Czy wytworzone laboratoryjnie, specyficzne dla COVID-19 przeciwciała monoklonalne są skuteczną metodą leczenia COVID-19?

Data publikacji przeglądu: 2 września 2021

Odnaleźliśmy 6 badań przeprowadzonych w Chinach, obejmujących łącznie 17 495 osób. W 4 badaniach udział wzięły osoby niehospitalizowane, bez objawów lub z łagodnym przebiegiem COVID-19. W 2 badaniach udział wzięły osoby hospitalizowane, z umiarkowanym lub ciężkim przebiegiem COVID-19. Badania odbywały się na całym świecie. Sponsorami wszystkich badań były firmy farmaceutyczne. Badane przez nich przeciwciała monoklonalne to: bamlaniwimab, etesewimab, kasiriwimab oraz imdewimab, sotrowimab, regdanwimab. Nie udało nam się zebrać danych dotyczących śmiertelności w ciągu 60 dni i jakości życia.

Osoby niehospitalizowane, bez objawów lub z łagodnym przebiegiem COVID-19 (4 badania)

W jednym z badań przyglądano się działaniu różnych dawek bamlaniwimabu (465 osób), w porównaniu z placebo. Nie wiemy, czy stosowanie bamlaniwimabu:

- zwiększa lub zmniejsza liczbę zgonów, ponieważ żaden z uczestników nie zmarł w ciągu 30 dni od leczenia;

- powoduje więcej lub mniej poważnych skutków niepożądanych, ponieważ wystąpiły one w niewielu przypadkach. Stosowanie bamlaniwimabu może zmniejszyć liczbę przyjęć do szpitala w ciągu 30 dni leczenia, w porównaniu z placebo.

- Może powodować nieco mniej działań niepożądanych niż placebo.

- Nie znaleziono danych dotyczących pozytywnego lub negatywnego wpływu na nasilenie objawów. W jednym z badań oceniano łączne stosowanie bamlaniwimabu i etesewimabu (1035 osób), w porównaniu z placebo.

- Stosowanie bamlaniwimabu z etesewimabem może zmniejszać liczbę zgonów i przyjęć do szpitala.

- Może powodować nieco więcej działań niepożądanych.

- Może powodować poważniejsze działania niepożądane. W przypadku badań nad samym bamlaniwimabem lub w połączeniu z etesewimabem nie znaleźliśmy żadnych danych dotyczących pozytywnego lub negatywnego wpływu na nasilenie objawów. W jednym badaniu (fazy 1/2, z udziałem 799 osób) oceniano różne dawki kasiriwimabu stosowanego łącznie z imdewimabem, w porównaniu z placebo.

- Łączne stosowanie kasiriwimabu i imdewimabu może zmniejszyć liczbę przyjęć do szpitala lub liczbę zgonów.

- Nie wiemy, czy stosowanie kasiriwimabu i imdewimabu powoduje więcej działań niepożądanych (stopnia 3. i 4.) i poważnych działań niepożądanych niż placebo, ponieważ było zbyt mało zgonów, aby wyciągnąć wnioski.

- Nie znaleźliśmy danych dotyczących liczby osób, które zmarły w 30. dniu leczenia i danych dotyczących rozwoju poważnych objawów.

- Nie uwzględniliśmy wyników fazy 3 (5607 osób) tego badania, ze względu na duże ryzyko błędu systematycznego (powodującego wypaczenie wyników badania - przyp. tłum.), ponieważ nie było jasne, którzy uczestnicy zostali włączeni do analizy. W jednym badaniu (583 osoby) oceniano stosowanie sotrowimabu w porównaniu z placebo.

Nie ustaliliśmy, czy stosowanie sotrowimabu:

- zwiększa lub zmniejsza liczbę zgonów i osób wymagających inwazyjnej wentylacji mechanicznej lub umierających, ponieważ było zbyt mało zgonów, abyśmy mogli wyciągnąć wnioski.

- Stosowanie sotrowimabu może zmniejszyć liczbę osób wymagających podawania tlenu, niepożądanych (stopnia 3. do 4.) i poważnych działań niepożądanych;

- Może mieć niewielki lub żaden wpływ na występowanie działań niepożądanych (wszystkie stopnie). W innym badaniu (327 osób) oceniano stosowanie różnych dawek regdanwimabu (40 mg/kg mc. i 80 mg/kg mc.), w porównaniu z placebo.

- Stosowanie regdanwimabu w obu dawkach może zmniejszyć liczbę przyjęć do szpitala lub zgonów.

- Może zwiększyć liczbę niepożądanych zdarzeń (stopnia 3. do 4.). - Stosowanie regdanwimabu w dawce 80 mg/kg mc. może zmniejszać ryzyko działań niepożądanych (wszystkie stopnie), a w dawce 40 mg/kg mc. może mieć niewielki lub żaden wpływ na oceniane wyniki.

- Nie wiemy, czy stosowanie regdanwimabu zwiększa lub zmniejsza liczbę zgonów, konieczność inwazyjnej wentylacji mechanicznej i częstość występowania poważnych działań niepożądanych, ponieważ było zbyt mało takich przypadków, aby wyciągnąć wnioski.

Osoby hospitalizowane, z umiarkowanym lub ciężkim przebiegiem COVID-19 (2 badania).

W jednym badaniu (314 osoby) oceniano stosowanie bamlaniwimabu w porównaniu z placebo.

- Nie udało się nam ustalić, czy stosowanie bamlaniwimabu zwiększa lub zmniejsza liczbę zgonów z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 30 lub 90 dni od rozpoczęcia leczenia, ponieważ liczba zgonów była zbyt mała, aby można było wyciągnąć wnioski (6 zgonów w grupie bamlaniwimabu i 4 zgony w grupie placebo wśród 314 osób).

- Stosowanie bamlaniwimabu może nieznacznie zwiększyć ryzyko rozwoju ciężkich objawów COVID-19 po 5 dniach od rozpoczęcia leczenia oraz zwiększać liczbę chorych doświadczających działań niepożądanych.

- Stosowanie bamlaniwimabu może mieć niewielki lub żaden wpływ na czas do wypisu ze szpitala.

- Nie udało nam się ustalić, czy stosowanie bamlaniwimabu wiąże się z występowaniem poważnych działań niepożądanych do 30. dnia leczenia, ponieważ badanie było małe i zgłaszano w nim niewiele poważnych działań niepożądanych. W innym badaniu (9785 osób) oceniano stosowanie kasiriwimabu w połączeniu z imdewimabem, w porównaniu ze standardową opieką.

- Łączne stosowanie kasiriwimabu i imdewimabu ma prawdopodobnie niewielki lub żaden wpływ na liczbę zgonów, konieczność inwazyjnej wentylacji mechanicznej lub liczbę zgonów oraz prawdopodobieństwo wypisu żyjącego pacjenta ze szpitala.

- Nie znaleźliśmy danych dotyczących działań niepożądanych i poważnych działań niepożądanych.

Jakie są ograniczenia analizowanych danych naukowych?

Nasza pewność co do wiarygodności odnalezionych danych naukowych jest niska, ponieważ znaleźliśmy tylko 6 badań, w których nie raportowano wszystkiego, co nas interesowało, np. liczby zgonów w ciągu 60 dni i jakości życia. Znaleźliśmy 36 trwających badań. Gdy zostaną opublikowane, dodamy ich wyniki do naszego przeglądu. Wyniki te prawdopodobnie zmienią nasze wnioski, a także pomogą nam zrozumieć, jak nowe warianty wirusa wpływają na działanie przeciwciał monoklonalnych.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem