Interwencje w gospodarstwach domowych w celu zapobiegania ekspozycji na ołów wśród dzieci

education

Data publikacji przeglądu: 6 października 2020

Interwencje edukacyjne:

w żadnym z badań włączonych do tego przeglądu nie oceniano wpływu tych interwencji na funkcje poznawcze, wyniki neurobehawioralne, czy na szkody. W porównaniu z niestosowaniem interwencji, działania edukacyjne prawdopodobnie nie powodują różnicy pod względem stężenia ołowiu we krwi u małych dzieci, ani stężenia pyłu podłogowego (umiarkowana jakość danych).

Interwencje środowiskowe:

w jednym z badań, w którym porównywano środki kontroli pyłu z niestosowaniem interwencji, wykazano niewielką lub żadną różnicę pod względem wyników poznawczych i neurobehawioralnych między grupami po okresie 3 do 8 lat. W tym samym badaniu oceniano szkody i nie stwierdzono żadnych związanych z interwencją, ale zaobserwowano dwoje dzieci w grupie kontrolnej, u których wystąpiły skutki uboczne. We wszystkich badaniach zawartych w tym przeglądzie wykazano, że w porównaniu z niestosowaniem interwencji, kontrola stężenia pyłu zawierającego ołów nie doprowadziła do zmniejszenia stężenia ołowiu we krwi u małych dzieci (umiarkowana jakość danych), ani do zmniejszenia stężenia pyłu podłogowego (bardzo niska jakość danych). W 2 badaniach oceniono inne metody ograniczania zanieczyszczenia, ale nie można wyciągnąć z nich żadnych wniosków na temat ich skuteczności (bardzo niska jakość danych).

Połączenie interwencji edukacyjnych i środowiskowych vs standardowa edukacja:

nie ma wystarczających dowodów na to, że łączone interwencje zmniejszają stężenie ołowiu we krwi lub stężenie ołowiu w pyle podłogowym (bardzo niska jakość danych). Dalsze badania powinny wypełnić tę lukę badawczą.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem