Radioterapia całego mózgu w leczeniu przerzutów mnogich do mózgu

Data publikacji przeglądu: 7 grudnia 2020

Wyniki badań z randomizacją wskazują, że schemat polegający na zwiększeniu frakcjonowanej dawki WBRT (radioterapia całego mózgu; ang. whole brain radiotherapy) efektywnej biologicznie nie przynosi korzyści w postaci wydłużenia przeżywalności, w zakresie czynności mózgu lub kontrolowania objawów choroby, w porównaniu z terapią standardową (3000 cGy w 10 frakcjach dziennie lub 2000 cGy w 4 lub 5 frakcjach dziennie). Jednak przeżycie całkowite i funkcje neurologiczne pogorszyły się podczas stosowania mniejszych dawek WBRT efektywnych biologicznie, w porównaniu z dawką standardową. WBRT stosowana razem z radiochirurgią wiązała się z lepszą kontrolą miejscową i odległą mózgu (np. brak widocznych nowych uszkodzeń wewnątrzczaszkowych w miejscu lub na zewnątrz leczonych zmian) u chorych z przerzutami do mózgu, jednak badacze odnotowali pogorszenie funkcji poznawczych i brak różnicy w zakresie przeżycia całkowitego. U niektórych pacjentów z przerzutami niedrobnokomórkowego raka płuca do mózgu nie stwierdzono żadnej różnicy w zakresie przeżycia całkowitego w przypadku gdy zapewniono opiekę paliatywną, a WBRT pominięto. Stosowanie innych rodzajów leczenia (chemioterapia, substancje radiouczulające , leczenia ukierunkowane molekularnie) łącznie z WBRT pozostaje nadal w fazie eksperymentalnej. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, aby ocenić w jaki sposób zachować funkcje poznawcze podczas stosowania WBRT. Przyszłe badania powinny obejmować chorych z przerzutami do mózgu, ze szczególnym naciskiem na czynniki prognostyczne i cechy guza.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem