Leczenie bisfosfonianami w celu poprawy stanu kości u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Data publikacji przeglądu: 5 lipca 2021

Wyniki obu badań dostarczają częściowo dowodów na to, że podawanie dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) bisfosfonianów przez co najmniej 6 miesięcy może poprawić wytrzymałość ich kości. Wielkość tego efektu można było zmierzyć tylko w jednym badaniu z udziałem 12 uczestników. Wyniki sugerują uzyskanie poprawy w zakresie wytrzymałości kości, wyrażonej za pomocą gęstości mineralnej kości (ang. bone mineral density, BMD), o średnio 18%. Jednak ze względu na bardzo małą liczbę uczestników w obu badaniach, duże zróżnicowanie wyników i pewne problemy związane ze sposobem przeprowadzenia badań, wniosek ten jest niepewny. W każdym z badań w inny sposób przedstawiano wyniki dotyczące zmiany stężeń markerów wytrzymałości kości we krwi, co oznacza, że mamy niejednoznaczne dowody i nie możemy wyciągać wniosków dotyczących efektów leczenia bisfosfonianami. W żadnym z badań nie odnotowano znamiennego ryzyka lub poważnych działań niepożądanych wśród dzieci poddanych leczeniu bisfosfonianami. W żadnym również nie oceniano, czy leczenie bisfosfonianami wpływa rzeczywistą gęstość mineralną kości, ani na częstość złamań u dzieci z MPD.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem