Rozpoczynanie zajęć szkolnych o późniejszej godzinie w celu wspierania edukacji, stanu zdrowia oraz dobrego samopoczucia uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Data publikacji przeglądu: 3 Lipca 2017

Z powodu ograniczeń i niskiej jakości danych nie mogliśmy określić skutków późniejszego rozpoczynania zajęć szkolnych z jakąkolwiek pewnością. Zaobserwowaliśmy, że rozpoczynanie zajęć szkolnych o późniejszej godzinie może wpływać na sukcesy szkolne, jednak wyniki 4 badań były niejednoznaczne. Rozpoczynanie szkoły o późniejszej godzinie wiązało się z wydłużeniem czasu snu nocnego w dni szkolne (na podstawie łącznej analizy wyników 2 badań), co więcej dane z 6 innych badań również wykazały związek między późniejszym rozpoczynaniem zajęć, a wydłużeniem snu. W jednym badaniu stwierdzono, że uczniowie rozpoczynający lekcje później zgłaszali mniej zaburzeń depresyjnych niż ich rówieśnicy rozpoczynający je wcześniej. W różnych badaniach opisywano odmienne wnioski w odniesieniu do związku pomiędzy późniejszym rozpoczynaniem zajęć szkolnych, a większą frekwencją i koncentracją uczniów. Interwencje te mogą mieć również potencjalne niekorzystny wpływ na organizację dnia, gdyż dane jakościowe pochodzące z jednego badania wykazały skrócenie kontaktu między rodzicami a dziećmi, natomiast inne - trudności w organizacji planu oraz zajęć. Ponownie ze względu na ograniczenia oraz niską jakość danych nie możemy wyciągnąć żadnych pewnych wniosków dotyczących niekorzystnych skutków związanych z rozpoczynaniem zajęć szkolnych o późniejszej godzinie.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem