Rehabilitacja oparta na wysiłku fizycznym w chorobie niedokrwiennej serca

Data publikacji przeglądu: 6 listopada 2021

Podczas ostatniej aktualizacji przeglądu znaleziono 22 nowe badania (obejmujące 7795 uczestników). Do analizy włączono ogółem 85 badań, w których uczestniczyło 23 430 chorych na ChNS, głównie po przebytym zawale serca oraz po operacji wszczepienia bypassów lub angioplastyce (zabiegu poszerzenia zwężonego albo zablokowanego odcinka tętnicy lub żyły). Trzydzieści osiem (45%) badań dotyczyło wyłącznie ćwiczeń fizycznych, a 47 (55%) interwencji obejmujących ćwiczenia fizyczne i inne elementy. Rodzaj ćwiczeń najczęściej obejmował jazdę na rowerze stacjonarnym, spacery lub trening obwodowy. Dwadzieścia jeden (25%) interwencji przeprowadzono w domach uczestników. Wnioski z niniejszej aktualizacji są zgodne z poprzednią wersją przeglądu Cochrane (2016) i wskazują na ważne korzyści płynące z rehabilitacji kardiologicznej opartej na wysiłku fizycznym, takie jak zmniejszenie ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zawału serca i hospitalizacji oraz poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem, w porównaniu z brakiem aktywności fizycznej. Nieliczne zidentyfikowane dane ekonomiczne wskazują, że rehabilitacja kardiologiczna oparta na wysiłku fizycznym jest opłacalna. Wiele badań zidentyfikowanych w obecnej aktualizacji przeprowadzono w krajach o niskich i średnich dochodach, co zwiększa możliwość uogólnienia naszych wyników na te społeczności, w których częstość występowania ChNS jest duża i nadal się zwiększa.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem