca do mózgu wydłużyła się w przypadku zastosowania WBRT łącznie z opieką paliatywną, w porównaniu ze stosowaniem samej opieki paliatywnej.
 • Terapia sekwencyjna pierwszego wyboru w porównaniu ze standardową terapią potrójną w eradykacji Helicobacter pylori.
  [  Data publikacji przeglądu: 28 Czerwiec 2016   ]

  Wyniki przeglądu wskazują, że przed 2008 r. skuteczność terapii sekwencyjnej była wyższa niż standardowej terapii potrójnej, jednak dla obu terapii jest niższa niż oczekiwano. Przegląd wykazał, że skuteczność terapii zależała od kilku czynników, takich jak region geograficzny, oporność bakterii oraz data wykonania badania. Okazało się na przykład, że efektywność obu terapii zmniejszała się z czasem, a spadek był większy dla terapii sekwencyjnej. Oznacza to, że w badaniach opublikowanych po 2008 r. terapia sekwencyjna nie była bardziej skuteczna od terapii potrójnej w przypadku gdy leczenie trwało przez 10 dni. Zebrane i włączone do tego przeglądu dane nie potwierdzają zasadności wprowadzania terapii sekwencyjnej, jako że jej skuteczność jest równa lub nawet niższa niż standardowej terapii trójskładnikowej (podawanej przez 10 lub 14 dni lub z większą dawką leku zmniejszającego wydzielanie kwasu żołądkowego). Wyniki dla terapii sekwencyjnej były jedynie częściowo zadowalające. Potrzebne jest określenie innego schematu lekowego aby zapewnić najlepszą możliwą terapię dla pacjentów.
 • Glikokortykosteroidy w leczeniu ostrego bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Wrzesień 2015   ]

  W niniejszym przeglądzie wykazano, że stosowanie deksametazonu (glikokortykosteroidu) nie zmniejsza istotnie częstości zgonów (17,8% vs 19,9%). U pacjentów leczonych glikokortykosteroidami zaobserwowano istotnie mniejszą częstość ciężkiego uszkodzenia słuchu (6% vs 9,3%), jakiegokolwiek uszkodzenia słuchu (13,8% vs 19%) oraz powikłań neurologicznych (17,9% vs 21,6%). W analizie uwzględniającej rodzaj bakterii wywołującej zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wykazano, że u chorych na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) leczonych glikokortykosteroidami mniejsza była częstość zgonów (29,9% vs 36%), podczas gdy nie wykazano wpływu na ryzyko zgonu u chorych z zakażeniem Haemophilus influenzae (H. influenzae) oraz Neisseria meningitidis (N. meningitidis). W krajach o wysokim dochodzie, stosowanie glikokortykosteroidów zmniejszyło ryzyko ciężkiego uszkodzenia słuchu, jakiegokolwiek uszkodzenia słuchu oraz zaburzeń neurologicznych. Nie stwierdzono korzystnego wpływu leczenia glikokortykosteroidami w krajach o niskim dochodzie. Leczenie glikokortykosteroidami zmniejszyło częstość uszkodzenia słuchu u dzieci chorych na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez H. influenzae (4% vs 12%), natomiast nie stwierdzono takiego efektu w przypadku zakażenia inną bakterią. Leczenie deksametazonem wiązało się z większą częstością nawrotów gorączki (28% vs 22%), ale jego stosowanie nie powodowało innych objawów niepożądanych.
 • Statyny w zwężeniu zastawki aortalnej
  [  Data publikacji przeglądu: 5 Wrzesień 2016   ]

  Na podstawie danych zebranych w tym przeglądzie, wpływ statyn na przebieg stenozy aortalnej pozostaje niepewny. Te wyniki stanowią potwierdzenie dla europejskich i amerykańskich wytyczne (odpowiednio z 2012 i 2014 roku), w których stwierdzono, że aktualnie nie istnieje leczenie farmakologiczne stenozy aortalnej. Alternatywą może być poszerzenie wiedzy na temat patofizjologii choroby z uwzględnieniem czynników ryzyka mogących się przyczyniać do rozwoju stenozy aortalnej, takich jak wapń, dziedziczność, witamina D, zapalenia, stres oksydacyjny, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Potrzebne są wysokiej jakości badania z randomizacją uwzględniające znane czynniki ryzyka zwężenia zastawki.
 • Takrolimus stosowany miejscowo w atopowym zapaleniu skory
  [  Data publikacji przeglądu: 1 Lipiec 2015   ]

  Podsumowując, takrolimus w postaci maści wydaje się być bezpieczny i skuteczny w leczeniu atopowego zapalenia skóry o umiarkowanym i ciężkim przebiegu u dzieci oraz dorosłych. Lek ten należy jednak stosować rozważnie, szczególnie u chorych z poważnym uszkodzeniem bariery skórnej. Nie odnaleźliśmy informacji o zwiększonym ryzyku ścieczenia skóry w przebiegu stosowania takrolimusu, nawet w dłuższym okresie. Nie odnaleźliśmy żadnych danych naukowych wskazujących na związek między stosowaniem miejscowego takrolimusu i zwiększonym ryzykiem nowotworu. W niniejszym nie przeglądzie nie przeprowadziliśmy analizy kosztów.
 • Smektyn w leczeniu ostrej biegunki zakaźnej u dzieci.
  [  Data publikacji przeglądu: 25 Kwietnia 2018   ]

  Znaleźliśmy 18 badań spełniających kryteria, w którym udział wzięło łącznie 2616 dzieci. Badania przeprowadzono w krajach o wysokich, średnich oraz niskich dochodach. W badaniach tych porównano dzieci przyjmujące smektyn z dziećmi otrzymującymi rutynową opiekę lub placebo (pigułki lub płyny nie zawierające leku). Osiem badań zostało sfinansowanych przez producenta. Smektyn może skrócić czas trwania biegunki o jeden dzień (dane o małym stopniu wiarygodności), zwiększyć liczbę dzieci wyleczonych w ciągu 3 dni (dane o małym stopniu wiarygodności) i nieznacznie zmniejszyć objętość luźnych stolców (dane o małym stopniu wiarygodności). Nie ma pewności, czy smektyn ma wpływ na liczbę wypróżnień u dzieci (dane o małym stopniu wiarygodności). Stosowanie smektynu może nie mieć wpływu na liczbę dzieci hospitalizowanych (dane o małym stopniu wiarygodności) i prawdopodobnie nie ma wpływu na to, ile dzieci potrzebuje dożylnego nawodnienia (dane o umiarkowanym stopniu wiarygodności). Nie znaleziono żadnych doniesień o poważnych działaniach niepożądanych. Niewielkie skutki uboczne obejmowały zaparcia, wymioty i nieprzyjemny posmak, ale nie różniły się one pomiędzy grupami.
 • Leki pierwszego rzutu w nadciśnieniu tętniczym
  [  Data publikacji przeglądu: 18 Kwietnia 2018   ]

  Według naszych wniosków w większości badań wykazano, że stosowanie tiazydu w małej dawce jako leku pierwszego rzutu obniża odsetek zgonów, udaru mózgu i zawału serca. Żadna inna grupa leków nie poprawiała wskaźników zdrowotnych bardziej niż tiazydy w małej dawce. Zarówno beta-blokery, jak i tiazydy w dużej dawce przynosiły gorsze rezultaty.
 • Leki przeciwdepresyjne w leczeniu zaburzeń snu u osób dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 15 Maja 2018   ]

  Analizie poddano 23 badania, w których udział wzięło 2806 osób cierpiących na bezsenność. Ogólnie, jakość danych była niska ze względu na małą liczbę osób biorących udział w badaniach oraz sposób, w jaki zostały one przeprowadzone i opracowane. Często nie mogliśmy przeprowadzić łącznej analizy wyników z poszczególnych badań. Dane dla uzasadnienia krótkotrwałego stosowania niektórych antydepresantów w leczeniu bezsenności (raczej przez tygodnie, a nie miesiące) okazały się być niskiej jakości. Nie uzyskano także danych dla potwierdzenia stosowania amitryptyliny - leku przeciwdepresyjnego powszechnie stosowanego w praktyce klinicznej w leczeniu zaburzeń snu, a także dla długoterminowego stosowania antydepresantów w bezsenności. Dane uzyskane w badaniach nie potwierdzają obecnej praktyki klinicznej przepisywania leków przeciwdepresyjnych w zaburzeniach snu.
 • Dołączenie lamotryginy do leczenia lekoopornej padaczki częściowej
  [  Data publikacji przeglądu: 22 Czerwca 2016   ]

  Lamotrygina w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi u pacjentów z lekooporną padaczką częściową może zmniejszać częstość napadów. Dodanie lamotryginy do standardowego leczenia częściej jednak wiąże się ze wzrostem działań niepożądanych, takich jak niezborność ruchowa (ataksja), zawroty głowy, podwójne widzenie i nudności.
 • Blokada nerwów obwodowych w złamaniu kości udowej
  [  Data publikacji przeglądu: 11 Maja 2017   ]

  W porównaniu z innymi metodami znieczulenia, blokada nerwów obwodowych zastosowana podczas operacji złamania kości udowej w ciągu 30 minut skuteczniej redukuje ból związany z poruszaniem (odpowiednik -3,4 punktu dla różnicy między dwoma schematami przeciwbólowymi w skali od 0 do 10). Zastosowanie blokady nerwów obwodowych prowadzi także do zmniejszenia ryzyka zapalenia płuc. Na każde 7 osób ze złamaniem kości udowej, u jednej osoby mniej wystąpi zapalenie płuc. W badaniach nie obserwowano żadnych poważnych powikłań związanych z zastosowaniem blokady nerwów obwodowych, odnotowano natomiast skrócenie czasu do pierwszego uruchomienia chorych po operacji stawu biodrowego (o około 11 godzin). Nie zidentyfikowaliśmy wystarczającej liczby badań, aby określić, czy zastosowanie miejscowej blokady nerwów wpływa na częstość wystąpienia ostrego splątania, niedokrwienia mięśnia sercowego i zgonu w ciągu sześciu miesięcy od operacji. Blokada nerwów obwodowych zastosowana jako pojedynczy zastrzyk prowadzi do zmniejszenia kosztów leków przeciwbólowych.
 • Stosowanie aminokwasów rozgałęzionych wpływa na poprawę objawów encefalopatii wątrobowej
  [  Data publikacji przeglądu: 18 May 2017   ]

  W analizie nie wykazano wpływu BCAA na umieralność, ale ich stosowanie miało korzystny wpływ na objawy encefalopatii wątrobowej. BCAA nie zwiększały ryzyka poważnych działań niepożądanych, ale przyjmowanie ich wiązało się z nudnościami i biegunką. Gdy z analizy wyłączono badania, w których w grupach kontrolnych stosowano laktulozę lub neomycynę, BCAA miały korzystny wpływ na encefalopatię wątrobową. Gdy analizowano badania obejmujące również laktulozę lub neomycynę jako leczenia kontrolne nie stwierdziliśmy ani korzystnego, ani szkodliwego wpływu BCAA.
 • Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w zapobieganiu rakowi szyjki macicy i stanom przedrakowym
  [  Data publikacji przeglądu: 9 May 2018   ]

  Dane naukowe o dużej pewności wskazują, że szczepienia przeciwko HPV chronią przed zmianami przedrakowymi szyjki macicy u młodych dziewcząt i kobiet, które zostały zaszczepione między 15.a 26. rokiem życia. Ochrona jest mniejsza, gdy część populacji jest już zakażona wirusem HPV. Dłuższy okres obserwacji jest niezbędny w celu oceny wpływu szczepień na rozwój raka szyjki macicy. Szczepienia nie zwiększają ryzyka poważnych działań niepożądanych, poronienia lub przerwania ciąży. Istnieją ograniczone dane z badań dotyczące wpływu szczepień na zgon dziecka, urodzenie noworodka martwego lub z wadami rozwojowymi.
 • Wymiana wkłucia do żył obwodowych w sytuacji wskazań klinicznych w porównaniu z wymianą standardową.
  [  Data publikacji przeglądu: 14 Sierpnia 2015   ]

  Przegląd ten obejmował wszystkie badania z randomizacją (badania, w których uczestnicy są przydzielani losowo do grupy badanej i kontrolnej) opublikowane do marca 2015 roku, w których porównywano standardową wymianę wkłucia dożylnego z wymianą wkłucia dożylnego jedynie w sytuacji, gdy pojawiły się oznaki stanu zapalnego lub zakażenia. Oceniono częstość występowania odcewnikowych zakażeń krwi, zapalenia żył i innych powikłań związanych z wkłuciem do żył obwodowych, takich jak miejscowy odczyn zapalny i zatkanie cewnika. Nie stwierdzono różnicy pomiędzy grupami w zakresie żadnego z ocenianych parametrów. Niemniej średnie koszty związane z wymianą cewnika naczyniowego (wkłucia) dopiero w przypadku wskazań klinicznych są niższe w stosunku do wymiany standardowej.
 • Leczenie przeciwpłytkowe w porównaniu z leczeniem przeciwkrzepliwym u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym
  [  Data publikacji przeglądu: 15 Września 2016   ]

  Obecnie nie ma danych naukowych wskazujących na przewagę warfaryny nad lekami przeciwpłytkowymi w niewydolności serca z prawidłowym rytmem serca. Ponadto, leczenie warfaryną prowadzi do większej liczby krwawień niż stosowanie aspiryny albo klopidogrelu. Jest mało prawdopodobne, aby dalsze badania zmieniły te wnioski, chyba że będą dostępne nowe, skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki.
 • Chińskie zioła lecznicze w ostrym zapaleniu oskrzeli
  [  Data publikacji przeglądu: 15 Lutego 2012   ]

  Oceniliśmy skuteczność terapeutyczną tradycyjnych chińskich ziół leczniczych, stosowanych powszechnie w Chinach, w ostrym zapaleniu oskrzeli. Nie odnaleźliśmy żadnych danych naukowych, pochodzących z badań z randomizacją (RCT), które wykazywałyby, że chińskie zioła lecznicze są skuteczne w leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli.
 • Likopen w zapobieganiu rakowi gruczołu krokowego
  [  Data publikacji przeglądu: 9 November 2011   ]

  Znaleziono 3 istotne badania, obejmujące łącznie 154 uczestników. Dwa badania oceniono jako obarczone dużym ryzykiem błędu systematycznego. W metaanalizie (zsumowanie wyników dwóch lub więcej badań - przyp. tłum.) dwóch badań nie wykazano istotnych statystycznie różnic w poziomie antygenu (PSA) we krwi pomiędzy mężczyznami przydzielonymi losowo do grupy otrzymującej likopen i grupy kontrolnej (MD -0,34, 95% CI: -2,01 do 1,32; MD [mean difference] - różnica średnich, metoda, w której określa się różnice dla wartości parametru [tutaj PSA] pomiędzy grupą badaną i kontrolną w poszczególnych badaniach, a następnie się je sumuje - przyp. tłum.). W żadnym z badań nie oceniano umieralności z powodu raka gruczołu krokowego. Nie było możliwe przeprowadzenie innych metaanaliz, ponieważ pozostałe wyniki opierały się wyłącznie na danych pochodzących z pojedynczych badań.
 • Krótko działające analogi insuliny w porównaniu ze zwykłą insuliną ludzką w cukrzycy typu 1
  [  Data publikacji przeglądu: 30 Czerwca 2016   ]

  Zgodnie z naszą analizą, krótko działające analogi insuliny były nieco lepsze niż zwykła insulina pod względem długookresowej kontroli glikemii (czyli utrzymywania stężenia glukozy we krwi w przedziale pożądanych wartości). Porównywane metody leczenia z podobną częstością powodowały zmniejszenie stężenia glukozy poniżej normy, czyli hipoglikemię; dotyczyło to zwłaszcza ciężkiej (nocnej) hipoglikemii. Nie odnaleziono żadnych informacji na temat późnych powikłań cukrzycy, takich jak problemy z oczami, nerkami lub stopami. W badaniach nie podano kosztów i trwały one za krótko, aby wiarygodnie ocenić ryzyko zgonu bez względu na przyczynę. Nie odnaleziono również danych, które w jasny sposób świadczyłyby o istotnym wpływie analogów insuliny na jakość życia związaną ze zdrowiem (tj. zdrowie fizyczne, umysłowe, emocjonalne i społeczne).
 • Ćwiczenia mięśni oddechowych w stwardnieniu rozsianym
  [  Data publikacji przeglądu: 22 Grudnia 2017   ]

  Znaleźliśmy sześć badań, w których wzięło udział 195 chorych na SM. Ćwiczenia składały się z dwóch lub trzech zestawów po 10-15 powtórzeń, wykonywanych dwa razy dziennie przez co najmniej trzy dni w tygodniu, a interwencje trwały od sześciu tygodni do trzech miesięcy. Okres obserwacji wahał się w badaniach: od braku długotrwałej obserwacji do sześciu miesięcy. W dwóch z włączonych badań sprawdzano ćwiczenia mięśni wdechowych z użyciem przenośnego urządzenia Threshold PEP, które zwiększa opór strumienia powietrza w czasie wdechu lub wydechu. W trzech badaniach sprawdzano wpływ ćwiczeń mięśni wydechowych z użyciem urządzenia Threshold PEP, a w jednym badaniu sprawdzano wpływ ćwiczeń oddechowych. Stwierdziliśmy korzystny wpływ ćwiczeń mięśni wdechowych na poprawę przewidywanego maksymalnego ciśnienia wdechowego, ale nie na poprawę zmierzonego maksymalnego ciśnienia wdechowego. Nie wykazaliśmy żadnego wpływu tych ćwiczeń na maksymalne ciśnienie wydechowe. Tylko w jednym badaniu sprawdzano jakość życia, ale nie wykazano żadnego efektu; w dwóch badaniach zmierzono zmęczenie i też nie wykazano żadnych różnic między grupą leczoną i kontrolną. Wycofało się osiemnastu uczestników (10%). W żadnym badaniu nie stwierdzono poważnych zdarzeń niepożądanych.
 • Docelowe ciśnienie tętnicze krwi u starszych osób z nadciśnieniem tętniczym
  [  Data publikacji przeglądu: 8 Sierpnia 2017   ]

  Odnaleźliśmy trzy badania z randomizacją (tzw. "złoty standard" danych naukowych), które odpowiadały na to pytanie u łącznie 8221 osób starszych (średnia wieku 75 lat, 59% stanowiły kobiety). Nie odnaleźliśmy różnicy pomiędzy wyższym docelowym ciśnieniem tętniczym w porównaniu z jego tradycyjnymi niższymi wartościami, jednak nie można wykluczyć istotnej różnicy na korzyść niższego ciśnienia tętniczego.
 • Nadzorowana terapia ruchowa w porównaniu z ćwiczeniami wykonywanymi w domu lub poradami dotyczącymi spacerów w chromaniu przestankowym
  [  Data publikacji przeglądu: 8 Kwietnia 2018   ]

  Niniejszy przegląd wykazuje, że pacjenci uczestniczący w programie ćwiczeń nadzorowanych poprawili swoją zdolność chodzenia w większym stopniu niż ci, którzy ukończyli program ćwiczeń w domu lub stosowali się do porad odnośnie spacerów. Po trzech miesiącach maksymalna długość dystansu osiągana przez uczestników wykonujących ćwiczenia nadzorowane wynosiła o 120 lub 210 metrów więcej niż maksymalny dystans osób uczestniczących w programie ćwiczeń domowych lub otrzymujących porady, odpowiednio. Wydłużenie pokonywanego dystansu można ocenić w kontekście wymiarów boiska do piłki nożnej w USA, które ma długość około 90 m (lub 100 jardów). Przed wzięciem udziału w programie ćwiczeń maksymalny pokonywany dystans uczestników wynosił 290 metrów i 140 metrów bez bólu, więc osiągnięta poprawa może mieć pozytywny wpływ na ich życie. Wyniki interwencji w postaci programu ćwiczeń domowych były podobne do tych, które osiągały osoby otrzymujące porady odnośnie spacerów. W porównaniu z domowymi ćwiczeniami ruchowymi, terapia nadzorowana była bardziej korzystna pod względem pokonywanego dystansu, ale nie miała wpływu na ocenę jakość życia ani subiektywną ocenę zaburzeń funkcjonalnych. W porównaniu z poradami, ćwiczenia wykonywane pod nadzorem były bardziej korzystne w odniesieniu do dystansu pokonywanego bez bólu oraz subiektywnej oceny zaburzeń funkcjonowania, a także niektórych wskaźników jakości życia (np. funkcjonowanie fizyczne, ból i sumaryczna komponenta fizyczna po 12 miesiącach), natomiast w przypadku terapii ruchowej wykonywanej w domu nie odnotowano efektu. Dane nie wskazują na jednoznaczny efekt w odniesieniu do śmiertelności. Trzynastu z 1400 uczestników zmarło, ale zgony nie były związane z terapią ruchową Podsumowując, przestrzeganie zaleceń w odniesieniu do ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem wynosiło około 80%, a odsetek ten był podobny w grupie osób ćwiczących w domu. Dostępne były jedynie ograniczone dane naukowe na temat przestrzegania porad odnośnie spacerów.
 • Działania, których celem jest poprawa techniki inhalacji u chorych na astmę
  [  Data publikacji przeglądu: 13 Marca 2017   ]

  Według większości badań, zarówno sesje indywidualne jak i multimedialne poprawiały technikę stosowania inhalatora. Wyniki różniły się jednak w zależności od tego, kiedy i w jaki sposób dokonywano oceny techniki użycia inhalatora. W niektórych badaniach odnotowano liczbę osób, które poprawnie lub wystarczająco dobrze korzystają z inhalatora. Najwięcej takich osób zaobserwowano wśród chorych, którzy uczyli się inhalacji podczas sesji indywidualnych oraz wśród osób korzystających z urządzeń monitorujących. Jednak korzyści płynące ze szkolenia multimedialnego pozostają niepewne. Działania, których celem jest ulepszenie techniki używania inhalatora mogą poprawiać jakość życia i pomóc lepiej kontrolować chorobę zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Wyniki są jednak niejednoznaczne, a badania objęły niewielu pacjentów. Dzieci również mogą odnieść pewne korzyści, jednak w ich przypadku wyniki nie są do końca jasne, ponieważ badań z udziałem dzieci przeprowadzono mniej i były one mniejsze.
 • Terapia antybiotykowa w zapobieganiu zakażeniom u chorych po ostrym udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 22 Stycznia 2018   ]

  Profilaktyczne stosowanie antybiotyków nie zmniejszyło ryzyka rozwoju zakażenia lub zgonu. Jednak profilaktyczna antybiotykoterapia istotnie zmniejszyła częstość występowania zakażeń ogółem z 26% do 19%. W zależności od rodzaju zakażenia, wyniki były bardzo istotne w przypadku zakażeń układu moczowego (4% vs 10%), ale nie stwierdzono wpływu interwencji na ryzyko rozwoju zapalenia płuc (10% vs 11%). Nie odnotowano żadnych poważnych działań niepożądanych związanych z profilaktyczną antybiotykoterapią.
 • Doustne podawanie witaminy B12 w porównaniu do podawania domięśniowego w niedoborach witaminy B12 12
  [  Data publikacji przeglądu: 15 Marca 2018   ]

  W dwóch badaniach, w których stosowano doustną witaminę B12 w dawce 1000 μg/dobę nie wykazano istotnej różnicy w poziomie tej witaminy we krwi w porównaniu z podawaniem domięśniowym. W jednym badaniu stosowano dawkę 2000 μg/dobę i wykazano wyższy poziom witaminy B12 we krwi podczas doustnej podaży. W dwóch badaniach raportowano działania niepożądane. W jednym badaniu nie zaobserwowano działań niepożądanych związanych z leczeniem zarówno w grupie doustnej podaży witaminy B12, jak i w grupie, w której witaminę podawano domięśniowo. W jednym badaniu 2 z 30 uczestników przyjmujących doustnie witaminę B12 ukończyło badanie wcześniej z powodu wystąpienia działań niepożądanych. Doustne przyjmowanie witaminy B12 wiązało się w jednym badaniu z niższymi kosztami niż podawanie domięśniowe. W żadnym badaniu nie opisywano klinicznych objawów niedoboru witaminy B12 (np. zmęczenie, depresja, powikłania neurologiczne), jakości życia związanej ze zdrowiem lub akceptacji schematu leczenia.
 • Swoista immunoterapia alergenowa w leczeniu egzemy (atopowego zapalenia skóry)
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Lutego 2016   ]

  W naszym przeglądzie nie odnaleźliśmy danych naukowych, potwierdzających, że swoista immunoterapia alergenowa może być skutecznym leczeniem atopowego zapalenia skóry (objawy i ciężkość choroby oceniania przez uczestników lub rodziców). Odnaleźliśmy ograniczone dane naukowe wskazujące, że swoista immunoterapia alergenowa łagodzi objawy choroby według oceny badaczy. Immunoterapia nie powodowała więcej działań niepożądanych niż leczenie standardowe lub placebo.
 • Zmiany w miejscu pracy zapobiegające długotrwałej niezdolności do pracy u pracowników na zwolnieniach lekarskich
  [  Data publikacji przeglądu: 5 Października 2015   ]

  Oceniając łącznie wszystkie przyczyny niezdolności do pracy, zmiany w zakładzie pracy skutecznie pomagają w powrocie do pracy i skróceniu długości zwolnienia lekarskiego. Ich skuteczność jest jednak wątpliwa, jeśli chodzi o trwały powrót do pracy albo późniejsze korzystanie ze zwolnień lekarskich. Skuteczność zmian w zakładzie pracy zależy od przyczyny niezdolności do pracy. Znaleźliśmy dane umiarkowanej jakości wskazujące, że w porównaniu ze zwykłą opieką, działania w miejscu pracy skutecznie skracają absencję spowodowaną chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. U pracowników z tymi chorobami działania podejmowane w zakładzie pracy były również skuteczne w zmniejszaniu bólu i poprawie sprawności. Nie zaobserwowano skuteczności zmian w zakładzie pracy w przypadku pracowników z nowotworami lub chorobami psychicznymi. Ponadto nie było jasne, czy wystarczy sama interwencja w miejscu pracy, czy należy ją łączyć ze wsparciem psychologicznym.
 • Środki odkażające w oparzeniach
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Lipca 2017   ]

  Większość badań porównywała stosowanie środków odkażających z leczeniem sulfadiazyną (sól srebrowa sulfadiazyny) - miejscowym antybiotykiem powszechnie stosowanym w leczeniu oparzeń. Dane niskiej jakości wykazują, że niektóre środki odkażające w porównaniu z sulfadiazyną mogą skracać czas gojenia. Uzyskano również dane umiarkowanej jakości wykazujące, że oparzenia leczone miodem prawdopodobnie goją się szybciej w porównaniu z tymi, które leczono antybiotykami miejscowymi. Większość innych porównań nie wykazała wyraźnej różnicy pomiędzy środkami odkażającymi, a antybiotykami. Istnieją dane wykazujące, że oparzenia leczone miodem goją się szybciej (dane wysokiej jakości) i mają większe prawdopodobieństwo wygojenia się (dane umiarkowanej jakości) w porównaniu z oparzeniami leczonymi preparatami bez działania przeciwbakteryjnego, z których niektóre były terapią niekonwencjonalną. Oparzenia leczone środkami odkażającymi, takimi jak: srebro nanokrystaliczne czy merkurochrom (merbromin) mogą się goić szybciej niż te, na których stosowano opatrunki z wazeliną lub środki bez działania przeciwbakteryjnego (dane umiarkowanej lub niskiej jakości). Porównania dwóch różnych środków odkażających nie były liczne, ale wynika z nich, że średni czas gojenia może być nieco krótszy w przypadku ran leczonych jodopowidonem niż chlorheksydyną (dane niskiej jakości). Niewielu uczestników badań doznało poważnych skutków ubocznych, jednak w badaniach nie zawsze podawano informację na ten temat. Wyniki nie dają nam pewności co do różnic dotyczących częstości wystąpienia zakażenia. W badaniach, w których podawano informację na temat zgonów, śmiertelność była mała.
 • Interwencje dietetyczne u osób dorosłych z przewlekłą chorobą nerek
  [  Data publikacji przeglądu: 23 Kwietnia 2017   ]

  Nie ma pewności, czy zmiany w diecie poprawiają stan zdrowia osób z chorobą nerek, ponieważ dostępne badania nie zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający sprawdzenie tego założenia. Zmiany w diecie mogą prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi i stężenia cholesterolu, ale nie udowodniono wpływu tych czynników na stan zdrowia w dłuższej obserwacji. Oznacza to, że nadal potrzebne są duże, wysokiej jakości badania naukowe, które pomogą zrozumieć wpływ diety na zdrowie osób z chorobami nerek.
 • Doustne przyjmowanie oleju z wiesiołka i oleju z ogórecznika w leczeniu egzemy
  [  Data publikacji przeglądu: 30 Kwietnia 2013   ]

  W niniejszym przeglądzie systematycznym nie odnaleźliśmy danych naukowych, które potwierdzałyby skuteczność oleju z wiesiołka lub oleju z ogórecznika w leczeniu egzemy. Obydwa produkty oraz placebo wywołały w badaniach podobne łagodne, przemijające działania niepożądane, głównie żołądkowo-jelitowe.
 • Rola aminosalicylanów w leczeniu aktywnej postaci choroby Leśniowskiego i Crohna.
  [  Data publikacji przeglądu: 3 Lipca 2016   ]

  Podsumowując, sulfasalazyna wykazuje niewielką skuteczność w leczeniu czynnej choroby Leśniowskiego i Crohna. Istniejące dane wskazują jednak na niewielką korzyść ze stosowania mesalaminy.
 • Immunoterapia w zapobieganiu reakcji alergicznej na użądlenia owadów
  [  Data publikacji przeglądu: 17 Października 2012   ]

  Analiza 7 badań, które obejmowały 392 uczestników, pozwoliła stwierdzić, że interwencja ta zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnej reakcji alergicznej na użądlenia owadów o 90% a wyniki poszczególnych badań są spójne. Immunoterapia jadem również znacząco poprawiała jakość życia ludzi, którzy doświadczali wcześniej poważanych reakcji alergicznych na użądlenia, poprzez zmniejszenie lęku i ewentualnych ograniczeń aktywności spowodowanych strachem przed owadami. Jednakże prawie u 1 na 10 osób, poddanych immunoterapii jadem, wystąpiła reakcja alergiczna na leczenie. Nie byliśmy w stanie sprawdzić, czy immunoterapia jadem zapobiega śmiertelnym reakcjom alergicznym na użądlenia owadów, ponieważ są one tak rzadkie. Decyzja, czy rozpocząć immunoterapię jadem zależy od dokładnego rozpoznania, a następnie starannej indywidualnej oceny ryzyka wystąpienia innej reakcji alergicznej na użądlenie, stopnia w jakim alergia na użądlenie owadów wpływa na jakość życia i ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej na leczenie.
 • Narzędzia mające na celu promowanie stosowania wytycznych, opracowane i rozpowszechniane przez ich autorów
  [  Data publikacji przeglądu: 22 Sierpnia 2016   ]

  W dwóch z czterech badań opisano, jak ściśle pracownicy służby zdrowia stosują się do zaleceń z wytycznych podczas opieki nad pacjentami w zależności od tego, czy otrzymali same wytyczne praktyki medycznej, czy dodatkowo narzędzie wspomagające ich używanie. Wyniki przeglądu pokazują, że pracownicy służby zdrowia, którzy oprócz wytycznych na temat postępowania w przypadku nieswoistego bólu dolnej części kręgosłupa lub zlecania badań czynności tarczycy, otrzymali dodatkowe narzędzia, prawdopodobnie ściślej trzymali się zaleceń zawartych w wytycznych niż te osoby, które otrzymały same wytyczne. Używanie narzędzia wspomagającego wdrażanie wytycznych powoduje niewielką różnicę w kosztach ponoszonych przez służbę zdrowia lub nie powoduje takiej różnicy.
 • Kwas hialuronowy i inne metody zachowawczego leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu skokowego
  [  Data publikacji przeglądu: 17 Października 2015   ]

  - Żadne z badań nie potwierdziło skuteczności stosowania innych niechirurgicznych metod leczenia.

  - Nie ma pewności, czy kwas hialuronowy jest skuteczniejszy niż placebo w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu skokowego.

  - Wyniki porównania skuteczności kwasu hialuronowego z innymi metodami leczenia są niejednoznaczne.

  - Wyniki dotyczące najskuteczniejszej dawki kwasu hialuronowego są niejednoznaczne.

  - Możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem kwasu hialuronowego obejmują ból i obrzęk kostki ustępujące w ciągu kilku dni.

  - Wstrzykiwanie kwasu hialuronowego może być zalecane warunkowo jeśli zwykłe środki przeciwbólowe są nieskuteczne.

 • Trening aerobowy u dorosłych z fibromialgią.
  [  Data publikacji przeglądu: 21 Czerwca 2017   ]

  Najlepsze oszacowanie skutków u chorych na fibromialgię podczas wykonywania ćwiczeń aerobowych w porównaniu z interwencjami kontrolnymi Każdy z poniższych skutków zdrowotnych oceniono w skali od 0 do 100, z czego niższy wynik oznacza lepszy rezultat.

  Jakość życia związana ze stanem zdrowia po upływie 12 do 24 tygodni: osoby, które ćwiczyły czuły się o 7% lepiej (lub o 7 punktów mniej, zakres od 3 do 13) i oceniły jakość swojego życia na 48 punktów w porównaniu z 56 punktami w grupie kontrolnej.

  Ból po upływie 6 do 24 tygodni: osoby, które ćwiczyły czuły się o 11% lepiej (lub o 11 punktów mniej, zakres od 4 do 18) i oceniły swój ból na 56 punktów w porównaniu z 65 punktami w grupie kontrolnej.

  Uczucie zmęczenia po upływie 14 do 24 tygodni: osoby, które ćwiczyły czuły się o 6% lepiej (o 6 punktów mniej, zakres od 12 [lepiej] do 0.3 [gorzej]) i oceniły uczucie zmęczenia na 63 punkty w porównaniu z 68 punktami w grupie kontrolnej.

  Sztywność po upływie 16 tygodni: osoby, które ćwiczyły czuły się o 8% lepiej (o 8 punktów mniej, zakres od 1 do 15) i oceniły sztywność na 61 punktów w porównaniu z 69 punktami w grupie kontrolnej.

  Sprawność fizyczna po upływie 8 do 24 tygodni: osoby, które ćwiczyły czuły się o 10% lepiej (o 10 punktów mniej, zakres od 15 do 5) i oceniły swoją sprawność na 37 punktów w porównaniu z 46 punktami w grupie kontrolnej.

 • Szczoteczki elektryczne a szczoteczki manualne dla zdrowia jamy ustnej
  [  Data publikacji przeglądu: 17 Czerwca 2014   ]

  Przedstawione dowody wskazują na korzyści wynikające z używania elektrycznych szczoteczek do zębów w porównaniu ze szczoteczkami manualnymi. W okresie od jednego do trzech miesięcy użytkowania zaobserwowano redukcję płytki nazębnej o 11%, a po trzech miesiącach o 21%. Zaobserwowano również redukcję zapalenia dziąseł o 6% w okresie od jednego do trzech miesięcy używania, a po trzech miesiącach o 11%. Korzyści długotrwałe dla zdrowia zębów są niejasne. Nieliczne badania opisywały działania niepożądane. Wszystkie zauważone skutki uboczne były miejscowe i chwilowe.
 • Zrównoważona dieta i wysiłek fizyczny a zapobieganie cukrzycy ciążowej.
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Listopad 2017   ]

  Wyniki 19 badań (przeprowadzonych u 6633 kobiet) świadczą, że odpowiednia dieta i wykonywanie ćwiczeń fizycznych może zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę ciążową w porównaniu ze standardową opieką. Wyniki 14 badań (obejmujących 6089 kobiet) wskazują na możliwe zmniejszenie liczby cesarskich cięć, a 16 badań (w których uczestniczyło łącznie 5052 kobiet) wykazało mniejszy przyrost wagi podczas ciąż, w trakcie których kobiety wykonywały ćwiczenia fizyczne. Nie wykryto różnic pomiędzy badanymi grupami pod względem: stanu przedrzucawkowego (8 badań, 5366 kobiet); wysokiego ciśnienia tętniczego (6 badań, 3073 kobiety); zbyt dużej masy urodzeniowej noworodków (11 badań, 5353 dzieci); oraz urazów krocza (2 badania, 2733 kobiety). Częstość występowania zgonów w okresie okołoporodowym (2 badania, 3757 noworodków), małego stężenia glukozy we krwi po narodzeniu (2 badania, 794 niemowląt) lub nadwagi wśród niemowląt (2 badania, 794 niemowląt) nie różniły się w obu grupach. W badaniach nie uwzględniono stanów depresyjnych, cukrzycy typu 2, śmierci lub uszkodzenia płodu, cukrzycy typu 2 i niepełnosprawności neurosensorycznych u dzieci. Uczestników poproszono o wyrażenie swojej opinii na temat badanych interwencji. Dane wykazały, że odpowiednia dieta i wysiłek fizyczny mogą zapobiec cukrzycy ciążowej, jednak nie jest jasne, które składowe tego postępowania są optymalne. W przyszłych badaniach należałoby bardziej szczegółowo opisać przebieg interwencji, ich wpływ na zmianę zachowania oraz aby zostały one ujednolicone we wszystkich badaniach. W badaniach należałoby także wziąć pod uwagę podobne efekty u matek i niemowląt oraz raportować je w ujednolicony sposób.
 • Hormony bioidentyczne u kobiet z objawami naczynioruchowymi
  [  Data publikacji przeglądu: 1 Sierpnia 2016   ]

  Dane naukowe niskiej do umiarkowanej jakości wskazują, że bioidentyczna terapia hormonalna różnego rodzaju i w różnych dawkach jest skuteczniejsza niż placebo w zmniejszaniu nasilenia uderzeń gorąca o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu u kobiet w okresie menopauzy. Dane naukowe o niskiej do umiarkowanej jakości wskazują na większy odsetek działań niepożądanych, takich jak ból głowy, krwawienia z dróg rodnych, nadwrażliwość piersi i reakcje skórne w grupie BHT. Istnieją dane sugerujące, że BHT w większych dawkach wiąże się z większą skutecznością, ale też z większym ryzykiem działań niepożądanych. Nie ma obecnie dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa BHT w odniesieniu do długoterminowych wyników, takich jak: zawał serca, udar mózgu i rak piersi. Wszystkie kobiety z zachowaną macicą, które przyjmują estrogen w jakiejkolwiek postaci, wymagają równoczesnego podawania progestagenu, ponieważ terapia samym estrogenem wiąże się z przerostem błony śluzowej macicy. Nie ma dobrych danych potwierdzających różnicę w skuteczności pomiędzy BHT, a skoniungowanymi estrogenami końskimi (CEE), a wyniki w odniesieniu do działań niepożądanych są niespójne. Jakość danych naukowych jest zbyt niska, aby wyciągnąć przekonujące wnioski dotyczących tego porównania.
 • Zapobieganie słabemu przepływowi krwi w żyłach u osób pracujących w pozycji stojącej
  [  Data publikacji przeglądu: 15 Października 2013   ]

  Wyniki badania sugerują, że pończochy uciskowe zmniejszały objawy związane z PNŻ, w tym ból nóg, dyskomfort, zmęczenie, obrzęki i osłabienie. Jednak dane te pochodziły z bardzo małego badania. Ze względu na niezwykle ograniczoną liczbę dostępnych badań nie mogliśmy ocenić skuteczności innych interwencji niefarmakologicznych w zapobieganiu temu schorzeniu. Podobnie, nie mogliśmy ustalić czy jakakolwiek interwencja miała wpływ na jakość życia lub skutki ekonomiczne, takie jak ograniczenie liczby dni zwolnień lekarskich lub niezdolności do pracy. Potrzebne są dalsze badania, w których analizie poddano by szeroki zakres proponowanych interwencji w jasno zdefiniowanej populacji osób pracujących w pozycji stojącej.
 • Suplementacja mio-inozytolu u kobiet w ciąży jako leczenie cukrzycy ciężarnych
  [  Data publikacji przeglądu: 7 Września 2016   ]

  Szukaliśmy danych w kwietniu 2016 roku i znaleźliśmy dwa badania z randomizacją (razem 142 kobiety i ich dzieci). Oba badania były przeprowadzone we Włoszech, w naszej ocenie mają one niejasne ryzyko błędu systematycznego. W jednym z badań cukrzyca ciężarnych była diagnozowana w 12-13 tygodniu ciąży, natomiast w drugim - w 26 tygodniu ciąży. Wyniki tych badań sugerowały, że mio-inozytol może obniżać poziom glukozy na czczo. Konieczność stosowania insuliny nie różniła się między kobietami przyjmującymi mio-inozytol i grupą kontrolną. W jednym z badań zaobserwowano niższe poziomy glikemii godzinę po posiłku (1 badanie, 73 kobiet). Nie było dowodów na mniejsze ryzyko urodzenia dziecka z dużą masą ciała w stosunku do wieku ciążowego (jedno badanie, 73 dzieci). Mio-inozytol wydawał się zmniejszać ryzyko noworodkowej hipoglikemii (niski poziom glukozy we krwi: przyp. tłum.) i ciąży przenoszonej, jednak dowody na to były niskiej jakości. Wiele z punktów końcowych, które były ważne z punktu widzenia tego przeglądu, nie zostało uwzględnionych we włączonych badaniach: nadciśnienie tętnicze w ciąży, konieczność przeprowadzenia cięcia cesarskiego, rozwój cukrzycy typu 2 u matki oraz zgony lub niepełnosprawność dzieci). Nie uwzględniono też żadnych długofalowych skutków dla matek, noworodków w wieku dziecięcym i dorosłym lub wyników z zakresu służby zdrowia.
 • Doustne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w leczeniu bólu nowotworowego u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 12 July 2017   ]

  Nie ma żadnych danych naukowych wysokiej jakości, które by potwierdzały, że stosowanie NLPZ u pacjentów z bólem nowotworowym jest przydatne. Nie ma również przekonujących dowodów naukowych zaprzeczających ich skuteczności. Dane naukowe bardzo niskiej jakości wskazują, że u niektórych pacjentów cierpiących z powodu bólu nowotworowego o umiarkowanym lub dużym nasileniu zaobserwowano znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych w ciągu jednego lub dwóch tygodni.
 • Selen w profilaktyce nowotworów
  [  Data publikacji przeglądu: 29 January 2018   ]

  Obecnie hipoteza mówiąca, że zwiększone przyjmowanie selenu może zmniejszać ryzyko wystąpienia nowotworu nie znajduje poparcia w badaniach epidemiologicznych. Dodatkowe badania są niezbędne do oceny, czy selen może wpływać na ryzyko wystąpienia nowotworu u osób z określonym podłożem genetycznym lub sposobem odżywiania, a także aby ustalić, czy poszczególne formy chemiczne selenu mogą mieć różny wpływ na ryzyko wystąpienia nowotworu.
 • Wpływ całkowitego spożycia tłuszczów na masę ciała u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 15 February 2018   ]

  Znaleźliśmy trzy badania z randomizacją (badania kliniczne, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej porównywanych grup) przeprowadzone z udziałem 1054 dzieci w krajach o wysokim dochodzie (bogatych), w których porównano dzieci z mniejszym całkowitym spożyciem tłuszczów (30% lub mniej całkowitej dziennej podaży kalorii) z dziećmi przyjmującymi standardowe lub zmodyfikowane ilości tłuszczu (więcej niż 30% dziennej podaży kalorii) w okresie od jednego do siedmiu lat. Niektóre z uzyskanych wyników wskazywały, że mniejsze spożycie tłuszczu w porównaniu z większym może prowadzić do zmniejszenia wskaźnika masy ciała (BMI, ang. Body Mass Index; wskaźnik służący do oceny masy ciała wyliczany na podstawie wzrostu i masy ciała) oraz stężenia poszczególnych frakcji cholesterolu we krwi (tłuszcz transportowany we krwi). Jednak zależność ta zmieniała się w czasie, a niektóre wyniki wskazywały, że mniejsze spożycie tłuszczu może mieć niewielki lub żaden wpływ. Dane pochodzące z jednego badania sugerowały, że mniejsze spożycie tłuszczu w porównaniu z większym prawdopodobnie nie ma żadnego wpływu na stężenie we krwi jednego z typów cholesterolu (tzw. cholesterol HDL) oraz może pozostawać bez wpływu na wzrost. Dane te niekoniecznie znajdują przełożenia na wszystkie zdrowe dzieci, ponieważ dwa badania przeprowadzone zostały wśród dzieci ze zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi. Włączono również 21 badań z udziałem 25 059 dzieci, w których obserwowano i mierzono spożycie tłuszczu oraz masę ciała, BMI i inne wskaźniki u dzieci przez określony czas (tzw. badania kohortowe). Wyniki ponad połowy badań kohortowych dotyczących zawartości tkanki tłuszczowej sugerowały, że zwiększenie całkowitego spożycia tłuszczu może prowadzić do zwiększenia jej ilości w organizmie. Jednak wyniki tych badań różniły się pomiędzy sobą i nie było możliwe sformułowanie jednoznacznych wniosków.
 • Opisywanie wartości odżywczej produktów w celu kupowania i spożywania zdrowszej żywności oraz napojów bezalkoholowych
  [  Data publikacji przeglądu: 27 February 2018   ]

  Istnieją dane naukowe sugerujące, że oznaczenia wartości odżywczej z informacją o wartości energetycznej (np. liczbie kalorii) w menu może zmniejszać ilość energii spożywanej w restauracjach, jednak potrzeba więcej wysokiej jakości badań, aby to stwierdzenie było bardziej pewne.
 • Interwencje stosowane w leczeniu zaburzeń smaku
  [  Data publikacji przeglądu: 20 Grudnia 2017   ]

  Suplementacja cynku lub akupunktura mogą powodować pewne korzyści w leczeniu zaburzeń smaku. Jednak wciąż potrzebujemy więcej, wysokiej jakości badań w celu ustalenia roli suplementów cynku i akupunktury w leczeniu zaburzeń smaku.
 • Interwencje farmakologiczne w celu złagodzenia bólu podczas leczenia ortodontycznego
  [  Data publikacji przeglądu: 28 Listopada 2017   ]

  Lek przeciwbólowy w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia: Odnaleźliśmy dane naukowe potwierdzające, że paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne i miejscowe środki znieczulające zmniejszały intensywność bólu 2, 6 i 24 godziny po zabiegu ortodontycznym w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia. NLPZ w porównaniu z paracetamolem: Nie znaleźliśmy jednoznacznych danych naukowych świadczących o różnicy zmniejszenia intensywności bólu pomiędzy ibuprofenem, a paracetamolem 2, 6 lub 24 godziny po umieszczeniu separatorów (pomiędzy zębami) lub po umieszczeniu wstępnego łuku wyrównującego (niwelującego). Prewencyjne podanie NLPZ a podanie po zabiegu: Znaleźliśmy kilka dowodów naukowych niskiej jakości wskazujących, że ibuprofen przyjęty 1 godzinę przed zabiegiem umieszczenia separatorów międzyzębowych istotnie redukuje intensywność bólu 2 godziny po zabiegu w porównaniu z przyjęciem ibuprofenu po zabiegu. Mimo to, po 6 i 24 godzinach nie odnotowano znaczącej różnicy. NLPZ w porównaniu ze środkami znieczulającymi miejscowo: Nie ma danych naukowych wskazujących na różnicę pomiędzy tymi dwoma interwencjami.
 • Wzbogacanie domowej żywności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym o mikroelementy w proszku zawierające żelazo
  [  Data publikacji przeglądu: 23 Listopada 2017   ]

  Wyniki przeglądu wskazują, że domowe wzbogacanie żywności w MNP (mikroelementy w proszku) zwierające żelazo istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia anemii i niedoboru żelaza, a także zwiększa stężenie hemoglobiny u dzieci. Nie odnaleźliśmy danych dotyczących jakiegokolwiek pozytywnego lub negatywnego wpływu MNP na występowanie biegunki lub śmiertelność, jednak te dane były bardzo ograniczone.
 • Niacyna w profilaktyce pierwotnej i wtórnej zdarzeń sercowo-naczyniowych
  [  Data publikacji przeglądu: 14 Czerwca 2017   ]

  Przyjmowanie niacyny nie zmniejszyło liczby zgonów, zawałów serca i udarów mózgu. Wiele osób (18%) zaprzestało przyjmowania niacyny z powodu efektów ubocznych. Wyniki nie różniły się pomiędzy uczestnikami, u których wystąpił lub nie wystąpił zawał serca przed zastosowaniem niacyny. Wyniki nie różniły się pomiędzy uczestnikami, którzy przyjmowali i nie przyjmowali statyn (innych leków zapobiegających zawałom serca i udarów mózgu). Ogólna jakość danych naukowych wahała się od umiarkowanej do wysokiej. Podsumowując, nie odnaleźliśmy danych naukowych potwierdzających korzyści związane z przyjmowaniem niacyny.
 • Leczenie zmęczenia w stwardnieniu zanikowym bocznym/chorobie neuronu ruchowego
  [  Data publikacji przeglądu: 2 Stycznia 2018   ]

  Jesteśmy niepewni co do efektów stosowania modafinilu, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń z ciężarkami czy magnetycznej stymulacji mózgu na zmęczenie u osób z ALS/MND, ponieważ dane były bardzo niskiej jakości. Często nie było jasne, czy badania zostały odpowiednio zaprojektowane i przeprowadzone, ponieważ raporty z badań nie zawierały szczegółowych informacji. Wyniki tych niewielkich badań nie były precyzyjne. Trzech uczestników zaprzestało przyjmowania modafinilu z powodu działań niepożądanych: bólu głowy u dwóch z nich i ucisku w klatce piersiowej u jednego; uczestnicy zgłaszali również niepokój, nudności, zawroty głowy i ślinotok (niezdolność do kontrolowania wydzieliny z ust). Potrzebne są dalsze badania nad skutecznymi metodami terapii zmęczenia w ALS/MND.
 • Chemiczne wybielanie zębów u osób dorosłych w warunkach domowych.
  [  Data publikacji przeglądu: 18 Października 2006   ]

  Preparaty wybielające do stosowania w domu działają przez krótki okres czasu, jednak stosując je należy mieć świadomość częstych działań niepożądanych oraz wziąć pod uwagę fakt, że nie ma danych dotyczących długotrwałego ich stosowania.Środki do wybielania zębów w domu dostępne są bez recepty lub u dentysty. Niniejszy przegląd badań ma na celu sprawdzenie, czy takie preparaty działają, a jeśli tak, które z nich są bardziej skuteczne. Przegląd skupia się na produktach wybielających poprzez reakcję chemiczną niż przez ścieranie. Badania wykazały, że produkty te są skuteczne, a stopień ich skuteczności zależy od poziomu zawartości substancji czynnych: nadtlenku wodoru i nadtlenku mocznika. Należy być świadomym częstych skutków ubocznych, takich jak: nadwrażliwość zębów lub podrażnienie dziąseł. Warto zauważyć, że brakuje na razie danych dotyczących długoterminowego stosowania tego typu preparatów.
 • Dieta, aktywność fizyczna lub obie te interwencje razem w zapobieganiu lub opóźnieniu rozwoju cukrzycy typu 2 i powikłań z nią związanych u osób z podwyższonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2
  [  Data publikacji przeglądu: 5 Grudnia 2017   ]

  W jednym badaniu porównywano dietę z aktywnością fizyczną. U 57 spośród 130 uczestników (44%) w grupie osób stosujących dietę w porównaniu z 58 ze 141 osób (41%) z grupy stosującej aktywność fizyczną rozwinęła się cukrzyca typu 2. W dwóch badaniach porównywano aktywność fizyczną z postępowaniem standardowym; w pierwszym z nich u 58 spośród 141 uczestników (41%) w grupie osób stosujących aktywność fizyczną w porównaniu z 90 spośród 133 uczestników (68%) w grupie kontrolnej rozwinęła się cukrzyca typu 2; w drugim badaniu u 10 spośród 84 uczestników (12%) w grupie osób stosujących aktywność fizyczną, w porównaniu z 7 spośród 39 uczestników (18%) w grupie kontrolnej, rozwinęła się cukrzyca typu 2. W 11 badaniach dietę łącznie z aktywnością fizyczną porównywano z postępowaniem standardowym lub brakiem leczenia. Stosowanie diety łącznie z aktywnością fizyczną zmniejszało ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, która wystąpiła u 315 spośród 2122 uczestników (15%) w grupie diety i aktywności fizycznej w porównaniu z 614 spośród 2389 uczestników (26%) z grupy kontrolnej. Nie wykryliśmy ani korzyści, ani ryzyka związanego ze stosowaniem diety, aktywności fizycznej bądź obu interwencji łącznie w odniesieniu do zawału serca lub udaru mózgu. W badaniach włączonych do przeglądu nie analizowano powikłań cukrzycy, jak cukrzycowa choroba nerek i oczu. Wpływ interwencji na jakość życia związaną ze zdrowiem był niejednoznaczny. Bardzo niewielu uczestników zmarło w trakcie trwania badań, a działania niepożądane występowały rzadko. Przyszłe badania o długim okresie obserwacji powinny skoncentrować się na wynikach, które są istotne z punktu widzenia pacjentów, takich jak powikłania cukrzycy, ponieważ nie wiemy na pewno, czy "stan przedcukrzycowy" jest wyłącznie stanem arbitralnie zdefiniowanym przez pomiar laboratoryjny, czy jest rzeczywistym czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 i czy jego leczenie przekłada się na lepsze wyniki istotne dla pacjenta.
 • Szczepienia w zapobieganiu biegunki rotawirusowej: szczepienia stosowane w praktyce
  [  Data publikacji przeglądu: 14 Listopada 2012   ]

  W pierwszych dwóch latach życia, RV1 zapobiega ponad 80% przypadków ciężkiej biegunki rotawirusowej w krajach charakteryzujących się małą umieralnością oraz co najmniej 40% przypadków ciężkiej biegunki rotawirusowej w krajach charakteryzujących się dużą umieralnością. Liczba przypadków ciężkiej biegunki ze wszystkich przyczyn (takich jak infekcja wirusowa, infekcje bakteryjne, toksyny lub alergie) zmniejszyła się po szczepieniach RV1 o 35% do 40% w krajach charakteryzujących się małą umieralnością i o 15 do 30% w krajach charakteryzujących się dużą umieralnością. W pierwszych dwóch latach życia, RV5 zmniejszała liczbę przypadków ciężkiej biegunki rotawirusowej o ponad 80% w krajach charakteryzujących się małą umieralnością, oraz o 40 do 57% w krajach charakteryzujących się dużą umieralnością. Liczba przypadków ciężkiej biegunki ze wszystkich przyczyn po szczepieniach RV5 zmniejszyła się o 73% do 96% w krajach o charakteryzujących się małą umieralnością oraz o 15% w krajach charakteryzujących się dużą umieralnością. Biegunka występuje częściej w krajach charakteryzujących się dużą umieralnością, dlatego nawet przy niewielkim efekcie względnym, szczepienia zapobiegają większej liczbie epizodów w tej populacji. Gdy szczepionki porównano z placebo, wywoływały podobną liczbę działań niepożądanych takich jak reakcje niepożądane na szczepionkę oraz inne zdarzenia, które wymagały zaprzestania dalszego szczepienia.
 • Leki uwrażliwiające na insulinę (metformina, rosiglitazon, pioglitazon, D-chiro-inozytol) u kobiet z zespołem policystycznych jajników, brakiem miesiączki i niepłodnością.
  [  Data publikacji przeglądu: 28 Listopada 2017   ]

  Nasz uaktualniony przegląd wskazuje, że metformina może być korzystna w zwiększaniu szansy na żywe urodzenie dziecka zarówno w porównaniu z niestosowaniem leczenia, jak i z placebo. W świetle dostępnych danych nie jest jasne, który z leków - metformina czy cytrynian klomifenu - wykazuje przewagę w odniesieniu do wskaźnika żywych urodzeń, jednak liczba ciąż i owulacji jest większa w wyniku zastosowania cytrynianu klomifenu, a kobiety go przyjmujące mają mniej działań niepożądanych. Chociaż jest możliwe, że wskaźnik masy ciała (BMI) pacjentki może wpływać na to, jakie leczenie przyniesie jej największe korzyści, jednak aby to ustalić konieczne są dalsze badania. Wydaje się, że metformina nie zwiększała ryzyka poronienia u kobiet. Ograniczona poprawa we wskaźnikach metabolicznych przy leczeniu metforminą podkreśla konieczność zmniejszenia masy ciała i poprawy stylu życia, szczególnie u kobiet z nadwagą i zespołem policystycznych jajników.
 • Produkty zawierające kannabinoidy dla osób z fibromialgią
  [  Data publikacji przeglądu: 18 Lipca 2016   ]

  Nabilon nie łagodził znacząco bardziej objawów fibromialgii (bólu,zaburzeń snu, zmęczenia) w porównaniu z placebo albo amitryptyliną (bardzo niska jakość danych). W porównaniu z placebo i amitryptyliną, więcej osób doświadczyło efektów ubocznych i wypadło z badania z powodu działań niepożądanych (bardzo niska jakość danych). Nie występowały żadne poważne działania niepożądane. Nie znaleźliśmy innych odpowiednich badań dotyczących stosowania marihuany, kannabinoidów na bazie roślin lub innych niż nabilon syntetycznych kannabinoidów w fibromialgii.
 • Suplementy pokarmowe u chorych leczonych z powodu czynnej gruźlicy
  [  Data publikacji przeglądu: 29 Czerwca 2016   ]

  Przyjmowanie suplementów żywieniowych lub energetycznych może w niektórych przypadkach przyspieszyć przyrost masy ciała podczas rekonwalescencji po przebytej gruźlicy, jednak nie ma żadnych danych naukowych wskazujących na to, że poprawia ono wyniki leczenia. Na chwilę obecną nie ma żadnych wiarygodnych danych naukowych wskazujących, że regularna suplementacja powyżej zalecanych dziennie ilości, przynosi korzyści kliniczne.
 • Ćwiczenia fizyczne u chorych na cukrzycę typu 2
  [  Data publikacji przeglądu: 19 Lipca 2006   ]

  Stwierdzono, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych poprawia kontrolę glikemii, a efekt jest widoczny nawet bez redukcji masy ciała. Co więcej, ćwiczenia fizyczne zmniejszają zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, dlatego też brak utraty masy ciała podczas ćwiczeń prawdopodobnie jest spowodowane zamianą tkanki tłuszczowej na mięśnie. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych poprawiało reakcję organizmu na insulinę i zmniejszało poziom lipidów we krwi. Jakość życia oceniano tylko w jednym badaniu, w którym nie stwierdzono różnicy między obiema grupami. Nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami pod względem poziomu cholesterolu we krwi lub ciśnienia tętniczego krwi. Analizie poddano łącznie 14 badań z randomizacją. Włączono do nich 377 uczestników i porównywano grupy, które różniły się między sobą tylko pod względem programu ćwiczeń fizycznych. Czas trwania interwencji w badaniach wahał się od ośmiu tygodni do jednego roku. W dwóch badaniach dane uzupełniono w dalszym okresie: w pierwszym badaniu po sześciu miesiącach od zakończenia sześciomiesięcznej interwencji ćwiczeniowej, a w drugim po roku od zakończenia interwencji.
 • Sylodosyna w leczeniu objawów ze strony dolnych dróg moczowych u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego
  [  Data publikacji przeglądu: 21 Listopada 2017   ]

  W porównaniu z placebo sylodosyna może złagodzić objawy ze strony układu moczowego. Jej działanie jest porównywalne z innymi lekami w odniesieniu do objawów ze strony układu moczowego, jakości życia, przerwania leczenia z jakiegokolwiek powodu lub działań niepożądanych związanych z terapią. Jednak w porównaniu z placebo oraz innymi lekami sylodosyna prawdopodobnie zwiększa ryzyko działań niepożądanych związanych z funkcjami seksualnymi.
 • Wpływ leczenia chorób przyzębia na kontrolę chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z przewlekłą periodontopatią (chorobą przyzębia)
  [  Data publikacji przeglądu: 7 Listopada 2017   ]

  Dotychczas opublikowano tylko jedno badanie, które spełnia kryteria włączenia do przeglądu. Jednak nie zostało ono poprawnie przeprowadzone. Na podstawie dostępnych danych naukowych nie można było stwierdzić, czy leczenie chorób dziąseł (przyzębia) ma jakikolwiek wpływ na zapobieganie chorobom serca lub częstość ich występowania u osób z przewlekłą chorobą dziąseł.
 • Rozmiar i kształt końcówek igieł w zapobieganiu popunkcyjnemu bólowi głowy (PDPH)
  [  Data publikacji przeglądu: 7 Kwietnia 2017   ]

  Okazało się, że stosowanie igieł do punkcji z końcówką traumatyczną powodowało większe ryzyko PDPH w porównaniu do igieł z końcówką atraumatyczną. Kiedy analizowaliśmy badania porównujące różne rozmiary dużych i małych igieł traumatycznych, nie znaleźliśmy żadnej różnicy w ich działaniu w odniesieniu do ryzyka PDPH. Ostatecznie, gdy porównaliśmy atraumatyczne igły o większym rozmiarze z tymi o mniejszym rozmiarze, nie zaobserwowaliśmy istotnych różnic pod względem rozwoju PDPH w żadnym z analizowanych przypadków. Nie znaleźliśmy żadnych istotnych różnic porównując igły traumatyczne i atraumatyczne pod względem ryzyka rozwoju działań niepożądanych, takich jak: parestezje, bóle pleców i ciężka postać PDPH.
 • Stosowanie doustnych leków przeciwgrzybiczych w leczeniu grzybicy paznokci stóp
  [  Data publikacji przeglądu: 14 Lipca 2017   ]

  Znaleźliśmy wysokiej jakości dane naukowe wskazujące, że w porównaniu z placebo zarówno terbinafina jak i leki z grupy azoli są bardziej skuteczne w osiągnięciu normalnie wyglądającej płytki paznokcia i wyleczeniu grzybicy paznokci stóp (brak drobnoustrojów w badaniu mikroskopowym). Terbinafina lub leki azolowe mogą również zapobiec ponownej infekcji skuteczniej niż placebo (niska jakość danych). Prawdopodobnie nie ma istotnej różnicy w odniesieniu do działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem leków z grupy azoli, terbinafiny i placebo (średnia jakość danych). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi wśród osób przyjmujących terbinafinę i azole były problemy żołądkowe oraz ból głowy.

  Stwierdziliśmy, że terbinafina prawdopodobnie skuteczniej niż leki z grupy azoli poprawiała wygląd paznokci i eliminowała zakażenie (średnia jakość danych). Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych było prawdopodobnie takie samo w obu przypadkach (średnia jakość danych), a najczęstszymi działaniami niepożądanymi w obu grupach były ból głowy, zakażenie wirusowe i wysypka. Możliwe, że nie ma różnicy w częstości nawrotów infekcji (niska jakość danych).

  Trzeci rodzaj leku, gryzeofulwina, był prawdopodobnie tak samo skuteczny jak leki z grupy azoli i poprawiał wygląd oraz eliminował zakażenie paznokci (średnia jakość danych), ale może być mniej skuteczny niż terbinafina przy ocenie tych samych wyników (niska jakość danych). Gryzeofulwina wywołała więcej działań niepożądanych niż pozostałe dwie grupy leków, choć jakość danych była średnia (w porównaniu z lekami z grupy azoli) lub niska (w porównaniu z terbinafiną). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi w obu grupach były dolegliwości żołądkowe i nudłości. Nie ma pewności co do efektów gryzeofulwiny w porównaniu z lekami azolowymi w ocenie częstości nawrotów, a w badaniach porównujących terbinafinę z gryzeofulwiną nie oceniano tego parametru.

 • Medyczne i dietetyczne interwencje zapobiegające nawracającej kamicy moczowej u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 8 Listopada 2017   ]

  Znaleźliśmy tylko jedno niewielkie badanie obejmujące 125 dzieci (72 chłopców i 53 dziewczynek), u których zastosowano terapię falami uderzeniowymi (fale podobne do fal dźwiękowych, które rozbijają kamienie nerkowe). U tych dzieci przyczyna tworzenia się kamieni nerkowych była niejasna, a ich nerki były poza tym prawidłowe. U 52 dzieci nie doszło do nawrotu kamicy, a u 44 dzieci nadal stwierdzono drobne kamienie na początku badania. Jedna grupa dostała doustnie lek zwany cytrynianem potasu, a drugiej nie podano żadnego leku. Obserwacja dzieci trwała przez około 2 lata. W badaniu tym podano wyniki dotyczące 96 dzieci; po 48 w każdej grupie. Na podstawie jego wyników stwierdziliśmy, że lek ten może powodować mniej nawrotów kamicy. Nie jesteśmy jednak pewni tego wniosku, gdyż badanie było słabej jakości i obejmowało małą liczbę uczestników. Co 8 pacjent zaprzestał przyjmowania leku ze względu na skutki uboczne. Nie znaleźliśmy żadnej informacji na temat częstości ponownego leczenia kamicy u dzieci.
 • Wszczepienie implantu antykoncepcyjnego bezpośrednio po porodzie w porównaniu z późniejszym wszczepieniem
  [  Data publikacji przeglądu: 22 Kwietnia 2017   ]

  Stosowanie implantu antykoncepcyjnego było częstsze jeśli został wszczepiony od razu niż w okresie czterech do sześciu tygodni po porodzie. Okazało się, że pomiędzy grupami występowała niewielka lub żadna różnica w częstości stosowania implantów antykoncepcyjnych po 6 miesiącach. Nie jest jasne, czy występowały różnice pomiędzy grupami w kontynuacji stosowania antykoncepcji lub odsetku nieplanowanych ciąż po 12 miesiącach. Wydaje się, że występowanie krwawienia z pochwy i innych działań ubocznych w ciągu pierwszych sześciu tygodni po urodzeniu, w tym nudności, łysienia, nadmiernego owłosienia, bólu głowy i trądziku jest częstsze u kobiet stosujących tą metodę antykoncepcji już kilka dni po urodzeniu dziecka w porównaniu z kobietami, które stosują implant cztery do sześciu tygodni po porodzie, jednak nie można tego jednoznacznie stwierdzić, gdyż wszyscy uczestnicy znali naturę interwencji, którą otrzymali (nie zostali zaślepieni), a doniesienia o tych niekorzystnych skutkach nie były obiektywnie ocenione. Nie ma jasności, czy występowały jakiekolwiek różnice pomiędzy grupami po 12 miesiącach w odniesieniu do ciężkości i obecności nieregularnych krwawień z pochwy lub towarzyszących ciężkich skurczów, odsetka nieplanowanych ciąż lub pomiaru satysfakcji uczestników. Nie było również jasne, czy występowała różnica w odsetku karmienia piersią po 6 miesiącach. Włączone badania zostały przeprowadzone w USA i należy zachować ostrożność przy odnoszeniu niniejszych wyników do innych populacji.
 • System przypominania o szczepieniach może zwiększać odsetek wykonanych szczepień
  [  Data publikacji przeglądu: 20 Lipca 2005   ]
  Przypominanie o szczepieniach prowadzi do wzrostu odsetka osób zaszczepionych w różnych populacjach.

 • Akupunktura w leczeniu ostrego jęczmienia
  [  Data publikacji przeglądu: 9 Lutego 2017   ]

  Akupunktura, jako leczenie indywidualne lub w połączeniu z konwencjonalnymi metodami leczenia, może zwiększać szansę na wyleczenie jęczmienia (dane naukowe o niskiej pewności). Brakuje informacji na temat działań niepożądanych. Konieczne są badania o dłuższym okresie obserwacji i z bardziej zróżnicowaną populacją aby stwierdzić czy akupunktura jest rzeczywiście skutecznym leczeniem.
 • Leki przeciwdepresyjne II generacji w zapobieganiu sezonowym zaburzeniom afektywnym u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 7 Listopada 2015   ]

  Wyniki wskazują, że stosowanie leków przeciwdepresyjnych może zapobiec depresji zimowej u około jednej na osiem osób. Pozostałe siedem osób doświadczyło depresji zimowej pomimo leczenia, lub nie cierpiałoby z powodu depresji zimowej w ogóle. U osób stosujących leki przeciwdepresyjne odnotowano nieco większe ryzyko bólu głowy, nudności i bezsenności w porównaniu z osobami, które nie przyjmowały tych leków. Lekarze powinni omówić z pacjentami korzyści i wady stosowania leków przeciwdepresyjnych i innych potencjalnych rodzajów leczenia, takich jak terapia światłem, psychoterapia lub zmiana stylu życia w profilaktyce depresji zimowej. Z powodu braku dostępnych badań porównujących te formy leczenia, należy wziąć pod uwagę preferencje pacjenta.
 • Czosnek w leczeniu przeziębienia
  [  Data publikacji przeglądu: 11 Listopada 2014   ]

  Włączone badanie wykazało, że osoby przyjmujące czosnek codziennie przez trzy miesiące (zamiast placebo) rzadziej miały przeziębienie. W okresie tych trzech miesięcy stwierdzono 24 przypadki przeziębienia w grupie przyjmującej czosnek oraz 65 przypadków w grupie przyjmującej placebo. W przypadku zachorowania długość przeziębienia była podobna w obu grupach (odpowiednio 4,63 i 5,63 dnia).
 • Stosowanie zielonej herbaty w celu utraty i utrzymania masy ciała u dorosłych z nadwagą lub otyłością
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Grudnia 2012   ]

  Podsumowując, utrata masy ciała u osób dorosłych, którym podawano preparaty na bazie zielonej herbaty, była nieistotna statystycznie, a niewielkie zmiany najprawdopodobniej nie były istotne klinicznie. Podobne wyniki uzyskano w badaniach, w których pomiaru utraty masy ciała dokonywano przy użyciu różnych metod (wskaźnik masy ciała, obwód talii). Badania, w których analizowano wpływ stosowania preparatów na bazie zielonej herbaty na utrzymanie masy ciała, nie wykazały żadnych korzyści w porównaniu z zastosowaniem preparatu kontrolnego.
 • Probiotyki w zapobieganiu infekcjom dróg moczowych u dorosłych i dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 23 Grudnia 2015   ]

  Ogólnie badania były niskiej jakości i miały wysokie ryzyko błędu systematycznego. W poszczególnych badaniach były różne populacje pacjentów, oceniano stosowanie różnych rodzajów probiotyków, z odmienną formą podawania (dopochwowo i doustne), a także długość trwania leczenia była zmienna pomiędzy badaniami. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na nasze wyniki. Większość badań nie zbierała informacji dotyczących działań niepożądanych, dlatego nie byliśmy w stanie oszacować szkód związanych z terapią probiotyczną. Nie stwierdzono istotnego zmniejszenia ryzyka nawrotu objawowego bakteryjnego UTI pomiędzy pacjentami leczonymi probiotykami lub placebo oraz nie wykazano znacznego zmniejszenia ryzyka nawrotu objawowego bakteryjnego UTI u pacjentów leczonych probiotykiem i tych leczonych antybiotykami.
 • Zapłodnienie in vitro (IVF) w porównaniu do innych metod stosowanych w niewyjaśnionej obniżonej płodności
  [  Data publikacji przeglądu: 19 Listopada 2015   ]

  Stosowanie metody in vitro może zwiększać liczbę żywych urodzeń w porównaniu z postawą wyczekującą bez interwencji, jednakże dane naukowe nie są wystarczające, aby sformułować jednoznaczne wnioski. Stosowanie metody in vitro może również wiązać się z większym odsetkiem urodzeń żywych w porównaniu do inseminacji bez stymulacji jajeczkowania. U kobiet poddanych inseminacji po uprzednim zastosowaniu klomifenu in vitro wydaje się być związane z większym odsetkiem urodzeń niż inseminacja połączona z podawaniem gonadotropin. Jednakże, w odniesieniu do kobiet uprzednio nieleczonych, nie odnaleziono rozstrzygających danych naukowych potwierdzających różnicę w liczbie żywych urodzeń pomiędzy in vitro a inseminacją z gonadropinami lub pomiędzy in vitro a inseminacją z klomifenem. Właściwa ocena działań niepożądanych związanych ze stosowaniem omawianych interwencji nie jest możliwa ze względu na brak danych naukowych.
 • Aspiryna w zapłodnieniu in vitro
  [  Data publikacji przeglądu: 3 Listopada 2016   ]

  Nie odnaleziono danych naukowych, które wykazałyby różnice pomiędzy grupami w odsetku żywych urodzeń, ciąż klinicznych, ciąż pozamacicznych, ciąż mnogich, poronień lub krwawień z pochwy. Liczba badań była ograniczona, a jakość danych naukowych wahała się od bardzo niskiej do umiarkowanej, natomiast dane dotyczące odsetka powikłań podczas procedury IVF/ICSI (zapłodnienie in vitro/docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika do komórki jajowej; przyp.tłum.), ciąży lub porodu były bardzo ograniczone lub nie oceniano ich. W obecnej (drugiej) aktualizacji nie uwzględniliśmy danych z dodatkowych badań, ponieważ nie odnaleźliśmy nowych badań RCT, które raportowałyby wyniki dotyczące uprzednio określonych porównań. W oparciu o dostępne dane naukowe, sformułowaliśmy ten sam wniosek jak w pierwotnej wersji przeglądu: żadne pojedyncze wyniki nie wykazały korzyści ze stosowania aspiryny. Obecnie nie ma danych naukowych, które potwierdzałyby zasadność stosowania aspiryny w celu poprawy wyników ciąży w populacji kobiet poddawanych zapłodnieniu in vitro.
 • Insulina w leczeniu kobiet z cukrzycą ciążową
  [  Data publikacji przeglądu: 5 Listopada 2017   ]

  Dostępne dane naukowe sugerują istnienie niewielu różnic pomiędzy insuliną, a doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi w odniesieniu do krótkoterminowych wyników zdrowotnych. Jak dotąd brak jest wystarczających danych naukowych dotyczących wyników długoterminowych. Decyzja o wyborze sposobu leczenia może być podejmowana na podstawie rozmowy lekarza i matki. Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić optymalne schematy leczenia insuliną kobiet z cukrzycą ciążową. Celem przyszłych badań powinna być ocena krótko- i długoterminowych wyników zdrowotnych u matek i dzieci.
 • Współpraca międzybranżowa w celu poprawienia praktyki zawodowej i uzyskiwania lepszych wyników leczenia
  [  Data publikacji przeglądu: 22 Czerwca 2017   ]

  Metody, których celem jest poprawa współpracy między pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej mogą przynieść niewielką poprawę w zakresie stanu zdrowia pacjenta, przestrzegania zaleceń medycznych i korzystania z zasobów służby zdrowia. Z powodu braku jednoznacznych dowodów nie jesteśmy pewni, czy metody te rzeczywiście poprawiły jakość i ciągłość opieki zdrowotnej oraz współpracę między pracownikami służby zdrowia.
 • Mobilne przychodnie a stan zdrowia kobiet i dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 11 Sierpnia 2016   ]

  Do przeglądu włączono jedynie dwa badania. W pierwszym z nich wykazano, że zapewnienie dostępu do mobilnych przychodni może zwiększyć liczbę kobiet, które wykonują mammografię, jednak koszt przesiewowego badania mammograficznego może być większy. W drugim badaniu stwierdzono, że mobilne przychodnie mogą jedynie w bardzo niewielkim stopniu, jeśli w ogóle, wpłynąć na nasilenie objawów astmy u dzieci, na zużycie leków przeciwastmatycznych oraz na konieczność pilnej interwencji medycznej, czy też na jakość życia ich opiekunów. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, w tym takich, w których zostanie oceniony wpływ korzystania z mobilnych przychodni na koszty, dostęp do opieki zdrowotnej, zadowolenie z opieki oraz stan zdrowia i samopoczucie pacjentów.
 • Czy środki przeciwbólowe stosowane miejscowo na skórę naprawdę działają?
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Maj 2017   ]

  W przypadku skręceń i zwichnięć, kilka miejscowo stosowanych środków przeciwbólowych z grupy NLPZ wcieranych w skórę zmniejsza ból o co najmniej połowę w przeciągu tygodnia u około 1 na 2 osoby do 1 na 5 osób. Są to diklofenak Emulgel, żel ketoprofen, żel piroksykam, diklofenak Flector (diklofenak epolaminy; przyp. tłum.) w plastrach i inne plastry z diklofenakiem. To w jaki sposób są te leki wytworzone jest ważne w celu określenia jak dobrze działają. W zapaleniu kości i stawów rąk oraz kolan miejscowe środki przeciwbólowe z grupy NLPZ (diklofenak i ketoprofen), wcierane w skórę, zmniejszają ból o co najmniej połowę w przeciągu co najmniej 6 do 12 tygodni u około 1 na 5 osób do 1 na 10 osób. W przypadku nerwobólu popółpaścowego pojedyncza aplikacja miejscowo działającej kapsaicyny o dużym stężeniu może zmniejszyć ból o co najmniej połowę u około 1 na 12 osób w okresie 8 do 12 tygodni. Nie ma dobrych danych naukowych na poparcie stosowania jakichkolwiek innych miejscowo działających środków przeciwbólowych w innych stanach bólowym. Miejscowo stosowana kapsaicyna o niskim stężeniu powodowała miejscowe objawy niepożądane (takie jak świąd lub wysypka) u 4 na 10 osób, co skutkowało rezygnacją z udziału w badaniu 1 na 12 osób. W innych przypadkach skutki uboczne i wycofywanie się z badania z ich powodu były rzadkie lub nie różniły się od efektów występujących po miejscowym stosowaniu placebo. Poważne działania niepożądane były rzadkie.
 • Kortykosteroidy w zapobieganiu powikłaniom po zabiegach chirurgii plastycznej twarzy
  [  Data publikacji przeglądu: 2 Czerwca 2014   ]

  Odnaleziono dane naukowe niskiej jakości, wskazujące że pojedyncza dawka kortykosteroidu podawana przed zabiegiem operacyjnym może zmniejszyć obrzęk i zasinienie w okresie pierwszych dwóch dni po zabiegu, jednak efekt ten nie utrzymywał się powyżej dwóch dni. W jednym badaniu, które obejmowało 40 uczestników, wykazano że ​​podawanie kortykosteroidów w dużych dawkach zmniejszyło zarówno obrzęk, jak i zasinienie pomiędzy pierwszym i siódmym dniem po operacji. Przydatność przedstawionych wyników jest niepewna i nie ma obecnie danych naukowych dotyczących bezpieczeństwa takiej interwencji. W pięciu badaniach nie podano informacji na temat działań niepożądanych (efektów ubocznych); w czterech badaniach podano, że nie wystąpiły działania niepożądane; a w jednym badaniu opisano działania niepożądane u dwóch uczestników leczonych kortykosteroidami a także u czterech uczestników otrzymujących placebo. W żadnym z włączonych badań nie podano czasu powrotu do zdrowia, nie podano też informacji na temat zadowolenia pacjentów czy jakości życia. Dlatego obecnie dane naukowe nie potwierdzają zasadności stosowania kortykosteroidów jako rutynowego sposobu postępowania w zabiegach chirurgii plastycznej twarzy. Przeprowadzenie kolejnych badań jest niezbędne, zanim można będzie stwierdzić, czy analizowana interwencja działa i czy jest bezpieczna.
 • Rzeczywistość wirtualna w rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona.
  [  Data publikacji przeglądu: 21 Grudnia 2016   ]

  Interwencje oparte o technologię wirtualnej rzeczywistości (VR) mogą bardziej wydłużać długość kroku i chodu niż fizjoterapia. Znaleźliśmy ograniczone dane naukowe pokazujące, że chód, równowaga i jakość poprawia się w podobnym stopniu jak przy stosowaniu interwencji aktywnych w grupie kontrolnej. Nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych. Mniej badań porównywało interwencji VR z interwencjami pasywnymi, a zebrane dane naukowe były niewystarczające by dokonać porównania. Dotychczas przeprowadzono tylko kilka badań na ten temat, co uniemożliwia wyciągnięcie ogólnych wniosków. Dalsze badania są niezbędne, aby potwierdzić i rozszerzyć dane naukowe na temat zastosowania techniki VR w rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona.
 • Czy karmienie piersią zmniejsza natężenie bólu związanego z wykonywaniem szczepień u dzieci w wieku od 1 do 12 miesięcy ?
  [  Data publikacji przeglądu: 28 Października 2016   ]

  Karmienie piersią zmniejsza nasilenie płaczu u dzieci podczas przeprowadzanych szczepień. Płacz karmionego piersią dziecka był o 38 sekund krótszy w porównaniu z płaczem dzieci, które nie były karmione piersią (6 badań; 547 niemowląt; umiarkowana jakość danych), i natężenie bólu w tej grupie było istotnie mniejsze (5 badań; 310 niemowląt; umiarkowana jakość danych). W żadnym badaniu nie odnotowywano jakichkolwiek niekorzystnych skutków (bardzo niska jakość danych). Nie mogliśmy wyciągnąć żadnych wniosków na temat ryzyka wystąpienia niekorzystnych działań podczas karmienia piersią u zdrowych dzieci w trakcie wykonywania szczepień. Co z tego wynika: jeśli matki karmią piersią, można rozważyć karmienie, o ile jest to możliwe, podczas szczepień. Potrzebne są dalsze dane naukowe, aby dowiedzieć się, czy karmienie piersią pomaga starszym dzieciom i dzieciom w szpitalu w trakcie pobierania krwi do badań lub procedur medycznych, takich jak podłączanie kroplówek.
 • Czy żucie gumy po cesarskim cięciu prowadzi do szybszego powrotu czynności jelit?
  [  Data publikacji przeglądu: 17 Października 2016   ]

  Dostępne dane naukowe wskazują, że żucie gumy w ciągu pierwszych 24 godzin po CC jest dobrze tolerowaną, prostą, tanią, bezpieczną i łatwą interwencją, która poprawia przyśpiesza przywrócenie czynności jelit, poprawia komfort matek i potencjalnie zmniejsza koszty szpitala. Dalsze badania są konieczne w celu ustalenia optymalnego schematu żucia gum (kiedy zacząć, ilość i czas trwania żucia na dzień) w celu przyspieszenia przywrócenia funkcji jelit oraz oceny potencjalnych niekorzystnych efektów ubocznych i satysfakcji kobiet z tej interwencji.
 • Szczepienia w zapobieganiu infekcjom pneumokokowym u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 31 Stycznia 2013   ]

  Odnaleziono mocne dane potwierdzające skuteczność szczepionki w zapobieganiu rzadziej występującym przypadkom inwazyjnej choroby pneumokokowej. Dane pochodzące z włączonych badań wskazują, iż szczepienia mogą nie zapewniać tak dobrej ochrony wśród dorosłych z chorobami przewlekłymi jak w przypadku zdrowych dorosłych. Dostępne dane nie wskazują, aby polisacharydowa szczepionka przeciwko pneumokokom zapobiegała zapaleniu płuc (z wszystkich przyczyn) lub zgonom wśród osób dorosłych. W niniejszym przeglądzie nie analizowano działań niepożądanych, gdyż nie było to celem tego badania.
 • Leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży z nowotworem złośliwym poddawanych chemioterapii
  [  Data publikacji przeglądu: 24 Sierpnia 2015   ]

  Znaleźliśmy dane naukowe, pochodzące z jednego, małego badania, które sugerują, że żywienie pozajelitowe może skutkować przyrostem masy ciała, zwiększeniem stężenia albumin w surowicy i spożycia kalorii oraz białka, w porównaniu do żywienia dojelitowego (zwyczajnego przyjmowania pokarmu). Jednakże, wpływ innych metod leczenia żywieniowego pozostaje niejasny. Wyniki z innego, małego badania sugerują, że użycie gęstych energetycznie mieszanek dojelitowych spowodowało zwiększenie średniego dziennego spożycia energii, a następnie poprawę przyrostu masy ciała. W trzech badaniach analizowano suplementację glutaminy i nie wykazały korzyści z takiej interwencji. W jednym badaniu oceniano wpływ mieszanki do żywienia pozajelitowego na bazie oliwy z oliwek, zamiast mieszanek zawierających tłuszcze standardowe. Interwencja ta skutkowała mniejszym przyrostem masy ciała. W jednym badaniu analizowano wpływ dodatku fruktooligosacharydów do mieszanki dojelitowej i nie stwierdzono wpływu na przyrost masy ciała lub częstość odczuwania mdłości przez uczestników. Nie odnaleziono badań, w których porównywanoby wartości odżywcze w grupach żywionych dojelitowo lub pozajelitowo.
 • Zastosowanie bupropionu w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 1 Października 2017   ]

  Bupropion może prowadzić do niewielkiej poprawy w ADHD i może również zmniejszyć nasilenie objawów związanych z ADHD. Stosowanie tego leku nie wiązało się z występowaniem większej liczby objawów niepożądanych niż w przypadku stosowania placebo. Bupropion może być wykorzystany jako alternatywa w leczeniu osób dorosłych z ADHD, które nie mogą przyjmować leków pobudzających.
 • Suplementacja fluoru (w postaci tabletek, kropli, pastylek do ssania lub gumy do żucia) u kobiet w ciąży w celu zapobiegania próchnicy zębów mlecznych u ich dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 23 Października 2017   ]

  Próchnica zębów mlecznych u dzieci, oceniana w wieku 3 i 5 lat, była bardzo mała zarówno w grupie suplementacji fluoru, jak i w grupie placebo. 92% dzieci matek poddanych suplementacji fluoru nie miało próchnicy w wieku 5 lat, w grupie placebo u 91% dzieci nie stwierdzono próchnicy; nie wykazano różnicy między grupami. Częstość występowania fluorozy u dzieci była po 5 latach podobna w grupie kobiet przyjmujących suplementy fluoru (tabletki) w ciągu ostatnich 6 miesięcy ciąży i w grupie placebo. Nie ma dowodów na to, że przyjmowanie suplementów zawierających fluor przez kobiety w ciąży jest skuteczne w zapobieganiu próchnicy u ich potomstwa.
 • Joga stosowana łącznie z innymi metodami leczenia w porównaniu z leczeniem standardowym u chorych na schizofrenię
  [  Data publikacji przeglądu: 29 Września 2017   ]

  Wiele istotnych punktów końcowych nie było ocenianych w analizowanych badaniach, m.in. te dotyczące psychicznego, fizycznego oraz społecznego funkcjonowania chorych, działań niepożądanych oraz aspektów ekonomicznych. Joga w porównaniu z leczeniem standardowym może w niewielkim stopniu poprawiać jakości życia chorych, jednak nie ma wystarczającej liczby wysokiej jakości danych naukowych, aby ją zalecać jako leczenia uzupełniającego u chorych na schizofrenię.
 • Edukacja o astmie dla personelu szkoły
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Kwietnia 2017   ]

  Nie byliśmy w stanie określić, czy szkolenie personelu szkolnego zmniejszyło liczbę dzieci, które potrzebowały wizyty na oddziale ratunkowym lub w szpitalu. W żadnym z badań nie podawano informacji o zgonach. Autorzy badania w różny sposób oceniali kontrolę objawów astmy, ale stwierdzili niewiele korzyści, szczególnie ponad rok po wdrożeniu interwencji. W szkołach, w których przeprowadzono szkolenia w zakresie astmy, lepiej przestrzegano zasad postępowania w astmie, a i ich personel był lepiej przygotowany. Większa liczba szkół w tej grupie dysponowała pisemnymi zasadami postępowania a astmie w porównaniu z grupą kontrolną. W większej liczbie szkół, w których przeprowadzono szkolenia, stwierdzono poprawę pod względem zapobiegania napadom astmy wywołanym wysiłkiem fizycznym lub ich leczenia, a większa liczba pracowników uznała, że byli w stanie podać salbutamol za pomocą komory inhalacyjnej. Chcieliśmy ocenić, jakie treści należy przekazywać w trakcie sesji szkoleniowych i jak najlepiej to robić, ale nie znaleźliśmy wystarczających informacji, aby tego dokonać. Podsumowując, szkolenie personelu szkolnego na temat astmy zwiększa wiedzę na temat tej choroby i przygotowanie w szkołach, ale posiadamy niewielką wiedzę na temat rzeczywistych korzyści z takich szkoleń u dzieci z astmą.
 • Sponsorowanie badań przez przemysł a ich wyniki
  [  Data publikacji przeglądu: 16 Lutego 2017   ]

  W badaniach klinicznych dotyczących leków i wyrobów medycznych finansowanych przez przemysł częściej wykazywano większą skuteczność produktów sponsora (ryzyko względne (RR): 1,27; 95% przedział ufności (CI): 1,17 do 1,37), podobną szkodliwość porównywanych produktów (RR: 1,37; 95% CI: 0,64 do 2,93) oraz korzystniejsze wnioski ogólne (RR: 1,34; 95% CI: 1,19 do 1,51), w porównaniu z badaniami nad lekami i wyrobami medycznymi niefinansowanymi przez przemysł.

  Nie znaleźliśmy różnicy między badaniami finansowanymi i niefinansowanymi przez przemysł w odniesieniu do standardowych czynników metodologicznych, które mogą zwiększyć ryzyko stronniczości, z wyjątkiem zastosowania ślepej próby — w badaniach finansowanych przez przemysł częściej stosowano w sposób prawidłowy czyli metodę ślepej próby niż w badaniach niefinansowanych przez przemysł.

  W badaniach finansowanych przez przemysł obserwowano mniejszą zgodność między wynikami i wnioskami niż w badaniach niefinansowanych przez przemysł, RR: 0,83 (95% CI: 0,70 do 0,98).

  Nie znaleźliśmy różnicy między badaniami dotyczącymi leków i wyrobów medycznych w odniesieniu do źródeł finansowania oraz wniosków.

  Nasza analiza sugeruje, że badania sponsorowane przez przemysł częściej faworyzują produkty sponsora niż badania niefinansowane przez przemysł z powodu błędów, których nie można wytłumaczyć za pomocą standardowych narzędzi służących do oceny ryzyka błędu.

 • Wieloskładnikowa suplementacja mikroelementów u kobiet w ciąży
  [  Data publikacji przeglądu: 13 Kwietnia 2017   ]

  Wyniki te, konsekwentnie obserwowane w innych przeglądach systematycznych dostarczają mocną podstawę dla zmiany wytycznych dotyczących uzupełniania żelaza i kwasu foliowego na suplementację preparatami wieloskładnikowymi zawierającymi mikroelementy u kobiet ciężarnych w krajach o niskim i średnim dochodzie, gdzie niedobór mikroelementów jest powszechny wśród kobiet.
 • Testy wykrywające zeza u dzieci w wieku od 1 do 6 lat w populacji ogólnej
  [  Data publikacji przeglądu: 6 Listopada 2017   ]

  Znaleziono tylko jedno badanie spełniające kryteria włączenia do tego przeglądu. Użyto w nim autorefraktometru (rodzaju aparatu sprawdzającego wielkość i rodzaj wady wzroku oraz odchylenie osi optycznej oczu). Po przeprowadzeniu badania przesiewowego wszystkie dzieci zostały zbadane przez okulistę, aby potwierdzić, u których faktycznie występował zez. Autorefraktometr bardzo skutecznie wykrywał, które dzieci nie mają zeza (duża swoistość), jednak niedokładnie wykrywał dzieci, u których występuje zez (mała czułość). Nie można określić, która metoda jest najdokładniejsza w wykrywaniu zeza, ponieważ tylko jedno badanie spełniło kryteria włączenia do przeglądu. Ustalenie tego wymaga dalszych badań. W celu wyciągnięcia statystycznie wiarygodne wnioski takie badanie musiałoby obejmować bardzo dużą liczbę dzieci.
 • Interwencje mające na celu zapobieganie utracie słuchu wywołanej hałasem w miejscu pracy
  [  Data publikacji przeglądu: 7 Lipca 2017   ]

  Bardziej surowe prawodawstwo może zmniejszyć poziom hałasu. Na poziomie ochrony osobistej, nauszniki i zatyczki do uszu mogą zmniejszyć narażenie na hałas do bezpiecznych poziomów. Jednak potrzebna jest instrukcja, jak należy stosować zatyczki do uszu. Bez odpowiedniej instrukcji zatyczki do uszu prawdopodobnie nie stanowią wystarczającej ochrony. Udzielanie pracownikom informacji zwrotnej odnośnie ekspozycji na hałas prawdopodobnie nie przyczynia się do zmniejszenia hałasu. Rozwiązania inżynieryjne, takie jak poprawa w utrzymaniu stanu maszyn może prowadzić do podobnej redukcji hałasu jak ochraniacze. Konieczna jest lepsza ocena rozwiązań inżynieryjnych. Efekty działania programów zapobiegających utracie słuchu (HLPP - ang. hearing loss prevention programmes) są niejasne. Efektywniejsze używanie ochraniaczy słuchu, jako części programu, prawdopodobnie pomaga, ale nie chroni w pełni przed utratą słuchu. Poprawa w zakresie wdrażania może zapewnić lepszą ochronę.
 • Interwencje mające na celu zapobieganie chorobie wysokościowej: część 1. Najczęściej stosowane klasy leków
  [  Data publikacji przeglądu: 27 Czerwca 2017   ]

  Nasze wyniki sugerują, że acetazolamid jest skuteczny w zapobieganiu ostrego HAI, w dawkach od 250 do 750 mg/dobę, w porównaniu z placebo (tj. substancji bez aktywnego leku). Większość dostępnych informacji odnosi się do zapobiegania nieskomplikowanej postaci HAI (ból głowy, nudności, wymioty i zmęczenie), a nie do bardziej poważnych problemów związanych z mózgiem lub płucami. Okazało się również, że podawanie acetazolamidu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem parestezji palców (tj. uczucie mrowienie, łaskotanie, kłucie lub pieczenie skóry), chociaż ten wynik nie jest dobrze opisywany w dostępnych danych naukowych. Korzyści i szkody związane z przyjmowaniem innych leków, takich jak ibuprofen, budezonid i deksametazon są niejasne, ze względu na małą liczbę badań.
 • Związki na bazie amfetaminy w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży
  [  Data publikacji przeglądu: 4 Lutego 2016   ]

  Odnaleźliśmy dane wskazujące, że związki amfetaminy były skuteczne w zakresie poprawy głównych objawów ADHD w krótkiej obserwacji, ale jednocześnie wiązały się z większym ryzykiem działań niepożądanych, takich jak: zaburzenia snu, zmniejszenie apetytu i ból brzucha. Nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych wskazujących, że jeden rodzaj pochodnej amfetaminy był lepszy od innego, ponadto nie znaleźliśmy różnicy pomiędzy związkami amfetaminy, które działają w dłuższym okresie czasu w porównaniu z tymi działającymi krócej.
 • Stosowanie antybiotyków podczas zabiegu usunięcia zaćmy w celu zapobiegania bakteryjnemu zakażeniu oka
  [  Data publikacji przeglądu: 13 Lutego 2017   ]

  Wyniki tego przeglądu wskazują, że:

  • Wstrzyknięcie antybiotyku do oka (cefuroksymu) pod koniec zabiegu usunięcia zaćmy zmniejsza ryzyko zapalenia wnętrza gałki ocznej (dane naukowe o wysokiej pewności co do ich wiarygodności).

  • Zastosowanie antybiotyku w postaci kropli do oczu (lewofloksacyny lub chloramfenikolu) łącznie z wstrzyknięciem antybiotyku (cefuroksymu lub penicyliny) prawdopodobnie zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia wnętrza gałki ocznej, w porównaniu z wykonaniem samego wstrzyknięcia lub z podaniem samych kropli do oczu (dane naukowe o umiarkowanej pewności co do ich wiarygodności).

  • Bardzo niepewne jest, czy dodanie antybiotyku do sterylnego płynu nawadniającego podczas operacji usunięcia zaćmy zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia wnętrza gałki ocznej (dane naukowe o bardzo niskiej pewności co do ich wiarygodności).

  • Bardzo niepewne jest, czy zastosowanie antybiotyków i kortykosteroidów, pojedynczo lub w połączeniu, wpływa na ryzyko wystąpienia zapalenia wnętrza gałki ocznej (dane naukowe o bardzo niskiej pewności co do ich wiarygodności).

 • Ćwiczenia ramion u chorych na POChP
  [  Data publikacji przeglądu: 15 Listopada 2016   ]

  Gdy porównano ćwiczenia ramion z brakiem treningu lub interwencją pozorowaną, zaobserwowano niewielką poprawę w zakresie odczuwania duszności. Poprawy nie stwierdzono, gdy porównano łączone ćwiczeń ramion i nóg z ćwiczeniami wyłącznie nóg. W żadnym badaniu nie oceniano, czy dochodzi do zmniejszenia duszność, gdy wykonuje się określony rodzaj ćwiczeń ramion (w porównaniu z innym treningiem; przyp.tłum.). Ćwiczenia ramion nie miały wpływu na jakość życia w żadnym z trzech porównań. Trening wytrzymałościowy w porównaniu z brakiem ćwiczeń wiązał się z poprawą siły ramion ocenianą na podstawie podnoszenia i przenoszenia lekkich ciężarów. Takiego efektu nie obserwowano po treningu siłowym.
 • Program wizyt domowych we wczesnym okresie połogu
  [  Data publikacji przeglądu: 2 Sierpnia 2017   ]

  Nie wykazano, aby domowe wizyty wiązały się ze zmniejszeniem liczby zgonów noworodków lub poważnych problemów zdrowotnych matek. Zdrowie fizyczne i psychiczne kobiet nie uległo poprawie w wyniku częstszych wizyt domowych, jednak w jednym badaniu bardziej zindywidualizowana opieka wpłynęła na poprawę ich zdrowia psychicznego. Ogólnie, dzieci rzadziej potrzebowały nagłej pomocy medycznej, jeśli ich matki otrzymały więcej domowych wizyt poporodowych. Częstsze wizyty mogły wpłynąć na większą liczbę matek karmiących swoje dziecko wyłącznie piersią. Ograniczeniami przeglądu były różne punkty końcowe raportowane w poszczególnych badaniach, sposoby pomiaru wyników oraz duże zróżnicowanie interwencji i grup kontrolnych w poszczególnych badaniach. Badania miały różną jakość pod względem ryzyka błędu systematycznego.
 • Leczenie chorób przyzębia u kobiet ciężarnych w celu zapobiegania negatywnych skutków zdrowotnych okołoporodowych
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Czerwca 2017   ]

  Po porównaniu kobiet ciężarnych z chorobami dziąseł, które zostały poddane leczeniu z tymi, które nie otrzymały żadnego leczenia, stwierdzono:

  - brak wyraźnej różnicy w liczbie dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży (dane naukowe niskiej jakości);

  - liczba urodzonych dzieci z masą urodzeniową poniżej 2500 g może być mniejsza (dane naukowe niskiej jakości).

  Nie jest jasne, czy w zapobieganiu negatywnym skutkom w ciąży jeden sposób leczenia chorób przyzębia jest lepszy niż inne.

 • Balneoterapia (terapia spa, leczenie uzdrowiskowe) w reumatoidalnym zapaleniu stawów
  [  Data publikacji przeglądu: 11 Kwietnia 2015   ]

  • nie jesteśmy pewni, czy okłady borowinowe (balneoterapia) łagodzi ból, poprawia samopoczucie oraz zmniejsza obrzęk stawów bardziej niż placebo (leczenie pozorowane) u pacjentów z RZS i zmianami w zakresie rąk. Okłady borowinowe mogą nieznacznie lepiej łagodzić bolesność stawów w porównaniu z placebo, ale nie podano w badaniu danych dotyczących sprawności fizycznej oraz efektów ubocznych.

  • dodanie radonu do kąpieli kwasowęglowej nie wpływa na natężenie bólu w okresie 3 miesięcy, ale może poprawiać ogólne samopoczucie oraz łagodzić ból w okresie 6 miesięcy bardziej niż kąpiel kwasowęglowa bez radonu; efekt ten może być jednak wynikiem przypadkowym. W badaniach nie podano informacji o niesprawności fizycznej, bolesności i obrzęku stawów ani skutkach ubocznych.

  • nie jesteśmy pewni, czy balneoterapia (zanurzenie w pozycji siedzącej) łagodzi ból i poprawia sprawność fizyczną bardziej niż hydroterapia, ćwiczenia lub relaksacja. W badaniu nie podano danych na temat poprawy w zakresie objawów, bolesności lub obrzęku stawów ani efektów ubocznych.

  • nie jesteśmy pewni, czy kąpiele w wodzie mineralnej (balneoterapia) łagodzą ból i obrzęk stawów bardziej niż stosowanie leków (cyklosporyny A). Kąpiele mineralne mogą poprawiać ogólne samopoczucie bardziej niż cyklosoryna A, natomiast cyklosporyna A może zmniejszać liczbę bolesnych stawów. Nie podano danych na temat niesprawności fizycznej oraz efektów ubocznych.

  • brakuje szczegółowych informacji dotyczących skutków ubocznych oraz powikłań balneoterapii, zwłaszcza w przypadku tych rzadko występujących. Efekty uboczne mogą obejmować wysypkę skórną, infekcje oraz wypadki, takie jak poślizgniecie się na mokrej powierzchni w miejscu kąpieli. W jedynym badaniu, które raportowało działania niepożądane, wykazano, że nie występują żadne efekty uboczne.

 • Szczepienia przeciw grypie w grupie zdrowych dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 15 Sierpnia 2012   ]

  Według autorów przeglądu, u dzieci powyżej drugiego roku życia, donosowe szczepionki powstałe z osłabionych wirusów grypy w większym stopniu zapobiegają chorobom wywołanym przez wirusa grypy niż te podawane jako zawiesina do wstrzykiwań zawierające zabitego wirusa. Żadna z powyższych szczepionek nie była szczególnie skuteczna w zapobieganiu infekcjom "grypopodobnym" spowodowanym innymi niż grypa wirusami. U dzieci poniżej drugiego roku życia skuteczność szczepionki inaktywowanej była podobna do placebo. Analiza bezpieczeństwa szczepionek na podstawie badań nie była możliwa ze względu na brak standaryzacji raportowanych informacji, lecz niewielka liczba znalezionych danych dotyczyła bezpieczeństwa szczepionki inaktywowanej, szczepionki najczęściej używanej u małych dzieci.
 • Leki ziołowe stosowane w chorobach stłuszczeniowych wątroby
  [  Data publikacji przeglądu: 24 Sierpnia 2013   ]

  Leki ziołowe oceniane w badaniach klinicznych z randomizacją obejmowały produkty wytwarzane z pojedynczych ziół (Gynostemma pentaphyllum (tzw. "ziele nieśmiertelności"), Panax notoginseng (żeńszeń amerykański), i Prunus armeniaca (morela pospolita)), dostępne na rynku markowe leki ziołowe oraz preparaty recepturowe przepisane przez lekarzy. Do ziół będących najczęściej składnikami różnych produktów należały: Crataegus pinnatifid (głóg pierzastolistny), Salvia miltiorrhiza (szałwia czerwona), Alisma orientalis (żabiniec babka wodna), Bupleurum chinense (przewiercień chiński), Cassia obtusifolia (strączyniec tępoliściowy), Astragalus membranaceous (traganek błoniasty) i Rheum palmatum (rzewień palczasty). Nie było możliwe połączenie wyników badań ze względu na różnorodność stosowanych ziół. Nie mogliśmy sformułować żadnych wniosków na temat stosowania leków ziołowych u osób z chorobą stłuszczeniową wątroby, gdyż żadne z badań nie raportowało przypadków zgonu, chorób wątroby, jakości życia, lub kosztów. Wiele badań wskazywało na pozytywny wpływ leków ziołowych w porównaniu z interwencjami kontrolnymi na: aktywność enzymów (enzymy są białkami, które przyspieszają reakcje chemiczne w organizmie, np. aminotransferaza asparaginianowa, aminotransferaza alaninowa, glutamylotransferaza, fosfatazy alkaliczne), wyniki USG i wyniki skanów tomografii komputerowej. Nie odnotowano żadnych poważnych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem leków ziołowych.
 • Antybiotyki w leczeniu powszechnych zakażeń dróg oddechowych o niewyjaśnionej przyczynie i niespecyficznych objawach u dzieci poniżej 5 roku życia
  [  Data publikacji przeglądu: 29 Lutego 2016   ]

  Na ten moment nie istnieją dane naukowe uzasadniające podawanie dzieciom do piątego roku życia, chorującym na powszechne ostre zakażenia górnych dróg oddechowych, antybiotyków jako metody zapobiegania rozwojowi zapalenia ucha środkowego oraz zapalenia płuc.
 • Suplementacja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w okresie niemowlęcym w zapobieganiu występowania alergii
  [  Data publikacji przeglądu: 27 Października 2016   ]

  Suplementacja PUFA u niemowląt, nie zmieniała ryzyka występowania alergii, astmy, zapalenia skóry i alergii pokarmowej u niemowląt (do 2. roku życia) lub dzieci (do 10. roku życia). Odnotowano zmniejszenie ryzyka występowania alergicznego nieżytu nosa (katar sienny - przyp. tłum.) w okresie niemowlęcym, jednakże tego efektu nie obserwowano w przypadku ryzyka dziecięcego alergicznego nieżytu nosa. Nie ma wystarczających danych naukowych, aby określić wpływ suplementacji PUFA na ryzyko alergicznego nieżytu nosa.
 • Dieta, aktywność fizyczna i interwencje behawioralne w leczeniu młodzieży z nadwagą lub otyłością w wieku od 12 do 17 lat
  [  Data publikacji przeglądu: 22 Czerwca 2017   ]

  Podsumowaliśmy wyniki 28 badań obejmujących w sumie 2 774 młodych ludzi, w których oceniono BMI: w grupach z interwencją wskaźnik BMI był średnio o 1,18 kg/m2 niższy niż w grupach kontrolnych. Podsumowując wyniki 17 badań oceniających masę ciała łącznie u 1993 osób stwierdzono, że była ona średnio o 3,67 kg niższa w grupach z interwencją w porównaniu z grupami kontrolnymi. Redukcja BMI utrzymywała się w okresie od 18 do 24 miesięcy obserwacji (monitorowanie uczestników do zakończenia badania) a jej wartość była mniejsza o średnio 1,49 kg/m2 w grupach interwencji w porównaniu z grupami kontrolnymi. Badane interwencje umiarkowanie poprawiły jakość życia związaną ze zdrowiem (miara satysfakcji ze swojego życia i zdrowia), ale nie znaleźliśmy mocnych danych naukowych wskazujących na korzyści lub szkody tych działań w odniesieniu do poprawy poczucia własnej wartości, aktywności fizycznej czy spożycia żywności.
 • Szczepienia przeciw pneumokokom w okresie ciąży jako profilaktyka infekcji u niemowląt
  [  Data publikacji przeglądu: 23 Stycznia 2015   ]

  Nie ma wystarczających danych pozwalających ocenić czy stosowanie szczepień przeciwko pneumokokom w czasie ciąży zapobiega zakażeniom u niemowląt.
 • Doustna aspiryna w leczeniu ostrego epizodycznego bólu głowy typu napięciowego u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 13 Stycznia 2017   ]

  W żadnym z badań nie podano liczby osób, u których ból głowy ustąpił po upływie dwóch godzin od zażycia aspiryny i tylko w jednym badaniu oceniano efekt, który uznano za równoważny z ustąpieniem bólu lub obecnością bólu umiarkowanego po dwóch godzinach. Dodatkowe leki przeciwbólowe zażyło 10 na 1000 osób przyjmujących aspirynę w dawce 1000 mg oraz 30 na 100 osób z grupy placebo (dane naukowe bardzo niskiej jakości). Zadowolenie z terapii pod koniec badania zgłosiło 55 na 100 pacjentów z grupy aspiryny w porównaniu z 37 osobami na 100 z grupy placebo (dane bardzo niskiej jakości). Skutki uboczne zgłosiło 15 na 100 uczestników po zażyciu 1000 mg aspiryny, co stanowiło taki sam odsetek jak w grupie osób, którzy przyjęli placebo (dane bardzo niskiej jakości).
 • Leczenie światłem w zapobieganiu depresji zimowej
  [  Data publikacji przeglądu: 7 Listopada 2015   ]

  Jakość danych naukowych dla wszystkich wyników była bardzo niska, dlatego też nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat tego, czy leczenie światłem jest skuteczne w zapobieganiu depresji zimowej. Włączone badanie nie przedstawia żadnych informacji na temat niepożądanych działań terapii światłem.
 • Działania, których celem jest zapobieganie znęcaniu się nad osobami starszymi
  [  Data publikacji przeglądu: 16 Sierpnia 2016   ]

  Wyniki włączonych badań wskazują, że nie jest pewne, czy ukierunkowane działania edukacyjne poprawiają poziom wiedzy na temat znęcania się nad seniorami u pracowników służby zdrowia i pokrewnych sektorów oraz u ich opiekunów. Nie jesteśmy pewni, czy większy poziom wiedzy prowadzi do zmian w ich zachowaniu i czy wiąże się to ze zmniejszeniem liczby przypadków znęcania się. Wspieranie i edukowanie ofiar prowadzi do częstszego zgłaszania przypadków znęcania się, jednak nie wiadomo, czy powodem jest częstsze znęcanie się, czy większa gotowość do zgłaszania problemów.
 • Kampanie zachęcające dzieci do noszenia kasków rowerowych
  [  Data publikacji przeglądu: 9 Listopada 2011   ]

  Wyniki były również bardzo zróżnicowane, jednak ogólnie w 11 badaniach stwierdzono, że w wyniku programów promujących noszenie kasków przez dzieci było bardziej prawdopodobne, że ich uczestnicy będą nosić kaski w porównaniu do innych dzieci. Dalsze badania są nadal potrzebne, ale wydaje się możliwe, że najlepsze systemy opierają się na lokalnym środowisku i łączą zarówno edukację, jak i dostarczanie darmowych kasków. Promowanie kasków w szkołach, również wydaje się być skuteczne. Promowanie noszenia kasków wydaje się być bardziej skuteczne w przypadku młodszych dzieci (w wieku do 12 lat) niż w przypadku starszych dzieci i młodzieży. Badania włączone do przeglądu nie oceniały wpływu programów zachęcających do noszenia kasków na odsetek urazów, nie oceniały także, czy programy miały jakiekolwiek negatywne skutki, takie jak zmniejszenie częstości jazdy na rowerze. Większość z tych badań zostało przeprowadzonych w krajach o wyższych dochodach, a dodatkowy efekt promocji kasków ponad obowiązujące przepisy nie został zbadany.
 • Zmiana spożycia soli wśród osób z przewlekłą chorobą nerek
  [  Data publikacji przeglądu: 18 Lutego 2015   ]

  W analizie wykazano, że zmniejszenie spożycia soli zmniejszyło 24-godzinne wydalanie sodu z moczem, ciśnienie krwi. W jednym badaniu stwierdzono, że ograniczenie spożycia soli zmniejszyło ryzyko wystąpienia obrzęków. Dawka leku przeciwnadciśnieniowego została znacznie zmniejszona wraz z małym spożyciem soli w diecie. Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie czynności nerek lub masy ciała. Nie stwierdzono znaczącej zmiany w stężeniu cholesterolu całkowitego we krwi lub niedociśnienia.
 • Czy tlenoterapia hiperbaryczna poprawia rokowanie po zawale serca?
  [  Data publikacji przeglądu: 23 Lipca 2015   ]

  Ogólnie, znaleźliśmy pewne dane naukowe wskazujące, że u osób z OZW otrzymujących tlenoterapię hiperbaryczną jako element leczenia rzadziej umierają lub mają poważne działania niepożądane, a także szybciej osiągają oni ulgę w bólu. Jednakże, nasze wnioski opierają się na badaniach z randomizacją (badania, w których uczestników losowo przydziela się do grupy leczonej i kontrolnej) o małej grupie uczestników. Nasza pewność co do wiarygodności powyższych wyników jest dodatkowo obniżona ze względu na fakt, że w większości badań zarówno pacjenci, jak i badacze wiedzieli, u kogo stosowana jest HBOT, a tzw. "efekt placebo" mógł zaburzyć wyniki na korzyść HBOT. HBOT jest na ogół dobrze tolerowana. Niektórzy pacjenci skarżyli się na klaustrofobię, gdy korzystali z małych (dla jednej osoby) komór i nie wykazano istotnych efektów toksycznych związanych z oddychaniem tlenem u któregokolwiek z pacjentów. U jednej osoby nastąpiło uszkodzenie błony bębenkowej z powodu zwiększonego ciśnienia.
 • Sfermentowane mleko w nadciśnieniu
  [  Data publikacji przeglądu: 18 Kwietnia 2012   ]

  Wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest głównym problemem zdrowotnym oraz jednym z głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Sugeruje się, że sfermentowane mleko może zmniejszać ciśnienie tętnicze u ludzi. Niniejszy przegląd przeprowadzono w celu sprawdzenia czy spożywanie sfermentowanego mleka obniża ciśnienie tętnicze krwi u ludzi. W 15 badaniach obejmujących 1232 uczestników zaobserwowano bardzo niewielkie obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego, ale nie obserwowano tego efektu dla rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. Włączone badania były o zróżnicowanej jakości, a wyniki nie potwierdziły, że stosowanie sfermentowanego mleka jako interwencji przeciwnadciśnieniowej lub jako zmiany w stylu życia w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.
 • Terapie komplementarne w trądziku pospolitym
  [  Data publikacji przeglądu: 19 Stycznia 2015   ]

  Dla głównego ocenianego przez nas wyniku, którym była liczba zmian niezapalnych, połączyliśmy dwa badania, w których porównywano dietę o niskim indeksie glikemicznym z dietą o wysokim indeksie glikemicznych, jednak nie odnaleźliśmy jasnych danych wskazujących na różnicę pomiędzy dwoma grupami w okresie 12 tygodni. Tylko w jednym z dwóch badań prezentowano dane, które wykazały potencjalną korzyść z diety o niskim indeksie glikemicznym w zmniejszeniu liczby zmian zapalnych oraz w ogólnej liczbie zmian skórnych. Olej z drzewa herbacianego oraz oczyszczony jad z pyłku pszczelego zmniejszał ogólną liczbę zmian skórnych w pojedynczych badaniach. Pozostałe 31 włączonych badań dostarczyło zróżnicowanych wyników dotyczących skuteczności komplementarnych terapii w zmniejszeniu ogólnej liczby zmian skórnych.
 • Metody odciągania mleka u kobiet karmiących
  [  Data publikacji przeglądu: 29 Września 2016   ]

  Dostępne dane naukowe wskazują, że do skutecznych metod zalicza się: wczesne odciąganie mleka po porodzie dla niemowląt niemogących jeszcze być karmionymi piersią, relaksacja, masaż piersi, ogrzewanie piersi, ręczne odciąganie oraz stosowanie tanich laktatorów. Metody te mogą być równie lub bardziej skuteczne w odniesieniu do niektórych wyników, niż duże droższe elektryczne laktatory. Najbardziej odpowiednia metoda odciągania mleka może zależeć od czasu od urodzenia dziecka, celu odciągania mleka oraz indywidualnych potrzeb matki i dziecka. Publikacje dotyczące odciągania mleka nie powinny być traktowane jako sugestia, że stosowanie laktatora jest rutynowym elementem karmienia piersią, raczej to lekarz powinien przed zaleceniem stosowania laktatora dokonać uzasadnienia jego używania, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację matki.
 • Fototerapia w leczeniu owrzodzeń stóp u osób z cukrzycą
  [  Data publikacji przeglądu: 28 Czerwca 2017   ]

  Wyniki sugerują, że fototerapia w porównaniu z brakiem leczenia lub placebo może zwiększyć odsetek całkowicie wyleczonych ran w okresie obserwacji i zmniejszać wielkość samego owrzodzenia. Jednak z uwagi na małą liczbę uczestników oraz stwierdzone w badaniach błędy metodologiczne nasza pewność odnośnie wyników jest ograniczona. Nie odnaleźliśmy wystarczających danych naukowych, które potwierdziłyby, że częstość szkód i amputacji różni się w grupie stosującej fototerapię od tych stwierdzonych w grupie bez fototerapii/placebo.
 • Leki podobne do morfiny w leczeniu bólu nowotworowego
  [  Data publikacji przeglądu: 6 Lipca 2017   ]

  W przypadku dwóch leków (morfina przyjmowana doustnie i fentanyl w plastrach) u ponad 19 na 20 osób przed włączeniem leku stwierdzano ból o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, natomiast po zastosowaniu leku ból ten nie miał większego nasilenia niż łagodne w okresie 14 dniu, pod warunkiem zaakceptowania działań niepożądanych. Większość osób przyjmujących leki morfinopodobne miała co najmniej jedno działanie niepożądane. Jedynie 1 do 2 osób na 10 zaprzestały przyjmowania leków ze względu na występujące skutki uboczne. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były zaparcia, nudności i wymioty.
 • Wsparcie ze strony rówieśników lub liderów dla nastolatków z astmą
  [  Data publikacji przeglądu: 19 Kwietnia 2017   ]

  U młodzieży, która otrzymała wsparcie stwierdzono lepszą jakość życia w porównaniu z grupą kontrolną, jednak wyniki były zróżnicowane, więc nie możemy być ich pewni. Dla większości innych ocenianych wyników nie wykazano istotnych korzyści z zastosowanej interwencji. Badania te dostarczyły bardzo niewiele informacji na temat napadów duszności w przebiegu astmy i nieplanowanych wizyt lekarskich podczas trwania badania, nie jesteśmy więc pewni, czy interwencja wiązała się z poprawą kontroli astmy. Wyniki dwóch badań, w których duży odsetek nastolatków palił tytoń, wydają się być obiecujące pod względem zobowiązania się przez palaczy do rzucenia palenia, ale ogólne uzależnienie od nikotyny oraz wiedza dotycząca palenia nie były większe niż w grupach kontrolnych. W badaniach nie podano informacji na temat objawów niepożądanych.
 • Rożne rodzaje porad żywieniowych dla kobiet z cukrzycą ciążową
  [  Data publikacji przeglądu: 25 Lutego 2017   ]

  Porady dietetyczne są główną strategią kontroli GDM, jednak nie jest jasne, jakiego rodzaju porady są najlepsze. Rozstrzygające dane naukowe pochodzące z badań z randomizacją, którymi można by się kierować w praktyce nie są jeszcze dostępne, choć zbadano szeroki wachlarz różnych interwencji w postaci porad dietetycznych. W kilku badaniach porównywano te same lub podobne interwencje, obejmowały one małą liczbę uczestników i podały ograniczone wyniki.
 • Suplementy selenu dla dorosłych, którzy są krytycznie chorzy
  [  Data publikacji przeglądu: 27 Lipca 2015   ]

  Nie stwierdzono jednoznacznych danych naukowych wskazujących na korzyści z suplementacji selenu lub ebselenu na liczbę dni, które wymagały zastosowania respiratora, długość pobytu w oddziale intensywnej terapii, długość hospitalizacji lub jakość życia. Ze względu na jakość włączonych badań, wnioski odnośnie suplementacji selenem należy interpretować z ostrożnością, pomimo stwierdzenia statystycznej istotności wyników.
 • Suplementacja jodu u kobiet przed, w trakcie lub po ciąży.
  [  Data publikacji przeglądu: 5 Marca 2017   ]

  U kobiet otrzymujących suplementy jodu w porównaniu z tymi, które jodu nie otrzymywały, stwierdzono mniejsze ryzyko skutku ubocznego w postaci nadczynności tarczycy (nadmiernej produkcji hormonów tarczycy) po porodzie (3 badania; 543 kobiet), ale częściej obserwowano nudności lub wymioty w czasie ciąży (1 badanie; 76 kobiet). W jednym badaniu (365 kobiet) nie stwierdzono różnicy w liczbie kobiet z nadczynnością tarczycy w okresie ciąży. Suplementacja jodu w okresie ciąży (1 badanie; 365 kobiet) lub po po porodzie (3 badania; 540 kobiet) nie zmieniła istotnie liczby kobiet z niedoczynnością tarczycy (zmniejszona produkcja hormonów tarczycowych). U porównywalnej liczby kobiet stwierdzono zwiększony poziom przeciwciał przeciwtarczycowych w okresie ciąży (1 badanie, 359 kobiet) i po porodzie (3 badania, 397 kobiet). Nie stwierdzono, aby suplementacja jodu u kobiet w porównaniu z brakiem leczenia wpływała wyraźnie na liczbę porodów przedwczesnych (2 badania, 376 kobiet), zgonów w okresie okołoporodowym (2 badania, 457 kobiet), niemowląt urodzonych z niską masą urodzeniową (2 badania , 377 niemowląt), noworodków z niedoczynnością tarczycy (2 badania, 260 dzieci) lub ze zwiększonym stężeniem przeciwciał przeciwtarczycowych (1 badanie, 108 niemowląt).
 • Suplementacja selenu w chorobie Hashimoto
  [  Data publikacji przeglądu: 6 Czerwca 2013   ]

  Podsumowując, wyniki tych czterech włączonych badań nie dostarczają wystarczających danych naukowych na poparcie stosowania selenu w leczeniu choroby Hashimoto.
 • Płatki pełnoziarniste w chorobach sercowo-naczyniowych
  [  Data publikacji przeglądu: 24 Sierpnia 2017   ]

  Nie ma wystarczających danych naukowych pochodzących z randomizowanych badań kontrolnych (czyli takich, w których uczestnicy są losowo przydzielani do dwóch lub więcej grup; przyp. tłum.), które potwierdziłyby zalecanie spożywania produktów pełnoziarnistych w celu zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, obniżenia poziomu cholesterolu we krwi lub ciśnienia tętniczego krwi.
 • Czy kampanie medialne (telewizyjne, w radiu, prasie, na bilbordach oraz broszurach) mogą powstrzymać młode osoby od rozpoczęcia palenia tytoniu?
  [  Data publikacji przeglądu: 2 Czerwca 2017   ]

  W trzech spośród ośmiu badań stwierdzono, że stosowanie różnych interwencji skutecznie zapobiegało paleniu tytoniu wśród młodzieży. W pozostałych pięciu badaniach nie odnotowano żadnego efektu. Pomimo tego, że pewne cechy zarówno skutecznych jak i nieskutecznych działań były podobne, to kampanie efektywne trwały dłużej (co najmniej 3 lata) i były bardziej intensywne (dłuższy czas kontaktu młodzieży z interwencją), co obejmowało zarówno zajęcia lekcyjne (co najmniej 8 godzin lekcyjnych na jedną klasę) jak i spoty medialne (obejmujące od 167 do 350 spotów telewizyjnych i radiowych emitowanych w wielu kanałach przez co najmniej 4 tygodnie). Wdrożenie łączonych programów szkolnych (np. plakatów) i wykorzystanie powtarzających się przekazów medialnych za pośrednictwem wielu kanałów (prasa, radio, telewizja) przyczyniły się do sukcesu kampanii.
 • Dodatkowa podaż wapnia w zapobieganiu nadciśnieniu tętniczemu
  [  Data publikacji przeglądu: 30 Czerwca 2015   ]

  Niniejszy przegląd analizował dane z 16 badań (3048 uczestników). Okazało się, że zwiększenie spożycia wapnia nieznacznie obniża zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi, odpowiednio o: 1,43 mmHg i 0,98 mmHg. Efekt ten był większy przy dawkach wapnia powyżej 1000 mg/dobę. Skurczowe ciśnienie krwi było obniżone o 1,14 mmHg przy dawkach wapnia 1000-1500 mg/dobę i o 2,79 mmHg przy dawce wapnia równej lub wyższej od 1500 mg/dobę. Zaobserwowaliśmy obniżenie ciśnienia krwi zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet, w wieku od 11 do 82 lat, ale redukcja ta była większa wśród młodszych osób. Wartość skurczowego ciśnienia obniżyła się o 2,11 mmHg wśród osób poniżej 35 lat i o 0,96 mmHg wśród osób w wieku 35 lat lub starszych. W żadnym z badań nie raportowano działań niepożądanych. Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić idealną dawkę wapnia przy suplementacji oraz jaka interwencja jest bardziej skuteczna i bezpieczniejsza: zwiększenie spożycia wapnia w diecie czy jego suplementacja.
 • Rozpoczynanie zajęć szkolnych o późniejszej godzinie w celu wspierania edukacji, stanu zdrowia oraz dobrego samopoczucia uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  [  Data publikacji przeglądu: 3 Lipca 2017   ]

  Z powodu ograniczeń i niskiej jakości danych nie mogliśmy określić skutków późniejszego rozpoczynania zajęć szkolnych z jakąkolwiek pewnością. Zaobserwowaliśmy, że rozpoczynanie zajęć szkolnych o późniejszej godzinie może wpływać na sukcesy szkolne, jednak wyniki 4 badań były niejednoznaczne. Rozpoczynanie szkoły o późniejszej godzinie wiązało się z wydłużeniem czasu snu nocnego w dni szkolne (na podstawie łącznej analizy wyników 2 badań), co więcej dane z 6 innych badań również wykazały związek między późniejszym rozpoczynaniem zajęć, a wydłużeniem snu. W jednym badaniu stwierdzono, że uczniowie rozpoczynający lekcje później zgłaszali mniej zaburzeń depresyjnych niż ich rówieśnicy rozpoczynający je wcześniej. W różnych badaniach opisywano odmienne wnioski w odniesieniu do związku pomiędzy późniejszym rozpoczynaniem zajęć szkolnych, a większą frekwencją i koncentracją uczniów. Interwencje te mogą mieć również potencjalne niekorzystny wpływ na organizację dnia, gdyż dane jakościowe pochodzące z jednego badania wykazały skrócenie kontaktu między rodzicami a dziećmi, natomiast inne - trudności w organizacji planu oraz zajęć. Ponownie ze względu na ograniczenia oraz niską jakość danych nie możemy wyciągnąć żadnych pewnych wniosków dotyczących niekorzystnych skutków związanych z rozpoczynaniem zajęć szkolnych o późniejszej godzinie.
 • Usługi mające na celu skrócenie czasu hospitalizacji osób po ostrym udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 13 Lipca 2017   ]

  Odpowiednio zaopatrzone usługi ESD ze skoordynowanym multidyscyplinarnym zespołem mogą zmniejszyć stopień niepełnosprawności oraz skrócić czas pobytu pacjenta w szpitalu, przynajmniej w przypadku analizowanej grupy osób z udarem mózgu. W przypadku usług, które nie są oparte na zespołach multidyscyplinarnych wyniki nie są jasne. Nie zidentyfikowaliśmy jakichkolwiek istotnych szkodliwych efektów.
 • Korzyści i szkody związane ze stosowaniem metylofenidatu u dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD)
  [  Data publikacji przeglądu: 25 Listopada 2015   ]

  Na obecną chwilę jakość dostępnych danych naukowych powoduje, że nie możemy stwierdzić z całą pewnością, że przyjmowanie metylofenidatu wpłynie na poprawę życia dzieci i młodzieży z ADHD. Przyjmowanie tego leku wiąże się z mniejszymi działaniami niepożądanymi, takimi jak: zaburzenia snu i zmniejszenie apetytu. Chociaż nie odnaleźliśmy danych naukowych wskazujących, że istnieje zwiększone ryzyko poważnych zdarzeń niepożądanych, konieczne są dalsze badania z dłuższym okresem obserwacji, aby lepiej ocenić ryzyko ich wystąpienia u osób przyjmujących metylofenidat przez dłuższy czas. Zważywszy na fakt, że stosowanie metylofenidatu jest związane z występowaniem skutków ubocznych, projektowanie wysokiej jakości badań pozostaje wyzwaniem. Zarówno dla lekarzy, badaczy, jak i uczestników badania może być łatwe do oceny, czy dziecko jest w grupie eksperymentalnej (przyjmującej metylofenidat), czy też w grupie kontrolnej (otrzymującej placebo). Może się to wiązać z ryzykiem błędu systematycznego (brak stronniczości), co ogranicza nasze zaufanie względem otrzymanych wyników. Jedynym sposobem na uniknięcie takiego błędu jest zaprojektowanie badań, które porównują metylofenidat z placebo, przy czym substancja ta powinna dawać podobne skutki uboczne pomimo braku aktywnego składnika. Badania takie są znane jako 'badania z nocebo'. Ze względów etycznych badania z nocebo powinny być w pierwszej kolejności przeprowadzane w grupie osób dorosłych. Tylko wtedy, gdyby wyniki wskazywały na skuteczność metylofenidatu u dorosłych, badacze mogliby rozważać rekrutację dzieci do takich badań.
 • Ćwiczenia fizyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów rąk
  [  Data publikacji przeglądu: 31 Stycznia 2017   ]

  Osoby bezpośrednio po zakończeniu cyklu ćwiczeń oceniły nasilenie bólu rąk o 0,5 punktu niżej w skali od 0 do 10 (im niższa punktacja, tym mniejsze nasilenie bólu) w porównaniu z osobami, które nie wykonywały ćwiczeń (bezwzględna poprawa o 5%). Pacjenci nie wykonujący ćwiczeń ocenili nasilenie bólu na poziomie 3,9 punktu. Osoby, które ukończyły program ćwiczeń oceniły sprawność rąk o 2,2 punktu niżej w skali od 0 do 36 punktów (im niższa punktacja, tym większa sprawność), w porównaniu z osobami nie ćwiczącymi (bezwzględna poprawa o 6%). Pacjenci, którzy nie mieli wdrożonego programu ćwiczeń ocenili sprawność rąk na poziomie 14,5 punktu. Osoby po zakończeniu cyklu ćwiczeń oceniły jakość swojego życia o 0,3 punktu wyżej w skali od 0 do 100 (im wyższy wynik, tym lepsza jakość życia) w porównaniu z osobami nie wykonującymi ćwiczeń (bezwzględna poprawa o 0,3%), które oceniły jakość swojego życia na 50,4 punktu. Pacjenci stosujący program ćwiczeń ocenili sztywność w stawach rąk o 0,7 punktu niżej w skali od 0 do 10 punktów (im niższy wynik, tym mniejsza sztywność stawów palców) w porównaniu z osobami, które nie wykonywały ćwiczeń (bezwzględna poprawa o 7%). Pacjenci nie ćwiczący ocenili sztywność stawów rąk na 4,5 punktu. Niewielka liczba osób wykonujących ćwiczenia zgłosiła działania niepożądane, takie jak zwiększony ból i/lub obrzęk stawów. Nie jesteśmy pewni, czy ćwiczenia fizyczne przyczyniły się do zwiększenia liczby osób, u których wystąpiły działania niepożądane.
 • Terapia lekami złożonymi w zapobieganiu chorobom serca i udarom mózgu.
  [  Data publikacji przeglądu: 6 Marca 2017   ]

  Efekty stosowania leków złożonych na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zawału serca zakończonego i niezakończonego zgonem, a także udaru mózgu są niepewne, głównie z powodu małej liczby uczestników, u których wystąpiły te zdarzenia w czasie trwania badań (mniej niż 5% w obu grupach) oraz z powodu porównań ze zwykłą opieką medyczną (niska jakość danych naukowych). Stosowanie leków złożonych prowadzi do częstszego występowania działań niepożądanych w porównaniu z grupą kontrolną (32% w porównaniu z 27%), włącznie z placebo (umiarkowana jakość danych). Wiadomość ta nie jest zaskoczeniem, ponieważ wiadomo, że stosowanie aspiryny, leków obniżających ciśnienie tętnicze oraz leków obniżających stężenie cholesterolu wiąże się ze zwiększeniem ryzyka skutków ubocznych w porównaniu z placebo. Terapia lekami złożonymi może w niewielkim stopniu obniżać ciśnienie krwi (~6 mmHg) i stężenie cholesterolu (-0,6 mmol/L cholesterolu LDL), ale wielkość tych zaobserwowanych efektów nie była spójna między badaniami (dane umiarkowanej jakości dla ciśnienia tętniczego i cholesterolu LDL, ale niskiej jakości dla cholesterolu całkowitego). Stosowanie leków złożonych w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym o podłożu miażdżycowym wydaje się poprawiać przestrzeganie przez pacjentów zaleceń dotyczących zażywania leków (dane naukowe umiarkowanej jakości).
 • Antyoksydacyjne witaminy i suplementy z minerałami w opóźnieniu progresji zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem (AMD)
  [  Data publikacji przeglądu: 30 Lipca 2017   ]

  Przyjmowanie suplementów multiwitaminowych zawierających związki antyoksydacyjne może spowolnić rozwój AMD. Największe korzyści będą widoczne u chorych z większym ryzykiem progresji zmian. Chociaż suplementy witaminowe są ogólnie uważane za bezpieczne, badania zawarte w niniejszym przeglądzie były zbyt małe, aby dostarczyć dobrych danych naukowych odnośne bezpieczeństwa podczas ich przyjmowania.
 • Interwencje obniżające stężenie homocysteiny (terapia kompleksem witamin z grupy B) w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym
  [  Data publikacji przeglądu: 17 Sierpnia 2017   ]

  Nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych wskazujących, że interwencje obniżające stężenie homocysteiny (w postaci suplementów witamin B6, B9 i B12 podawanych samodzielnie lub w połączeniu, w jakiejkolwiek dawce) w porównaniu z placebo lub standardowym leczeniem zapobiegały zawałowi serca lub zmniejszały ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u osób obciążonych ryzykiem lub z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową. Interwencje wpływające na zmniejszenie stężenia homocysteiny w połączeniu z leczeniem przeciwnadciśnieniowym miały niepewny wpływ na wystąpienie udaru mózgu; około 143 osoby należałoby leczyć przez 5,4 lata, aby zapobiec wystąpieniu jednego udaru mózgu. Interwencje obniżające stężenie homocysteiny w porównaniu z placebo lub innym leczeniem nie wpływały znacząco na wystąpienie poważnych działań niepożądanych (nowotworów).
 • Witaminy i minerały w leczeniu obniżonej płodności u kobiet
  [  Data publikacji przeglądu: 28 Lipca 2017   ]

  Dane naukowe bardzo niskiej jakości sugerują, że antyoksydanty mogą mieć związek ze zwiększeniem liczby urodzeń oraz odsetka ciąż klinicznych. W oparciu o te wyniki możemy oszacować, że 20 na 100 kobiet z obniżoną płodnością nie stosujących antyoksydantów zaszłoby w ciążę, podczas gdy w przypadku kobiet stosujących antyoksydanty w ciążę zaszłoby od 26 do 43 na 100 kobiet. Nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, aby móc sformułować jakiekolwiek wnioski dotyczące działań niepożądanych takich jak: poronienie, ciąża mnoga lub dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Dane naukowe bardzo niskiej jakości sugerują, że pentoksyfilina może również mieć związek ze zwiększonym odsetkiem ciąż klinicznych, ale w tej analizie odnaleziono jedynie trzy takie badania. Na podstawie dostępnych wyników możemy oczekiwać, że 25 na 100 kobiet nie stosujących pentoksyfilinę zaszłoby w ciążę, podczas gdy u kobiet przyjmujących pentoksyfilinę w celu zwiększenia szansy zajścia w ciąże, pożądany efekt osiągnęłoby od 28 do 53 na 100 kobiet. Podobnie jak poprzednio, nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, aby móc sformułować wnioski dotyczące skutków ubocznych wynikających ze stosowania pentoksyfiliny. Tylko w jednym badaniu oceniano działanie jednego antyoksydantu w porównaniu z innym, a dostępne dane naukowe nie pozwoliły na sformułowanie jakiegokolwiek wniosku z tego porównania.
 • Test wykrywający wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w porównaniu z testem Papanicolaou (Pap, cytologia; przyp.tłum.) w badaniach przesiewowych raka szyjki macicy
  [  Data publikacji przeglądu: 10 Sierpnia 2017   ]

  Niniejszy przegląd wskazuje, że na każde 1000 przebadanych kobiet u około 20 występują zmiany przedrakowe. Test HPV prawidłowo wykryje 16 z tych kobiet (ale pominie 4 pozostałe). Cytologia prawidłowo zidentyfikuje zmiany u 12 kobiet (ale nie wykryje zmian u 8 z nich). U kobiet, u których w badaniu nie będą wykryte zmiany przedrakowe może rozwinąć się rak szyjki macicy. Na każde 1000 przebadanych kobiet, u 980 nie stwierdzi się zmian patologicznych. Test HPV poprawnie zidentyfikuje 879 kobiet jako zdrowe (ale u 101 wskaże nieprawidłowo, że występują u nich zmiany). Cytologia poprawnie zidentyfikuje 951 kobiet jako zdrowe (ale u 29 wskaże nieprawidłowo, że występują zmiany przedrakowe). Błędne wykazanie zmian patologicznych może prowadzić do niepotrzebnego badania szyjki macicy lub zabiegu chirurgicznego.
 • Mleczne mieszanki wzbogacane składnikami odżywczymi w porównaniu ze standardowymi mieszankami u niemowląt przedwcześnie urodzonych po wypisaniu ze szpitala
  [  Data publikacji przeglądu: 13 Grudnia 2016   ]

  Włączone badania dostarczają danych o umiarkowanej jakości wskazujących, że nieograniczone karmienie mlekiem wzbogaconym w substancje odżywcze (względem standardowego mleka) nie ma istotnego wpływu na wzrost i rozwój dzieci aż do ukończenia 18 miesiąca życia. Nie dokonano długoterminowej oceny wzrostu i rozwoju. Obecne zalecenia aby przepisywać mieszanki mleczne wzbogacone w składniki odżywcze dla wcześniaków po wypisie ze szpitala nie są poparte dostępnymi danymi naukowymi.
 • Badanie lekarskie osób do nowej pracy w celu zapobiegania urazom, chorobom i zwolnieniom lekarskim
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Stycznia 2016   ]

  W jednym z włączonych badań stwierdzono, że ogólne badanie lekarskie w porównaniu z brakiem interwencji (w postaci takiego badania; przyp.tłum.) nie zmniejsza liczby zwolnień lekarskich wśród pracowników wykonujących lekkie prace. Jednak inne badanie wykazało, że rekruci wojskowi byli lepiej przygotowani fizycznie do pełnienia służby 12 miesięcy po badaniu lekarskim. Wyniki z pięciu badań porównujących wstępne badania lekarskie do pracy z brakiem takich badań lub badaniem ogólnym były niespójne. Badania do pracy mogą również skutkować nieprzyjęciem kandydata na dane stanowisko. W sześciu badaniach odsetek odrzuconych kandydatów z powodu badań lekarskich wzrósł średnio z 2% do 35%, choć w jednym badaniu takiego zjawiska nie zanotowano. Dwa z włączonych 11 badań (obejmujące 2164 osób) porównywały kandydatów, którzy podczas badania zostali zaklasyfikowani jako wysportowani z tymi, którzy otrzymali określone zalecenia odnośnie ich stanu zdrowia wynikające z przeprowadzonego badania. W obydwu badaniach nie odnotowano różnicy w odsetku urazów mięśniowo-szkieletowych pomiędzy grupami w trakcie trwania obserwacji. Oznacza to, że kandydaci do pracy byli w stanie zająć się problemami zdrowotnymi rozpoznanymi podczas ich badania.
 • Interwencje stosowane w leczeniu zespołu pieczenia jamy ustnej
  [  Data publikacji przeglądu: 17 Listopada 2016   ]

  Złagodzenie objawów w obserwacji krótkoterminowej Znaleźliśmy dane naukowe wskazujące na złagodzenie objawów w krótkim okresie czasu dla ukierunkowanych fal uderzeniowych (jedno badanie, 58 uczestników), leku uspokajającego o nazwie klonazepam stosowanego miejscowo (trzymany w ustach, a następnie usuwany, wykazuje również działanie przeciwdrgawkowe; dwa badania, 111 uczestników), cienkich nakładek na język wykonanych z tworzywa sztucznego (jedno badanie, 50 uczestników) oraz leku przeciwpadaczkowego o nazwie gabapentyna (jedno badanie, 100 uczestników). Nie zaobserwowano różnicy w złagodzeniu objawów w krótkim okresie czasu w przypadku stosowania leków przeciwdepresyjnych, środków stymulujących wydzielanie śliny lub leku uspakajającego - klonazepamu o działaniu ogólnoustrojowym (jako tabletka doustne). Nie byliśmy w stanie wykazać, czy suplementy diety lub zabiegi stosowane na powierzchni jamy ustnej przyczyniają się do złagodzenia objawów w krótkim okresie czasu, czy nie. W jedynym badaniu analizującym psychoterapię nie wykazano zmniejszenia dolegliwości w krótkim okresie czasu.
  Złagodzenie objawów w obserwacji długoterminowej Znaleźliśmy dane naukowe potwierdzające złagodzenie objawów w długim okresie czasu dla psychoterapii (jedno badanie, 30 uczestników), płynu do płukania jamy ustnej z wyciągiem z papryczki chili (jedno badanie, 18 uczestników) i miejscowo stosowanego środka uspakajającego o nazwie klonazepam (jedno badanie, 66 uczestników). Nie wykazaliśmy różnicy pomiędzy suplementami diety lub zabiegami stosowanymi na powierzchni jamy ustnej (a placebo; przyp.tłum.) w odniesieniu do zmniejszenia objawów w obserwacji długoterminowej. Badania, które oceniały leki przeciwdepresyjne, ukierunkowane fale uderzeniowe, środki stymulujące produkcję śliny, leki przeciwdrgawkowe lub ochronę mechaniczną nie analizowały łagodzenia objawów w dłuższym okresie czasu.
  Zmiana w jakości życia (QoL) Stwierdzono dane naukowe wskazujące na poprawę QoL w obserwacji krótkoterminowej dla ukierunkowanych fal uderzeniowych (jedno badanie, 58 pacjentów), ale nie zaobserwowano wpływu w przypadku leków przeciwdepresyjnych, uspokajających, suplementów diety lub ochrony mechanicznej. W żadnym z badań nie analizowano zmian w QoL w obserwacji długoterminowej.
  Zaburzenia smaku lub uczucie suchości Kilka badań oceniało zaburzenia smaku lub uczucie suchości w krótkiej obserwacji (brak oceny w obserwacji długoterminowej), jednak nie dysonowaliśmy wystarczającymi danymi, aby oszacować związek pomiędzy leczeniem a tymi wynikami.
 • Codzienna suplementacja żelaza w celu poprawy zdrowia u kobiet miesiączkujących
  [  Data publikacji przeglądu: 18 Kwietnia 2016   ]
  Odnaleźliśmy dane wskazujące, że suplementacja żelaza zmniejsza częstość anemii i niedoboru żelaza oraz zwiększa poziom hemoglobiny we krwi i zapasy żelaza w organizmie. Suplementacja żelaza wyraźnie zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zaparcia lub bóle brzucha.

 • Czy elektroniczne papierosy pomagają zaprzestać palenia tytoniu i czy ich stosowanie w tym celu jest bezpieczne?
  [  Data publikacji przeglądu: 13 Września 2016   ]
  Połączone wyniki pochodzące z dwóch badań obejmujących 662 osoby wskazują, że stosowanie e-papierosów zawierających nikotynę zwiększa szanse na zaprzestanie palenia w obserwacji długoterminowej w porównaniu ze stosowaniem e-papierosów bez nikotyny. Nie można było określić, czy e-papierosy ułatwiały zaprzestanie palenia skuteczniej niż plastry uwalniające nikotynę, ponieważ liczba uczestników badania była niewielka. Potrzeba większej liczby badań, aby ocenić ten efekt. Pozostałe badania były niższej jakości, jednak potwierdzały te wnioski. W żadnym z badań nie stwierdzono zwiększonego ryzyka zdrowotnego u palaczy korzystających z e-papierosów przez krótki lub średni czas (dwa lata lub krócej) w porównaniu z osobami, które nie stosowały e-papierosów.

 • Czy obecność fotoradarów przyczynia się do zmniejszenia liczby rannych, ofiar śmiertelnych i wypadków drogowych?
  [  Data publikacji przeglądu: 10 Listopada 2010   ]
  Autorzy zaakceptowali w sumie 35 badań, które spełniły wcześniej ustalone kryteria włączenia. We wszystkich badaniach wykazano zmniejszenie średniej prędkości pojazdów w miejscach, w których zainstalowano radary. Prędkość pojazdów opisywano również jako zmniejszenie odsetka pojazdów (kierowców) przekraczających dozwoloną prędkość, jako procentowe zmniejszenie szybkości pojazdu w odniesieniu do różnych ograniczeń prędkości lub zmniejszenie odsetka osób poruszających się z największą prędkością. Zmniejszenie odsetka pojazdów (kierowców) przekraczających dozwoloną prędkość wahało się od 8 do 70%, przy czym w większości państw odnotowano zmniejszenie w zakresie od 10% do 35%.

 • Interwencje mające na celu zmianę diety w warunkach opieki stomatologicznej
  [  Data publikacji przeglądu: 14 Marca 2012   ]
  Zidentyfikowaliśmy pięć badań. Dwa z nich dotyczyły porady dietetycznej w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia (jeden dotyczył spożywania alkoholu, a drugi - owoców i warzyw). W obu tych badaniach odnotowano zmianę w kierunku zdrowszych zachowań po konsultacji. Zidentyfikowaliśmy również trzy badania, w których podejmowano próbę zmiany nawyku konsumpcji cukru w celu zmniejszenia próchnicy zębów. Jednak w dwóch spośród nich stosowano jednocześnie inne rodzaje i formy porady, na przykład takie dotyczące szczotkowania zębów. Dlatego też nie można było powiedzieć, czy zmiany w diecie były spowodowane samą poradą dietetyczną, czy może wpływem innych komunikatów. Przykładowo, porady dotyczące szczotkowania zębów mogły prowadzić do większej świadomości pacjentów na temat zdrowia jamy ustnej, co może skutkować zmianami w diecie. Większość badań dotyczących spożywania cukru była stosunkowo słabej jakości. Dane w odniesieniu do porady dietetycznej mającej na celu zmianę spożycia cukru były skąpe. Należy rozważyć przeprowadzanie dalszych badań w tym obszarze.

 • Suplementacja witaminy A w zapobieganiu chorobom i zgonom u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat
  [  Data publikacji przeglądu: 10 Marca 2017   ]
  Dane dotyczące wpływu suplementacji witaminy A na ryzyko zgonu były dostępne w 19 badaniach, a na podstawie ich wspólnej analizy wykazano, że witamina A zmniejsza ogólne ryzyko zgonu oraz ryzyko zgonu z powodu biegunki o 12%. Suplementacja witamy A nie zmniejsza ryzyka zgonu z powodu odry, chorób układu oddechowego i zapalenia opon mózgowych, ale może ograniczyć częstość występowania nowych przypadków biegunki i odry. Podawanie doustnie syntetycznej witaminy A dzieciom narażonym na jej niedobór zmniejsza ryzyko ślepoty zmierzchowej (pot. kurzej ślepoty - przyp. tłum.). Wpływa też na zwiększenie poziomu tej witaminy we krwi. Jedynym stwierdzonym działaniem ubocznym jest ryzyko wystąpienia wymiotów w ciągu 48 godzin od podania dużej dawki witaminy A, rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia.

 • Suplementacja witaminy C w profilaktyce chorób układu krążenia.
  [  Data publikacji przeglądu: 16 Marca 2017   ]
  Kryteria włączenia spełniło osiem badań. W jednym dużym badaniu oceniano wpływ suplementacji witaminy C na ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (zakończonych lub niezakończonych zgonem) i nie stwierdzono korzystnych efektów. To badanie przeprowadzono jednak wśród amerykańskich lekarzy (mężczyzn) w średnim i starszym wieku, więc nie jest pewne, czy efekty byłyby takie same w innych grupach osób. W siedmiu badaniach oceniano wpływ stosowania suplementów zawierających witaminę C na czynniki ryzyka ChSN. Nie udało nam się ocenić łącznie wyników z tych badań z powodu braku wielu informacji i stwierdzonych różnic pod względem rekrutacji uczestników, dawki witaminy C i czasu trwania badań. Ogólnie wyniki dotyczące wpływu suplementacji witaminy C na stężenie lipidów we krwi (poziomu cholesterolu; przyp.tłum.) i ciśnienie tętnicze są niespójne, konieczne jest zatem przeprowadzenie dalszych badań.

 • Czy środki przeciwbólowe stosowane miejscowo na skórę naprawdę działają?
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Maj 2017   ]
  Większość przeglądów oceniała skuteczność miejscowych środków przeciwbólowych w porównaniu z placebo, również stosowanym miejscowo. Miejscowo stosowane placebo ma taką samą formę jak środek przeciwbólowy, z tym wyjątkiem, że nie ma w swoim składzie przeciwbólowej substancji czynnej. Stosowanie placebo pozwala wykluczyć wpływ jaki może wywierać sama czynność wcierania na działanie niektórych z miejscowo stosowanych analgetyków. W przypadku skręceń i zwichnięć, kilka miejscowo stosowanych środków przeciwbólowych z grupy NLPZ wcieranych w skórę zmniejsza ból o co najmniej połowę w przeciągu tygodnia u około 1 na 2 osoby do 1 na 5 osób. Są to diklofenak Emulgel, żel ketoprofen, żel piroksykam, diklofenak Flector (diklofenak epolaminy; przyp. tłum.) w plastrach i inne plastry z diklofenakiem. To w jaki sposób są te leki wytworzone jest ważne w celu określenia jak dobrze działają. W zapaleniu kości i stawów rąk oraz kolan miejscowe środki przeciwbólowe z grupy NLPZ (diklofenak i ketoprofen), wcierane w skórę, zmniejszają ból o co najmniej połowę w przeciągu co najmniej 6 do 12 tygodni u około 1 na 5 osób do 1 na 10 osób. W przypadku nerwobólu popółpaścowego pojedyncza aplikacja miejscowo działającej kapsaicyny o dużym stężeniu może zmniejszyć ból o co najmniej połowę u około 1 na 12 osób w okresie 8 do 12 tygodni.

 • Antybiotyki w leczeniu osób z ostrym zapaleniem oskrzeli
  [  Data publikacji przeglądu: 19 Czerwca 2017   ]
  Znaleźliśmy ograniczone dane naukowe wskazujące na korzyści kliniczne ze stosowania antybiotyków w ostrym zapaleniu oskrzeli. Niektóre osoby leczone antybiotykami nieco szybciej powracały do zdrowia przy zmniejszeniu nasilenia objawów związanych z kaszlem. Jednakże różnica ta może nie mieć znaczenia praktycznego, gdyż wyniosła pół dnia w okresie 8 do 10 dni. Zanotowano także mały, ale istotny wzrost skutków ubocznych u osób leczonych antybiotykami. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane obejmowały nudności, wymioty, biegunkę, ból głowy i wysypkę. Przegląd ten sugeruje, że istnieją ograniczone korzyści (wynikające z ograniczonych danych naukowych; przyp.tłum.) związane ze stosowaniem antybiotyków w ostrym zapaleniu oskrzeli u osób bez współistniejących chorób przewlekłych. Potrzebne są dalsze badania oceniające skuteczność stosowania antybiotyków w ostrym zapaleniu oskrzeli u osób starszych z licznymi chorobami przewlekłymi, które mogły nie zostać uwzględnione w istniejących badaniach. Stosowanie antybiotyków należy postrzegać w kontekście potencjalnych skutków ubocznych, nadmiernej medykalizacji w przypadku choroby samoograniczającej się, kosztów antybiotykoterapii, a w szczególności szkód na poziomie populacji wynikających ze zwiększenia oporności bakterii na antybiotyki.

 • Karmienie piersią lub mlekiem matki w łagodzeniu bólu podczas wykonywania procedur medycznych u noworodków
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Grudnia 2012   ]
  Różne badania przeprowadzone w grupie niemowląt wykazały, że karmienie piersią jest dobrą metodą zmniejszenia odczuwania przez nie bólu podczas drobnych bolesnych procedur medycznych. Badania te były przeprowadzone u dzieci urodzonych w prawidłowym terminie porodu i wykazały, że karmienie piersią jest skuteczne na podstawie skrócenia czasu płakania i niższej punktacji odczuwania bólu w różnych skalach zaprojektowanych dla niemowląt. Podawanie mleka matki za pomocą strzykawki nie wykazało takiego samego efektu jak karmienie piersią. Nie przeprowadzano badań wśród dzieci przedwcześnie urodzonych, dlatego też nowe badania są potrzebne w celu ustalenia czy podawanie mleka matki tym niemowlętom jest skuteczne w uśmierzaniu bólu.

 • Domowa edukacja w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenie w sprzęt zapobiegający urazom
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Września 2012   ]
  Autorzy stwierdzili, że interwencje w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzane w warunkach domowych mogą zmniejszyć odsetek urazów, jednak potrzebne są dalsze badania w celu potwierdzenia tej obserwacji. Wyniki często różniły się w poszczególnych badaniach, ale ogólnie rzecz biorąc, w rodzinach, które otrzymały interwencje w zakresie bezpieczeństwa domowego, było większe prawdopodobieństwo posiadania: bezpiecznej temperatury gorącej wody użytkowej, działającego czujnika dymu, planu ewakuacji na wypadek pożaru, dopasowanych zabezpieczeń schodów, zabezpieczonych nieużywanych gniazd elektrycznych, syropu prowokującego wymioty, łatwodostępnych numerów do ośrodka kontroli zatruć oraz miejsca przechowywania leków i produktów czyszczących poza zasięgiem dzieci. Autorzy stwierdzili, że edukacja w zakresie bezpieczeństwa w domu była równie skuteczna w rodzinach, w których dzieci były bardziej narażone na wystąpienie urazu.

 • Statyny w ostrym zespole wieńcowym
  [  Data publikacji przeglądu: 1 Września 2014   ]
  Niniejszy przegląd jest aktualizacją przeglądu opublikowanego w 2011 roku, który obejmował 18 badań, o łącznej liczbie 14 303 pacjentów. W tej aktualizacji przeglądu nie zidentyfikowano żadnych nowych badań. Nie stwierdziliśmy istotnego zmniejszenia ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zawału serca lub udaru mózgu w okresie pierwszych czterech miesięcy. Jednak mieliśmy pewne wątpliwości w odniesieniu do ryzyka błędu systematycznego i niedokładności wyników. Ryzyko niestabilnej dusznicy bolesnej zmniejszyło się o około 25% w okresie czterech miesięcy po wystąpieniu ostrego zespołu wieńcowego. Poważne działania niepożądane związane z wczesnym leczeniem statynami były rzadkie (0,1%), a poważne uszkodzenia mięśni obserwowano głównie w przypadku przyjmowania simwastatyny w dawce 80 mg.

 • Edukacja w leczeniu przewlekłego zmęczenia związanego z nowotworem
  [  Data publikacji przeglądu: 24 Listopada 2016   ]
  W niniejszym przeglądzie wykazano, że edukacja może mieć niewielki wpływ na redukcję objawów zespołu męczliwości, zakłócanie przez nie codziennych czynności lub relacje z innymi ludźmi i ogólne (całkowite) uczucie zmęczenia. Techniki edukacyjne mogą mieć umiarkowany wpływ na redukcję cierpienia wynikającego ze zmęczenia wśród osób z nowotworem w stadium niezaawansowanym. Mogą mieć także korzystny wpływ na lęk i ogólną jakość życia, chociaż pozostaje niejasne czy zmniejszają nasilenie depresji. Nie ma pewności, czy wynik ten różni się w zależności od rodzaju leczenia przeciwnowotworowego oraz czy edukacja jest zapewniona podczas lub po terapii. Nie mamy wystarczającej wiedzy na temat typu edukacji, która jest najbardziej skuteczna, kiedy najlepiej ją zastosować ani czy przynosi efekty u osób z zaawansowanym nowotworem.

 • Terapia psychologiczna w leczeniu choroby wieńcowej
  [  Data publikacji przeglądu: 28 Kwietnia 2017   ]
  Interwencje psychologiczne nie zmniejszyły śmiertelności (z jakiejkolwiek przyczyny) ani ryzyka operacji kardiochirurgicznej lub kolejnego zawału serca. Interwencje psychologiczne zmniejszyły natomiast ryzyko śmierci z przyczyn sercowych oraz nasilenie objawów związanych z depresją, lekiem i stresem ocenione przez pacjentów.

 • Jaki jest najlepszy typ insuliny i sposób jej dawkowania u ciężarnych z istniejącą wcześniej cukrzycą?
  [  Data publikacji przeglądu: 3 Lutego 2017   ]
  Badania nie dostarczyły wystarczających dowodów na to, aby zidentyfikować wyraźne różnice pomiędzy rożnymi typami insuliny i różnymi sposobami jej podawania. W każdym z badań oceniano różne insuliny i różne sposoby jej podawania, dlatego nie można było połączyć wyników tych badań. Badania obejmowały małe liczby uczestników i były obarczone dużym ryzykiem wypaczenia wyników. Z tego powodu nie mogliśmy wywnioskować, który typ insuliny i sposób jej dawkowania jest najlepszy dla ciężarnych z już istniejącą cukrzycą. Niezbędne jest przeprowadzenie dalszych badań, z liczniejszymi grupami kobiet i dokładniejszymi informacjami na temat tego, jak przeprowadzone zostały badania, oraz z większą liczbą przedstawionych skutków zdrowotnych.

 • Leczenie farmakologiczne zgrzytania i zaciskania zębów w nocy (bruksizm)
  [  Data publikacji przeglądu: 23 Października 2014   ]
  W sumie zidentyfikowano 18 badań, z czego siedem zostało włączonych do przeglądu. Każde z badań obejmowało bardzo małą liczbę uczestników (7-16), a cztery z nich charakteryzowały się umiarkowaną jakością metodologiczną. Amitriptylina (trzy badania), bromokryptyna (jedno badanie), klonidyna (jedno badanie), propranolol (jedno badanie), lewodopa (Prolopa®) (jedno badanie) oraz tryptofan (jedno badanie) były porównywane z placebo. Amitryptylina i L-tryptofan nie zmniejszały aktywności mięśni szczęki, mierzonej za pomocą elektromiografii. Bromokryptyna, klonidyna, propranolol i lewodopa nie zmniejszały istotnie liczby epizodów bruksizmu na godzinę w porównaniu z placebo.

 • Zautomatyzowane urządzenia treningowe dla poprawy chodzenia po udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 10 Maj 2017   ]
  Znaleźliśmy średniej jakości dane naukowe wskazujące, że trening chodu wspomagany elektromechanicznie połączony z fizjoterapią w porównaniu z samą fizjoterapią może poprawić powrót do samodzielnego chodzenia u osób po udarze mózgu. Ustaliliśmy, że na każdych siedmiu pacjentów leczonych urządzeniami do treningu chodu wspomaganymi elektromechanicznie lub przy pomocy robota u jednej osoby można zapobiec niesamodzielności w poruszaniu się. Wydaje się, że najwięcej korzyści z tego typu interwencji odnoszą w szczególności pacjenci w okresie pierwszych trzech miesięcy po udarze i osoby, które nie są w stanie chodzić. Pozostaje niejasne, czy rodzaj urządzenia ma jakieś znaczenie. W kolejnych badaniach powinno się odpowiedzieć na pytanie, jaka byłaby najbardziej efektywna częstotliwość lub długość treningu i jak długo utrzymują się korzyści. Ciągle pozostaje niejasne, w jaki sposób urządzenia takie powinny być używane w rutynowej rehabilitacji.

 • Trening za pomocą powtarzalnych ćwiczeń w celu poprawy sprawności czynnościowej po udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 14 Listopada 2016   ]
  U osób, które wykonywały ćwiczenia czynnościowe w porównaniu ze zwykłą opieką (standardowa fizjoterapia) i placebo stwierdzono niewielką poprawę funkcji ramion i dłoni, długości przebytego dystansu i wyznaczników zdolności chodzenia. Poprawa funkcji ramion i nóg była widoczna również sześć miesięcy później. Nie było wystarczających danych odnośnie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, na przykład upadków. Potrzebne jest przeprowadzenie dalszych badań, aby ustalić najlepszy rodzaj ćwiczeń czynnościowych i ocenić, czy przedłużony trening mógłby przynieść lepsze wyniki.

 • Dieta, aktywność fizyczna i interwencje behawioralne w leczeniu dzieci z nadwagą lub otyłością w wieku od 6 do 11 lat
  [  Data publikacji przeglądu: 22 Czerwca 2017   ]
  Średni wiek dzieci wynosił 10 lat. Większość badań raportowała znormalizowany wskaźnik masy ciała (z-score BMI): BMI jest miarą zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie i jest obliczany jako iloraz masy ciała (w kilogramach) i wzrostu wyrażonego w metrach do kwadratu (kg/m²). U dzieci przy mierzeniu BMI uwzględnia się płeć, wiek, masę ciała i wzrost w miarę dorastania (BMI z-score). Podsumowaliśmy wyniki 37 badań obejmujących 4 019 dzieci, przedstawiających wyniki znormalizowanego BMI, które wskazywały że średnia wartość BMI w grupie z badaną interwencją była o 0,06 jednostek niższa w porównaniu z grupami kontrolnymi. Na podstawie wyników 24 badań (2 785 dzieci) stwierdzono, że w grupie z interwencją BMI było średnio o 0,53 kg/m2 mniejsze w porównaniu z grupami kontrolnymi. Podsumowując wyniki 17 badań oceniających masę ciała łącznie u 1 774 dzieci, w grupie interwencji notowano masę ciała średnio o 1,45 kg niższą w porównaniu z grupami kontrolnymi. Inne skutki interwencji, takie jak poprawa jakości życia związana ze zdrowiem, były mniej wyraźne. Żadne z badań nie analizowało zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, zachorowalności lub skutków społeczno-ekonomicznych. Poważne zdarzenia niepożądane były rzadkie: tylko w 2 z 31 badań zgłaszano jakiekolwiek poważne skutki uboczne (u 4 na 2105 uczestników w grupach dotyczących zmian nawyków w porównaniu z 7 na 1991 osób w grupach kontrolnych). Dane są aktualne od lipca 2016.

 • Czy błonnik pokarmowy zapobiega nawrotom gruczolaków i raka jelita grubego?
  [  Data publikacji przeglądu: 8 Stycznia 2017   ]
  Z przeglądu tego wynika, że zwiększenie ilości błonnika w diecie zachodniej przez dwa do ośmiu lat nie zmniejszyło ryzyka rozwoju raka jelita grubego. Paradoksalnie u osób przyjmujących błonnik pokarmowy stwierdzono po 4 latach większy odsetek raka jelita grubego w porównaniu z grupą kontrolną, a bezwzględne zwiększenie ryzyka wyniosło 1%. Jakość danych była niska. Ze względu na duże ryzyko błędu, który może powodować wypaczenie wyników włączonych badań, niewielką liczebność grup, dużą liczbę brakujących danych oraz wykorzystanie wskaźników pośrednich mamy małą pewność co do uzyskanych wyników tego przeglądu.

 • Chińskie zioła lecznicze w kamicy żółciowej
  [  Data publikacji przeglądu: 29 Czerwca 2013   ]
  Kamica żółciowa (złogi w pęcherzyku żółciowym) powoduje dużą liczbę zachorowań, ciężkie powikłania oraz obciążenie ekonomiczne na całym świecie. Chociaż obecne leczenie chirurgiczne jest skuteczne w przypadku kamicy żółciowej, niektórych rodzajów kamieni żółciowych (np. kamienie wapniowo-bilirubinowe) nie można łatwo usunąć operacyjnie, a ponadto często nawracają w systemie dróg żółciowych, powodując duże ryzyko poważnych powikłań. Celem niniejszego przeglądu była ocena korzyści i szkód chińskich ziół leczniczych u osób z kamicą żółciową. Choć niektóre chińskie zioła lecznicze, wydają się być bezpieczne dla osób z bezobjawową, łagodną, ​lub ​umiarkowaną chorobą, jednak nie zostało jednoznacznie wykazane ich lecznicze działanie w przypadku kamieni żółciowych, z powodu niskiej jakości metodologicznej (dużego ryzyka błędu systematycznego) włączonych badań. Zatem, badania kliniczne z randomizacją, o niskim ryzyku błędu, są niezbędne by ocenić wpływ chińskich ziół leczniczych, zanim będzie można je powszechnie stosować w praktyce klinicznej.

 • Czy suplementacja mleka matki wapniem i fosforem wpływa korzystnie na wzrost i rozwój wcześniaków?
  [  Data publikacji przeglądu: 26 Lutego 2017   ]
  Szukaliśmy danych naukowych w kwietniu 2016 roku i zidentyfikowaliśmy jedno badanie z randomizacją, którym objęto 40 dzieci. Badacze stwierdzili niewielkie zmniejszenie stężenia fosfatazy zasadowej (enzymu, który bierze udział w procesie tworzenia kości) wśród niemowląt, które otrzymały suplementację wapniowo-fosforową. Nie odnotowaliśmy żadnych różnic w zakresie wzrastania między niemowlętami, które otrzymały mleko matki z dodatkiem wapnia i fosforu oraz tymi, które otrzymały mleko bez suplementacji. Dane te pochodzą z jednego niewielkiego badania i tym samym uznaliśmy je za dane naukowe o niskiej jakości. Badacze nie obserwowali dzieci w okresie późniejszego dzieciństwa.

 • Toksyna botulinowa w leczeniu zeza
  [  Data publikacji przeglądu: 2 Marca 2017   ]
  Wyniki tego przeglądu wskazują, że:

  - stosowanie toksyny botulinowej u dzieci wymagających leczenia lub ponownego leczenia zeza może nie mieć wpływu lub nieco zmniejszać szanse na odzyskanie poprawnego ustawienia gałek ocznych, w porównaniu z zabiegiem operacyjnym (dane naukowe o niskiej pewności [co do wiarygodności obserwowanego efektu - przyp. tłum.]).

  - stosowanie toksyny botulinowej u dorosłych może zmniejszać szanse na odzyskanie poprawnego ustawienia gałek ocznych, w porównaniu z zabiegiem operacyjnym (dane naukowe o niskiej pewności [co do wiarygodności obserwowanego efektu - przyp. tłum.]).

  - u osób z porażeniem nerwu VI (odwodzącego) oka stosowanie toksyny botulinowej może wiązać się z podobną lub niewiele większą szansą na poprawne ustawienie oczu, w porównaniu z niestosowaniem leczenia (dane naukowe o niskiej pewności [co do wiarygodności obserwowanego efektu - przyp. tłum.]).

  - dane naukowe dotyczące stosowania toksyny botulinowej łącznie z zabiegiem operacyjnym, w porównaniu z wykonaniem samej operacji były bardzo niepewne (dane naukowe o bardzo niskiej pewności [co do wiarygodności obserwowanego efektu - przyp. tłum.]);

  - opadnięcie powieki występowało często u osób leczonych toksyną botulinową w tych badaniach. Liczba osób, u których zaobserwowano to powikłanie wahała się od 1 na 10 osób do 1 na 2 osoby. U każdego pacjenta opadająca powieka zanikła kiedy przerwano leczenie. Schorzenie to pojawiało się rzadziej, kiedy leczenie toksyną botulinową połączone było z leczeniem hialuronianem sodu, niż kiedy stosowano sam jad kiełbasiany.

 • Kreatyna w chorobie Parkinsona
  [  Data publikacji przeglądu: 17 Czerwca 2014   ]
  Uwzględniono dwa badania z randomizacją (losowym doborem pacjentów do grupy badanej i kontrolnej) , które porównywały stosowanie kreatyny z placebo u łącznie 194 osób z chorobą Parkinsona. Wpływ kreatyny na poprawę funkcji motorycznych (czynności ruchowych), dziennej aktywności (czynności życia codziennego) oraz jakości życia po roku bądź dwóch latach leczenia choroby Parkinsona był wątpliwy z powodu niskiej jakości badań oraz małej liczby uczestników. Poważne zdarzenia niepożądane, które wystąpiły podczas badań, nie były prawdopodobnie związane ze stosowaniem kreatyny. Niemniej jednak w jednym z badań stwierdzono częstsze występowanie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (biegunek, nudności i zaparć) w grupie otrzymującej kreatynę.

 • Czy leki obkurczające błonę śluzową nosa stosowane samodzielnie przynoszą ulgę w objawach przeziębienia?
  [  Data publikacji przeglądu: 17 Października 2016   ]
  Nie udało nam się sformułować wniosków dotyczących stosowania leków obkurczających błonę śluzową nosa w pojedynczej dawce. Odnotowaliśmy niewielką korzyść w łagodzeniu uczucia niedrożności nosa po zastosowaniu wielokrotnych dawek wspomnianego leku, ale nie było jasne czy było to korzystne dla pacjentów. W żadnym z badań nie omawiano ogólnego samopoczucia pacjentów. Nie było różnic w liczbie działań niepożądanych pomiędzy osobami, które stosowały leki obkurczające błonę śluzową nosa i tych, którzy nie stosowali tej terapii. Nie udało się ustalić, czy istnieje różnica pomiędzy działaniem tabletek zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa a aerozolami do nosa. Wyniki odnoszą się do osób dorosłych. Nie odnaleziono danych naukowych na temat skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania leków obkurczających błonę śluzową nosa u dzieci.

 • Zachęcanie do uczestnictwa w rehabilitacji kardiologicznej i przestrzegania jej zasad.
  [  Data publikacji przeglądu: 25 Czerwca 2014   ]
  Ogólnie rzecz biorąc, strategie postępowania zachęcającego do rehabilitacji były skuteczne i obejmowały regularne wizyty ze stron pielęgniarek i terapeutów, wczesne wizyty kontrolne po wypisie, listy motywacyjne, programy specyficzne dla płci, a także programy fazy pośredniej dla starszych pacjentów. Kilka z wyszukanych badań było obciążonych małym ryzykiem błędu systematycznego (tzn. sformułowania nieprawidłowych wniosków ze względu na stronniczość badaczy). Niewiele badań wykazywało poprawę przestrzegania zasad rehabilitacji. Do skutecznych interwencji należały: codzienna samoobserwacja aktywności, planowanie działań oraz wdrażanie do przestrzegania zaleceń przez personel zajmujący się rehabilitacją kardiologiczną. Badania te jednak cechowały się dużym ryzykiem błędu. Dostępne dane nie pozwalają na stwierdzenie, że wymienione interwencje poprawiały związaną ze zdrowiem jakość życia lub zmniejszały częstość występowania epizodów sercowo-naczyniowych bądź całkowitą umieralność. Nie ma również danych wskazujących na szkodliwość interwencji zachęcających do uczestnictwa w rehabilitacji kardiologicznej i zmierzających do poprawy przestrzegania jej zaleceń. Nie odnaleziono żadnych badań dostarczających informacji na temat kosztów lub wykorzystania zasobów.

 • Miejscowe stosowanie emolientów (środków nawilżających, natłuszczających i zmiękczających skórę) w zapobieganiu infekcji u wcześniaków
  [  Data publikacji przeglądu: 29 Stycznia 2016   ]
  Analiza tych badań dostarczyła niskiej jakości danych naukowych i nie wykazano w niej, aby stosowanie emolientów zapobiegało infekcjom lub zgonom noworodków przedwcześnie urodzonych. Przedstawione analizy nie dostarczają danych potwierdzających, że stosowanie emolientów zapobiega zakażeniom inwzyjnym lub zgonom wśród wcześniaków w krajach o wysokim, średnim lub niskim dochodzie. Ze względu na to, że te interwencje są niedrogie, łatwo dostępne oraz generalnie akceptowalne, dalsze badania z randomizacją mogą być uzasadnione, w szczególności te oceniające stosowanie interwencji w środowisku domowym jak i placówkach ochrony zdrowia, w krajach o niskich dochodach.

 • Rehabilitacja poznawcza deficytów pamięci po udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 1 Września 2016   ]
  Osoby poddane rehabilitacji poznawczej zgłaszały mniej problemów z pamięcią w codziennym życiu zaraz po terapii w porównaniu z grupami kontrolnymi, co wskazuje na mały do umiarkowanego efekt interwencji. Nie ma jednak danych o długotrwałym utrzymywaniu się tych korzyści. Nie znaleziono danych wskazujących, że rehabilitacja poznawcza poprawiła niezależność w wykonywaniu czynności codziennych, nastrój czy jakość życia. Nie było informacji na temat jakichkolwiek działań niekorzystnych u osób uczestniczących w rehabilitacji poznawczej.

 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne w leczeniu kolki żółciowej
  [  Data publikacji przeglądu: 9 Września 2016   ]
  Do przeglądu włączyliśmy 12 badań klinicznych z randomizacją, obejmujących łącznie 828 pacjentów, z których u 416 stosowano NLPZ, a u 412 placebo, leki spazmolityczne lub opioidowe. Biorąc pod uwagę powszechne występowanie kolki żółciowej, taka liczba przeprowadzonych badań i badanych pacjentów jest niewystarczająca. W badaniach nie byli dostatecznie reprezentowani chorzy w wieku podeszłym oraz pacjenci z chorobami towarzyszącymi. Wśród uczestników badań 24% stanowili mężczyźni. Wiek uczestników mieścił się w przedziale między 18 a 86 lat. Wszyscy chorzy zostali przyjęci do szpitalnych oddziałów ratunkowych z powodu ostrej kolki żółciowej. Nie odnotowano zgonów. W żadnym z ocenianych badań nie oceniano jakości życia. Wykazaliśmy, że NLPZ w porównaniu z placebo i lekami spazmolitycznymi, w sposób znaczący zmniejszają ból związany z kolką żółciową. Ponadto stosowanie NLPZ znacząco zmniejszało występowanie powikłań kamicy żółciowej (np. ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego, ostrego zapalenia trzustki, żółtaczki, zapalenia dróg żółciowych) w porównaniu z placebo lub lekami spazmolitycznymi. W jednym badaniu porównującym stosowanie NLPZ i leków opioidowy oceniano powikłania, i nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami. Żadne z badań nie odnotowało poważnych zdarzeń niepożądanych. W siedmiu spośród dwunastu badań oceniano mniej istotne zdarzenia niepożądane; w dwóch spośród ośmiu badań nie obserwowano żadnych zdarzeń niepożądanych, natomiast mniej istotne zdarzenia niepożądane odnotowano w pozostałych pięciu badaniach. Odnaleźliśmy jedno trwające badanie z randomizacją, ukierunkowane na ocenę skuteczności działania przeciwbólowego ibuprofenu podawanego dożylnie u chorych z kolką żółciową.

 • Steroidy w leczeniu przeziębienia
  [  Data publikacji przeglądu: 13 Października 2015   ]
  W żadnym z dwóch badań porównujących steroidy w aerozolu do aerozolu z placebo w grupie dorosłych nie wykazano korzyści, w jakimkolwiek z mierzonych efektów. Wyniki badania, w którym porównywano steroid w aerozolu do niestosowania aerozolu wśród dzieci wskazały na pewne korzyści, jednak do tego wyniku należy podchodzić z ostrożnością ze względu na znaczne wątpliwości co do jakości przedstawianych wyników. Nie było możliwe połączenie wyników z badań w celu głębszej analizy. Nie opisywano działań niepożądanych. Dostępne dane sugerują, że nie powinniśmy używać steroidów donosowo w leczeniu przeziębienia. Jednakże, odnaleźliśmy tylko trzy małe badania, dlatego nie możemy być pewni, że nie ma efektu do czasu przeprowadzenia większych, dobrze zaprojektowanych badań.

 • Czy programy antynikotynowe oparte o wsparcie w ramach grupy pomagają palaczom zerwać z nałogiem?
  [  Data publikacji przeglądu: 31 Marca 2017   ]
  W 13 badaniach (4395 uczestników) osobom w grupie kontrolnej zapewniono udział w programie samopomocy. W grupie osób uczestniczących w terapii grupowej zaobserwowano korzyści wyrażone większą o 50% do 130% szansą na zerwanie z nałogiem. Oznacza to, że jeżeli 5 osób na 100 było w stanie zaprzestać palenia tytoniu na co najmniej 6 miesięcy używając materiałów dostarczanych w ramach programu samopomocy, to w przypadku oferowania wsparcia grupowego 8 do 12 osób na 100 mogłoby odnieść sukces. Jakość danych naukowych oceniliśmy na umiarkowaną, ponieważ w badaniach nie opisano metod badawczych na tyle szczegółowo, aby móc wykluczyć możliwość popełnienia błędu. Dostępne były również dane naukowe wskazujące na korzyść ze stosowania wsparcia grupowego, w porównaniu z poradnictwem i krótkotrwałym wsparciem udzielanym przez pracownika ochrony zdrowia (14 badań, 7286 uczestników), chociaż różnica była mniejsza i bardziej zróżnicowana. Te dane naukowe oceniliśmy jako niskiej jakości, ze względu na zróżnicowanie, a także możliwe ryzyko błędu systematycznego. Dostępne były również niskiej jakości dane naukowe wskazujące na korzyść w badaniach, w których grupa kontrolna nie otrzymywała jakiejkolwiek pomocy w zakresie zaprzestania palenia tytoniu (9 badań, 1098 uczestników). W 6 badaniach (980 uczestników) porównywano poradnictwo grupowe i indywidualne; nie stwierdzono danych wskazujących, że jedno podejście było bardziej pomocne niż drugie. W pozostałych badaniach porównywano różne rodzaje programów grupowych; zazwyczaj nie stwierdzano różnic, więc nie jest możliwe wykazanie, które komponenty programów opartych na terapii grupowej są najbardziej pomocne.

 • Kapsaicyna stosowana miejscowo w przewlekłym bólu neuropatycznym u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 13 Stycznia 2017   ]
  W siedmiu badaniach, z udziałem 2442 uczestników, okazało się, że leczenie skutkowało dobrym poziomem łagodzenia bólu u niewielkiej liczby uczestników cierpiących na niektóre rodzaje bólu neuropatycznego (ból popółpaścowy i ból związany z uszkodzeniem nerwów związanym z zakażeniem HIV), a prawdopodobnie także w innych rodzajach bólu (ból stopy z powodu uszkodzenia nerwów w przebiegu cukrzycy - stopa cukrzycowa). Około 4 na 10 osób osiągnęło przynajmniej umiarkowaną ulgę w bólu dzięki kapsaicynie, w porównaniu z 3 osobami na 10 w grupie kontrolnej. Kontrolę stanowiło leczenie, które wyglądało tak samo jak interwencja, ale nie zawierało kapsaicyny w dużym stężeniu: albo żadnego dodatku abo z dodatkiem kapsaicyny ale w bardzo małej ilości. W jednym małym badaniu (46 uczestników), u osób cierpiących z powodu uporczywego bólu po operacji przepukliny, interwencja nie dała lepszych rezultatów niż kontrola. U wszystkich osób otrzymujących badaną interwencję mogły wystąpić krótkotrwałe miejscowe problemy skórne, takie jak: zaczerwienienie, pieczenie czy ból. Poważne problemy wydają się być rzadkie oraz nie były częstsze w interwencji obejmującej kapsaicynę w dużym stężeniu niż w grupie kontroli z użyciem kapsaicyny w bardzo małym stężeniu lub placebo. Nieco więcej osób z grupy kontroli, w porównaniu do grupy otrzymującej kapsaicynę, zrezygnowało z udziału w badaniu z powodu braku korzyści. Nie notowano różnicy pomiędzy grupami pod kątem rezygnacji z udziału z powodu skutków ubocznych.

 • Materiały pomagające podjąć decyzję dotyczącą leczenia lub badań przesiewowych
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Kwietnia 2017   ]
  Osoby korzystające z narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji mają lepszą wiedzę o dostępnych opcjach (dane wysokiej jakości), czują się lepiej poinformowane oraz mają większą jasność, co jest dla nich ważne (dane wysokiej jakości). Mają też prawdopodobnie trafniejsze oczekiwania co do korzyści i szkodliwych skutków poszczególnych opcji (dane pośredniej jakości) i prawdopodobnie biorą aktywniejszy udział w podejmowaniu decyzji (dane pośredniej jakości). Być może również podejmują decyzje spójne ze swoją wiedzą i przekonaniami (dane nie są mocne i kolejne badania mogą zmienić ten wynik). Lekarze i pacjenci częściej rozmawiają o decyzjach, jeśli zastosowana narzędzia wspomagające ich podejmowanie. Mogą one mieć różny wpływ na wybór opcji, zależnie od konkretnego problemu. Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji nie wpływają negatywnie na wyniki zdrowotne ani na satysfakcję pacjentów. Potrzeba więcej badań, aby stwierdzić, czy pacjenci nie zmieniają wybranej opcji oraz aby ocenić wpływ narzędzi wspomagających decyzje na systemy ochrony zdrowia.

 • Ulgi podatkowe dla rodzin zależne od zatrudnienia oraz ich wpływ na zdrowie osób dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 6 Sierpnia 2013   ]
  Stosując wśród rodzin o niskim i średnim dochodzie, interwencje obejmujące ulgi podatkowe dla rodzin zależne od zatrudnienia (IWTC) w celu zmniejszenia ubóstwa i bezrobocia (obydwa czynniki negatywnie wpływają na zdrowie) można oczekiwać, że poprawią one stan zdrowia osób dorosłych. Do przeglądu włączono 5 badań obejmujących łącznie 5 677 383 uczestników (wyłącznie kobiety). Wszystkie badania zostały przeprowadzone w USA. Wszystkie włączone badania nieeksperymentalne obciążone były znacznymi błędami systematycznymi w zakresie analizy wyników, stąd też oceniono jakość dowodów jako bardzo niską. Niniejszy przegląd dostarcza słabych danych wskazujących, iż ulgi podatkowe dla rodzin zależne od zatrudnienia nie mają wpływu na stan zdrowia, za wyjątkiem niejednoznacznych danych co do częstości używania wyrobów tytoniowych u dorosłych kobiet; niektóre badania wskazywały na zmniejszenie częstości palenia tytoniu.

 • Efekt diety o niskiej zawartości soli na ciśnienie krwi oraz wybrane hormony i lipidy u osób o normalnym i podwyższonym ciśnieniu krwi
  [  Data publikacji przeglądu: 9 Kwietnia 2017   ]
  Średnie spożycie sodu zredukowano z 11,5 g dziennie do 3,8 g dziennie. Zmniejszenie ciśnienia skurczowego/rozkurczowego u osób z prawidłowymi wartościami, wynosiło około 1/0 mmHg, a u osób z nadciśnieniem około 5,5/2,9 mmHg. Natomiast wpływ na hormony i lipidy był podobny zarówno w przypadku osób z nadciśnieniem tętniczym, jak i u osób z prawidłowymi wartościami. Poziom reniny wzrósł o 1,60 ng/ml/godz (55%); aldosteronu zwiększył się o 97,81 pg/ml (127%); poziom adrenaliny wzrósł o 7,55 pg/ml (14%); noradrenaliny o 63,56 pg/ml (27%); stężenie cholesterolu wzrosło o 5,59 mg/dl (2,9%); stężenie trójglicerydów wzrosło o 7,04 mg/dl (6,3%).

 • Trening fizyczny u chorych po przebytym udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 24 Marca 2016   ]
  Stwierdzono, że trening wytrzymałościowy, obejmujący w szczególności chodzenie, może poprawiać zdolność do wykonywania ćwiczeń oraz umiejętność chodzenia po udarze mózgu. Trening mieszany poprawia umiejętność chodzenia oraz zdolność utrzymywania równowagi. Jednak nie ma wystarczających danych naukowych, aby wyciągnąć wiarygodne wnioski dotyczące wpływu treningu fizycznego na inne obszary takie jak: jakość życia, samopoczucie czy czynności poznawcze. Czynności poznawcze u osób po przebytym udarze mózgu, pomimo tego, że są kluczowym przedmiotem zainteresowania, nadal pozostają słabo zbadane. Nie odnaleziono dowodów naukowych wskazujących na to, żeby którakolwiek z technik treningu fizycznego powodowała kontuzje albo inne problemy zdrowotne; ćwiczenia fizyczne wydają się być bezpieczną interwencją. Konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań oceniających korzyści istotne dla osób po przebytym udarze mózgu, w szczególności dla osób po ciężkim udarze mózgu, które nie są w stanie chodzić.

 • Stosowanie L-karnityny w celu poprawy czynności poznawczych u osób bez zaburzeń poznawczych
  [  Data publikacji przeglądu: 26 Marca 2017   ]
  Ze względu na ograniczoną ilość danych naukowych niskiej jakości, nie byliśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków na temat wpływu L-karnityny na czynności poznawcze lub bezpieczeństwa jej stosowania u zdrowych osób. Potrzebne są większe, lepszej jakości badania, przeprowadzone przez dłuższy okres czasu, aby odpowiedzieć na pytanie postawione w naszym przeglądzie.

 • Programy szkoleniowe dla rodziców stosowane w prewencji niezamierzonych urazów u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 28 Marca 2013   ]
  Podsumowując, programy wychowawcze skierowane do rodziców skutecznie zmniejszają liczbę niezamierzonych wypadków u dzieci oraz mogą wpływać na bezpieczeństwo w domu, szczególnie w rodzinach uznawanych za "zagrożone", na przykład wśród nastoletnich lub samotnych matek. Korzystne byłoby wprowadzenie przez instytucje opieki zdrowotnej i społecznej tego typu programów szkoleniowych dla rodzin.

 • Muzyczne interwencje terapeutyczne u osób z otępieniem
  [  Data publikacji przeglądu: 2 Maj 2017   ]
  Odnaleźliśmy siedemnaście badań, które włączono do przeglądu i mogliśmy połączyć wyniki przynajmniej dla niektórych punktów końcowych dotyczących 620 osób. Wszystkie osoby włączone do badań przebywały w domach opieki. Do badań włączano osoby w każdym stadium otępienia. W niektórych badaniach porównywano leczenie oparte na muzyce ze standardową opieką, a niektóre z innymi działaniami takimi jak gotowanie i malarstwo. Jakość badań oraz sposób raportowania danych były zróżnicowane co wpłynęło na nasz poziom zaufania względem tych wyników. Po pierwsze, oceniliśmy wyniki bezpośrednio po zakończeniu terapii. W oparciu o nasze wyniki, jesteśmy umiarkowanie pewni, że leczenie oparte na muzyce poprawia objawy depresji, jednakże nie pomaga w przypadku frustracji i zachowań agresywnych. Byliśmy mniej pewni w odniesieniu do wyników dotyczących samopoczucia emocjonalnego, łącznie z jakością życia, ogólnych problemów behawioralnych i poznawczych, aczkolwiek leczenie oparte na muzyce może mieć niewielki wpływ lub może nie mieć wpływu na te wyniki. Mieliśmy niewielką pewność odnośnie naszych wyników dotyczących lęku i interakcji społecznych. W niektórych badaniach analizowano również czy efekty utrzymywały się przez co najmniej cztery tygodnie po leczeniu. Jednakże, w badaniach tych było niewiele danych i byliśmy bardzo niepewni co do otrzymanych wyników. Dalsze badania mogą mieć istotny wpływ na to, co wiemy obecnie o efektach leczenia opartego na muzyce dla osób z otępieniem, a zatem kontynuacja badań jest bardzo istotna.

 • Doraźne leczenie farmakologiczne napadów migreny u dzieci i młodzieży
  [  Data publikacji przeglądu: 19 Kwietnia 2016   ]
  Ibuprofen wydaje się być skuteczny w leczeniu migreny u dzieci, jakkolwiek dane naukowe są ograniczone i pochodzą jedynie z 2 małych badań. Ibuprofen jest łatwo dostępny i niedrogi, co sprawia, że jest bardzo dobrym lekiem pierwszego wyboru w leczeniu napadów migreny. Nie stwierdzono skuteczności paracetamolu pod względem zapewnienia ustąpienia bólu głowy u dzieci, ale znaleźliśmy tylko 1 małe badanie dotyczące tego zagadnienia. Tryptany to leki przeznaczone do leczenia migreny i często skutecznie zapewniają ustąpienie bólu głowy u dzieci i młodzieży. Do tryptanów przebadanych u dzieci należą ryzatryptan i sumatryptan, natomiast u młodzieży - almotryptan, eletryptan, naratryptan, ryzatryptan, sumatryptan i zolmitryptan. U młodzieży cierpiącej na migrenę skuteczne okazało się stosowanie sumatryptanu łącznie z naproksenem. Stosowanie tryptanów może wiązać się z występowaniem niewielkich objawów niepożądanych, takich jak: zaburzenia smaku, objawy ze strony nosa, zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, nudności i wymioty. Nie odnotowano żadnych poważnych objawów niepożądanych.

 • Muzykoterapia u pacjentów z nabytym uszkodzeniem mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 19 Stycznia 2017   ]
  Wyniki przeglądu wskazują na to, że muzykoterapia z wykorzystaniem rytmu może poprawiać chodzenie u pacjentów po przebytym udarze mózgu, co może wiązać się z poprawą jakości życia. Interwencje z wykorzystaniem muzyki mogą również przynieść korzyści w zakresie zwiększenia szybkości wykonywania powtarzalnych ruchów ramion i polepszenia komunikacji u chorych po udarze mózgu. Interwencje z wykorzystaniem silnych rytmów w ramach muzyki są prawdopodobnie bardziej skuteczne niż te, w których silne rytmy stosuje się bez muzyki. Leczenie dostarczane przez wyszkolonego muzykoterapeutę może być skuteczniejsze od leczenia dostarczanego przez innych specjalistów. Nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, aby zbadać efekty muzykoterapii w innych przypadkach. Nie odnaleźliśmy badań, które wykazałyby szkodliwy wpływ muzykoterapii.

 • Laserowe usuwanie próchnicy w zębach mlecznych i stałych
  [  Data publikacji przeglądu: 26 Września 2016   ]
  W badaniach uczestniczyło 662 pacjentów, u których leczono 1498 zębów. 3 badania przeprowadzono w USA, i po jednym badaniu w Tajwanie, Chinach, Bułgarii, Niemczech, Turcji i Wielkiej Brytanii. W 4 badaniach uczestniczyły dzieci i młodzież, w innych 4 badaniach tylko osoby dorosłe, a w 1 badaniu zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Pomimo tylu włączonych badań klinicznych, tylko w kilku z nich podano informacje na temat głównych wyników w sposób właściwy i kompletny. W dwóch badaniach odnoszono się do usuwania ubytków próchnicowych. W tych badaniach nie było wystarczających danych, aby móc wnioskować, że użycie lasera lub wierteł jest skuteczniejsze w usuwaniu ubytków próchnicowych. Tylko w 5 badaniach klinicznych podano informacje na temat epizodów bólu, które rzadziej występowały u osób leczonych laserem. Nie wykazano różnic pomiędzy dwoma analizowanymi interwencjami w zakresie wystąpienia skutków ubocznych, takich jak zapalenie lub martwica dziąseł.

 • Nie ma wystarczających danych naukowych o wysokiej jakości, które potwierdziłyby korzyści z suplementacji magnezem w okresie ciąży.
  [  Data publikacji przeglądu: 3 Kwietnia 2014   ]
  Do niniejszego przeglądu włączyliśmy 10 badań z randomizacją (badania, w których uczestników przydziela się losowo do grupy badanej i kontrolnej - przyp. tłum.) obejmujących łącznie 9090 kobiet oraz ich dzieci. Ogólna jakość badań wahała się między niską a umiarkowaną. Nie odnaleziono różnic co do ryzyka umieralności okołoporodowej (martwego urodzenia i zgonu dziecka przed wypisaniem ze szpitala) w grupie dzieci urodzonych przez matki przyjmujące magnez w okresie ciąży w porównaniu do grupy dzieci, których matki nie otrzymywały magnezu. Suplementacja magnezem nie zmniejszała ryzyka urodzenia zbyt małego dziecka w stosunku do wieku ciąży (hipotrofia - przyp. tłum. ) oraz nie zmniejszała ryzyka stanu przedrzucawkowego u matek. Nie odnaleźliśmy żadnych przekonujących danych naukowych, które potwierdziłyby, że suplementacja magnezem w czasie ciąży jest korzystna.

 • Czy wprowadzenie jednolitych opakowań papierosów ogranicza używanie tytoniu?
  [  Data publikacji przeglądu: 27 Kwietnia 2017   ]
  Odnaleźliśmy 51 badań obejmujących około 800 000 uczestników. Badania te znacznie się różniły. Niektóre badania skupiały się na skutkach ujednolicenia opakowań w Australii i uwzględniono w nich zarówno ocenę odsetka osób palących, jak i to, czy palacze zmieniali swoje zachowania na przykład zmniejszając liczbę wypalanych papierosów oraz czy palacze podejmowali więcej prób rzucenia palenia. Włączyliśmy również badania, w oceniano odpowiedź uczestników w sytuacji, gdy używali lub oglądali jednolite opakowania tytoniu w porównaniu do sytuacji, gdy oglądali opakowania markowe. Włączyliśmy również badania, w których oceniano ruchy gałek ocznych osób, które oglądały różne wzory paczek i ich chęć zakupu oraz ile byli w stanie zapłacić za jednolite opakowania w porównaniu do opakowań markowych. Jedynie w pięciu badań oceniano kluczowe dla nas wyniki. W jednym badaniu w Australii analizowano dane 700 000 osób przed i po wprowadzeniu jednolitych opakowań. W badaniu wykazano, że nastąpił spadek o pół punktu procentowego w odsetku osób, które używały tytoń po wprowadzeniu jednolitych opakowań w porównaniu do okresu sprzed tych regulacji, przy uwzględnieniu innych czynników, które mogły mieć wpływ na wyniki. W czterech innych badaniach oceniano, czy palący obecnie zmienili liczbę wypalanych papierosów. W dwóch badaniach z Australii analizowano ten aspekt, w jednym obejmującym 8811 obecnych palaczy wyniki ankiety skazują brak zmian w liczbie wypalanych papierosów. W trzech mniejszych badaniach wyniki były zróżnicowane. W dwóch kolejnych badaniach oceniano próby rzucenia palenia i zaobserwowano zwiększenie liczby prób po wprowadzeniu jednolitych opakowań w Australii. W pozostałych badaniach oceniano różne efekty, a większość wskazywała, że jednolite opakowania zmniejszają atrakcyjność opakowań w porównaniu do opakowań markowych. W żadnym z badań nie podano liczby osób, które rzuciły palenie, liczby osób, które rozpoczęły palenie lub liczby osób, które wróciły do nałogu po rzuceniu palenia.

 • Wpływ kakao na ciśnienie krwi
  [  Data publikacji przeglądu: 25 Kwietnia 2017   ]
  W metaanalizie (łącznej analizie - przyp. tłum.) 20 badań, z udziałem 856 głównie zdrowych uczestników, wykazano niewielkie, ale istotne statystycznie, obniżenie ciśnienia krwi o 2,8 mmHg ciśnienia skurczowego i 2,2 mm Hg ciśnienia rozkurczowego. Badania trwały krótko, wszystkie z wyjątkiem jednego trwały od dwóch do ośmiu tygodni (jedno badanie trwało 18 tygodni). Choć istotny efekt zaobserwowano w badaniach trwających przez okres dwóch tygodni (n=9), to w badaniach trwających dłużej efekt ten nie był dostrzegalny (n=11). Nie jest jasne czy wynik ten jest bezpośrednio związany z czasem trwania badania, czy wpłynęły na niego inne czynniki, takie jak: rodzaj grupy kontrolnej w badaniach trwających krócej lub stopień zastosowanej ślepej próby u uczestników w odniesieniu do zastosowanej interwencji (uczestnicy nie wiedzieli czy otrzymywali interwencję badaną czy kontrolną - przyp. tłum). Chociaż w analizie badań, w których grupa kontrolna nie otrzymywała flawonoli wykazano istotny wpływ na ciśnienie krwi, w analizie badań z grupą kontrolną, która otrzymywała flawonole o niskim stężeniu nie wykazano takiego efektu. Działania niepożądane obejmujące dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego i nieprzyjemny smak produktu ocenianego w badaniu odnotowano u 5% pacjentów w grupie przyjmującej kakao, i u 1% pacjentów w grupach kontrolnych.

 • Suplementacja wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi w padaczce lekoopornej
  [  Data publikacji przeglądu: 16 Sierpnia 2016   ]
  Zidentyfikowaliśmy jedynie trzy badania z randomizacją, obejmujące łącznie 155 osób (85 dorosłych i 70 dzieci). Dwa z tych badań dotyczyły wyłącznie dorosłych i przeprowadzono je w krajach bardziej rozwiniętych (USA i Wielka Brytania), natomiast trzecie badanie dotyczyło tylko dzieci i przeprowadzone je w Egipcie. W badaniu dotyczącym wyłącznie dzieci, po 12 tygodniach leczenia, zaobserwowano większą liczbę dzieci, które były wolne od napadów w grupie otrzymującej PUFA niż w grupie przyjmującej placebo (pigułki nie zawierające substancji czynnej). Podobnie, odsetek dzieci, u których zaobserwowano zmniejszenie liczby napadów o 50%, był wyższy w grupie przyjmującej PUFA niż w grupie otrzymującej placebo. W dwóch badaniach obejmujących dorosłych nie oceniano liczby uczestników, u których nie występowały napady po leczeniu. Analiza dwóch badań u dorosłych nie wykazała różnicy w odsetku uczestników, u których wystąpiło zmniejszenie liczby napadów o 50% (dane niskiej jakości), średniej częstości napadów, jakości życia lub działań ubocznych pomiędzy grupą otrzymującą PUFA a placebo. Obecnie dostępne dane naukowe, obejmujące tylko trzy badania o małej liczbie uczestników, są niewystarczające aby zalecić stosowanie suplementów PUFA jako dodatku do standardowego leczenia przeciwpadaczkowego w celu poprawy kontroli napadów lub jakości życia osób z padaczką lekooporną.

 • Doustna immunoterapia stosowana w leczeniu alergii na orzeszki ziemne
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Września 2012   ]
  Zidentyfikowano jedno niewielkie badanie przeprowadzone w grupie 28 dzieci w wieku od 1 do 16 lat z potwierdzoną alergią na orzeszki ziemne. Badanie nie obejmowało dzieci chorych na astmę o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim, ani dzieci u których wystąpiła ciężka reakcja anafilaktyczna (poważna reakcja alergiczna która może doprowadzić do śmierci) spowodowana alergią na orzeszki ziemne. Autorzy dokonali losowego przydziału dzieci do grupy interwencji lub placebo w stosunku 2:1. Dzieci w grupie badanej otrzymywały mąkę z orzeszków ziemnych, z kolei dzieci w grupie kontrolnej otrzymywały mąkę owsianą. Wyniki trwającego 48 tygodni badania wykazały, że OIT stosowana w alergii na orzeszki ziemne pozwoliła dzieciom otrzymującym leczenie znacząco zwiększyć ilość mąki z orzeszków ziemnych, którą jadły bez wywołania reakcji alergicznej, w porównaniu z dziećmi w grupie przyjmującej placebo.Jednak u prawie połowy dzieci (9 spośród 19) otrzymujących OIT wystąpiła reakcja alergiczna wywołana tą metodą leczenia, co wymagało zastosowania leków przeciwhistaminowych, a u dwójki pojawiła się poważniejsza reakcja na leczenie, która wymagała podania adrenaliny (epinefryny). Pomimo obiecujących wyników, na podstawie tego jednego niewielkiego badania nie można zalecić rutynowego stosowania OIT u osób uczulonych na orzeszki ziemne. Konieczne jest przeprowadzenie większych badań oceniających OIT o bezpieczniejszych zasadach podawania i weryfikujących jej odległą skuteczność po zakończeniu leczenia.

 • Środki zapobiegające opryszczce wargowej
  [  Data publikacji przeglądu: 7 Sierpnia 2015   ]
  Długookresowe, doustne stosowanie środków przeciwwirusowych zapobiegało opryszczce wargowej, jednakże zmniejszenie częstości występowania opryszczki było bardzo niewielkie i wynosiło 0,09 epizodów na osobę na miesiąc.. Profilaktyczny efekt długookresowego stosowania kremu z acyklowirem na usta był niepewny. Długookresowe stosowanie żelu zawierającego 20% 1,5-pentanodiolu i 2-hydroksypropylo-beta-cyklodekstryny aplikowanego na usta nie zapobiega występowaniu opryszczki wargowej. Krótkookresowe stosowanie leków przeciwwirusowych lub kremów nie zapobiegało opryszczce wargowej. Zarówno krótkookresowe i długookresowe stosowanie leków przeciwwirusowych lub kremów zdawało się nie wywoływać działań niepożądanych. Profilaktyczny efekt stosowania środków przeciwsłonecznych był niepewny. Stosowanie ochrony przeciwsłonecznej zapobiegało opryszczce wywołanej przez promieniowanie ultrafioletowe podczas eksperymentu, ale nie zapobiegało opryszczce wywołanej przez światło słoneczne. Odnaleźliśmy bardzo niewiele danych naukowych na temat zapobiegawczego efektu stosowania tymopentyny, laseru niskoenergetycznego i hipnoterapii w opryszczce wargowej. Dostępne dane naukowe nie potwierdzają profilaktycznego efektu stosowania lizyny, suplementacji LongoVital®, gamma globulin, szczepionki przeciwko wirusowi opryszczki, ani szczepionki przeciwko żółtej gorączce. Nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, które potwierdziły by efekt stosowania lewamizolu i interferonu w zapobieganiu opryszczce wargowej. W analizowanych badaniach nie zaobserwowano wzrostu występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem miejscowo środków przeciwwirusowych.

 • Cynamon w cukrzycy
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Września 2012   ]
  Autorzy przeglądu stwierdzili na podstawie odnalezionych danych, że cynamon nie jest bardziej skuteczny niż placebo, inny aktywny lek lub niestosowanie leczenia w zmniejszaniu poziomu glukozy i hemoglobiny glikowanej A1c (HbA1c) oraz długoterminowej kontroli glikemii. W żadnym z badań nie analizowano związanej ze zdrowiem jakości życia, zachorowalności, zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub kosztów. Efekty niepożądane, będące skutkiem leczenia cynamonem, były na ogół łagodne i występowały rzadko.

 • Żelazo w leczeniu zespołu niespokojnych nóg
  [  Data publikacji przeglądu: 16 Maj 2012   ]
  Celem niniejszego przeglądu była ocena czy suplementacja żelazem jest skuteczna w łagodzeniu objawów zespołu niespokojnych nóg (RLS). Włączono sześć badań dotyczących żelaza, które łącznie objęły jedynie 192 uczestników. Wyniki pochodzące z badań były sprzeczne, niektóre badania wykazały brak efektu podawania żelaza a inne wskazywały, że taka interwencja może nieco łagodzić u pacjentów niepokój i poczucie dyskomfortu. Nie było możliwe połączenie wyników ze wszystkich badań, aby dokonać ogólnej oceny czy stosowanie żelaza jest skuteczne, ponieważ badania różniły się między sobą pod względem metodologii. Dwa badania dotyczyły szczególnych podgrup pacjentów z RLS, w których można było się spodziewać innej odpowiedzi na leczenie niż w grupie wszystkich pacjentów z RLS. Badania dotyczące pacjentów z RLS chorych na ciężką chorobę nerek wykazały korzyści ze stosowania terapii żelazem. Badania obejmujące pacjentów z RLS z niskim poziomem żelaza we krwi nie wykazały jednoznacznych korzyści ze stosowania żelaza we wszystkich punktach czasowych. Stosowanie żelaza nie powodowało żadnych większych działań niepożądanych w porównaniu do placebo. Niezbędne są dalsze badania, aby móc wykazać czy żelazo powinno być stosowane u pacjentów z RLS.

 • Interwencje, których celem jest poprawa zaufania pacjentów do lekarzy i zespołów lekarskich
  [  Data publikacji przeglądu: 4 Marca 2014   ]
  Zaufanie jest podstawowym elementem relacji pacjent-lekarz, i jest związane ze zwiększoną satysfakcją pacjenta, przestrzeganiem zaleceń lekarza oraz zachowaniem ciągłości opieki, choć ślepe zaufanie może czasami promować opiekę złej jakości. Chcieliśmy się dowiedzieć czy istnieją skuteczne formy wzmacniania zaufania do lekarzy, poprzez zaangażowanie lekarzy (na przykład poprzez szkolenia) lub pacjentów (na przykład poprzez dostarczanie im informacji). Analizowane interwencje należały do trzech głównych typów; trzy obejmowały dodatkowe szkolenia dla lekarzy, cztery skupiały się na edukacji dla pacjentów, a trzy dostarczały dodatkowych informacji na temat lekarzy odnośnie zachęt finansowych lub stylu konsultacji. W dwóch badaniach oceniano szkolenie lekarza w celu poprawy jego zachowań, które wiążą się z zaufaniem ze strony pacjenta. Interwencje te nie wykazały żadnych zmian w zaufaniu pacjentów względem ich lekarza. W trzecim badaniu wykazano, że szkolenie onkologów w zakresie umiejętności komunikacyjnych spowodowało niewielkie zwiększenie zaufania. W dwóch badaniach analizowano wizyty z zakresu grupowej edukacji dla nieubezpieczonych pacjentów z cukrzycą. The first showed a small increase in trust, but the second showed no changes in trust. W kolejnym badaniu oceniano wpływ trzech rodzajów wprowadzających wizyt edukacyjnych na zaufanie nowych pacjentów względem lekarzy pracujących w placówce ochrony zdrowia. Zaufanie do lekarzy zwiększyło się w przypadku jednego rodzaju wizyty, w którym pacjenci byli postrzegani jako grupa. Jednakże, efekt ten był znacznie mniej pozytywny gdy porównywano z indywidualnymi wizytami z udziałem lekarza lub lekarza i osoby edukującej w zakresie zdrowia. W kolejnym badaniu analizowano pomoc pacjentom w decyzji odnośnie przyjmowania statyn poprzez dostarczanie im informacji oraz umożliwienie pacjentom omówienia alternatywnych sposobów postępowania. Nie wpłynęło to znacząco na zwiększenie zaufania. W dwóch badaniach skupiano się na ujawnianiu pacjentom motywacji, dla których lekarze wykonywali swoją praktykę medyczną w sposób opłacalny ekonomicznie poprzez ujawnianie planów ubezpieczeniowych. Wnioski z jednego badania wskazywały na niezmniejszenie zaufania i prawdopodobnie jego zwiększenie. Jednak informacje dotyczące planów akcentowały zmniejszenie niepotrzebnych testów, zamiast cięcia kosztów. Kolejne badanie nie wykazało zmniejszenia zaufania związanego z ujawnieniem informacji odnośnie motywacji. W ostatnim badaniu dopasowywano pacjentów do lekarzy w zależności od ich przekonań odnośnie leczenia. Chociaż niektóre aspekty relacji lekarz-pacjent uległy poprawie, zaufanie nie uległo istotnej zmianie. Nie znaleziono danych naukowych, pochodzących z włączonych badań, dotyczących szkodliwości.

 • Witaminy i minerały antyoksydacyjne w leczeniu obniżonej płodności u mężczyzn
  [  Data publikacji przeglądu: 15 Grudnia 2014   ]
  Antyoksydanty mogły być skuteczne w leczeniu obniżonej płodności u mężczyzn, ale podawane wyniki z badań były zbyt niespójne, by mieć pewność w formułowaniu wniosków. Wyniki odnośnie żywych urodzeń sugerują, że możemy się spodziewać żywych urodzeń u 5 na 100 mężczyzn z obniżoną płodnością, którzy nie przyjmowali żadnych antyoksydantów, w porównaniu z liczbami od 10 do 31 na 100 mężczyzn, którzy przyjmowali antyoksydanty. Wyniki dotyczące wskaźnika ciąż klinicznych pokazują, że ciąża kliniczna może dotyczyć 6 na 100 mężczyzn z obniżoną płodnością, którzy nie przyjmowali żadnych antyoksydantów, w porównaniu z liczbami od 11 do 28 na 100 mężczyzn, którzy przyjmowali antyoksydanty. Działania niepożądane były słabo opisane i nie mogliśmy wyciągnąć żadnych wniosków na temat jakichkolwiek szkodliwych skutków. Badania o wyższej jakości, duże badania kliniczne z grupą kontrolną otrzymującą placebo dotyczące omawianych wyników zdrowotnych i działań niepożądanych są niezbędne do wyciągnięcia jednoznacznych wniosków.

 • Ćwiczenia ruchowe jako terapia u pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia
  [  Data publikacji przeglądu: 20 Grudnia 2016   ]
  Dane naukowe umiarkowanej jakości wskazują, że terapia ruchowa była bardziej skuteczna w zmniejszeniu nasilenia zmęczenia w porównaniu z leczeniem "biernym" lub niestosowaniem leczenia. Terapia ruchowa miała pozytywny wpływ na codzienne funkcjonowanie, sen i samoocenę ogólnego stanu zdrowia. W jednym badaniu sugerowano, że terapia ruchowa była bardziej skuteczna w łagodzeniu zmęczenia niż strategia dostosowania rytmu (pacing). Terapia ruchowa nie była jednak bardziej skuteczna niż terapia poznawczo-behawioralna. Terapia ruchowa nie nasiliła objawów u osób z CFS. Poważne skutki uboczne były rzadkie we wszystkich grupach, ale ograniczone dane uniemożliwiają wyciągnięcie jednoznacznych wniosków na temat bezpieczeństwa terapii ruchowej. Nie było wystarczających danych, aby wykazać wpływ terapii ruchowej na natężenie bólu, korzystanie z innych usług opieki zdrowotnej lub określić odsetek osób, które zrezygnowały z programu ćwiczeń ruchowych.

 • Leczenie doustne u kobiet z cukrzycą ciążową
  [  Data publikacji przeglądu: 25 Stycznia 2017   ]
  Brakuje wystarczającej ilości danych naukowych o wysokiej jakości, aby ustalić, czy leczenie doustne ma lepszy wpływ na stan zdrowia kobiet z cukrzycą ciążową i ich dzieci (w porównaniu z placebo) oraz czy jakiś lek doustny ma lepszy wpływ na zdrowie niż inne leki doustne. Ponieważ wciąż jest dużo niejasności, potrzebne są dalsze badania. Przyszłe badania powinny dotyczyć skutków zdrowotnych uznanych w tym przeglądzie za ważne, w szczególności długoterminowych powikłań u kobiet i noworodków, co do których do tej pory nie ma danych.

 • Interwencje, których celem jest poprawa stosowania się pacjentów do zaleceń zażywania leków hipolipemizujących
  [  Data publikacji przeglądu: 21 Grudnia 2016   ]
  Spośród 35 analizowanych badań, w 16 porównywano interwencje określone jako "wzmożona opieka nad pacjentem" względem standardowego leczenia. Interwencje te obejmowały: elektroniczne przypomnienia, interwencje prowadzone przez farmaceutów oraz edukację prowadzoną przez specjalistów opieki zdrowotnej, aby pomóc ludziom lepiej zapamiętać kiedy powinni przyjmować swoje leki. Wykazano, że stosowanie tych rodzajów interwencji, w porównaniu ze standardową opieką, wiązało się ze znacznie lepszym przestrzeganiem zaleceń dotyczących stosowania leków, zarówno w krótkim okresie (do sześciu miesięcy, włącznie), jak również w perspektywie długoterminowej (dłuższej niż sześć miesięcy). Ponadto, poziom cholesterolu u osób, którym oferowano interwencje uległ poprawie zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej, w porównaniu do pacjentów otrzymujących standardową opiekę.

 • Suplementacja witaminy E w ciąży
  [  Data publikacji przeglądu: 7 Września 2015   ]
  Wyniki wskazują, że stosowanie rutynowej suplementacji witaminy E łącznie z innymi suplementami diety podczas ciąży nie przyniosło korzyści zarówno u dzieci, jak i u kobiet. Odnotowano rzadsze występowanie przedwcześnie odklejonego łożyska (przedwczesnego oddzielenia łożyska), u kobiet stosujących suplementację witaminy E łącznie z innymi środkami; dane te określono jako wysokiej jakości. Jednakże, nie jest jasne czy zaobserwowany wynik był efektem podaży witaminy E czy też innych, dodatkowo stosowanych suplementów diety. Należy to ocenić w kolejnych badaniach dotyczących mechanizmów, które prowadzą do przedwczesnego oddzielenia łożyska. Wyniki niniejszego przeglądu wskazują na potencjalne szkody związane z suplementacją witaminy E w ciąży, takie jak: większe ryzyko bólu brzucha i pęknięcia błon płodowych przed porodem w ciąży donoszonej u kobiet stosujących suplementację witaminy E łącznie z innymi suplementami diety. Nie stwierdzono większego ryzyka przedwczesnego pęknięcia błon płodowych w ciąży niedonoszonej u kobiet stosujących suplementację witaminy E i innych środków.

 • Suplementacja witaminy C w ciąży
  [  Data publikacji przeglądu: 29 Września 2015   ]
  W ramach przeglądu włączono 29 badań obejmujących 24 000 kobiet w ciąży z 17 różnych krajów. Danych z 4 badań nie można było wykorzystać w analizie. Całkowite ryzyko błędu systematycznego w badaniach (związanego z ich metodologią - przyp. red.) wahało się od małego do niepewnego i jakość danych od umiarkowanej do wysokiej. Najczęściej witaminę C stosowano w dawce 1000 mg, tak było w 15 badaniach. Wyniki wskazują, że rutynowa suplementacja witaminy C podczas ciąży, samej lub w połączeniu z innymi suplementami (przede wszystkim witaminą E), nie poprawia wyników u kobiet i ich dzieci. Odnotowano 36% zmniejszenie ryzyka przedwczesnego odklejania łożyska od ściany macicy u kobiet stosujących suplementację witaminy C (8 badań, 15 700 kobiet), dane te określono jako wysokiej jakości. Jednakże, nie jest jasne czy zaobserwowany wynik był efektem podawania witaminy C czy też innych, dodatkowo stosowanych suplementów diety, ponieważ w większości badań kobiety otrzymywały witaminę C w połączeniu z witaminą E. W badaniach, w których kobiety otrzymywały tylko witaminę C, odnotowano rzadsze występowanie przedwczesnego pęknięcia błon płodowych (ang. premature rupture of membranes, PROM; przyp. tłum.) występującego przed terminem lub w terminie porodu. Wyniki wskazują na zwiększenie ryzyka wystąpienia przedwczesnego pęknięcia błon płodowych w terminie porodu w badaniach, w których kobiety przyjmowały witaminę C i E. Dlatego potrzeba dalszych badań, aby ocenić rolę witaminy C w zakresie zmniejszenia ryzyka przedwczesnego odklejenia łożyska i przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. Tylko w jednym badaniu stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia bólu brzucha przy podawaniu witaminy C, co może wskazywać na potencjalne niekorzystne efekty związane z suplementacją witaminy C w okresie ciąży. Suplementacja witaminy C w trakcie ciąży nie pomaga w zapobieganiu problemów związanych z ciążą takich jak: urodzenie martwego dziecka, zgon noworodka, przedwczesny poród, stan przedrzucawkowy oraz mała masa urodzeniowa dziecka.

 • Interwencje psychospołeczne w nawracającym bólu brzucha u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 10 Stycznia 2017   ]
  Wykazaliśmy, że terapia kognitywno-behawioralna oraz hipnoterapia mogą być skuteczne w zmniejszeniu natężenia bólu w ocenie krótkoterminowej. Stwierdzono niewiele danych na temat korzyści długoterminowych. Nie wykazano korzystnego wpływu jakiejkolwiek terapii na jakość życia, codzienne aktywności lub parametry psychologiczne, takie jak niepokój czy depresja. Joga i pisemne ujawnienie siebie jako narzędzia terapeutyczne nie miały wpływu na ból, jakość życia i codzienne zajęcia. W przypadku jakiejkolwiek terapii nie stwierdzono działań niepożądanych. Dla wszystkich badanych wyników oceniliśmy jakość danych naukowych jako niską lub bardzo niską W wielu badaniach stwierdzono małą liczebność grup i błędy w zaplanowaniu badania. Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów w zakresie finansowania badań.

 • Probiotyki u chorych z encefalopatią wątrobową
  [  Data publikacji przeglądu: 23 Lutego 2017   ]
  Dane naukowe są aktualne do czerwca 2016 r. Do przeglądu włączyliśmy 21 badań obejmujących 1420 osób. W 14 badaniach probiotyki porównywano z placebo lub z niestosowaniem leczenia, a w 7 z laktulozą. Czas leczenia w badaniach sięgał od 10 do 180 dni. W porównaniu z placebo lub z niestosowaniem interwencji probiotyki prawdopodobnie działają korzystnie. Mogą hamować rozwój jawnej encefalopatii wątrobowej, poprawiać jakość życia i zmniejszać stężenie amoniaku w osoczu, ale ich wpływ na ryzyko zgonu może być mały lub żaden. Probiotyki mogą nieznacznie poprawiać jakość życia w porównaniu z niestosowaniem interwencji, jednakże te wnioski są oparte na trzech badaniach o niskiej jakości. Nie można było stwierdzić, czy probiotyki są lepsze od laktulozy w leczeniu encefalopatii wątrobowej z powodu bardzo niskiej jakości dostępnych danych naukowych. W żadnym badaniu nie stwierdzono, aby probiotyki mogły spowodować zakażenie krwi. Nic też nie wskazywało, aby probiotyki powodowały więcej zdarzeń niepożądanych niż placebo albo laktuloza.

 • Interwencje, których celem jest obniżenie stężenia homocysteiny (terapia kompleksem witamin B) w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym
  [  Data publikacji przeglądu: 15 Stycznia 2015   ]
  Nie znaleźliśmy danych naukowych wskazujących, że interwencje obniżające stężenie homocysteiny, w postaci suplementów witamin B6, B9 i B12, które podawano samodzielnie, lub w połączeniu, w jakiejkolwiek dawce, w porównaniu z placebo lub standardowym leczeniem, zapobiegały zawałowi serca lub udarowi mózgu lub zmniejszały ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, u osób obćiązonych ryzykiem lub, z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową. Interwencje zmniejszające stężenie homocysteiny w porównaniu z placebo nie wpływały znacząco na wystąpienie poważnych zdarzeń niepożądanych (nowotworów).

  Jakość danych naukowych:

  Nasze zaufanie względem otrzymanych w tym przeglądzie wyników jest wysokie, ponieważ zawarte w nim badania, których wyniki zostały połączone, charakteryzowały się wysoką jakością i były przeprowadzone z udziałem dużej liczby uczestników.

 • Zmiany w miejscu pracy zapobiegające długotrwałej niezdolności do pracy u pracowników na zwolnieniach lekarskich
  [  Data publikacji przeglądu: 5 Października 2015   ]
  Oceniając łącznie wszystkie przyczyny niezdolności do pracy, zmiany w zakładzie pracy skutecznie pomagają w powrocie do pracy i skróceniu długości zwolnienia lekarskiego. Ich skuteczność jest jednak wątpliwa, jeśli chodzi o trwały powrót do pracy albo późniejsze korzystanie ze zwolnień lekarskich. Skuteczność zmian w zakładzie pracy zależy od przyczyny niezdolności do pracy. Znaleźliśmy dane umiarkowanej jakości wskazujące, że w porównaniu ze zwykłą opieką, działania w miejscu pracy skutecznie skracają absencję spowodowaną chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. U pracowników z tymi chorobami działania podejmowane w zakładzie pracy były również skuteczne w zmniejszaniu bólu i poprawie sprawności. Nie zaobserwowano skuteczności zmian w zakładzie pracy w przypadku pracowników z nowotworami lub chorobami psychicznymi. Ponadto nie było jasne, czy wystarczy sama interwencja w miejscu pracy, czy należy ją łączyć ze wsparciem psychologicznym.

 • Przedporodowa edukacja dietyczna i suplementacja energetyczna i białkowa w czasie ciąży, w celu poprawy wyników zdrowotnych niemowląt
  [  Data publikacji przeglądu: 2 Czerwca 2015   ]
  Udzielanie porad żywieniowych lub zbilansowana energetycznie i białkowo suplementacja kobiet w okresie ciąży mogą przynieść korzystne efekty. Jakkolwiek nie ma wystarczających dowodów naukowych na korzystny wpływ izokalorycznych suplementów białkowych, które obecnie wydają się nie przynosić korzyści, a suplementy wysokobiałkowe mogą być szkodliwe.

 • Akupunktura w fibromialgii
  [  Data publikacji przeglądu: 31 Maj 2013   ]
  Niniejsze podsumowanie przeglądu Cochrane przedstawia dostępne dane z badań na temat efektów akupunktury w fibromialgii. Przegląd pokazuje, że u osób z fibromialgią:

  - akupunktura jest prawdopodobnie lepsza niż leczenie bez akupunktury w łagodzeniu bólu i sztywności oraz poprawia ogólne samopoczucie i nasilenie objawów zmęczenia;

  - akupunktura ze stymulacją elektryczną jest prawdopodobnie lepsza niż samo nakłuwanie w łagodzeniu bólu i sztywności, i poprawia także ogólne samopoczucie, sen i objawy zmęczenia;

  - akupunktura bez stymulacji elektrycznej prawdopodobnie nie zmniejsza bólu lub zmęczenia, nie poprawia ogólnego samopoczucia czy snu; i

  - akupunktura prawdopodobnie wzmacnia działanie leków i ćwiczeń łagodzących ból.

 • Udoskonalanie wdrażania polityki, działań i programów w zakresie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i/lub przeciwdziałania otyłości w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
  [  Data publikacji przeglądu: 3 Października 2016   ]
  Żadna ze strategii wymienionych w przeglądzie nie poprawiła wdrażania wszystkich docelowych zasad oraz działań, jednak stosowanie większości strategii wiązało się z poprawą w zakresie co najmniej jednej praktyki lub przynajmniej jednego działania. Wyniki badań dostarczają słabych lub niespójnych danych naukowych dotyczących efektów stosowania strategii, których celem jest ulepszenie wprowadzania polityki, działań oraz programów dotyczących dziecięcej diety, aktywności fizycznej oraz masy ciała, jak również zwiększenia wiedzy i poprawy postawy kadr placówek opiekuńczo-wychowawczych. Brak ujednoliconej terminologii w tym obszarze badawczym może oznaczać, że być może nie odnaleziono innych badań dotyczących tego tematu. Mimo to, na podstawie wyników kilku zidentyfikowanych badań możemy przypuszczać, że badania nad wprowadzeniem takiej polityki oraz działań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych są jeszcze we wczesnym stadium rozwoju.

 • Akupunktura w bólu miesiączkowym
  [  Data publikacji przeglądu: 18 Kwietnia 2016   ]
  Nie było wystarczających danych naukowych, aby wykazać, czy akupunktura i akupresura są skuteczne w leczeniu pierwotnego bolesnego miesiączkowania, a dla większości porównań nie było dostępnych informacji na temat działań niepożądanych. Jakość danych naukowych dla wszystkich porównań była niska lub bardzo niska. Głównymi ograniczeniami były: ryzyko błędu systematycznego, niepełne raportowanie, niezgodności i ryzyko błędu wynikające z wybiórczego publikowania.

 • Suplementacja enzymów trzustkowych u osób z mukowiscydozą
  [  Data publikacji przeglądu: 23 Listopada 2016   ]
  W niniejszym przeglądzie możliwe było połączenie danych z dwóch małych badań, w których uczestnicy przyjmowali miniaturowe kapsułki lekowe (tzn. mikrosfery) poddane takiej modyfikacji, aby uwalnianie leku było opóźnione do momentu przejścia kapsułki z żołądka do jelita. Pacjenci otrzymywali także tabletki normalnej wielkości również o zmodyfikowanym uwalnianiu. Na podstawie wyników żaden ze schematów leczenia nie przeważał jednoznacznie w odniesieniu do najważniejszych punktów końcowych (masa ciała, wzrost lub wskaźnik masy ciała). Jednak u osób przyjmujących mikrosfery o opóźnionym uwalnianiu stwierdzono mniejszą zawartość tłuszczu w stolcu w porównaniu z osobami stosującymi tabletki o opóźnionym uwalnianiu (normalnego rozmiaru), a także mniejsze natężenie bólu brzucha i rzadsze korzystanie z toalety. W innym badaniu uczestnicy przyjmujący mikrosfery o opóźnionym uwalnianiu mieli mniejszą zawartość tłuszczu w kale niż osoby otrzymujące suplementy bez opóźnionego uwalniania leku. Nie znaleziono żadnych danych naukowych wskazujących na to, aby któryś rodzaj mikrosfer uwalnianych w jelicie był lepszy od innego oraz aby mikrosfery były lepsze od mini-mikrosfer (które są jeszcze mniejsze). Nie znaleziono żadnych danych naukowych w odniesieniu do stosowania różnych dawek enzymów u osób z różnym poziomem wydzielania enzymów trzustkowych, najlepszego momentu na rozpoczęcie terapii lub stosowania różnych dawek suplementów na podstawie różnic w spożywanych pokarmach i rozmiarze posiłków.Aby udzielić odpowiedzi na te pytania potrzebne jest przeprowadzenie odpowiednio zaplanowanego badania.

 • Stosowanie witaminy E w leczeniu łagodnego zaburzenia poznawczego i choroby Alzheimera (AD)
  [  Data publikacji przeglądu: 27 Stycznia 2017   ]
  Przyjmowanie witaminy E nie zmniejszyło liczby osób z MCI, u których rozwinęło się otępienie w ciągu trzech lat. Nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych wskazujących, że witamina E poprawia czynności poznawcze (np. uczenie się i zapamiętywanie) u osób z MCI lub z otępieniem z powodu AD. W jednym badaniu wykazano, że osoby z otępieniem wywołanym przez AD, które przyjmowały witaminę E mogły radzić sobie lepiej z codziennymi czynnościami (np. kąpiel i ubieranie się) niż osoby, które przyjmowały placebo. W badaniach włączonych do przeglądu nie było danych naukowych wskazujących, że witamina E powoduje znaczące szkody w grupie uczestników, jednak tego typu badania nie są najlepszym sposobem na analizowanie negatywnych efektów, chyba, że skutki te występują z dużą częstością. Ponieważ wszystkie wyniki pochodzą z pojedynczych badań jest prawdopodobne, że dalsze badania mogą prowadzić do innych wniosków.

 • Leczenie wrastających paznokci
  [  Data publikacji przeglądu: 18 Kwietnia 2012   ]
  Zabiegi chirurgiczne w porównaniu z interwencjami niechirurgicznymi, są bardziej skuteczne w zapobieganiu nawrotom wrastających paznokci. Wykazano, że żadna z terapii pooperacyjnych, takich jak: antybiotyki lub miód manuka (manuka - krzew z rodziny mirtowatych - przyp. tłum.), jodowany związek powidonu (jodowany poliwinylopirolidon) z parafiną, hydrożel z parafiną lub opatrunek parafinowy, nie zmniejszała ryzyka zakażenia pooperacyjnego lub bólu pooperacyjnego, nie skracała też czasu gojenia. Pomimo dostępności różnych metod niechirurgicznych i chirurgicznych stosowanych w przypadku wrastania paznokci, nie ma zgody co do standardowo stosowanej metody pierwszego wyboru.

 • Karmienie na żądanie a karmienie według schematu niemowląt przedwcześnie urodzonych
  [  Data publikacji przeglądu: 31 Sierpnia 2016   ]
  Mimo, że badania były małe oraz niektóre z nich charakteryzowały się błędami w metodologii, analiza danych sugeruje, że karmienie na żądanie wiąże się z nieco wolniejszym przyrostem masy ciała oraz skróceniem czasu trwania fazy przechodzenia z karmienia przez sondę dojelitową do karmienia doustnego. Jakość niniejszych danych naukowych jest niska, a znaczenie wyników jest niepewne, ponieważ w badaniach nie potwierdzono wyraźnego lub jednoznacznego wpływu na długość pobytu w szpitalu. W żadnym z włączonych badań nie analizowano odczuć i poglądów rodziców, opiekunów oraz personelu medycznego. Niniejszy przegląd Cochrane nie dostarczył silnych i jednoznacznych danych naukowych potwierdzających, że karmienie na żądanie poprawia wyniki zdrowotne niemowląt przedwcześnie urodzonych lub ich rodzin. Karmienie na żądanie może pomóc w szybszym przejściu niemowląt na karmienie doustne, jednakże więcej badań z randomizacją jest koniecznych, aby potwierdzić powyższe wyniki.

 • Leki przeciwgrzybicze w leczeniu grzybicy skóry u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 12 Maj 2016   ]
  W listopadzie 2015 r. przeprowadziliśmy wyszukiwanie badań, które były zaprojektowane zgodnie ze złotym standardem badań klinicznych (badania z randomizacją), oceniających doustne leczenie przeciwgrzybicze. Zidentyfikowaliśmy 25 badań klinicznych, które objęły łącznie 4449 dzieci poniżej 18 lat (4 nowe badania obejmujące 2637 włączono do niniejszej aktualizacji). W odniesieniu do całkowitego wyleczenia (zarówno wyleczenie infekcji jak i widoczny efekt wyleczenia, np. wyleczenie grzybicy i wyleczenie kliniczne) dane naukowe, o jakości od niskiej do umiarkowanej sugerują, że leczenie nowymi lekami takimi jak terbinafina, itrakonazol i flukonazol jest co najmniej tak samo skuteczne jak leczenie gryzeofulwiną, która stosowana jest powszechnie w leczeniu grzybicy owłosionej skóry głowy u dzieci wywołanej przez grzyby z gatunku Trichophyton. Jednakże, dane naukowe z niniejszej aktualizacji sugerują, że terbinafina może być bardziej skuteczna w całkowitym wyleczeniu niż gryzeofulwina w przypadku infekcji wywołanych przez T. tonsurans. Natomiast u dzieci z zakażeniem Microsporum nowe dane naukowe wskazują, że gryzeofulwina jest skuteczniejsza niż terbinafina. Wydaje się, że stosowanie terbinafiny, itrakonazolu i flukonazolu powoduje całkowite wyleczenie u podobnego odsetka uczestników, natomiast ketokonazol wydaje się być mniej skuteczny niż gryzeofulwina w leczeniu grzybicy owłosionej skóry głowy u dzieci wywołanej przez grzyby gatunku Trichophyton u dzieci. Jednakże, jakość danych naukowych była niska. W przypadku stosowania niektórych interwencji, odsetek całkowitego wyleczenia klinicznego wynosił 90% (np. w jednym badaniu porównującym terbinafinę z gryzeofulwiną w leczeniu zakażeń wywołanych Trichophyton ), jednakże dla większości porównywanych leków, odsetek wyleczenia był znacznie mniejszy. Włączone badania kliniczne podawały negatywne skutki uboczne, które miały podobnie łagodny charakter i były odwracalne w przypadku stosowania terbinafiny, gryzeofulwiny, itrakonazolu, ketokonazolu i flukonazolu. Obejmowały one reakcje skórne takie jak świąd, jak również ból brzucha, ból głowy oraz mdłości.

 • Interwencje psychospołeczne wśród osób nadużywających kokainy i amfetaminy
  [  Data publikacji przeglądu: 29 Września 2016   ]
  Okazało się, że w porównaniu z niestosowaniem interwencji każda interwencja psychospołeczna prawdopodobnie poprawia stosowanie się do zaleceń dotyczących leczenia i może sprzyjać abstynencji pod jego koniec; jednakże osoby uzależnione mogą nie być w stanie utrzymywać abstynencji kilka miesięcy po zakończeniu leczenia. Ostatecznie, autorzy przeglądu stwierdzili, że osoby poddawane poszczególnym interwencjom psychospołecznym pozostają w abstynencji przez dłuższy czas. W zdecydowanej większości badań oceniano konkretną interwencję psychospołeczną w połączeniu ze standardowym leczeniem lub porównywano ją z inną interwencją czy leczeniem farmakologicznym, stąd też grupy kontrolne nie pozostawały tak naprawdę bez leczenia. Mogło to doprowadzić do niedoszacowania prawdziwego efektu interwencji psychospołecznych. Stwierdzono, że w porównaniu ze standardowym leczeniem, każda interwencja psychospołeczna prawdopodobnie poprawia stosowanie się do zaleceń terapeutycznych, nie wpływa jednak na abstynencję w momencie zakończenia leczenia, ani nie pomaga w utrzymaniu długoterminowej abstynencji po leczeniu. Autorzy nie byli w stanie określić większej skuteczności którejkolwiek z interwencji psychospołecznych na podstawie bezpośrednich porównań. Większość z badań przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, co może ograniczać uogólnienie wyników, ponieważ skutki terapii psychospołecznych mogą silnie zależeć od kontekstu społecznego i etnicznego. W żadnym z badań nie opisano szkód związanych z interwencjami psychospołecznymi.

 • Witamina D w zapobieganiu napadom astmy
  [  Data publikacji przeglądu: 5 Września 2016   ]
  Osoby przyjmujące witaminę D doświadczały rzadszych napadów astmy, podczas których konieczne było podanie doustnych glikokortykosteroidów. Przeciętna liczba napadów w ciągu roku zmniejszyła się z 0,44/os. do 0,28/os. w grupie chorych przyjmujących witaminę D (dane naukowe wysokiej jakości). Suplementacja witaminy D zmniejszyła ryzyko zgłoszenia się do szpitala z powodu ostrego napadu astmy z 6/100 do około 3/100 (dane naukowe wysokiej jakości). Suplementacja witaminy D miała niewielki wpływ, lub nie poprawiała czynności płuc lub nasilenia codziennych objawów astmy (dane naukowe wysokiej jakości). Stwierdziliśmy, że suplementacja witaminy D w dawkach, które stosowano w analizowanych badaniach, nie zwiększała ryzyka wystąpienia poważnych objawów niepożądanych (dane naukowe umiarkowanej jakości). Wszystkie powyższe wyniki pochodzą z badań wysokiej jakości.

 • Poprawa zlecania antybiotyków przez lekarzy pracujących w szpitalach
  [  Data publikacji przeglądu: 9 Lutego 2017   ]
  Odnaleźliśmy 221 istotnych badań. Dziewięćdziesiąt sześć badań przeprowadzono w Ameryce Północnej. Pozostałe 125 badań przeprowadzono w Europie (87), Azji (19), Ameryce Południowej (8), Australii (8) oraz Azji Wschodniej (3). W badaniach tych oceniano interwencje, które można było podzielić na dwie szerokie kategorie: metody „restrykcyjne”, w ramach których stosowano zasady skutkujące prawidłowym przepisywaniem antybiotyków przez lekarzy oraz metody „ułatwiające”, które opierały się na poradzie oraz informacji zwrotnej by pomóc lekarzom dokonywać bardziej świadomych decyzji. Odnaleźliśmy dane naukowe wskazujące, że wprowadzone interwencje skutkowały otrzymywaniem przez hospitalizowanych właściwego leczenia, zgodnie z zasadami zlecania antybiotyków; pewność co wiarygodności tego oszacowania oceniono jako wysoką. Znaleźliśmy dane naukowe wskazujące, że interwencje skracają długość hospitalizacji bez zwiększenia ryzyka zgonu pacjentów; pewność co do wiarygodności tego oszacowania oceniono jako umiarkowaną. Zarówno metody restrykcyjne jak i ułatwiające były skuteczne w osiągnięciu założonych celów interwencji. Nie potrzebujemy więcej badań, aby odpowiedzieć na pytanie czy powyższe interwencje zmniejszają nieracjonalne stosowanie antybiotyków, ale potrzebujemy więcej badań, aby poznać w pełni niezamierzone konsekwencje stosowania restrykcyjnych interwencji. Interwencje były skuteczne w bezpiecznym zmniejszeniu nieracjonalnego stosowania antybiotyków w szpitalach, pomimo tego, że większość placówek nie stosowała szeroko przyjętych metod zmiany zachowań, takich jak sprawdzenie i dostarczenie informacji zwrotnej na temat działania. Skuteczne rozpowszechnienie wyników przeglądu może mieć istotny wpływ na ochronę zdrowia i politykę.

 • Działania podejmowane w miejscach pracy w związku z bólem szyi u pracowników
  [  Data publikacji przeglądu: 13 Kwietnia 2011   ]
  W przeglądzie uwzględniono 10 badań, w których wzięło udział 2745 uczestników. Dwa badania uznano jako obciążone małym ryzykiem błędu systematycznego. Interwencje stosowane w miejscach pracy obejmują: edukację pracowników na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, zasad ergonomii, anatomii, zaburzeń mięśniowo-szkieletowych oraz znaczenia aktywności fizycznej. Pracowników uczono prostych ćwiczeń rozciągających, tego jak wykorzystać zrelaksowaną postawę ciała w czasie pracy oraz jaka jest odpowiednia postawa ciała, jak ważne są przerwy na odpoczynek, a także uczono ich technik relaksacyjnych. W niektórych badaniach uwzględniono również informacje dotyczące tego jak modyfikować obowiązki w pracy, obciążenie pracą, metody pracy, pozycję ciała i godziny pracy. W kilku badaniach wskazano jak wprowadzić pewne ulepszenia i zamienniki aktualnie używanych mebli i wyposażenia w miejscach pracy. Przedstawiony przegląd wykazał niskiej jakości dane naukowe wskazujące na to, że u pracowników, u których stosowano interwencje w miejscu pracy nie stwierdzono większej poprawy w zakresie nasilenia bólu, w porównaniu z tymi, którzy nie otrzymali żadnej interwencji. Odnaleziono umiarkowanej jakości dane naukowe (1 badanie, 415 pracowników) wskazujące na to, że podejmowane działania pomogły zmniejszyć liczbę pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim w ciągu 6 miesięcy, ale nie w okresie 3 i 12 miesięcy obserwacji. Może to być spowodowane tym, że niewielu pracowników biorących udział w badaniu znajdowało się na liście osób zwolnionych z pracy z powodu choroby. Wyniki kolejnych badań prawdopodobnie mogą mieć istotny wpływ na naszą pewność co do oszacowania efektów podejmowanych działań i możliwe jest że zmienią oszacowane efekty w zakresie nasilenia bólu oraz absencji chorobowej.

 • Czy zakaz lub ograniczenie reklam alkoholu wpływa na zmniejszenie jego spożycia?
  [  Data publikacji przeglądu: 4 Listopada 2014   ]
  Nadużywanie alkoholu jest istotnym czynnikiem ryzyka zachorowań, urazów (np. z powodu agresywnych zachowań lub wypadków drogowych), zgonu i problemów społecznych na całym świecie. Reklama i promowanie spożywania alkoholu jest powszechne. Zakaz lub ograniczenie reklamy alkoholu zaproponowano jako potencjalny sposób zmniejszenia spożycia alkoholu przez ogół społeczeństwa oraz jako sposób powstrzymania młodych ludzi przed rozpoczęcia picia w młodym wieku. W badaniu z randomizacją, młodzi mężczyźni, którzy oglądali filmy, których wątek alkoholu pojawiał się w małym zakresie, spożywali mniej alkoholu niż mężczyźni, którzy oglądali filmy, w których wątek alkoholu pojawiał się w dużym zakresie. Młodzi mężczyźni eksponowani na reklamy o neutralnej treści, w porównaniu z tymi, którzy byli eksponowani na reklamy z alkoholem, spożywali mniej alkoholu. Badanie trwało półtorej godziny, nie wiemy więc jak długo po zakończeniu badania utrzymują się efekty interwencji. W badaniu nie odnotowano żadnych szkodliwych efektów. Wyniki trzech badań ITS były niespójne. Połączyliśmy za pomocą metod statystycznych wyniki dwóch badań, w których oceniano konsekwencje wprowadzonego zakazu. W analizie wykazano ogólne zwiększenie spożycia piwa w populacji generalnej, po wprowadzeniu zakazu, jednak wyniki te były niepewne i można je również podsumować jako spójne z brakiem jakiejkolwiek różnicy czy ogólnym spadkiem konsumpcji alkoholu. Wyniki trzeciego badania ITS, w którym porównywano zniesienie całkowitego zakazu reklamy wszystkich alkoholi do zakazu reklamy jedynie alkoholi mocnych, również nie miały jednoznacznych wyników. W żadnym z tych badań nie odnotowano jakichkolwiek szkód wynikających z wprowadzenia zakazów.

 • Probiotyki w zapobieganiu cukrzycy ciążowej
  [  Data publikacji przeglądu: 27 Lutego 2014   ]
  Cukrzyca ciężarnych to choroba charakteryzująca się wysokim poziomem cukru we krwi u kobiet w czasie ciąży. Związane jest to z szeregiem niekorzystnych skutków związanych z ciążą dla matki, takich jak stan przedrzucawkowy (wysokie ciśnienie krwi i białkomocz) oraz poród instrumentalny lub za pomocą cesarskiego cięcia, jak również dla niemowląt, które są duże w stosunku do wieku płodowego. Obecne leczenie obejmuję dietę z lub bez stosowania leków. Profilaktyka w tej chorobie byłaby korzystniejsza niż leczenie. Interwencje profilaktyczne dotyczące diety i stylu życia są czasochłonne i nie zawsze skutkują zmniejszeniem liczby kobiet u których występuje cukrzyca ciążowa. Probiotyki - dobre bakterie, które zazwyczaj przyjmowane są w postaci kapsułek lub napojów - stanowią uzupełnienie bakterii jelitowych. Mają zdolność zmiany metabolizmu organizmu i tym samym mogą zapobiegać cukrzycy ciążowej. Niniejszy przegląd został zaprojektowany, aby sprawdzić czy dane naukowe potwierdzają to czy też nie. Obecnie, istnieje tylko jedno badanie z randomizacją obejmujące 256 kobiet. To badanie wykazało rzadsze występowanie cukrzycy ciążowej u kobiet przyjmujących probiotyki od początku ciąży oraz zmniejszenie o dwie trzecie częstości rozpoznania cukrzycy ciężarnych oraz zmniejszenie masy urodzeniowej dziecka o średnio 127 g. To badanie nie wykazało różnicy w częstości poronień, zgonów wewnątrzmacicznych płodu lub zgonów noworodka lub martwych urodzeń. Nie było jasnych danych naukowych dotyczących zmian w częstości porodów za pomocą cesarskiego cięcia lub ryzyku przedwczesnego porodu. W badaniu nie opisano ile wynosił przyrost masy ciała u kobiet w czasie ciąży lub ile dzieci było zbyt dużych w stosunku do wieku płodowego lub ich masa urodzeniowa wynosiła więcej niż 4000 g lub jaki był skład ciała dzieci. Jedno badanie nie jest wystarczające, aby obecnie sformułować jakiekolwiek wnioski. Inne badania są w trakcie realizacji.

 • Medytacja u dorosłych chorych na nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego
  [  Data publikacji przeglądu: 3 Lutego 2016   ]
  Większości ze zdefiniowanych przez nas wyników (przeżycie całkowite, niepokój, zmęczenie, jakość snu i objawy niepożądane) w ogóle nie przedstawiono. Oceniamy jakość danych naukowych dla wyników dotyczących jakości życia i depresji jako bardzo niską, z powodu dużego ryzyka błędu systematycznego (oceniono wyniki dotyczące tylko 42 spośród 91 uczestników) i bardzo nieprecyzyjnych wyników. Nie odnaleziono wystarczających danych, które pozwoliłyby określić skuteczność praktykowania medytacji przez pacjentów hematologicznych, dlatego rola medytacji w leczeniu nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego pozostaje niejasna. Istnieje potrzeba przeprowadzenia lepszej jakości, większych badań z randomizacją, aby potwierdzić możliwe efekty praktykowania medytacji wśród chorych hematologicznych. Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2015 roku.

 • Statyny w zapobieganiu otępieniu
  [  Data publikacji przeglądu: 4 Stycznia 2016   ]
  Odnaleźliśmy dwa badania z randomizacją spełniające kryteria włączenia do niniejszego przeglądu o łącznej liczbie 26 340 uczestników. W żadnym z badań nie wykazano zmniejszenia ryzyka wystąpienia otępienia u osób leczonych statynami w porównaniu do osób przyjmujących placebo. Działania niepożądane były niewielkie zarówno w grupie leczonej statynami jak i placebo, ponadto grupy nie różniły się pod względem ryzyka zaprzestania udziału w badaniu z powodu działań niepożądanych.

 • Statyny w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych
  [  Data publikacji przeglądu: 31 Stycznia 2013   ]
  Stosowanie statyn wiązało się z mniejszym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, incydentów sercowo-naczyniowych zakończonych i niezakończonych zgonem, a także mniejszym ryzykiem rewaskularyzacji (tzn. przywrócenia prawidłowego przepływu krwi do serca) - chirurgicznej (pomostowanie aortalno-wieńcowe, CABG) lub przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA). Stosowanie statyny u 1000 osób przez 5 lat pozwoliło uniknąć 18 poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, co na tle innych metod profilaktyki ChSN wypada korzystnie. Stosowanie statyn nie zwiększa ryzyka wystąpienia poważnych objawów niepożądanych, np. nowotworów. Stosowanie statyn w prewencji pierwotnej jest prawdopodobnie kosztowo opłacalne.

 • Stosowanie gumy do żucia po operacjach chirurgicznych w celu przyśpieszenia powrotu prawidłowej czynności układu pokarmowego.
  [  Data publikacji przeglądu: 20 Lutego 2015   ]
  Istnieją dane wskazujące na korzystny wpływ żucia gumy na przywrócenie prawidłowej czynności układu pokarmowego po operacji. Jednak jakość badań włączonych do przeglądu jest ogólnie niska, co oznacza, że ich wyniki mogą być mało wiarygodne. Wiadomo również, że wiele czynników wpływa na występowanie niedrożności przewodu pokarmowego, oraz że nowe metody leczenia mają na celu zmniejszenie ryzyka jej powstawania. Dlatego też niezbędne są dalsze badania dotyczące żucia gumy po operacjach - obejmujące większe populacje, będące lepszej jakości, dotyczące innych rodzajów operacji i biorące pod uwagę najnowsze zmiany w systemach opieki zdrowotnej.

 • Tlenek azotu w wydychanym powietrzu w procesie planowania leczenia astmy u osób dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 1 Września 2016   ]
  W niniejszym przeglądzie obejmującym 1700 osób dorosłych chorych na astmę stwierdziliśmy, że dostosowywanie dawek leków przeciwastmatycznych na podstawie stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu (w porównaniu do grupy kontrolnej) było korzystne dla zmniejszenia liczby zaostrzeń (nawrotu choroby) podczas trwania badania. Jednak, nie odnaleźliśmy różnic pomiędzy poszczególnymi grupami w odniesieniu do pozostałych punktów końcowych (sposobów pomiaru) dotyczących astmy, które wpływały na codzienne objawy kliniczne, hospitalizacje lub dawki steroidów wziewnych. Zatem, wykorzystanie poziomu stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu do dostosowania terapii astmy, może zmniejszyć ryzyko wystąpienia nawrotu choroby u osób dorosłych z astmą, ale nie wpływało na nasilenie codziennych objawów.

 • Promocja mycia rąk w zapobieganiu biegunce
  [  Data publikacji przeglądu: 8 września 2015  ]
  Promocja mycia rąk w placówkach opieki dziennej nad dziećmi lub szkołach w HICs prawdopodobnie zapobiega około 30% epizodów biegunki ( dane naukowe wysokiej jakości ), i może także zapobiegać, w podobnym odsetku, epizodom biegunki w szkołach w LMICs ( dane naukowe o niskiej jakości ). Wśród społeczności pochodzących z LMICs promocja mycia rąk zapobiegała około 28% epizodów biegunki ( dane naukowe o umiarkowanej jakości ). W jedynym badaniu przeprowadzonym w szpitalu, promocja mycia rąk również miała istotny wpływ na zmniejszenie średniej liczby biegunek ( dane naukowe o umiarkowanej jakości ). Jednak wniosek ten opiera się tylko na jednym badaniu, z zaledwie kilkoma uczestnikami, zatem niezbędne są dalsze badania, aby to potwierdzić. Wpływ promocji mycia rąk na związaną z nią poprawę higieny mycia rąk był większy w grupach otrzymujących interwencję niż w grupie kontrolnej bez względu na miejsce promocji (dane naukowe o jakości od niskiej do wysokiej ). Żadne z włączonych badań nie oceniało wpływu promocji mycia rąk na zgony związane z biegunką, umieralność z jakiejkolwiek przyczyny wśród dzieci poniżej piątego roku życia lub opłacalność promocji mycia rąk.

 • Zmiany zachowań w celu modyfikacji diety i aktywności fizycznej u osób dorosłych z nadwagą i otyłością
  [  Data publikacji przeglądu: 5 lutego 2014  ]
  Jaki jest wpływ interwencji dietetycznych i/lub interwencji polegających na zmianie aktywności fizycznej wprowadzonych w oparciu o transteoretyczny model zmiany zachowań w celu osiągnięcia trwałej (rok i dłużej) utraty masy ciała u osób dorosłych z nadwagą lub otyłością? Wykorzystanie transteoretycznego modelu zmiany zachowań (TTM) w połączeniu z dietą i/lub aktywnością fizyczną oraz innymi interwencjami nie dostarczyło jednoznacznych danych naukowych na temat wpływu powyższych działań na trwałą utratę masy ciała (średnia różnica na korzyść TTM wynosiła od 2,1 kg do 0,2 kg w ciągu 24 miesięcy). Jednakże, zaobserwowano inne pozytywne efekty, takie jak: zmiany w aktywności fizycznej i nawykach żywieniowych, które obejmowały dłuższy czas trwania i częstość podejmowania ćwiczeń, zmniejszenie spożycia tłuszczów i zwiększenie konsumpcji owoców i warzyw. W badaniach nie podano innych ważnych wyników, takich jak: jakość życia związana ze zdrowiem, zachorowania oraz koszty ekonomiczne.

 • Muzyka w bezsenności u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 13 sierpnia 2015  ]
  Na całym świecie miliony ludzi doświadczają bezsenności. Ludzie mogą doświadczać trudności z zaśnięciem, utrzymaniem ciągłości snu lub cierpieć z powodu niskiej jakości snu. Słaba jakość snu wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. Konsekwencje snu o niskiej jakości są kosztowne, zarówno dla jednostki jak i społeczeństwa. Wielu ludzi słucha muzyki, aby poprawić swój sen, jednak skuteczność takiego działania jest niejasna. Przeszukaliśmy elektroniczne bazy danych i czasopisma muzykoterapeutyczne w celu identyfikacji odpowiednich badań. Włączyliśmy sześć badań o łącznej liczbie 314 uczestników. W pięciu badaniach oceniano jakość snu. Wyniki sugerują, że słuchanie muzyki może poprawić jakość snu. Tylko w jednym badaniu podano dane dotyczące innych aspektów snu, w tym czasu potrzebnego do zaśnięcia, rzeczywistej ilości snu oraz ilości wybudzeń w trakcie snu. W badaniu tym nie było danych wskazujących, aby słuchanie muzyki przynosiło korzyści w kontekście tych wyników. W żadnym z włączonych badań nie odnotowano negatywnych skutków ubocznych spowodowanych słuchaniem muzyki.

 • Przepisywanie leków przez pracowników ochrony zdrowia innych niż lekarze
  [  Data publikacji przeglądu: 22 listopada 2016  ]
  W ramach przeglądu odnaleźliśmy 45 badań, w których pielęgniarki i farmaceutów posiadających dużą autonomię w zakresie przepisywania leków porównano z osobami przepisującymi leki w zwyczajowym modelu opieki zdrowotnej. W kolejnym badaniu porównano przepisywanie leków przez pielęgniarki przy wsparciu stosownymi wytycznymi i przepisywanie leków przez pielęgniarki bez takiego wsparcia. Nie odnaleziono badań dotyczących przepisywania leków przez inne osoby z wykształceniem medycznym lub przez osoby bez takiego wykształcenia. Cztery badania dotyczące pielęgniarek obejmowały kraje i regiony o niskim lub średnim dochodzie, takie jak: Kolumbia, Afryka Południowa, Uganda i Tajlandia. Pozostałe badania przeprowadzono w krajach zachodnich o wysokim dochodzie. Czterdzieści dwa badania przeprowadzono w ośrodkach opieki ambulatoryjnej, dwa w szpitalach, jedno w zakładzie pracy i jedno w zakładzie opieki nad osobami starszymi. Przepisywanie leków było jedynie elementem procesu leczenia, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych. Farmaceuci i pielęgniarki po szkoleniach na temat chorób lub stanów zdrowotnych przeprowadzonych na różnych poziomach wykształcenia (szkolenie w ramach studiów, podyplomowe lub w trakcie pracy) osiągali w zakresie przepisywania leków podobne wyniki jak lekarze. Osoby wypisujące recepty, które nie były lekarzami, często miały dostęp do wsparcia medycznego, które miało usprawniać model współpracy w przepisywaniu leków.

do góry


2017

 • Joga w leczeniu przewlekłych nieswoistych bólów krzyża
  [  Data publikacji przeglądu: 12 stycznia 2017  ]
  Wyniki przeglądu wskazują, że w porównaniu z niewykonywaniem ćwiczeń fizycznych, uprawianie jogi może poprawiać funkcjonowanie dolnej części pleców i w niewielkim stopniu może także zmniejszać nasilenie objawów bólu krzyża w okresie pierwszych 6 do 12 miesięcy, chociaż efekt był za mały żeby uznać go za istotny klinicznie. Jednak konieczne jest przeprowadzenie większych i bardziej wiarygodnych badań z dłuższym okresem obserwacji, aby móc wyciągnąć jakiekolwiek jednoznaczne wnioski na temat długoterminowego wpływu ćwiczenia jogi na stan zdrowia. Jednak joga może zwiększać nasilenie bólu pleców u niektórych osób. Około 5% osób, które uprawiają jogę doświadcza nasilenia bólu pleców, chociaż ryzyko jego wystąpienia może być podobne do ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych związanych z wykonywaniem innych ćwiczeń fizycznych w obrębie pleców. Według głównego autora przeglądu, Susan Wieland (Cochrane Complementary Medicine at the Center for Integrative Medicine, University of Maryland School of Medicine, Maryland): "Nasze wyniki wskazują na to, że ćwiczenie jogi może w niewielkim stopniu zmniejszyć objawy bólu krzyża, ale wyniki pochodzą z badań o krótkim okresie obserwacji. W chwili obecnej posiadamy jedynie dane naukowe o niskiej do umiarkowanej jakości dotyczące efektów ćwiczenia jogi w okresie krótszym niż 6 miesięcy u osób cierpiących na przewlekły ból krzyża. Ćwiczenia jogi uprawiane w badaniach opracowano w celu łagodzenia bólu krzyża i należy pamiętać, że w każdym w tych badań zajęcia jogi prowadzili doświadczeni praktycy. Wyniki tego przeglądu Cochrane pomogą w podejmowaniu bardziej świadomych wyborów dotyczących możliwości leczenia w przyszłości".

do góry


2016

 • Zautomatyzowany system komunikacji telefonicznej w profilaktyce chorób i kontroli stanów przewlekłych
  [  Data publikacji przeglądu: 14 grudnia 2016  ]
  Zautomatyzowany system komunikacji telefonicznej (ang. automated telephone communication systems, ATCS) wysyła wiadomości głosowe i zbiera informacje dotyczące stanu zdrowia od osób, które używają w swoich telefonach wybierania tonowego lub oprogramowania służącego do rozpoznawania komend głosowych. Takie rozwiązanie może zastąpić lub wspomóc telefoniczny kontakt między pracownikami służby zdrowia i pacjentami. Istnieje wiele rodzajów ATCS: jednokierunkowe wiadomości głosowe do pacjentów, interaktywny system odpowiedzi głosowej (IVR; osoba dzwoniąca po wysłuchaniu nagranych uprzednio komunikatów, za pomocą aparatu z wybieraniem tonowym lub za pomocą komendy głosowej, wybiera poszczególne pozycje z menu - przyp. tłum.), systemy wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności, takie jak skierowanie na konsultację (ATCS Plus) lub systemy gdzie ATCS jest częścią złożonej interwencji (multimodalne). Zautomatyzowany system komunikacji telefonicznej może być obiecującą interwencją stosowaną w celu zmiany pewnych zachowań zdrowotnych, poprawy wyników zdrowotnych oraz zwiększenia częstości korzystania z opieki zdrowotnej.

 • Leki stosowane w leczeniu otyłości u dzieci i młodzieży
  [  Data publikacji przeglądu: 29 listopada 2016  ]
  We włączonych badaniach oceniano stosowanie metforminy (10 badań), sibutraminy (6 badań), orlistatu (4 badania), a w jednym badaniu oceniano łączne stosowanie metforminy i fluoksetyny. W badaniach w toku ocenia się stosowanie metforminy (4 badania), topiramatu (2 badania) i eksenatydu (2 badania). W większości badań odnotowano wskaźnik masy ciała (BMI) i masę ciała: BMI jest miarą tkanki tłuszczowej i jest obliczana na podstawie pomiarów masy ciała i wysokości (kg/m 2 ). U dzieci, BMI mierzy się tak, aby uwzględnić płeć, masę ciała i wzrost w miarę dorastania dzieci (BMI z-score). Średnia zmiana BMI w grupach kontrolnych wynosiła od 1,8 kg/m 2 zmniejszenia wskaźnika po wzrost wskaźnika o 0,9 kg/m 2 , podczas gdy we wszystkich grupach otrzymujących interwencję średnia redukcja była bardziej wyraźna (redukcja o 1,3 kg/m 2 ). Ten sam efekt zaobserwowano dla zmiany masy ciała: średnio u dzieci i nastolatków w grupach otrzymujących interwencję ubytek masy ciała był o 3,9 kg większy niż dzieci i nastolatków w grupach kontrolnych. Autorzy badania informowali o poważanych skutkach ubocznych, które wystąpiły średnio wśród 24 uczestników na 1000 osób w grupach interwencji w porównaniu ze średnią z grup kontrolnych: 17 uczestników na 1000. Liczba uczestników, którzy odstąpili od interwencji z powodu skutków ubocznych wynosiła: 40 uczestników na 1000, w grupach interwencji i 27 uczestników na 1000, w grupach kontrolnych. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi w badaniach dotyczących orlistatu i metforminy były dolegliwości układu pokarmowego (takie jak: biegunka i łagodny ból brzucha). Częste działania niepożądane w badaniach z sibutraminą obejmowały przyspieszenie akcji serca (tachykardia), zaparcia i wysokie ciśnienie krwi. W badaniu z fluoksetyną zgłaszano suchość w ustach i luźne stolce. W jednym badaniu podano informacje dotyczące jakości życia zależnej od zdrowia (miara funkcjonowania fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego) i nie stwierdzono istotnych różnic między grupą interwencji i kontrolną. W żadnym z badań nie analizowano opinii uczestników o otrzymywanej przez nich interwencji lub skutków społeczno-ekonomicznych. Tylko w jednym badaniu informowano o zachorowalności (czyli, jak często występuje choroba na określonym obszarze) związanej z interwencją i w grupie tej odnotowano więcej przypadków kamicy żółciowej po leczeniu orlistatem. Autorzy badania podali informację o jednym samobójstwie w grupie interwencji otrzymującej orlistat. Jednakże, badania nie trwały na tyle długo, by rzetelnie zbadać zgony z jakiejkolwiek przyczyny. W żadnym z badań nie analizowano leczenia w grupie dzieci, które mają tylko nadwagę (otyłe dzieci charakteryzują się znacznie większą masą ciała, BMI lub BMI z-score, niż dzieci z nadwagą).

 • Pończochy uciskowe w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) u pasażerów podróżujących samolotem
  [  Data publikacji przeglądu: 14 września 2016  ]
  Stosowanie pończoch uciskowych skutkowało znacznym zmniejszeniem występowania bezobjawowej ZŻG (wolno narastający ból, obrzęk i podwyższona temperatura) wśród pasażerów przydzielonych do grupy noszącej pończochy w porównaniu do grupy, która pończoch nie nosiła. Ta różnica w bezobjawowej ZŻG między dwiema grupami odpowiada zmniejszeniu ryzyka wystąpienia choroby u kilkudziesięciu pasażerów na tysiąc do dwóch- trzech na tysiąc. Osoby noszące pończochy miały mniejszy obrzęk nóg w porównaniu do osób ich nie stosujących. U mniejszej liczby pasażerów noszących pończochy, w porównaniu z nienoszącymi pończoch, rozwinęła się zakrzepica żył powierzchownych. Nie we wszystkich badaniach odnotowywano potencjalne problemy z noszeniem pończoch, lecz w tych, w których zwracano na to uwagę, stosowanie pończoch było dobrze tolerowane.

 • Niefarmakologiczne interwencje w senności oraz zaburzeniach snu u pracowników zmianowych, pracujących w nocy
  [  Data publikacji przeglądu: 23 sierpnia 2016  ]
  Podsumowując, istnieje zbyt wiele wątpliwości, by można było potwierdzić faktyczny wpływ jakiejkolwiek indywidualnej, niefarmakologicznej interwencji na senność i problemy ze snem u pracowników zmianowych. Niezbędne są dalsze badania, lepiej zaprojektowane, jasno opisujące metodologię i wyniki, obejmujące większą liczbę pracowników z dłuższym okresem obserwacji, by można mieć pewność. Badania również powinny identyfikować uczestników będących "typem porannym" (tzw. "skowronki" - przyp. tłum.) oraz "typem nocnym" (tzw. "sowy" - przyp. tłum), aby być pewnym, że dany pracownik zmianowy otrzymuje właściwą interwencję.

 • Akupunktura w rehabilitacji po udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 26 sierpnia 2016  ]
  Odnaleźliśmy pewne dane wskazujące, że akupunktura poprawia wykonywanie czynności dnia codziennego oraz szereg aspektów z obszaru czynności neurologicznych. Jednakże, wnioski te opierają się na badaniach o niskiej jakości danych. Nie raportowano poważnych działań niepożądanych, również nie odnaleziono informacji o wpływie akupunktury na ryzyko zgonu lub potrzebę opieki instytucjonalnej nad pacjentem.

 • Kangurowanie w celu zmniejszenia chorobowości i umieralności u noworodków o niskiej masie urodzeniowej
  [  Data publikacji przeglądu: 23 sierpnia 2016  ]
  Kangurowanie w porównaniu do tradycyjnej opieki neonatologicznej zmniejsza umieralność niemowląt (w chwili wypisu ze szpitala, w wieku równym 40-41 tygodni od ostatniej miesiączki matki oraz w późniejszym okresie obserwacji), a także zmniejsza występowanie ciężkich infekcji/posocznicy (przyp. tłum. sepsy), zakażeń szpitalnych/posocznicy, hipotermii, chorób dolnych dróg oddechowych oraz innych ciężkich schorzeń. Co więcej, kangurowanie zwiększa przyrost masy ciała, długości ciała oraz obwodu główki dziecka, częstość karmienia piersią (w chwili wypisu ze szpitala, w wieku równym 40-41 tygodni od ostatniej miesiączki matki oraz oraz między pierwszym a trzecim miesiącem obserwacji), zadowolenie matki z metody opieki nad dzieckiem, oraz poprawia więź między matką a dzieckiem oraz środowiskiem domowym. Badacze nie zaobserwowali różnic w zakresie rozwoju neurologicznego oraz wyników neurosensorycznych w wieku 12 miesięcy skorygowanych (u dzieci urodzonych przedwcześnie koryguje się wiek poprzez odejmowanie od wieku urodzeniowego liczby tygodni o które rozwiązanie nastąpiło wcześniej).

 • Środki hormonalne w kontroli urodzeń u kobiet z nadwagą lub otyłością
  [  Data publikacji przeglądu: 18 sierpnia 2016  ]
  Otyłość stała się ważnym problemem zdrowotnym na świecie. Nadwaga lub otyłość może również wpływać na skuteczność niektórych metod antykoncepcji. Generalnie, w analizowanych badaniach nie wykazano związku pomiędzy BMI lub masą ciała a skutecznością metod antykoncepcyjnych. Odnaleźliśmy zaledwie kilka badań oceniających większość metod. Badania stosujące BMI, zamiast masy ciała, mogą wskazywać czy istnieje związek między tłuszczową masą ciała a skutecznością antykoncepcji. Metody oceniane w przeglądzie były skuteczne, jeśli stosowano je zgodnie z zaleceniami. Ogólna jakość badań w niniejszym przeglądzie była niska, w szczególności dla starszych badań. Jednakże jakość większości badań mogłaby zostać oceniona wyżej, gdyby oceniać ich pod kątem głównego celu a nie porównania ocenianego w niniejszym przeglądzie.

 • Skuteczność działań, których celem jest zmniejszenie korupcji w sektorze ochrony zdrowia
  [  Data publikacji przeglądu: 16 sierpnia 2016  ]
  Wyniki niniejszego przeglądu sugerują, że niektóre sposoby walki z korupcją w systemie ochrony zdrowia mogą wpływać na jej skalę. Sposoby te obejmują: zaangażowanie niezależnych urzędów sprawdzających i karających za korupcję, informowanie pracowników służby zdrowia, że niedopuszczalne jest przyjmowanie środków finansowych od firm farmaceutycznych, upewnienie się, że informacje dotyczące cen/kosztów usług zdrowotnych są przejrzyste i publicznie dostępne, łącznie z informacją na temat zwiększenia wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia.

 • Czy interwencje muzyczne mogą przynieść korzyści zdrowotne chorym na nowotwór złośliwy?
  [  Data publikacji przeglądu: 15 sierpnia 2016  ]
  Wyniki sugerują, że interwencje muzyczne mogą mieć korzystny wpływ na stan niepokoju, natężenie bólu, zmęczenie i jakość życia osób chorych na nowotwór złośliwy. Ponadto, muzyka może mieć niewielki pozytywny wpływ na częstotliwość rytmu serca, częstość oddechów oraz wartość ciśnienia krwi. Zmniejszenie nasilenia lęku, zmęczenia i natężenia bólu to istotne korzyści dla osób chorych na nowotwór złośliwy, bowiem wpływają one na ogólną jakość życia chorego. W związku z tym, zaleca się rozważenie możliwości włączenia interwencji w postaci muzykoterapii i medycyny muzycznej w psychospołeczną opiekę nad chorymi na nowotwór złośliwy.

 • Stosowanie ksylitolu (cukru brzozowego) w zapobieganiu zapaleniu ucha środkowego u dzieci do 12 lat
  [  Data publikacji przeglądu: 3 sierpnia 2016  ]
  Ksylitol podawany w postaci gum do żucia, pastylek do ssania lub syropu może zmniejszyć częstość występowania OZUŚ u zdrowych dzieci bez ostrego zakażenia górnych dróg oddechowych z 30% do 22%. Nie stwierdzono różnicy pod względem częstości występowania objawów niepożądanych (takich jak: dyskomfort w jamie brzusznej i osutka). Opierając się na powyższych wynikach można oczekiwać, że wśród 1000 dzieci w wieku do 12 lat OZUŚ może wystąpić u 299 dzieci, w porównaniu z 194 do 263 dzieci, które stosowały gumy do żucia zawierające ksylitol. Profilaktyczny efekt stosowania ksylitolu u zdrowych dzieci z zakażeniem dróg oddechowych lub u dzieci podatnych na zachorowanie na zapalenie ucha środkowego jest niejednoznaczny.

 • Stosowanie płynów do płukania jamy ustnej z fluorem w celu zapobiegania próchnicy zębów u dzieci i młodzieży
  [  Data publikacji przeglądu: 29 lipca 2016  ]
  Niniejsza aktualizacja przeglądu potwierdziła, że regularne stosowanie płynów do płukania jamy ustnej z fluorem pod nadzorem może zmniejszać próchnicę zębów u dzieci i młodzieży. Wyniki 35 badań wykazały, że w grupie stosującej płyn do płukania jamy ustnej z fluorem o 27% zmniejszyła się powierzchnia zębów z ubytkami próchnicowymi i usuniętych oraz wypełnionych powierzchni zębów stałych w porównaniu z placebo lub niestosowaniem płynu do płukania. Korzyść ta może dotyczyć również dzieci stosujących pasty do zębów z fluorem lub mieszkających na obszarach gdzie woda jest fluorowana. Łączne wyniki 13 badań wskazują, że stosowanie płynu do płukania jamy ustnej z fluorem prowadziło do ok. 23% zmniejszenia liczby zębów z ubytkami próchnicowymi oraz usuniętych i wypełnionych zębów stałych w porównaniu do placebo lub braku stosowania płynu do płukania. W żadnym z badań nie oceniano efektów stosowania płynów z fluorem na zęby dzieci. Nie odnaleźliśmy wielu informacji na temat efektów ubocznych oraz jak dzieci radziły sobie ze stosowaniem płynów do płukania jamy ustnej. Regularne stosowanie płynów do płukania jamy ustnej z fluorem pod nadzorem prowadzi do dużego zmniejszenia nasilenia próchnicy zębów stałych u dzieci. Odnaleźliśmy niewiele informacji dotyczących potencjalnych negatywnych skutków stosowania płynów z fluorem przez dzieci.

 • Ochrona przed słońcem (w tym filtry przeciwsłoneczne) w celu zapobiegania rakowi podstawnokomórkowemu i płaskonabłonkowemu skóry
  [  Data publikacji przeglądu: 25 lipca 2016  ]
  W okresie obserwacji nie stwierdziliśmy żadnych różnic w obu grupach w liczbie osób, u których rozwinął się rak skóry (BCC lub cSCC). W związku z powyższym wydaje się, że nie ma różnicy pomiędzy stosowaniem kremu z filtrem przeciwsłonecznym codziennie a stosowaniem takiego kremu okazjonalnie. Nasze jedno włączone badanie, dotyczyło tylko kremów z filtrem przeciwsłonecznym, dlatego nie mogliśmy ocenić innych sposobów ochrony przed słońcem. Nie zidentyfikowaliśmy żadnego badania, w którym oceniano inne metody, takie jak ubrania chroniące przed słońcem, okulary słoneczne, nakrycia głowy lub poszukiwanie schronienia w cieniu, gdy przebywa się na zewnątrz. Nie odnaleźliśmy danych dotyczących skuteczności codziennego stosowania kremów z filtrem przeciwsłonecznym w zapobieganiu rakom skóry (BCC lub cSCC) w porównaniu ze sporadycznym stosowaniem kremów ochronnych. Dane były niepewne, dlatego przyszłe badania mogą zmienić obecne wyniki. Efekty uboczne związane ze stosowaniem kremów z filtrem przeciwsłonecznym zawierających beta-karoten lub bez jego dodatku obejmowały alergię kontaktową i podrażnienia skóry i wystąpiły u niewielkiego odsetka przypadków.

 • Terapia logopedyczna u dzieci z dyzartrią nabytą przed ukończeniem 3. roku życia
  [  Data publikacji przeglądu: 18 lipca 2016  ]
  Wyniki małych badań obserwacyjnych sugerują, że u niektórych dzieci terapia może wiązać się z pozytywnymi zmianami w zakresie zrozumienia i czystości głosu. Konieczne jest przeprowadzanie rygorystycznych badań z randomizacją, aby ocenić czy terapia logopedyczna może pomóc dzieciom zwiększyć poprawność wymowy oraz czy zrozumiałe wypowiadanie się zwiększa udział dzieci w życiu społecznym, aktywność edukacyjną oraz ich jakość życia.

 • Leczenie obrzęku piersi (przepełnionych, twardych i bolesnych piersi) u kobiet karmiących piersią
  [  Data publikacji przeglądu: 28 czerwca 2016  ]
  W jednym z badań, w którym porównano akupunkturę ze standardową opieką (porady i oksytocyna w sprayu) nie wykazano różnic w odniesieniu do zaprzestania laktacji. Jednakże, u kobiet w grupie stosującej akupunkturę mniejsze było prawdopodobieństwo rozwoju ropnia, mniej nasilone były objawy w 5. dniu oraz rzadziej występowała gorączka, w porównaniu do kobiet z grupy otrzymującej standardową opiekę. W trzech badaniach dotyczących liści kapusty nie wykazano różnicy pomiędzy stosowaniem liści w temperaturze pokojowej a schłodzonymi, pomiędzy schłodzonymi liśćmi kapusty a żelowymi okładami oraz między kremami z wyciągiem z kapusty a kremami bez aktywnego składnika. Jednakże wszystkie metody leczenia przynosiły ulgę. Ciepłe/zimne okłady okazały się bardziej skuteczne niż akupresura. Gua Sha, (technika medycyny chińskiej, polegająca na działaniu na skórę w taki sposób, aby wywołać jej lokalne zaczerwienie lub nawet wybroczyny - przyp. tłum.) okazała się bardziej skuteczna, w łagodzeniu objawów obrzęku piersi, niż gorące okłady i masaż, chociaż obie formy leczenia wiązały się z obniżeniem temperatury piersi, zmniejszeniem nasilenia obrzęku, zmniejszeniem natężenia bólu i dyskomfortu po pięciu i po 30 minutach po zabiegu. W badaniach dotyczących terapii ultradźwiękami wykazano podobny, minimalny efekt w porównaniu do pozorowanych ultradźwięków, natomiast, w innym badaniu, podawanie oksytocyny w zastrzykach nie przynosiło ulgi w ogóle. Wydaje się, że stosowanie żelowych okładów chłodzących dostosowanych do kształtu piersi, w porównaniu z rutynową opieką, przynosiło zmniejszenie bólu, jednakże bardzo niska jakość badania podaje w wątpliwość wiarygodność wyników.

 • Betahistyna w leczeniu objawowym zawrotów głowy
  [  Data publikacji przeglądu: 21 czerwca 2016  ]
  Zebrane dane wskazują, że odsetek pacjentów zgłaszających zmniejszenie nasilenia zawrotów głowy był istotnie większy w grupie betahistyny niż w grupie placebo. Jednakże ze względu na znaczące zróżnicowanie wyników badań, do wyniku całościowej analizy należy podchodzić z ostrożnością. Odsetek pacjentów zgłaszających skutki uboczne leku był podobny w obydwu grupach: 16% w grupie betahistyny i 15% w grupie otrzymującej placebo. Ogólnie biorąc, 16% pacjentów z obu grup wycofało się z badań. Dane dotyczące wpływu betahistyny, oparte na obiektywnych testach badających funkcjonowanie narządu równowagi w uchu wewnętrznym, były niewystarczające. Brakowało także informacji dotyczących wpływu betahistyny ??na ogólną jakość życia czy liczbę upadków.

 • Wpływ wzbogacania żywności podstawowej w cynk na stan zdrowia
  [  Data publikacji przeglądu: 9 czerwca 2016  ]
  Wpływ wzbogacania żywności cynkiem na częstość występowania jego niedoboru jest niepewny. Wzbogacanie żywności w cynk może nieznacznie poprawiać stężenie tego pierwiastka we krwi badanej populacji, jeśli jest on jedynym mikroelementem wykorzystanym do wzbogacania diety. Cynk dodawany do żywności w połączeniu z innymi mikroelementami może wpływać tylko nieznacznie na poziom tego pierwiastka we krwi lub ostatecznie nie przynosić efektu. Wzbogacanie żywności w cynk może spowodować niewielką lub zupełnie pomijalną różnicę w częstości występowania niedowagi czy zahamowania rozwoju. Skutki wzbogacania żywności cynkiem na inne efekty zdrowotne, włączając wyniszczenie i wpływ na masę ciała/wzrost, są nieznane. Wzbogacanie żywności cynkiem wydaje się nie mieć żadnego negatywnego wpływu na wskaźniki odżywienia żelazem lub miedzią. Większość badań włączonych do niniejszego przeglądu obejmowała niewielką liczbę uczestników a wyniki oceniono jako obciążone małym lub niejasnym ryzykiem błędu. Były też pewne niespójności w wynikach pomiędzy badaniami.

 • Leczenie biologiczne w opanowaniu objawów zmęczenia u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
  [  Data publikacji przeglądu: 6 czerwca 2016  ]
  Łącznie 9946 uczestników otrzymało leczenie biologiczne i 4682 uczestników leczenie standardowe. Wszystkie, z wyjątkiem dwóch badań, to badania z randomizacją, w których w grupie kontrolnej stosowano placebo, a więc złoty standard pod względem jakości badań. Porównaliśmy skuteczność stosowania leków biologicznych i placebo. W niektórych badaniach chorzy na RZS mogli otrzymywać standardowe leczenie na początku badania. W tych badaniach uczestnicy dodatkowo otrzymywali lek biologiczny albo placebo łącznie ze standardową terapią. Stosowanie leków biologicznych wiązało się z małym do umiarkowanego zmniejszeniem (zmniejszenie o 9 jednostek, zakres skali 0-52) nasilenia objawów zmęczenia ocenianym przez pacjenta, w porównaniu ze zmniejszeniem o 3 jednostki u chorych w grupie placebo. Nie jest jasne czy ta poprawa wynika ze zmniejszenia aktywności choroby, bezpośredniego wpływu stosowania leków biologicznych czy też z jakiegoś innego mechanizmu.

 • Wywoływanie porodu w przypadku podejrzenia bardzo dużych noworodków
  [  Data publikacji przeglądu: 22 maja 2016  ]
  Pomimo tego, że niektórzy rodzice oraz lekarze mogą uważać, że istniejące dane naukowe są wystarczające, aby wywołanie porodu można było uznać za uzasadnione, inni mogą się z tym nie zgadzać. Potrzebne jest przeprowadzenie kolejnych badań wysokiej jakości, w celu ustalenia najbardziej odpowiedniego czasu indukcji porodu pod koniec ciąży oraz poprawy w zakresie dokładności rozpoznawania makrosomii.

 • Rodzaje implantów w chirurgii rekonstrukcyjnej piersi po mastektomii
  [  Data publikacji przeglądu: 16 maja 2016  ]
  Jedynie w dwóch badaniach odnotowano różnice pod względem ocenianych punktów końcowych między poszczególnymi rodzajami implantów. W jednym badaniu obejmującym 65 kobiet, w którym porównano implanty silikonowe i implanty wypełnione solą fizjologiczną stwierdzono, że zastosowanie tych drugich wiązało się z mniejszą liczbą przypadków przykurczu torebki oraz z większą liczbą kobiet zadowolonych ze zrekonstruowanej piersi. Jednak w grupie, w której zastosowano implanty wypełnione solą fizjologiczną u większej liczby kobiet konieczna była dodatkowa operacja rekonstruowanej piersi, w porównaniu z grupą pacjentek, u których stosowano implanty silikonowe. W innym badaniu, obejmującym 40 kobiet, porównywano stosowanie implantów o zmiennej objętości (umieszczonymi podczas jednego zabiegu chirurgicznego) i implantów o stałej objętości (wszczepionymi podczas drugiego oddzielnego zabiegu) i stwierdzono znacznie większe zadowolenie pacjentek i znacznie mniejszy odsetek ponownych zabiegów operacyjnych w grupie kobiet, u których zastosowano implanty o stałej objętości. W pozostałych trzech badaniach dokonano następujących porównań: teksturowana vs gładka powierzchnia implantu silikonowego (u 20 kobiet), implant wypełniony PVP-hydrożelem vs implant wypełniony solą fizjologiczną (u 41 kobiet) oraz anatomiczny vs okrągły kształt implantu (u 36 kobiet). W badaniach tych nie stwierdzono żadnych różnic między poszczególnymi rodzajami implantów pod względem częstości występowania punktów końcowych, takich jak: przykurcz torebki, inne krótkoterminowe powikłania lub konieczność wykonania ponownego zabiegu operacyjnego. Nie odnaleziono żadnych badań, w których porównywano implanty silikonowe najnowszej i starszej generacji lub implanty różnych producentów.

 • Czy psychoterapia może pomóc osobom, które dokonały samouszkodzenia?
  [  Data publikacji przeglądu: 12 maja 2016  ]
  Wyniki najnowszych badań sugerują, że psychoterapia, bardziej znana jako "leczenie poprzez rozmowę" może pomóc osobom, które dokonały samouszkodzenia.
  Samouszkodzenie jest to zamierzone zatrucie lub samouszkodzenie ciała. Wiele osób przyjmowanych do szpitala z tego powodu obciążone jest zwiększonym ryzykiem ponownego samouszkodzenia lub samobójstwa. Jest to poważny problem w wielu krajach, który wiąże się z dużym cierpieniem pacjentów oraz ich rodzin i przyjaciół, a także stawia wysokie wymagania wobec służby zdrowia.

 • Interwencje w leczeniu nudności i wymiotów w ciąży o dużym nasileniu (niepowściągliwe wymioty ciężarnych)
  [  Data publikacji przeglądu: 11 maja 2016  ]
  Biorąc pod uwagę, że dostępnych jest niewiele danych naukowych potwierdzających przewagę jednej interwencji nad drugą w leczeniu niepowściągliwych wymiotów ciężarnych, niezbędne są większe badania z grupą kontrolą w celu oceny omawianych terapii. Należy przeprowadzić więcej badań porównujących działania niepożądane i bezpieczeństwo, jak również koszty ekonomiczne oraz korzyści z interwencji, aby ułatwić wybór optymalnego leczenia. Dostępność danych naukowych dotyczących działań niepożądanych występujących u matki i dziecka była ograniczona i nie odnaleźliśmy żadnych badań oceniających dietę lub inne interwencje związane ze stylem życia.

 • Akupunktura w leczeniu schorzeń szyi
  [  Data publikacji przeglądu: 4 maja 2016  ]
  Osoby cierpiące na przewlekły ból szyi, u których zastosowano akupunkturę, zgłaszały większą ulgę w bólu natychmiast po zastosowaniu leczenia oraz w krótkim okresie po zabiegu niż osoby, u których stosowano pozorowane leczenie. Osoby cierpiące na przewlekły ból szyi, u których zastosowano akupunkturę, zgłaszały większą poprawę w zakresie bólu oraz niesprawności w krótkim okresie po zabiegu niż osoby, które oczekiwały na zabieg.

 • Joga jako dodatkowa metoda leczenia u chorych na astmę
  [  Data publikacji przeglądu: 26 kwietnia 2016  ]
  Press release - wersja polska, plik PDF

 • Skuteczność akupunktury w zapobieganiu bólowi głowy typu napięciowego
  [  Data publikacji przeglądu: 19 kwietnia 2016  ]
  Dokonaliśmy przeglądu 12 badań opublikowanych do stycznia 2016 roku, obejmujących łącznie 2349 dorosłych. W aktualizacji niniejszego przeglądu uwzględniono wyniki 1 nowego badania.
  Dodanie akupunktury do standardowej terapii albo początkowego leczenia bólu głowy (zazwyczaj za pomocą leków przeciwbólowych) w 2 dużych badaniach wiązało się z mniejszą o co najmniej połowę częstością napadów bólu głowy u 48 na 100 uczestników, w porównaniu z 17 uczestnikami na 100, którzy otrzymywali tylko standardowe leczenie.

 • Czy programy dostarczane za pomocą telefonów komórkowych pomagają w zaprzestaniu palenia tytoniu?
  [  Data publikacji przeglądu: 10 kwietnia 2016  ]

 • Niesteroidowe leki w mukowiscydozie
  [  Data publikacji przeglądu: 7 kwietnia 2016  ]
  Podsumowując, istnieją dane wskazujące, że stosowanie dużych dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w szczególności ibuprofenu, może spowolnić postęp uszkodzenia płuc u chorych na mukowiscydozę, zwłaszcza w młodszym wieku. Dane dotyczące bezpieczeństwa długotrwałego leczenia są ograniczone; wydaje się jednak, że dostępne dane wystarczają, aby zalecić wstrzymanie stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w czasie, gdy chorzy na mukowiscydozę otrzymują dożylne aminoglykozydy lub inne leki, które mogą powodować uszkodzenie nerek.

 • Dornaza alfa stosowana wziewnie w celu leczenia uszkodzenia płuc w przebiegu mukowiscydozy
  [  Data publikacji przeglądu: 4 kwietnia 2016  ]
  Przegląd wykazał, że dornaza alfa poprawia czynność płuc w ciągu miesiąca, w porównaniu z placebo lub z brakiem leczenia. Ta poprawę obserwowano też w dłuższych badaniach, trwających od sześciu miesięcy do dwóch lat, w tych dłuższych badaniach wystąpiło ponadto mniej zaostrzeń choroby. Jedno z badań pokazało, że stosowanie dornazy alfa zmniejsza wydatki na leki od 18% do 38%. Badania porównujące dornazę alfa do soli hipertonicznej lub mannitolu dały mieszane wyniki. Jedno badanie wykazało większą poprawę czynności płuc po dornazie alfa niż po soli hipertonicznej, a w trzech badaniach nie stwierdzono różnic między lekami. W jedynym badaniu, w którym połączenie dornazy alfa z innym lekiem porównywano z samą dornazą, nie zauważono korzyści z połączenia dornazy alfa i mannitolu.

 • Leczenie blizn potrądzikowych
  [  Data publikacji przeglądu: 2 kwietnia 2016  ]
  W ocenie uczestników badań laser frakcyjny był bardziej skuteczny pod względem poprawy wyglądu blizn niż niefrakcyjny nieablacyjny laser. Zastosowanie frakcyjnych fal radiowych wiązało się z uzyskaniem podobnej poprawy jak stosowanie lasera frakcyjnego. Stosowanie peelingów chemicznych wiązało się z podobną poprawą skóry zarówno jak stosowanie lasera frakcyjnego oraz mikronakłuwania skóry. Połączenie peelingu chemicznego i mikronakłuwania skóry wykazało podobną poprawę w zakresie stanu blizn jak laser frakcyjny oraz głęboki peeling chemiczny. Wstrzykiwanie wypełniaczy w skórę wiązało się z lepszą poprawą stanu blizn, w porównaniu z placebo.

 • Trening fizyczny u chorych po przebytym udarze mózgu
  [  Data publikacji przeglądu: 24 marca 2016  ]

 • Czy łączne stosowanie leków wspomagających zaprzestanie palenia tytoniu i wsparcia behawioralnego pomaga palaczom zerwać z nałogiem?
  [  Data publikacji przeglądu: 24 marca 2016  ]

 • Stosowanie suplementów diety w leczeniu bólu w czasie menstruacji
  [  Data publikacji przeglądu: 22 marca 2016  ]
  Nie odnaleziono danych naukowych o wysokiej jakości, które potwierdzałyby skuteczność stosowania jakiegokolwiek suplementu diety u kobiet cierpiących na bolesne miesiączkowanie oraz brakowało danych naukowych dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania. Jednak w przypadku niektórych suplementów diety, wykazano skuteczność ich stosowania na podstawie danych niskiej jakości. Suplementy diety, dla których odnaleziono bardzo ograniczone dane naukowe, sugerujące istnienie potencjalnych korzyści z ich stosowania to: kozieradka, imbir, waleriana, zataria, siarczan cynku, olej rybny i witamina B1. Nie odnaleziono mocnych danych naukowych wskazujących na korzyści ze stosowania melatoniny, w porównaniu z placebo, we wtórnym bolesnym miesiączkowaniu spowodowanym endometriozą.

 • Interwencje w miejscu pracy stosowane w celu skrócenia czasu spędzanego w pozycji siedzącej
  [  Data publikacji przeglądu: 17 marca 2016  ]
  Press release - wersja polska, plik PDF

 • Szczepienia w zapobieganiu grypy u zdrowych dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 13 marca 2016  ]

 • Steroidy w leczeniu chorych na grypę
  [  Data publikacji przeglądu: 7 marca 2016  ]
  Nie odnaleźliśmy żadnych ważnych badań eksperymentalnych w analizowanym zakresie. Dostępne dane naukowe pochodzą z badań obserwacyjnych i są bardzo niskiej jakości. U chorych na grypę, którzy otrzymali dodatkowe leczenie steroidami stwierdzono prawdopodobnie większe ryzyko zgonu, w porównaniu z grupą chorych, którzy nie otrzymywali steroidów. Głównym, odnotowanym we włączonych badaniach, objawem niepożądanym stosowania steroidów były zakażenia szpitalne; we wszystkich badaniach stwierdzono większe ryzyko zakażenia szpitalnego w grupie chorych leczonych steroidami. Jednak nie ma pewności, czy pacjentów z ciężką postacią grypy nie kwalifikowano do leczenia steroidami w pierwszej kolejności. Zatem nie możemy być pewni tego, czy leczenie wspomagające steroidami u chorych na grypę jest rzeczywiście szkodliwe czy też nie. W związku z tym, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań, w których oceni się zasadność stosowania dodatkowej terapii steroidami u chorych na grypę. Do tego czasu stosowanie steroidów w tej grupie chorych pozostaje indywidualną decyzją lekarza.

 • Szczepienia w zapobieganiu zachorowaniom na półpasiec wśród osób starszych
  [  Data publikacji przeglądu: 3 marca 2016  ]

 • Koenzym Q10 w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi
  [  Data publikacji przeglądu: 3 marca 2016  ]
  Zanalizowane łącznie wyniki dwóch badań świadczą o tym, że koenzym Q10 nie wpływa na ciśnienie tętnicze w porównaniu z placebo. Oceniano również, ilu pacjentów zaprzestało stosowania tego leku z powodu wystąpienia działań niepożądanych. W jednym z trzech włączonych badań koenzym Q10 był dobrze tolerowany i nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

 • Skuteczność dostępnych bez recepty preparatów sztucznych łez w zespole suchego oka
  [  Data publikacji przeglądu: 23 lutego 2016  ]
  W przeglądzie analizowano różne preparaty sztucznych łez dostępne bez recepty. Większość publikacji wskazuje, na brak jednoznacznych danych wskazujących, które preparaty dostępnych bez recepty sztucznych łez działają najlepiej. Badania wskazują również, że preparaty sztucznych łez mogą być skuteczne w leczeniu objawów suchego oka oraz są generalnie bezpieczne, chociaż mogą wywoływać efekty uboczne.

 • Elastyczne warunki zatrudnienia i ich wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników
  [  Data publikacji przeglądu: 17 lutego 2016  ]

 • Stosowanie antybiotyku w ostrym bólu zęba (nieodwracalnym zapaleniu miazgi)
  [  Data publikacji przeglądu: 17 lutego 2016  ]
  Antybiotyki nie wpłynęły istotnie na zmniejszenie bólu spowodowanego nieodwracalnym zapaleniem miazgi. Co więcej, nie było różnicy w łącznej liczbie przyjętych tabletek ibuprofenu lub Tylenolu (zawierajacego paracetamol - przyp. tłum) w okresie badania w obu badanych grupach. Podawanie penicyliny nie zmniejszyło istotnie odczucia bólu, odczucia naciskania na ząb oraz ilości przyjętych leków przeciwbólowych u osób z nieodwracalnym zapaleniem miazgi. Nie odnotowano działań niepożądanych lub reakcji.

 • Skuteczność ćwiczeń fizycznych w leczeniu pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia
  [  Data publikacji przeglądu: 7 lutego 2016  ]
  Niniejszy przegląd stanowi aktualizację wcześniejszego przeglądu Cochrane z 2004 r., w którym wskazano, że ćwiczenia fizyczne są obiecującą metodą leczenia u dorosłych osób z CFS. Od czasu opublikowania poprzedniego przeglądu pojawiły się nowe badania oceniające skuteczność i bezpieczeństwo wykonywania ćwiczeń fizycznych u osób z CFS.

 • Czy wprowadzenie przepisów prawnych zakazujących palenia tytoniu ma realny wpływ na zdrowie?
  [  Data publikacji przeglądu: 4 lutego 2016  ]
  Istnieją dowody naukowe wskazujące na to, że kraje oraz ich mieszkańcy czerpią korzyści w postaci poprawy stanu zdrowia po wprowadzeniu zakazu palenia tytoniu, co ważne: w zakresie poprawy funkcjonowania serca oraz naczyń krwionośnych. Odnaleziono dane naukowe potwierdzające zmniejszenie liczby zgonów. Wpływ wprowadzenia zakazu palenia tytoniu na zdrowie układu oddechowego, zdrowie noworodków oraz zmniejszenie liczby palaczy i liczby wypalanych przez nich papierosów nie jest jasny, w niektórych badaniach nie stwierdzono żadnego zmniejszenia w tym zakresie.

 • Stosowanie chińskich preparatów ziołowych w raku przełyku
  [  Data publikacji przeglądu: 22 stycznia 2016  ]
  Niniejsza aktualizacja przeglądu obejmuje 9 badań klinicznych, w których łącznie udział wzięło 490 pacjentów. W przypadku stosowania chińskich preparatów ziołowych jako terapii uzupełniającej do chemio- lub radioterapii w raku przełyku, wyniki pokazały korzystny wpływ tych preparatów na jakość życia i zwiększenie tolerancji przez pacjentów efektów niepożądanych radio- lub chemioterapii (np. zapalenia przełyku po radioterapii, powikłań żołądkowo-jelitowych oraz spadku liczby czerwonych krwinek), jednak nie wykazano wpływu na ogólną śmiertelność, średni czas przeżycia oraz czas do progresji nowotworu.

 • Czy krótkie interwencje stosowane w szkołach ograniczają stosowanie używek wśród młodzieży?
  [  Data publikacji przeglądu: 20 stycznia 2016  ]
  Wyniki wskazują na to, że w grupie młodzieży, w której stosowano krótkie interwencje stwierdzono ogólnie lepsze wyniki pod względem ograniczania stosowania alkoholu oraz marihuany, w porównaniu z grupą młodzieży, w której nie stosowano żadnej interwencji. Jednak u młodzieży, która otrzymywała krótkie interwencje nie osiągnięto lepszych wyników w zakresie ograniczenia picia alkoholu oraz zażywania marihuany, w porównaniu z grupą młodzieży, w której interwencje polegały wyłącznie na dostarczaniu informacji. W związku z tym jest za wcześnie, aby przedstawić ostateczne wnioski dotyczące skuteczności stosowania krótkich interwencji w obrębie szkoły w ograniczeniu stosowania używek wśród młodzieży.

 • Suplementacja witaminy D u kobiet w ciąży
  [  Data publikacji przeglądu: 14 stycznia 2016  ]

 • Błonnik pokarmowy w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym
  [  Data publikacji przeglądu: 7 stycznia 2016  ]
  Kryteria włączenia spełniały 23 badania. Wszystkie badania prowadzono przez krótki czas. Mogło to przeszkodzić w wykryciu wpływu spożycia błonnika na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych. We wszystkich badaniach oceniano wpływ spożycia błonnika pokarmowego na stężenie lipidów we krwi (lipidy, czyli związki tłuszczowe, włączając cholesterol, we krwi) i(lub) ciśnienie tętnicze. Połączone wyniki tych badań wskazują na korzystny efekt zwiększenia spożycia błonnika: zmniejszenie stężeń cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL (czasami zwanego "złym" cholesterolem) oraz obniżenie rozkurczowego ciśnienia tętniczego. Nie stwierdzono wyraźnej zależności pomiędzy rodzajem spożywanego błonnika (rozpuszczalny lub nierozpuszczalny błonnik) lub postacią w jakiej był spożywany (suplement lub produkty spożywcze) a powyższymi efektami, ale znaleziono niewiele badań dotyczących poszczególnych rodzajów i postaci błonnika, co sprawia że wnioski są niepewne.

do góry


2015

 • Leczenie farmakologiczne stosowane w celu zaprzestania palenia tytoniu w ciąży
  [  Data publikacji przeglądu: 22 grudnia 2015  ]
  Nie ma wystarczających danych naukowych, aby móc stwierdzić czy stosowanie NTZ ma pozytywny lub negatywny wpływ na wskaźniki poronień, martwych urodzeń, przedwczesnych porodów (przed 37 tygodniem ciąży), małą masę urodzeniową (poniżej 2500 g), przyjęcia dzieci na oddziały intensywnej opieki neonatologicznej lub zgony wśród noworodków, albo czy wpływało na średnią masę urodzeniową u noworodków. Jednak w 1 badaniu, w którym noworodki obserwowano do drugiego roku życia stwierdzono, że u dzieci urodzonych przez kobiety, które podczas randomizacji przydzielono do grupy, w której stosowano NTZ większe było prawdopodobieństwo zdrowego rozwoju. Skutki uboczne odnotowane w grupie kobiet stosujących NTZ obejmowały: ból głowy, nudności oraz reakcje miejscowe (np. podrażnienie skóry wywołane przez plastry lub nieprzyjemny smak gumy do żucia). Badania, w których oceniano odsetek pacjentek stosujących się do zaleceń lekarskich stwierdzono, że był on ogólnie mały, a większość kobiet nie przyjmowała NTZ, którą im oferowano lub przepisywano. Konieczne jest zebranie większej liczby danych naukowych, w szczególności pochodzących z badań z grupą kontrolną otrzymującą placebo, w których oceni się skuteczność stosowania większych dawek NTZ, zachęci większy odsetek pacjentów do przestrzegania zaleceń lekarskich i podda obserwacji noworodki aż do okresu późnego dzieciństwa.

 • Interwencje skierowane do rodziców, których celem jest zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci w wieku 5-11 lat
  [  Data publikacji przeglądu: 21 grudnia 2015  ]

 • Porady żywieniowe w celu poprawy wyników w ciąży mnogiej
  [  Data publikacji przeglądu: 24 listopada 2015  ]
  Sugeruje się, że specjalna, wysokokaloryczna dieta dla kobiet ciężarnych może poprawić wyniki u dzieci. Jednakże, sztuczne zwiększenie masy ciała może nie przynieść żadnych korzyści, a ponadto może być niekomfortowe dla matki. Może także przyczynić się do długotrwałych problemów z nadwagą. Celem niniejszego przeglądu Cochrane było odnalezienie badań o kontrolowanej jakości (metodologicznej - przyp. tłum.) porównujących specjalne diety ze zwykłymi dietami lub badania dotyczące poradnictwa w zakresie diet specjalnych, jednak nie odnaleziono takowych. Oznacza to, że nie ma danych pochodzących z badań z randomizacją pozwalających ocenić czy specjalne zalecenia dietetyczne dla kobiet w ciąży mnogiej, przynoszą więcej korzyści, czy szkody.

 • Spożywanie omega-6 w celu zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego
  [  Data publikacji przeglądu: 16 listopada 2015  ]
  Pomiędzy grupami spożywającymi zwiększoną lub zmniejszoną ilość kwasów omega-6 nie stwierdzono różnic poziomu lipidów we krwi oraz ciśnienia krwi, jednak wnioski te opierają się na zaledwie kilku badaniach. W żadnym z włączonych badań nie raportowano zdarzeń CVD. Jak dotąd nie ma więc wystarczających danych, pochodzących z badań z randomizacją, aby zalecić zwiększenie lub zmniejszenie spożycia kwasów omega-6 w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

 • Doustna i podjęzykowa immunoterapia (podawanie osobom niewielkich ilości produktów, na które są uczulone doustnie lub pod język) w alergii na owoce
  [  Data publikacji przeglądu: 9 listopada 2015  ]
  W badaniu, w którym oceniano immunoterapię doustną w alergii na jabłka wykazano, że uczestnicy otrzymujący interwencję byli mniej wrażliwi na jabłka niż osoby, które nie otrzymały interwencji w okresie ośmiu miesięcy. W badaniu dotyczącym immunoterapii podjęzykowej w alergii na brzoskwinie nie wykazano różnic pomiędzy grupami pod względem wrażliwości w okresie sześciu miesięcy. W obu badaniach, wystąpiło więcej efektów niepożądanych u osób otrzymujących leczenie, jednak nie były one poważne. Ogólnie jakość danych naukowych była bardzo niska, ponieważ w obu badaniach brało udział niewielu uczestników. Ponadto wyniki nie były podobne pomiędzy badaniami, a także pojawiały się wątpliwości co do metodologii tych badań. Niezbędne jest wykonanie większej ilości badań, aby stwierdzić czy doustna i podjęzykowa immunoterapia jest skuteczna w alergii pokarmowej na owoce.

 • Steroidy w leczeniu przeziębienia
  [  Data publikacji przeglądu: 13 października 2015  ]
  W żadnym z dwóch badań porównujących steroidy w aerozolu do aerozolu z placebo w grupie dorosłych nie wykazano korzyści, w jakimkolwiek z mierzonych efektów. Wyniki badania, w którym porównywano steroid w aerozolu do niestosowania aerozolu wśród dzieci wskazały na pewne korzyści, jednak do tego wyniku należy podchodzić z ostrożnością ze względu na znaczne wątpliwości co do jakości przedstawianych wyników. Nie było możliwe połączenie wyników z badań w celu głębszej analizy. Nie opisywano działań niepożądanych.

 • Niepłodność laktacyjna jako metoda planowania rodziny
  [  Data publikacji przeglądu: 12 października 2015  ]
  Nie stwierdzono wyraźnej różnicy pod względem skuteczności (ciąża) między kobietami stosującymi LAM, którym udzielono wsparcia w zakresie zasad stosowania tej metody i grupą kobiet karmiących wyłącznie piersią, u których nie występowała menstruacja i które nie stosowały żadnej metody antykoncepcji. Niezależnie od powyższych wyników zalecamy karmienie piersią, które jest ważnym aspektem zdrowia publicznego.

 • Suplementacja witaminą K w profilaktyce chorób układu krążenia
  [  Data publikacji przeglądu: 21 września 2015  ]
  Jedynie jedno małe badanie spełniło kryteria włączenia. Obejmowało ono 60 uczestników w wieku pomiędzy 40 a 65 lat. Badanie oceniało skuteczność stosowania suplementów z witaminą K2 na czynniki ryzyka ChUK (ciśnienie tętnicze krwi i stężenie lipidów) u zdrowych uczestników w okresie trzech miesięcy. Nie zaobserwowano różnic w czynnikach ryzyka pomiędzy porównywanymi grupami, jednakże było to małe badanie i dane są ograniczone. Badanie nie oceniało zgonów oraz innych zdarzeń sercowo-naczyniowych niezakończonych zgonem, ponieważ liczba uczestników była mała, a czas obserwacji - krótki. Dane są więc obecnie bardzo ograniczone i konieczne są dalsze badania wysokiej jakości, aby określić skuteczność stosowania suplementów z witaminą K w profilaktyce ChUK.

 • Wielkość porcji, rozmiar opakowań oraz naczyń stołowych a zmiana preferencji i konsumpcji żywności, alkoholu oraz wyrobów tytoniowych
  [  Data publikacji przeglądu: 14 września 2015  ]
  Podsumowując, niniejszy przegląd dostarcza jak dotąd najbardziej jednoznacznych danych na to, że zmniejszenie: rozmiaru, dostępności, atrakcyjności większych porcji, opakowań oraz naczyń może skutkować znaczącym zmniejszeniem ilości produktów żywnościowych wybieranych i spożywanych przez konsumentów. Jednakże, nie jest pewne czy zmniejszanie małych porcji może być tak samo skuteczne w obniżaniu spożycia, jak redukcja większych porcji. Podkreśla się potrzebę dalszych badań, mających na celu zmniejszenie niepewności dotyczących opisanych efektów i wyeliminowanie stwierdzonych ograniczeń w obrębie wyników, włączając w to brak analizy długoterminowych efektów oraz luki w analizie produktów alkoholowych.

 • Suplementacja długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wśród matek karmiących piersią
  [  Data publikacji przeglądu: 14 lipca 2015  ]
  W tym przeglądzie badań wykazano, że uzupełnianie diety matek w LCPUFA w czasie ciąży i przez pierwsze cztery miesiące po urodzeniu, nie poprawiło wzrostu dziecka lub rozwoju układu nerwowego ocenianego jako zdolność rozwiązywania problemów, inteligencja, rozwój psychomotoryczny lub motoryczny lub rozwój językowy. Znaleziono słabe dane naukowe (jedno badanie) wskazujące na korzyść z suplementacji w odniesieniu do skupienia dzieci w wieku pięciu lat. Ostatnią ocenę rozwoju układu nerwowego wśród dzieci przeprowadzono, gdy te miały siedem lat. Ostrość wzroku dzieci w wieku pięciu lat nie różniła się w porównaniu z dziećmi w grupie kontrolnej, których matki przyjmowały suplementy z oleju sojowego lub kukurydzianego.

 • Pilates w leczeniu bólu krzyża
  [  Data publikacji przeglądu: 2 lipca 2015  ]
  We włączonych badaniach wykazano, że Pilates jest prawdopodobnie skuteczniejszy niż niestosowanie dodatkowych ćwiczeń fizycznych w łagodzeniu bólu i zmniejszeniu niepełnosprawności w krótkim i średnim okresie obserwacji, a także skuteczniejszy w zakresie poprawy sprawności i ogólnego poczucia poprawy stanu zdrowia w krótkim czasie. Pilates prawdopodobnie nie jest bardziej skuteczny niż inne ćwiczenia fizyczne mające na celu zmniejszenie nasilenia bólu oraz niepełnosprawności w krótkim i średnim okresie czasu. Pod względem poprawy sprawności, inne ćwiczenia fizyczne były bardziej skuteczne niż Pilates w średnim okresie obserwacji, jednak krótkoterminowa obserwacja tego nie potwierdziła. Tak więc, chociaż istnieją pewne dane naukowe wskazujące na skuteczność Pilatesu w leczeniu bólu krzyża, to nie ma jednoznacznych danych potwierdzających, że jest on lepszy od innych ćwiczeń fizycznych. W badaniach włączonych do przeglądu nie odnotowano działań niepożądanych lub niewielkie działania niepożądane.

 • Wpływ zmniejszenia spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych na ryzyko chorób serca
  [  Data publikacji przeglądu: 15 czerwca 2015  ]
  Na podstawie wyników przeglądu stwierdzono, że zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych wiązało się z mniejszym o 17% ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (w tym choroby serca i udaru mózgu), ale bez wpływu na ryzyko zgonu. Nie odnaleziono wyraźnych korzyści z zastąpienia nasyconych kwasów tłuszczowych produktami o dużej zawartości skrobi lub białka. Zmiana rodzaju spożywanego tłuszczu, zastąpienie nasyconych kwasów tłuszczowych wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi, wydają się chronić nas lepiej, zmniejszając ryzyko chorób serca i problemów naczyniowych. Ochrona ta jest tym większa, im bardziej ograniczymy spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych oraz im większe zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy uzyskamy.

 • Wpływ ograniczonego spożywania kofeiny przez matki na płód, przebieg ciąży i noworodki
  [  Data publikacji przeglądu: 10 czerwca 2015  ]
  Nie ma wystarczających dowodów na potwierdzenie lub zaprzeczenie, wpływu unikania kofeiny na masę urodzeniową dziecka bądź inne wyniki w trakcie ciąży.

 • Suplementacja witaminą B6 (pirydoksyna) w okresie ciąży lub porodu w celu poprawy wyników matki i noworodka
  [  Data publikacji przeglądu: 3 czerwca 2015  ]
  Niniejszy przegląd nie dostarcza danych naukowych, pochodzących z badań z randomizacją, które potwierdzałyby, że rutynowa suplementacja witaminy B6 w czasie ciąży przynosi jakiekolwiek korzyści. Jedynie wyniki jednego badania sugerują działanie ochronne przed próchnicą. Zbyt duże spożycie tej witaminy, w ilościach znacznie przekraczających zalecane dzienne spożycie, jest związane z drętwieniem i trudnościami w chodzeniu.

 • Słodki smak dla złagodzenia bólu związanego z nakłuciem u dzieci od 1. do 16. roku życia.
  [  Data publikacji przeglądu: 5 maja 2015  ]
  Odnaleźliśmy sześć badań ukierunkowanych na badanie małych dzieci w wieku od jednego do czterech lat; dwa z tych badań zostały włączone do oryginalnego przeglądu natomiast cztery były nowymi badaniami. W dwóch badaniach włączonych do oryginalnego przeglądu stosowano sacharozę w małym stężeniu, zaledwie 12%, które nie jest uważane za wystarczająco słodkie, aby zmniejszyć ból. Trzy z czterech nowych badań były małymi pilotażowymi badaniami, przeprowadzonymi w celu dostarczenia informacji do pełnych badań, a tylko jedno badanie dotyczące stosowania słodkich roztworów u małych dzieci obejmowało dużą liczbę dzieci. Kiedy porównaliśmy wyniki wszystkich sześciu badań, tylko w dwóch okazało się, że słodzona woda (sacharoza) zmniejsza ból podczas iniekcji. Jednakże cztery badania, w których nie wykazano żadnych efektów obejmowały małą liczbę dzieci, dlatego też nie zostały uznane za wystarczająco duże, żeby wykryć znaczące różnice w odczuwaniu bólu. Aby dowiedzieć się czy słodki smak skutecznie zmniejsza ból i cierpienie podczas zabiegów z użyciem igieł konieczne są dalsze, dobrze przeprowadzone badania obejmujące dużą liczbę małych dzieci. Dla starszych dzieci w wieku szkolnym, istniały dwa badania opublikowane przez tego samego autora, z których obydwa zostały uwzględnione w oryginalnym przeglądzie. W żadnym z badań nie wykazano, że słodki smak pomaga zmniejszyć ból. Podczas gdy w innych badaniach wykazuje się, że strategie takie jak odwrócenie uwagi czy znieczulenie powierzchniowe mogą skutecznie zmniejszyć ból związany z nakłuciem u dzieci w wieku szkolnym, dalsze badania na temat słodkiego smaku w terapii bólu u dzieci w tym nie mają uzasadnienia.

 • Letril w leczeniu chorych na raka
  [  Data publikacji przeglądu: 28 kwietnia 2015  ]
  Brak dowodów dotyczących skuteczności letrilu oraz ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych związanych z zatruciem cyjankiem spowodowały, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych i Komisja Europejska zakazały stosowania tego preparatu. Jednak zakup letrilu lub amigdaliny jest nadal możliwy za pośrednictwem Internetu. Ze względu na to, że nie istnieje rządowa kontrola nad taką formą sprzedaży, preparaty te mogą nie tylko pochodzić z wątpliwych źródeł, ale mogą także być zanieczyszczone. Chorych na nowotwór należy informować o dużym ryzyku wystąpienia poważnych objawów niepożądanych związanych z zatruciem cyjankiem po zażyciu letrilu lub amigdaliny, zwłaszcza jeżeli podano je doustnie. Ryzyko to może się zwiększyć w przypadku jednoczesnego przyjmowania witaminy C oraz u wegetarian, którzy mają niedobór witaminy B12. Wyniki niniejszego przeglądu systematycznego pozwalają stwierdzić, że nie ma wiarygodnych danych naukowych, które potwierdzałyby lecznicze działanie letrilu lub amigdaliny u chorych na nowotwór.

 • Balneoterapia (terapia SPA, leczenie uzdrowiskowe) w reumatoidalnym zapaleniu stawów
  [  Data publikacji przeglądu: 11 kwietnia 2015  ]
  Trudno stwierdzić, czy okłady borowinowe (balneoterapia) łagodzi ból, poprawia ogólne samopoczucie oraz zmniejsza obrzęk stawów bardziej niż placebo (leczenie pozorowane) u pacjentów z rzs rąk. Okłady borowinowe mogą nieznacznie lepiej łagodzić bolesność stawów w porównaniu z placebo, ale w badaniu nie podano danych dotyczących sprawności fizycznej oraz efektów ubocznych.
  Dodanie radonu do kąpieli kwasowęglowej nie wpływa na natężenie bólu w okresie 3 miesięcy, ale w okresie 6 miesięcy może poprawiać ogólne samopoczucie oraz łagodzić ból bardziej niż kąpiel kwasowęglowa bez radonu; efekt ten może być jednak wynikiem przypadkowym. W badaniach nie podano informacji o niesprawności fizycznej, nadwrażliwości i obrzękach stawów oraz efektach ubocznych.
  Trudno stwierdzić, czy balneoterapia (zanurzenie w pozycji siedzącej) łagodzi ból i poprawia fizyczne funkcjonowanie bardziej niż hydroterapia, ćwiczenia lub relaksacja. W badaniu nie podano danych na temat poprawy, bolesności stawów, obrzęku stawów ani efektów ubocznych.
  Trudno stwierdzić, czy kąpiele w wodzie mineralnej (balneoterapia) łagodzą ból i obrzęk stawów bardziej niż stosowanie leków (cyklosporyny A). Kąpiele mineralne mogą poprawiać ogólne samopoczucie bardziej niż cyklosoryna A, natomiast cyklosporyna A może zmniejszać liczbę bolesnych stawów. Nie podano danych na temat niesprawności fizycznej oraz efektów ubocznych.
  Brakuje szczegółowych informacji dotyczących efektów ubocznych oraz powikłań balneoterapii, zwłaszcza w przypadku tych rzadko występujących. Efekty uboczne mogą obejmować wysypkę skórną, infekcje oraz wypadki takie jak poślizgniecie się na mokrej powierzchni w miejscu kąpieli.

 • Kwasy tłuszczowe omega 3 w zapobieganiu lub opóźnieniu progresji zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem
  [  Data publikacji przeglądu: 9 kwietnia 2015  ]
  W badaniach wykazano, że suplementacja omega 3, w okresie do pięciu lat, nie zmniejszyła szybkości progresji choroby do zaawansowanego stadium AMD lub nie zmniejszyła istotnej utraty ostrości widzenia, w porównaniu z placebo. Częstość występowania działań niepożądanych była podobna w grupie interwencji i placebo. Jakość danych naukowych: oceniliśmy jakość danych naukowych dotyczących szybkości progresji AMD jako wysokiej jakości, natomiast jakość danych naukowych dotyczących pozostałych wyników była umiarkowana ponieważ oszacowania były nieprecyzyjne.

 • Stosowanie chininy w skurczach mięśni
  [  Data publikacji przeglądu: 5 kwietnia 2015  ]
  Przeprowadziliśmy przegląd danych naukowych dotyczących skuteczności stosowania chininy w skurczach mięśni Wprowadzenie Skurcze mięśni mogą się pojawić w dowolnym miejscu i u każdego, jednakże skurcze mięśni nóg są szczególnie powszechne u osób starszych. Chinina jest lekiem, który stosowano w leczeniu skurczów mięśni od wielu lat. Istnieją sprzeczne dane naukowe na temat możliwości zmniejszania przez nią skurczów. Chinina może powodować poważne, nawet śmiertelne, działania niepożądane szczególnie w przypadku przedawkowania. Charakterystyka badań Niniejszy przegląd obejmuje 23 badania kliniczne, w których uczestniczyło 1586 osób. W badaniach porównywano stosowanie chininy lub leków opartych na chininie z leczeniem nieaktywnym (placebo) lub innym aktywnym leczeniem. Nie odnaleźliśmy żadnych nowych badań w wyniku ponownego wyszukiwania literatury medycznej oraz aktualizacji przeglądu w 2014 r. Główne wyniki i jakość danych naukowych Ryzyko błędu systematycznego było znacznie zróżnicowane pomiędzy włączonymi badaniami. Wszystkie 23 badania opisano jako badania z randomizacją, ale w większości niejasno została opisana procedura przydzielania uczestników do grup leczenia. Istnieją dane naukowe o niskiej jakości, wskazujące, że chinina (od 200 mg do 500 mg dziennie) istotnie zmniejsza liczbę skurczów oraz liczbę dni, w których występują skurcze. Ponadto istnieją umiarkowanej jakości dane wskazujące, że chinina zmniejsza nasilenie skurczów. Istnieją umiarkowanej jakości dane naukowe wskazujące, że stosowanie chininy powoduje występowanie większej liczby łagodnych działań niepożądanych, w porównaniu z podawaniem placebo, ale nie zanotowano większej liczby poważnych działań niepożądanych. Jednakże, istnieją wiarygodne doniesienia z innych źródeł, wskazujące, że przedawkowanie chininy może powodować poważne szkody na zdrowiu, włącznie ze śmiercią. Niskiej lub umiarkowanej jakości dane naukowe wskazują, że nie ma istotnych różnic pomiędzy chininą a witaminą E lub chininą a stosowaniem witaminy E łącznie z chininą. Istnieją dane naukowe pochodzące z jednego badania wskazujące, że teofilina w połączeniu z chininą łagodzi skurcze bardziej niż podawanie samej chininy. W pojedynczym badaniu nie wykazano istotnych różnic w wynikach, gdy porównywano chininę z zastrzykami z lidokainy. Konieczne są dalsze badania w celu określenia najlepszej dawki oraz czasu trwania leczenia, jak również innych niż chinina metod leczenia skurczów.

 • Czy ksylitol pomaga zapobiegać próchnicy zębów u dzieci i dorosłych?
  [  Data publikacji przeglądu: 26 marca 2015  ]
  Istnieją pewne dane naukowe wskazujące, że stosowanie pasty do zębów z fluorem zawierającej ksylitol może zmniejszyć nasilenie próchnicy w zębach stałych u dzieci o 13% w ciągu 3 lat, w porównaniu do pasty do zębów zawierającej tylko fluor. W badanym okresie nie wystąpiły działania niepożądane wśród dzieci. Pozostałe dane naukowe nie pozwalają nam sformułować wniosków, czy inne produkty zawierające ksylitol mogą zapobiegać próchnicy zębów u niemowląt, starszych dzieci lub dorosłych.

 • Przedoperacyjna kąpiel lub prysznic z użyciem środków odkażających skórę (antyseptycznych) w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego
  [  Data publikacji przeglądu: 19 lutego 2015  ]
  Zakażenie miejsca operowanego stanowi poważne powikłanie po zabiegu operacyjnym i zwykle wiąże się z dłuższym pobytem pacjenta w szpitalu oraz z większymi kosztami leczenia. Powszechnie stosuje się roztwór środka antyseptycznego podczas kąpieli lub prysznica przed zabiegiem operacyjnym, ponieważ panuje przekonanie, że może to pomóc zapobiec rozwojowi zakażenia miejsca operowanego. Do niniejszego przeglądu włączono 7 badań, obejmujących łącznie 10 000 pacjentów, w których oceniano skuteczność stosowania środków antyseptycznych (roztworu chlorheksydyny) na skórę, w porównaniu z użyciem zwykłego mydła lub niestosowaniem prysznica/kąpieli przed zabiegiem operacyjnym. W tym przeglądzie nie zidentyfikowano jasnych danych naukowych wskazujących, że użycie roztworu chlorheksydyny przed zabiegiem operacyjnym było skuteczniejsze niż stosowanie innych produktów myjących, w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego.

 • Preparat homeopatyczny OscillococcinumR w zapobieganiu i leczeniu grypy oraz objawów grypopodobnych
  [  Data publikacji przeglądu: 28 stycznia 2015  ]
  Wyniki pochodzące z dwóch badań dotyczących profilaktycznego działania OscillococcinumR nie wykazały, aby preparat ten zapobiegał zachorowaniom na grypę. Jednakże, wyniki z pozostałych czterech badań klinicznych sugerują, że OscillococcinumR łagodzi objawy grypy po 48 godzinach obserwacji. Jednak wynik ten może być efektem błędu systematycznego (błąd w metodologii badania powodujący wypaczenie jego wyników) włączonych badań. U jednego pacjenta wystąpił ból głowy po przyjmowaniu OscillococcinumR. Dane naukowe są aktualne do września 2014 r.

 • Szczepienia przeciw pneumokokom w okresie ciąży jako profilaktyka infekcji u niemowląt
  [  Data publikacji przeglądu: 23 stycznia 2015  ]
  Szczepienia matek przeciwko pneumokokom w czasie ciąży mogą być sposobem zapobiegania chorobie pneumokokowej w pierwszych miesiącach życia noworodka. Autorzy włączyli 7 badań klinicznych z randomizacją. Łącznie 919 kobiet w ciąży uczestniczyło w 6 badaniach klinicznych z randomizacją, których wyniki uwzględniono w tym przeglądzie. Badania porównywały 23-walentną polisacharydową szczepionkę przeciwko pneumokokom ze szczepionką kontrolną. Każda kobieta otrzymywała pojedynczą iniekcję szczepionki pneumokokowej lub kontrolnej (jeżeli była stosowana). Średni wiek ciąży, w czasie szczepień, jeśli go podano, wynosił 27-38 tygodni. Jedynie w 2 badaniach o łącznej liczbie 241 kobiet ciężarnych oceniano zakażenia wśród noworodków. Nie były to wystarczające dane pozwalające na stwierdzenie czy szczepienia przeciwko pneumokokom w czasie ciąży zmniejszają liczbę zakażeń u noworodków. Dwa badania o łącznej liczbie 146 kobiet ciężarnych oceniające obecność pneumokoków w jamie nosowej (kolonizacja pneumokokami) u niemowląt, nie dostarczyły wystarczających danych wskazujących na wpływ szczepienia na zmniejszenie kolonizacji bakteriami między drugim a trzecim miesiącem życia dziecka lub szóstym a siódmym miesiącem życia. Włączone badania były dobrej jakości.

 • Interwencje skierowane do społeczności lokalnych na rzecz popularyzowania aktywności fizycznej
  [  Data publikacji przeglądu: 5 stycznia 2015  ]
  W przeglądzie wykazano, że interwencje skierowane do społeczności lokalnych są bardzo trudne do przeprowadzenia, i jak się wydaje, zwykle nie dają wymiernych korzyści w odniesieniu do poziomu aktywności fizycznej w populacji. Oczywistym jest, że interwencjami nie udało się objąć odpowiedniej liczby członków społeczności lokalnej. Na tej podstawie można przypuszczać, że niektóre ze strategii ujętych w programie mogą nie wpływać skutecznie na działania podejmowane przez poszczególne osoby.

 • Interwencje skierowane do społeczności lokalnych na rzecz popularyzowania aktywności fizycznej
  [  Data publikacji przeglądu: 5 stycznia 2015  ]
  Kiedy w 2011 roku po raz pierwszy analizowano dostępne badania, stwierdzono, że nie ma badań dobrej jakości, w których można było wykazać, czy takie podejście jest korzystne, czy też nie. W niektórych badaniach stwierdzono, że programy kierowane do społeczności lokalnych wpływają pozytywnie na poziom aktywności fizycznej, podczas gdy w innych badaniach tego nie potwierdzono. W tej zaktualizowanej wersji przeglądu uwzględniono cztery nowe badania o dobrej jakości, jednakże w żadnym z nich nie stwierdzono zwiększenia poziomu aktywności fizycznej w populacji. W niektórych badaniach wśród efektów programu odnotowano wzrost liczby spacerujących osób, jednak ogólny poziom aktywności fizycznej w populacji nie zwiększył się. W przeglądzie wykazano, że interwencje skierowane do społeczności lokalnych są bardzo trudne do przeprowadzenia, i jak się wydaje, zwykle nie dają wymiernych korzyści w odniesieniu do poziomu aktywności fizycznej w populacji

do góry


2014

 • Miód w leczeniu ostrego kaszlu u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 23 grudnia 2014  ]
  W tych małych badaniach wykazano, że miód może być lepszy niż brak leczenia lub placebo (płyn wyglądający i smakujący jak miód, ale nie będący miodem) w łagodzeniu kaszlu. Dane wskazują również, że miód może być lepszy niż placebo w zmniejszaniu niepokoju wynikającego z kaszlu. Jednakże, nie wykazano różnic w porównaniu do nieleczenia. Miód wpłynął również na umiarkowanie lepszy sen u dzieci i dorosłych w porównaniu do nieleczenia. Nie wykazano różnicy w objawach kaszlu, gdy stosowano miód i dekstrometorfan. Miód może okazać się lepszy niż difenhydramina w łagodzeniu i zmniejszeniu skutków kaszlu u dzieci. Również miód lepiej wpływał na sen dzieci i rodziców niż difenhydramina. Zarówno difenhydramina, jak i dekstrometorfan są powszechnie stosowanymi składnikami syropów przeciwkaszlowych. Rodzice siedmiorga dzieci, którym podawano miód a dwóm dekstometrofan informowali o działaniach niepożądanych, które wystąpiły u dzieci i nie były zbyt poważne, obejmowały: problemy z zasypianiem lub duży niepokój oraz nadmierne pobudzenie. Rodzice trójki dzieci w grupie otrzymującej difenhydraminę informowali, że dzieci były częściej senne.

 • Cordyceps sinensis (chińskie zioło lecznicze) w leczeniu przewlekłej choroby nerek
  [  Data publikacji przeglądu: 18 grudnia 2014  ]
  Znaleziono pewne dane, które wskazywały, że preparaty zawierające kordyceps, podawane jako dodatek do konwencjonalnego zachodniego leczenia, mogą wpływać korzystnie, poprawiając czynność nerek i łagodząc niektóre powikłania. Jednakże jakość danych była niska, przez co nie można sformułować ostatecznych wniosków dotyczących działania kordycepsu u osób z przewlekłą chorobą nerek.

 • Zmniejszenie spożycia soli w diecie w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych
  [  Data publikacji przeglądu: 18 grudnia 2014  ]
  Wyniki naszego przeglądu nie oznaczają, że należy zaniechać doradzania ludziom, aby zmniejszali ilość spożywanej soli. Jednak dodatkowe działania polegające na przykład na zmniejszaniu ilość soli ukrytej w przetworzonej żywności, ułatwiłyby ludziom osiągnięcie niższego spożycia soli. Generalnie, wiele badań nie zawierało wystarczającej ilości szczegółowych informacji aby móc ocienić potencjalne ryzyko błędu systematycznego. Potrzeba dalszych eksperymentalnych i klinicznych badań dotyczących wpływu różnych strategii zmniejszania spożycia soli na efekty zdrowotne w celu wspierania polityki zdrowia publicznego w tym zakresie.

 • Czy elektroniczne papierosy pomagają rzucić palenie lub ograniczyć liczbę wypalanych papierosów i czy można bezpiecznie z nich korzystać w tym celu?
  [  Data publikacji przeglądu: 17 grudnia 2014  ]
  Zsumowane wyniki dwóch badań, które objęły ponad 600 osób wskazały, że wykorzystanie e-papierosów zawierających nikotynę zwiększa szanse na długoterminowe zaprzestanie palenia w porównaniu ze stosowaniem e-papierosów bez nikotyny. Wykorzystanie e-papierosów z nikotyną pomogło również większej liczbie palaczy ograniczyć liczbę wypalanych papierosów co najmniej o połowę w porównaniu z e-papierosami bez nikotyny. Nie można było określić, czy e-papierosy okazały się lepsze niż plastry uwalniające nikotynę we wspomaganiu zaprzestania palenia, ponieważ liczba uczestników badania była niewielka. Potrzeba większej liczby badań, aby ocenić ten efekt. Wyniki tego badania wskazały, że u osób korzystających z e-papierosów większe było prawdopodobieństwo ograniczenia liczby wypalanych papierosów co najmniej o połowę w porównaniu z ludźmi korzystającymi z plastrów.

 • Kofeina jako przeciwbólowy środek wspomagający (adjuwant) w ostrym bólu u dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 11 grudnia 2014  ]
  Dawka kofeiny równoważna kubkowi kawy dodana do standardowej dawki typowych środków przeciwbólowych, takich jak paracetamol lub ibuprofen, przynosiła większą ulgę w bólu. Środki przeciwbólowe z dodatkiem kofeiny zwiększały liczbę osób deklarujących dobry poziom uśmierzenia bólu o 5% do 10% w porównaniu z samym lekiem przeciwbólowym (wysoka jakość danych naukowych). W analizowanych badaniach nie notowano poważnych zdarzeń niepożądanych, które byłyby wynikiem stosowania środka przeciwbólowego lub kofeiny (niska jakość danych naukowych). Jest mało prawdopodobne, aby dodanie kofeiny do środka przeciwbólowego było szkodliwe, jeśli zalecana dawka nie zostanie przekroczona.

 • Przymusowe leczenie środowiskowe i ambulatoryjne osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi
  [  Data publikacji przeglądu: 4 grudnia 2014  ]
  Wyniki z badań wskazują, że CCT ogółem w porównaniu ze standardowym "dobrowolnym" leczeniem nie prowadziło do lepszego korzystania z usług systemu opieki zdrowotnej, funkcjonowania społecznego, stanu psychicznego czy jakości życia. Pacjenci poddani CCT rzadziej byli ofiarami przestępstw, z użyciem lub bez użycia przemocy. Niejasne jest, czy korzyść ta wynika z intensywności leczenia czy z jego przymusowej formy. Poza uczuciem przymusu lub bycia kontrolowanym nie obserwowano negatywnych skutków leczenia. Opuszczanie szpitala na krótkie okresy czasu (godziny, dni a nawet tygodnie, podlegający wezwaniu do powrotu - przyp. tłum.) może być równie skuteczne (lub nieskuteczne) jak przymusowe leczenie w warunkach środowiskowych. Dostępne informacje są jednak bardzo ograniczone, wszystkie wyniki są oparte na trzech badaniach o niskiej do umiarkowanej jakości, obejmujących niewielkie liczby pacjentów, co sprawia, że ciężko jest wyciągnąć wiążące wnioski. Niezbędne są dalsze badania nad skutkami różnych rodzajów leczenia przymusowego.

 • Akupunktura w leczeniu schizofrenii
  [  Data publikacji przeglądu: 20 października 2014  ]

 • Stosowanie shengmai u chorych z niewydolnością serca
  [  Data publikacji przeglądu: 14 kwietnia 2014  ]
  Niewydolność serca stanowi poważny problem zdrowia publicznego na całym świecie. Pomimo postępów w leczeniu, wiele osób jest dotkniętych tym schorzeniem, a setki tysięcy umiera z tego powodu każdego roku. Shengmai to tradycyjny chiński lek, który stanowi mieszankę ekstraktów z trzech ziół: żeń-szenia właściwego, konwalnika japońskiego oraz cytryńca chińskiego. W Chinach shengmai stosuje się w leczeniu niewydolności serca i choroby niedokrwiennej serca.

 • Witamina D i jej pochodne w zapobieganiu złamaniom spowodowanym osteoporozą u osób starszych
  [  Data publikacji przeglądu: 14 kwietnia 2014  ]
  Przegląd dostarczył wiarygodnych danych naukowych wskazujących, że jest mało prawdopodobne aby przyjmowanie samej witaminy D, w formach wit. D ocenianych we włączonych do przeglądu badaniach, zapobiegało złamaniom. Jednak wiarygodne dane naukowe wskazują, że stosowanie witaminy D łącznie z suplementami wapnia nieznacznie zmniejsza ryzyko złamań szyjki kości udowej, a także ryzyko innych rodzajów złamań. W przeglądzie nie stwierdzono większego ryzyka zgonu spowodowanego spożywaniem suplementów witaminy D i wapnia. Chociaż ryzyko wystąpienia szkodliwych efektów (takich jak objawy ze strony przewodu pokarmowego i choroby nerek) wywołanych spożywaniem witaminy D i wapnia jest małe, to niektóre osoby, zwłaszcza chorzy z kamicą nerkową, chorobami nerek, dużym stężeniem wapnia we krwi, chorobami układu pokarmowego lub osoby obciążone ryzykiem chorób serca, powinny zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem takich suplementów diety.

 • Stosowanie interwencji ukierunkowanych na zmianę stylu życia w celu poprawy osiągnięć szkolnych u dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością
  [  Data publikacji przeglądu: 13 marca 2014  ]
  Podsumowując, pomimo dużej liczby badań, w których oceniano stosowanie interwencji u dzieci otyłych, jedynie w kilku wybranych oceniano skutki stosowania interwencji w kontekście osiągnięć szkolnych i zdolności poznawczych. Dotychczasowe badania są ograniczonej jakości, jednak ich wyniki sugerują, że stosowanie interwencji, których celem jest zmiana stylu życia u dzieci z nadwagą lub otyłością może poprawić ogólne osiągnięcia szkolne, osiągnięcia z matematyki, pamięć i konkretne umiejętności myślenia. Decydenci mogliby rozważyć te potencjalne, dodatkowe korzyści podczas promowania aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w szkołach. W przyszłych badaniach dotyczących leczenia otyłości można by ocenić także wyniki akademickie i wyniki w zakresie zdolności poznawczych, na równi z wynikami w zakresie sprawności fizycznej.

 • Szczepienia w zapobieganiu grypy u zdrowych dorosłych
  [  Data publikacji przeglądu: 13 marca 2014  ]
  Profilaktyczny efekt inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie w grupie zdrowych dorosłych jest niewielki: aby uniknąć 1 przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych konieczne byłoby zaszczepienie 40 osób (95% przedział ufności wynosi od 26 do 128) oraz aby uniknąć 1 przypadku grypy należałoby zaszczepić 71 osób (95% CI od 64 do 80). Szczepienie nie wykazuje znaczącego wpływu na liczbę utraconych dni w pracy lub z powodu hospitalizacji. Profilaktyka objawów grypopodobnych poprzez podawanie szczepionki inaktywowanej przeciwko grypie w grupie kobiet ciężarnych nie jest jednoznaczna lub co najmniej ograniczona. Natomiast wpływ na noworodki nie jest statystycznie istotny. Skuteczność żywych szczepionek w postaci areozolu u zdrowych dorosłych jest podobna do skuteczności szczepionek inaktywowanych: w celu uniknięcia 1 przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych należałoby zaszczepić 46 osób (95%CI: 26;115). Podawanie szczepionki z inaktywowanym wirusem grypy sezonowej nie jest związane z wywołaniem stwardnienia rozsianego, zapalenia nerwu wzrokowego lub pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (choroba, w której dochodzi do niszczenia płytek krwi). Podawanie szczepionki inaktywowanej przeciw grypie pandemicznej H1N1 nie było związane z zespołem Guillain-Barré (choroba, która dotyka nerwów kończyn i ciała). Dowody wskazują, że podawanie zarówno sezonowych szczepionek jak i szczepionek przeciw grypie pandemicznej (z 2009 r.) w czasie ciąży nie ma istotnego wpływu na poronienia lub zgony noworodków.

 • Wpływ aromaterapii na wypoczynek, zasypianie, ból i objawy depresji
  [  Data publikacji przeglądu: 25 lutego 2014  ]
  Analiza tych 2 małych badań wykazała sprzeczne wyniki dotyczące skuteczności aromaterapii pod względem wpływu na pobudzenie, objawy behawioralne i jakość życia. Potrzebne jest przeprowadzenie dużych badań z randomizacją, aby móc sformułować jednoznaczne wnioski dotyczące skuteczności stosowania aromaterapii u osób z otępieniem.

 • Czy akupunktura pomaga rzucić palenie?
  [  Data publikacji przeglądu: 23 stycznia 2014  ]
  W tym przeglądzie nie zidentyfikowaliśmy spójnych danych wskazujących na to, że aktywna akupunktura lub metody pokrewne zwiększają liczbę ludzi, którzy mogliby skutecznie rzucić palenie. Jednak niektóre techniki mogą być lepsze niż niestosowanie leczenia, przynajmniej w krótkim okresie, a nie ma wystarczających danych, aby wykluczyć możliwość, że ich efekt może być większy niż placebo. Prawdopodobnie mogą być mniej skuteczne niż obecnie stosowane interwencje o udowodnionej skuteczności. Są bezpieczne, gdy prawidłowo stosowane.

do góry


2013

 • Suplementy z pikolinianem chromu dla osób dorosłych z nadwagą lub otyłością
  [  Data publikacji przeglądu: 29 listopada 2013  ]
  Połączenie wyników uzyskanych w badaniach nad stosowaniem pikolinianu chromu w różnych dawkach (200 µg, 400 µg, 500 µg, 1000 µg), pozwoliło stwierdzić, że uczestnicy badań, otrzymujący chrom stracili około 1 kg masy ciała więcej w porównaniu z osobami stosującymi placebo. Nie udało się jednak znaleźć wystarczających danych, by stwierdzić, że spadek masy ciała był związany ze zwiększeniem dawki pikolinianu chromu. Jedynie 3 z 9 analizowanych badań dostarczały informacji na temat działań niepożądanych, nie było więc możliwe ustalenie, czy suplementy pikolinianu chromu są bezpieczne, i czy ewentualne szkody mogą się nasilać wraz ze zwiększaniem dawki. Ponadto, włączone do przeglądu badania trwały stosunkowo krótko (maksymalnie 24 tygodnie), nie było więc możliwe określenie żadnych długofalowych skutków suplementacji. W żadnym z badań nie podano, czy suplementacja wiązała się ze zwiększeniem liczby zgonów z jakiejkolwiek przyczyny lub spowodowanych chorobami (takimi jak zawał serca czy udar mózgu), bądź poprawą jakości życia związanej ze zdrowiem albo skutkami społeczno-ekonomicznymi.

 • Porównanie dwóch metod badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
  [  Data publikacji przeglądu: 1 października 2013  ]
  Odnaleziono cztery badania, w których porównywano badanie na krew utajoną w stolcu z niewykonywaniem badania przesiewowego i pięć badań, w których porównywano giętką sigmoidoskopię do niewykonywania badania przesiewowego.W żadnym z badań nie porównywano obu metod bezpośrednio.Ryzyko zgonu z powodu raka jelita grubego uległo zmniejszeniu przy zastosowaniu badań przesiewowych wykorzystujących zarówno badanie na krew utajoną w stolcu jak i giętką sigmoidoskopię.Porównując obie metody, nie można było jednoznacznie stwierdzić, że jedna była lepsza od drugiej.

 • Efekty jedzenia słodkich ziemniaków u chorych na cukrzycę typu 2
  [  Data publikacji przeglądu: 3 września 2013  ]
  Słodki ziemniak ( Ipomoea batatas; bataty ) to roślina rosnąca na obszarach tropikalnych i subtropikalnych, jest jednym z najbardziej odżywczych warzyw na tej szerokości geograficznej. Słodki ziemniak jest nie tylko popularnym składnikiem w kuchni krajów Azji i Pacyfiku, Afryki i Ameryki Północnej, ale stosuje się go także w medycynie tradycyjnej w leczeniu cukrzycy. Postanowiliśmy ocenić czy istnieją wystarczające dane naukowe, pochodzące z badań klinicznych, które potwierdzają, że jedzenie słodkiego ziemniaka może przynieść korzyści u chorych na cukrzycę. Odnaleziono jedynie 3 badania z randomizacją (obejmujące łącznie 140 uczestników), w których oceniano efekty stosowania słodkich ziemniaków u chorych na cukrzycę typu 2, w porównaniu ze stosowaniem imitacji leku (placebo). Jakość wszystkich badań została oceniona jako bardzo niska. W 2 badaniach, obejmujących łącznie 122 uczestników, wykazano lepszą długoterminową kontrolę metaboliczną zapewniającą prawidłowe stężenie glukozy we krwi, wyrażoną odsetkiem hemoglobiny glikowanej (HbA1c). HbA1c zmniejszył się nieznacznie o 0,3% u osób, które otrzymywały tabletki zawierające 4 g słodkich ziemniaków dziennie, przez okres od 3 do 5 miesięcy. Okres leczenia wynosił od 6 tygodni do 5 miesięcy. W żadnym z badań nie oceniano powikłań cukrzycowych, zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, jakości życia związanej ze zdrowiem, samopoczucia, zaburzeń czynnościowych czy kosztów. Objawy niepożądane w większości miały nasilenie łagodne i obejmowały wzdęcia oraz ból. Istnieje wiele różnych odmian słodkich ziemniaków i sposobów ich przygotowania. Konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań, których celem będzie ocena jakości różnych sposobów przygotowania słodkich ziemniaków, jak również dalsza ocena wykorzystania różnych odmian słodkich ziemniaków w diecie chorych na cukrzycę.

 • Stosowanie probiotyków w przewlekłej biegunce u dzieci
  [  Data publikacji przeglądu: 20 sierpnia 2013  ]
  Biegunka przewlekła, definiowana jako biegunka, która zaczyna się nagle a następnie trwa 14 dni lub więcej, jest istotną przyczyną zachorowalności i zgonów dzieci w wieku poniżej pięciu lat w krajach rozwijających się na całym świecie. Przyczyna występowania biegunki przewlekłej nie jest do końca znana, ale może być złożona, co sprawia, że jej leczenie jest trudne. Probiotyki to bakterie i drożdże podobne do tych prawidłowych bakterii występujących w jelitach u zdrowego człowieka. W wielu badaniach, te tak zwane bakterie pożyteczne wykorzystywano w leczeniu ostrych biegunek infekcyjnych, a ich wyniki były obiecujące. Niniejszy przegląd zawiera cztery badania obejmujące dzieci z biegunką przewlekłą. W dwóch badaniach, obejmujących łącznie 324 dzieci, wykazano, że stosowanie probiotyków skracało czas trwania biegunki oraz zmniejszało częstość oddawania stolca w piątym dniu. Wyniki jednego badania (235 dzieci) sugerowały, że stosowanie probiotyków skraca czas hospitalizacji. Trzy z czterech badań odnotowały niewystępowanie zdarzeń niepożądanych. Jednakże jakość niniejszego przeglądu jest ograniczona ze względu na niewielką liczbę badań obejmujących małą liczbę uczestników, tym samym nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu probiotyków.

 • Dieta śródziemnomorska a choroby układu sercowo-naczyniowego
  [  Data publikacji przeglądu: 12 sierpnia 2013  ]
  Na podstawie dostępnych obecnie ograniczonych danych można sformułować wniosek, że dieta śródziemnomorska łagodzi niektóre czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Jednak konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań w celu analizy efektów u różnych ich uczestników i oceny wpływu rozmaitych interwencji żywieniowych, aby stwierdzić które interwencje mogą działać najlepiej w różnych populacjach.

 • Wizyty domowe we wczesnym okresie po urodzeniu dziecka
  [  Data publikacji przeglądu: 23 lipca 2013  ]
  Nie wykazano, aby domowe wizyty wiązały się ze zmniejszeniem ilości zgonów noworodków lub poważnych problemów zdrowotnych matek. Zdrowie fizyczne i psychiczne kobiet nie uległo poprawie w wyniku bardziej intensywnych wizyt domowych. Ogólnie, dzieci rzadziej potrzebowały nagłej pomocy medycznej, jeśli ich matki otrzymały więcej domowych wizyt poporodowych. Więcej wizyt domowych mogło zachęcać kobiety do karmienia swoich dzieci wyłącznie piersią. Ograniczeniami przeglądu były: różne punkty końcowe raportowane w poszczególnych badaniach, sposoby pomiaru wyników oraz znaczące zróżnicowanie interwencji i grup kontrolnych w poszczególnych badaniach. Badania były umiarkowanej jakości pod względem ryzyka wystąpienia błędu systematycznego.

 • Dieta, ćwiczenia, lub oba te działania łącznie w redukcji masy ciała u kobiet po urodzeniu dziecka
  [  Data publikacji przeglądu: 23 lipca 2013  ]
  Przegląd obejmuje 14 badań, dane z 12 badań obejmujących łącznie 910 kobiet z nadwagą po porodzie zostały uwzględnione w analizie. Dane sugerują, że dieta w połączeniu z ćwiczeniami lub sama dieta w porównaniu ze standardową opieką pomaga zmniejszyć masę ciała po porodzie. Istnieje szansa, że interwencje te mogą odegrać kluczową rolę w zapobieganiu otyłości przyszłych matek. Nie było wystarczających danych, aby stwierdzić, że ćwiczenia lub dieta nie kolidują z karmieniem piersią, jednakże włączone badania na to nie wskazują. Wydaje się, że lepszą opcją jest utrata masy ciała poprzez połączenie diety i ćwiczeń w porównaniu do samej diety, gdyż ćwiczenia poprawiają krążenie i wydolność organizmu oraz pozwalają zachować beztłuszczową masę ciała. Konieczne są dalsze badania.

 • Zielona i czarna herbata w prewencji chorób sercowo-naczyniowych
  [  Data publikacji przeglądu: 18 czerwca 2013  ]
  Wyniki wykazały, że zarówno czarna, jak i zielona herbata miały korzystny wpływ na stężenia lipidów oraz ciśnienie tętnicze, jednak wnioski te oparto na małej liczbie badań, które były obarczone ryzykiem wystąpienia błędu systematycznego. Analiza przeprowadzona na obu typach herbaty wykazała korzystny wpływ herbat na cholesterol LDL i ciśnienie tętnicze, jednak, także te wnioski zostały oparte na zaledwie kilku badaniach, które były obarczone ryzykiem wystąpienia błędu. Do tej pory, wyniki oparte na niewielkiej liczbie włączonych badań, sugerują pewne korzyści ze stosowania zielonej i czarnej herbaty dotyczące jej wpływu na ciśnienie krwi i stężenie lipidów, jednak, aby potwierdzić te wnioski potrzebnych jest więcej, dłużej trwających badań, obarczonych niskim ryzykiem błędu.

 • Stosowanie ogrzewanego i nawilżanego powietrza podczas przeziębienia
  [  Data publikacji przeglądu: 4 czerwca 2013  ]
  Przez dziesięciolecia przeziębienie leczono poprzez stosowanie inhalacji z pary wodnej w nadziei na ułatwienie usunięcia śluzu. Ponadto, według danych laboratoryjnych, wirus odpowiedzialny za wywoływanie przeziębienia może być wrażliwy na ciepło. Nie przeprowadzono żadnych dużych badań klinicznych, które oceniałyby skuteczność kliniczną omawianego leczenia. Jednakże, inhalacje z pary wodnej są nadal stosowane, ponieważ dają subiektywne odczucie ustąpienia objawów przeziębienia. Niniejszy przegląd przedstawia wyniki sześciu badań klinicznych obejmujących 387 uczestników: 215 uczestników cierpiało na przeziębienie i 172 zdrowych uczestników, których zarażono wirusem przeziębienia. Połączyliśmy dane z badań opisujących te same wyniki. Badania przeprowadzone w Europie wykazały pozytywny wpływ terapii, podczas gdy te, które przeprowadzono w Ameryce Północnej nie wykazały żadnych korzyści. Zgłaszane działania niepożądane obejmowały: miejscowy dyskomfort, rozmazanie się makijażu, oraz w jednym badaniu, zwiększony opór podczas oddychania. W niektórych z badań włączonych do tego przeglądu stwierdzono, że stosowanie inhalacji z pary wodnej łagodzi objawy przeziębienia, jednak w innych badaniach tego efektu nie wykazano. Podsumowując, nie ma wystarczających danych naukowych potwierdzających skuteczność stosowania inhalacji z pary wodnej w celu leczenia przeziębienia. Żadne z analizowanych badań nie obejmowało dzieci.

 • Chińskie zioła lecznicze w leczeniu grypy
  [  Data publikacji przeglądu: 28 marca 2013  ]
  W niniejszej aktualizacji przeglądu oceniano efekty terapeutyczne i bezpieczeństwo stosowania chińskich ziół leczniczych jako leczenia alternatywnego i wspomagającego do innych stosowanych powszechnie leków na grypę. W tym przeglądzie uwzględniono osiemnaście badań, z udziałem 2521 uczestników. W jednym badaniu kapsułki 'Ganmao' okazały się bardziej skuteczne niż amantadyna w łagodzeniu objawów grypy i pomocne w odzyskiwaniu zdrowia (w badaniu tym wspomniano o działaniach niepożądanych, które wystąpiły w grupie otrzymującej amantadynę, jednakże nie podano żadnych danych). Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy "E Shu You" i rybawiryną w leczeniu grypy, ani w występowaniu działań niepożądanych. W pozostałych 17 badaniach dotyczących ziół chińskich wykazano podobny efekt jak leków przeciwwirusowych w zapobieganiu lub leczeniu grypy. Jednakże, ponieważ włączone badania były niskiej jakości, dane naukowe nie pozwalają potwierdzić lub zaprzeczyć skuteczności stosowania jakichkolwiek chińskich preparatów ziołowych w leczeniu grypy. Aby otrzymać przekonujące wyniki potrzebne są wysokiej jakości badania kliniczne.

do góry


2012

 • Stosowanie zielonej herbaty w celu utraty i utrzymania masy ciała u dorosłych z nadwagą lub otyłością
  [  Data publikacji przeglądu: 12 grudnia 2012  ]
  Podsumowując, utrata masy ciała u osób dorosłych, którym podawano preparaty na bazie zielonej herbaty, była nieistotna statystycznie, a niewielkie zmiany najprawdopodobniej nie były istotne klinicznie.

 • Interwencje, których celem jest zwiększenie spożycia owoców i warzyw u dzieci w wieku do 5 lat
  [  Data publikacji przeglądu: 14 listopada 2012  ]
  Podsumowując, spośród 10 740 publikacji, które odnaleziono, włączono do przeglądu pięć badań spełniających kryteria włączenia do przeglądu, o łącznej liczbie 3967 uczestników. Spośród pięciu badań, w dwóch analizowano interwencje żywieniowe wśród dzieci, w dwóch badaniach analizowano interwencje w ramach wizyt domowych i w jednym badaniu oceniano wpływ przedszkolnej interwencji. Wyniki z włączonych badań sugerują, że wielokrotna powtarzana ekspozycja dzieci na wybrane warzywo nie zwiększało istotnie jego spożycia w krótkim czasie (<trzy miesiące). W jednym badaniu analizowano połączenie powtarzanej ekspozycji na produkt żywieniowy z otrzymaniem przez dziecko nagrody nie będącej produktem spożywczym lub nagrody społecznej. Strategia ta okazała się efektywna i skutkowała zwiększoną konsumpcją wybranego warzywa, w krótkim czasie (<trzy miesiące). Interwencje stosowane w domach okazały się nieskuteczne w ogólnym zwiększaniu spożycia owoców i/lub warzyw u dzieci.

 • Współpraca pomiędzy lokalnymi instytucjami ochrony zdrowia a władzą publiczną w celu poprawy zdrowia społeczności
  [  Data publikacji przeglądu: 17 października 2012  ]
  Wyniki tych badań wskazują na brak różnic w uzyskiwanych wynikach zdrowotnych przy porównaniu stosowania standardowej praktyki a podejmowaniem lokalnej współpracy instytucji ochrony zdrowia i władz publicznych.

 • Czosnek w nadciśnieniu tętniczym
  [  Data publikacji przeglądu: 15 sierpnia 2012  ]
  Czosnek jest powszechnie stosowany przez pacjentów ze względu na jego działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi. W niniejszym przeglądzie, analizowaliśmy aktualnie dostępne dane naukowe w celu określenia wpływu stosowania czosnku na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Na podstawie danych z dwóch badań z randomizacją porównujących czosnek z placebo u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, wydaje się, że czosnek może mieć pewne działanie obniżające ciśnienie krwi w porównaniu do placebo. Jednak obecnie dostępne dane naukowe są niewystarczające, aby ustalić, czy czosnek jest skuteczny w porównaniu do placebo w zmniejszaniu ryzyka zachorowań i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Brakuje danych dotyczące bezpieczeństwa stosowania czosnku, jako środka leczniczego, w analizowanej grupie. Konieczne są dalsze (i wystarczająco duże) badania porównujące kilka dawek czosnku z placebo, w celu oceny ewentualnych różnic w ryzyku zgonu, wystąpienia poważnych działań niepożądanych i chorobowości z przyczyn sercowo-naczyniowych.

 • Oleje z ryb w zapobieganiu otępieniu u osób starszych
  [  Data publikacji przeglądu: 13 czerwca 2012  ]
  Wyniki dostępnych badań nie wskazują na żadne korzyści z suplementacji omega-3 PUFA dla czynności poznawczych wśród zdrowych pod względem poznawczym osób starszych. Suplementy omega-3 PUFA mogą mieć inne korzyści zdrowotne, a autorzy komentują, że spożywanie ryb jest zalecane jako element zdrowej diety. Niezbędne są dłużej trwające badania, podczas których można zaobserwować większe zmiany w czynnościach poznawczych, aby umożliwić naukowcom zidentyfikowanie ewentualnych korzyści z suplementacji omega-3 PUFA.

 • Pomoc w rzuceniu palenia, w trakcie hospitalizacji
  [  Data publikacji przeglądu: 16 maja 2012  ]
  Osoby przebywające w szpitalu z powodu choroby związanej z paleniem tytoniu mogą być bardziej otwarte na przyjęcie pomocy w zerwaniu z nałogiem. W niniejszym przeglądzie obejmującym 50 badań stwierdzono, że programy antynikotynowe, które rozpoczynają się w trakcie pobytu chorego w szpitalu i obejmują poradnictwo antynikotynowe i dalsze wspomaganie przez co najmniej 1 miesiąc od wypisania ze szpitala są skuteczne.

do góry


2011

 • Stosowanie nici dentystycznej w celu zmniejszenia chorób dziąseł i próchnicy
  [  Data publikacji przeglądu: 7 grudnia 2011  ]
  Do przeglądu włączono 12 badań, które podały dane w odniesieniu do dwóch punktów końcowych (płytki nazębnej i choroby dziąseł). Badania były niskiej jakości tym samym wnioski powinny być traktowane jako niewiarygodne. W przeglądzie wykazano, że u osób szczotkujących zęby i stosujących nici dentystyczne regularnie rzadziej występuje krwawienie dziąseł w porównaniu do osób, które tylko szczotkują zęby. Dane dotyczące niewielkiej redukcji płytki nazębnej były bardzo słabe i niepewne. Nie odnaleziono innych danych dotyczących pomiaru nasilenia próchnicy zębów, ponieważ badania nie trwały wystarczająco długo oraz wykrycie próchnicy pomiędzy zębami we wczesnym stadium jest bardzo trudne.

 • Aromaterapia w ograniczaniu bólu podczas porodu
  [  Data publikacji przeglądu: 6 lipca 2011  ]
  Aromaterapia opiera się na leczniczych właściwościach roślin, wykorzystując ich olejki eteryczne, w celu poprawy samopoczucia fizycznego i psychicznego. Olejki te mogą być wmasowywane w skórę, rozpuszczane w kąpieli, lub aplikowane wziewnie w postaci pary lub przez spalanie. Ból podczas porodu może być intensywny, a napięcie, lęk i niepokój zwiększają jego natężenie. Wiele kobiet chciałoby podczas porodu uniknąć stosowania leków lub metod inwazyjnych, takich jak znieczulenie zewnątrzoponowe, a w zamian zastosować terapie komplementarne, które pomogą zmniejszyć odczuwanie bólu. Wiele terapii komplementarnych wypróbowuje się, między innymi: akupunkturę, techniki kontrolujące ciało przez umysł, masaż, refleksologię, leki ziołowe lub homeopatyczne, hipnozę, muzykę i aromaterapię. W niniejszym przeglądzie zidentyfikowano dwa badania z randomizacją dotyczące aromaterapii. W jednym badaniu, z udziałem 513 kobiet, porównywało olejki eteryczne z jednej z wymienionych roślin: rumian rzymski, szałwia muszkatołowa, olibanum (żywica pozyskiwana z drzew należących do rodzaju kadzidłowiec - przyp. tłum.), lawenda lub mandarynka ze standardową opieką. Aromaterapię stosowano przy pomocy akupresury, świeczek, kompresów, moczenia nóg, masażu lub w basenie porodowym. W drugim badaniu wzięły udział 22 kobiety, losowo przydzielone do kąpieli przez co najmniej godzinę w wodzie zawierającej olejek z imbiru lub z trawy cytrynowej. Wszystkie kobiety otrzymywały standardową opiekę i miały dostęp innych środków ograniczania bólu. W badaniach nie wykazano różnic między grupami pod względem intensywności bólu, konieczności przeprowadzenia porodu zabiegowego drogą pochwową, cesarskiego cięcia lub wykorzystania farmakologicznych środków uśmierzania bólu (znieczulenie zewnątrzoponowe). Ogólnie rzecz biorąc, nie ma wystarczających danych naukowych, pochodzących z badań z randomizacją, wskazujących na korzyści stosowania aromaterapii w ograniczaniu bólu podczas porodu. Niezbędne są dalsze badania.

do góry


2010

 • Czy hipnoterapia pomaga osobom próbującym rzucić palenie?
  [  Data publikacji przeglądu: 6 października 2010  ]
  We wspomaganiu rzucania palenia stosuje się różne rodzaje hipnoterapii. Na różne sposoby próbuje się osłabić chęć palenia, wzmocnić wolę rzucenia nałogu lub wspomóc przykładanie się do "programu rzucania". Badano różne rodzaje i intensywności hipnoterapii, porównując je z różnymi interwencjami kontrolnymi, takimi jak niestosowanie leczenia, krótka porada lub poradnictwo antytytoniowe. Chociaż jest możliwe, że hipnoterapia może być równie skuteczne, jak poradnictwo, nie ma wystarczająco mocnych danych, aby być tego pewnym.

 • Stosowanie kofeiny w zapobieganiu urazom i błędom u pracowników zmianowych
  [  Data publikacji przeglądu: 12 maja 2010  ]
  Wyniki badań sugerują, że w porównaniu z niestosowaniem interwencji, kofeina może zmniejszyć liczbę popełnianych błędów i poprawić sprawność poznawczą u pracowników zmianowych. W badaniach porównujących kofeinę z innymi działaniami (takimi jak: drzemki, jasne światło i modafinil), nie stwierdzono różnic. Jednakże, ze względu na pewne słabości metodologiczne włączonych badań, wyniki należy interpretować z ostrożnością. Autorzy niniejszego przeglądu systematycznego wnioskują, że stosowanie kofeiny może być skuteczną interwencją w celu poprawy wydajności pracowników zmianowych, jednak nie istnieją żadne badania na podstawie, których możliwa byłaby ocena wpływ kofeiny na ryzyko urazu. Na podstawie aktualnych danych naukowych, autorzy przeglądu uważają, że nie ma powodu by zdrowi pracownicy zmianowi, którzy już stosują kofeinę w celu poprawy swojej koncentracji, nie przekraczając zalecanych ilości, mieli zaprzestawać takiego działania. Autorzy sugerują, iż powinny zostać podjęte dalsze badania w celu oceny skutków kofeiny względem innych potencjalnych środków zaradczych.

 • Porównanie skuteczności past do zębów o różnym stężeniu fluoru w profilaktyce próchnicy
  u dzieci i młodzieży
  [  Data publikacji przeglądu: 20 stycznia 2010  ]

 • Nie istnieją dane naukowe wskazujące, że herbata z hibiskusa obniża ciśnienie krwi
  [  Data publikacji przeglądu: 20 stycznia 2010  ]
  Nadciśnienie tętnicze jest poważnym problemem zdrowotnym na całym świecie. Kontrolowanie i obniżanie ciśnienia tętniczego krwi przynosi istotne korzyści dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, ponieważ nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem ryzyka udaru mózgu, choroby serca i chorób układu krążenia. Tropikalna roślina, zwana hibiskusem (Roselle - przyp. tłum.) lub czerwoną herbatą, była i jest wykorzystywana jako napój gaszący pragnienie, a ponadto była wykorzystywana do celów medycznych. Poszukiwaliśmy danych naukowych, pochodzących z badań klinicznych, aby ocenić skuteczność czerwonej herbaty, w porównaniu z placebo lub niestosowaniem interwencji, u pacjentów z nadciśnieniem. Nie znaleziono żadnych danych naukowych z badań z randomizacją (badania z losowym przydziałem do grupy badanej i kontrolnej), wskazujących na korzyści z picia herbaty z hibiskusa w celu obniżenia ciśnienia krwi. Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w przeglądzie niezbędne są dalsze prawidłowo przeprowadzone badania.

 • Porównanie skuteczności past do zębów o różnym stężeniu fluoru w profilaktyce próchnicy u dzieci i młodzieży
  [  Data publikacji przeglądu: 20 stycznia 2010  ]
  W niniejszym przeglądzie uwzględniono 79 badań obejmujących 73 000 dzieci. Jak oczekiwano, stosowanie past do zębów o większym stężeniu fluoru na ogół związane jest z mniejszym ryzykiem próchnicy. Pasty do zębów zawierające co najmniej 1000 części milionowych (ppm) fluoru są skuteczne w zapobieganiu próchnicy u dzieci, co uzasadnia obecnie międzynarodowo zalecaną wartość stężenia fluoru w pastach do zębów. Pomimo tego, że w żadnym z badań włączonych do przeglądu nie oceniano fluorozy lub przebarwień zębów dziecięcych, to fluoroza może być skutkiem ubocznym używania past do zębów zawierających fluor u małych dzieci, opublikowano także przegląd Cochrane na ten temat. Możliwe ryzyko fluorozy należy omówić ze swoim stomatologiem, który może zalecić używanie pasty do zębów o stężeniu fluoru mniejszym niż 1000 ppm.

do góry


2009

 • Zielona herbata w profilaktyce nowotworów
  [  Data publikacji przeglądu: 8 lipca 2009  ]

  do góry

 • Stosowanie modlitwy wstawienniczej w celu poprawy złego stanu zdrowia
  [  Data publikacji przeglądu: 15 kwietnia 2009  ]
  Modlitwa wstawiennicza jest jedną z najstarszych i najbardziej powszechnych interwencji stosowanych w celu złagodzenia choroby i wspierania dobrego stanu zdrowia. Zidentyfikowano dziesięć badań z randomizacją, które obejmowały w sumie 7646 osób. W większości badań porównywano modlitwę połączoną z typowym leczeniem względem normalnego leczenia bez modlitwy.

do góry


2008

 • Chitozan u osób z nadwagą lub otyłościąChitozan u osób z nadwagą lub otyłością
  [  Data publikacji przeglądu: 16 lipca 2008  ]
  Nadwaga oraz otyłość stanowią powszechny problem zdrowotny społeczeństw na całym świecie a niestety istnieje zaledwie kilka skutecznych metod ich leczenia. Chitozan jest powszechnie dostępnym suplementem diety, któremu przypisuje się działanie wspomagające obniżanie masy ciała i poziomu cholesterolu we krwi. Do przeglądu włączono 15 badań trwających od 4 do 24 tygodni, obejmujących w sumie 1219 uczestników. Dotychczasowe badania dotyczące stosowania chitozanu znacznie różniły się między sobą pod względem jakości. Wyniki niniejszego przeglądu sugerują, że chitozan może w małym stopniu mieć wpływ na masę ciała, choć wnioski z wysokiej jakości badań wskazują, że efekt ten prawdopodobnie jest minimalny.

 • Rola spożycia produktów pełnoziarnistych w zapobieganiu cukrzycy typu 2
  [  Data publikacji przeglądu: 23 stycznia 2008  ]
  Odnaleziono tylko jedno badanie z randomizacją, o niskiej jakości metodologicznej. W badaniu tym u 12 osób z nadwagą oceniano wpływ spożywania produktów pochodzących z oczyszczonego ziarna, w porównaniu ze spożywaniem produktów pełnoziarnistych, na insulinowrażliwość (czynnik ryzyka rozwoju DM2), w okresie 6 tygodni. Spożywanie produktów pełnoziarnistych spowodowało niewielką poprawę insulinowrażliwości, poprawę perystaltyki jelit i nie wiązało się z występowaniem objawów niepożądanych. Nie podano żadnych informacji dotyczących: zadowolenia pacjentów, jakości życia związanej ze zdrowiem, całkowitej umieralności i zachorowalności. Ponadto, odnaleziono 11 prospektywnych badań kohortowych. Jedno badanie przeprowadzono w Finlandii, a pozostałe badania w Stanach Zjednoczonych - siedem z tych badań przeprowadzono wśród pracowników służby zdrowia. Niektóre z tych badań były ograniczonej jakości. W badaniach tych zgodnie wykazano, że duże spożycie produktów pełnoziarnistych lub błonnika pochodzącego z ziaren zbóż wiązało się z mniejszym ryzykiem rozwoju DM2. Jednak, dane naukowe dotyczące działania ochronnego, pochodzące z prospektywnych badań kohortowych, należy uznać za dane niskiej jakości, ponieważ sposób przeprowadzenia takich badań nie pozwala na ustalenie związku przyczynowo-skutkowego. Aby jednoznacznie potwierdzić czy spożywanie produktów pełnoziarnistych ma korzystny efekt w prewencji DM2 konieczne jest przeprowadzenie dobrze zaprojektowanych badań z randomizacją.

 • Omega-3 wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) w cukrzycy typu 2
  [  Data publikacji przeglądu: 23 stycznia 2008  ]
  Znaleziono 23 badania z randomizacją (maksymalny czas trwania badania: osiem miesięcy), w których łącznie wzięło udział 1075 uczestników. Badanym podawano omega-3 PUFA, porównując z grupą otrzymującą olej roślinny lub placebo. W żadnym z badań nie monitorowano zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób z choroba sercowo-naczyniową lub zgonu jako punktów końcowych (metod pomiaru efektu - przyp. tłum) Niniejszy przegląd pokazuje, że choć dzięki suplementacji omega-3 stężenie niektórych rodzajów lipidów we krwi uległo zmniejszeniu, stężenie innych, w tym cholesterolu LDL zwiększyło się (może to sprzyjać chorobom serca). Poziomu cukru we krwi nie uległ zmianie w wyniku interwencji. Nie zanotowano żadnych innych negatywnych skutków. Aby móc jednoznacznie określić rolę omega-3 PUFA w cukrzycy typu 2 niezbędne są trwające dostatecznie długo badania kliniczne. Prezentowane w niniejszym przeglądzie wyniki nie pokazują szkodliwego wpływu suplementacji na równowagę tłuszczów oraz cukru we krwi.

do góry